Samenvatting Sociale psychologie Inzicht in sociale relaties en het psychologisch functioneren van mensen

-
ISBN-10 9024409462 ISBN-13 9789024409464
247 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Sociale psychologie Inzicht in sociale relaties en het psychologisch functioneren van mensen". De auteur(s) van het boek is/zijn Pieternella Dijkstra. Het ISBN van dit boek is 9789024409464 of 9024409462. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Sociale psychologie Inzicht in sociale relaties en het psychologisch functioneren van mensen

 • 1 Het belang van menselijke relaties

 • Wat wordt bedoeld met de 'need to belong'?
  Dat mensen een sterke behoefte hebben om 'erbij te horen'.
 • Vanuit de evolutionaire psychologie kan worden gesteld dat sociale contacten en relaties bijdragen aan het overleven van de menselijke soort. Noem 3 belangrijke redenen.
  1. Ze zorgen voor sociale steun.
  2. Ze maken samenwerking bij belangrijke taken mogelijk.
  3. Ze maken voortplanting mogelijk.
 • Sociale contacten en relaties vormen een buffer tegen ...
  Stress (helpt bij lichamelijke en psychische gezondheid).
 • Of sociale media een positieve of negatieve invloed heeft op de gebruikers ervan, hangt af van de manier waarop het gebruikt wordt. Leg dit uit.
  Positief is als het doelgericht wordt gebruikt om bv bestaande relaties te onderhouden of 
  negatief uit verveling passief andermans profielen bekijken.
 • Noem vier vormen van sociale steun.
  Emotionele steun, bv. Luisteren, arm op schouder.
  Informationele steun, bv. Advies geven, informatie verstrekken.
  Instrumentele steun, bv. Voor planten/dieren van je medemens zorgen.
  Waarderende steun, bv. Mensen halen bevestiging uit het contact met anderen.
 • Wat houdt 'onzichtbare' steun in?
  De ontvanger heeft niet door dat hij/zij geholpen wordt.
 • Hoe ... sociale steun mensen ervaren, hoe minder vatbaar ze zijn voor de negatieve invloed van ingrijpende levensgebeurtenissen.
  Meer
 • Noem een aantal redenen waarom mensen elkaar helpen.
  1. Mensen delen een genetische band - inclusieve fitness.
  2. Het verbetert de eigen reputatie - competitive altruïsme.
  3. Mensen voelen empathie voor de ander - einfuhlen.
  4. Mensen zijn gemotiveerd om onlustgevoelens te verminderen - negative state reliëf-model.
  5. Mensen zijn gemotiveerd om zich goed te voelen - mood enhancement.
  6. Mensen ervaren plichtsbesef.
  7. Mensen streven naar wederkerigheid - sociale uitwisselingstheorieen.
 • Wat is het hulpverlenerssyndroom?
  Als het helpen van anderen een manier is om het zelfbeeld positief te houden.
 • Volgens de contacthypothese zal meer contact tussen de ingroup en de outgroup leiden tot: ... ... tussen de leden.
  Positieve interdependentie
 • Wat is positieve interdependentie?
  Een situatie waarin mensen een doel alleen maar kunnen bereiken als anderen met wie ze te maken hebben, ook hun doelen bereiken.
 • Wat is negatieve sociale interdependentie?
  Dit is de situatie dat mensen hun doel alleen kunnen bereiken als de ander dit juist niet lukt (competitie ipv samenwerking).
 • Noem de voorwaarden die gelden voor samenwerking.
  - positieve sociale interdependentie
  - voldoende cohesie (verbondenheid)
  - rechtvaardige behandeling (iedereen heeft evenveel voordeel bij de groep)
  - groepsdoelen
  - vertrouwen
 • Wat houdt een sociaal dilemma in?
  Het eigen belang en het collectieve belang staan tegenover elkaar. Kenmerkend de keuze voor het individuele belang op korte termijn levert het meest op, maar als iedereen daarvoor kiest is dat op de lange termijn schadelijk voor het collectief.
 • Wat zijn sociale normen?
  Gedragsregels die aangeven wat er van de groepsleden verwacht wordt.
 • Welke twee sociale normen zijn er?
  Descriptieve normen (hebben een sterke invloed)
  Deze normen geven aan wat mensen denken dat andere mensen in een bepaalde situatie doen.

  Injunctie normen
  Deze normen geven aan wat door de groep als gewenst en ongewenst wordt beschouwd.
 • Gaat het om samenwerking in het kader van een sociaal dilemma, dan komen idealiter, injunctieve en descriptieve normen wel/niet overeen.
  Wel, de meeste mensen gedragen zich zoals de groep voorschrijft als zijnde wenselijk.
 • Wat is een sociaal netwerk?
  Het geheel van mensen met wie rechtstreeks (hoeft niet in levenden lijve) min of meer duurzame banden worden onderhouden voor de vervulling van dagelijkse behoeften (steun, ontspanning, 'need to belong').
 • Wat is een ecogram?
  Een grafische weergave van de contacten (steungroep, sympathiegroep en weak ties) die een client in deze periode van zijn/haar leven heeft.
 • Verklaar de term eenzaamheid.
  De discrepantie die mensen ervaren tussen het gewenste aantal sociale contacten en het daadwerkelijke aantal sociale contacten dat ze hebben.
 • Waar komt sociale eenzaamheid uit voort?
  Uit het gevoel van sociaal isolement (gebrek aan iemand om mee te praten of iets mee te ondernemen).
 • Wat wordt verstaan onder emotionele eenzaamheid?
  Afwezigheid van een belangrijke centrale persoon in het leven.
 • Een gevoel van uitsluiting van er toe leiden dat mensen zichzelf positiever/negatiever gaan beoordelen en dat hun gevoel van zelfwaardering stijgt/daalt.
  Negatiever/daalt.
 • Wat is de sociometerhypothese?
  Het fenomeen dat het gevoel van zelfwaardering fluctueert met de mate van sociale acceptatie en afwijzing die mensen ervaren als ze worden buitengesloten.
 • Welke twee redenen hebben mensen om te liegen?
  Om er beter van te worden of straf te vermijden.
  Om ruzie te vermijden.
 • Welke emotie is de uitkomst van een proces van neerwaartse vergelijking?
  Trots.
  Mensen vergelijken zichzelf met anderen en constateren dat ze het beter doen dan anderen.
 • Noem 3 functies van roddelen.
  Roddelen als informatiebron.
  Roddelen als afleiding.
  Roddelen schept een gevoel van saamhorigheid.
 • Welke aspecten beïnvloeden volgens Cialdini hoe sympathiek we iemand vinden?
  Contact, vertrouwdheid en complimenten geven.
 • Als gevolg van een unanimiteitsregel kan het fenomeen groupthink ontstaan. Wat betekent dit?
  Het streven naar consensus en unanimiteit is belangrijker dan de beste oplossing.
 • Wat is outgroup homogeniteit?
  Het verschijnsel waarbij mensen leden van de outgroup als een geheel zien.
 • Noem een aantal psychologische processen die ervoor zorgen dat stereotypen blijven bestaan.
  Confirmatorische selectie.
  Subtyping.
  Srereotypedreiging.
  Verwachtingen van anderen.
 • Wat is het mood congruente effect?
  Mensen hebben vooral aandacht voor de informatie die dezelfde affectieve waarde heeft als de stemming waarin ze verkeren.
 • Wat is groepspolarisatie?
  Individuele standpunten komen door een groepsvergadering versterkt terug in het groepsstandpunt.
 • Welke soorten jaloezie en bijbehorende basisemoties zijn er?
  Bezorgde jaloezie - angst.
  Reactieve jaloezie - boosheid
  Actieve jaloezie bestaat niet!
 • Welke factoren beïnvloeden de intentie in het model van beredeneerd gedrag?
  Attitude, waargenomen gedragscontrole en subjectieve norm.
 • Wat houdt het contrast principe van Cialdini in?
  Dit beïnvloedt de manier waarop we het verschil tussen twee dingen waarnemen die na elkaar verschijnen.
 • Wat houdt het N-effect in?
  Dat mensen minder competitief zijn, wanneer ze met meer mensen de competitie aangaan.
 • Wat is klassieke conditionering?
  Dit is een vorm van leren. Dit gebeurt door een neutrale prikkel (stimulus) te koppelen aan een stimulus die leidt tot een reflex.
 • Wat is operante conditionering?
  Instrumenteel leren is het leerproces waarbij een respons in een bepaalde context gevolgd wordt door een bekrachtiger of bestraffer.
 • Wat is sociaal leren?
  Leren in groepsverband, in samenspraak en samenwerking met anderen die vaak meer ervaren zijn.
 • Waar zorgen sociale normen voor ...
  En welke 2 factoren zijn bepalend hierbij?
  Zij zorgen ervoor dat mensen (meestal onbewust) hun gedrag aanpassen aan de normen van de situatie en de sociale rollen die zij verpersoonlijken.
  Twee factoren die bepalend zijn: de sociale rollen en de normen van de groep.
 • Welke factoren vergroten de sympathie?
  Fysieke aantrekkelijkheid, gelijksoortigheid en vertrouwdheid.
 • Uit welke onderdelen bestaat een attitude?
  Een cognitief, affectief en gedragsmatig aspect.
 • Een van de bekendste attributietheorieën is die van Abramson. Deze theorie onderscheidt drie soorten oorzaken die mensen betrekken in hun attributies, welke?
  Intern/extern.
  Stabiel/instabiel.
  Globaal/specifiek.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het doel van sociale vergelijking?
- geeft info over wat de sociale norm is.
- levert info op die je kan gebruiken om je situatie te verbeteren (of waar je inspiratie uithaalt).
- kan hoop geven.
Wat houdt sociale vergelijking in?
Door zich met anderen te vergelijken, verzamelen mensen allerhande informatie over zichzelf, de situatie waarin ze zich bevinden en hun prestaties.
Wat is de Duchenne lach?
Lach die oprechte positieve emoties weerspiegelt.
Wat houdt emotionele besmetting in? Hoe wordt dit ook wel genoemd?
Het fenomeen dat mensen geneigd zijn om, zonder dat ze dat in de gaten hebben, de emoties van anderen over te nemen.
Lichamelijke synchronie.
Wanneer werkt machtsgebruik constructief?
- de macht wordt gebruikt om de effectiviteit van de groep te vergroten.
- het machtsgebruik in het teken staat van het groepsbelang.
- het machtsgebruik plaatsvindt met instemming van de groepsleden.
Wat voor soorten macht zijn er?
Beloningsmacht bv salarisverhoging, goed cijfer.
Bestraffingsmacht bv boete, motie van wantrouwen.
Legitimiteitsmacht bv rechters, agenten.
Referentiemacht, bv popidolen, charismatische leiders.
Deskundigheidsmacht bv wetenschappers, medisch specialist.
Wat doen sociale normen?
Om 'erbij 'te horen passen veel mensen hun mening en gedrag aan aan die van de groep.
Wat houdt sociaal leren in en hoe wordt dit ook wel genoemd?
Imitatie van gedrag.
Modelling.
Wat houdt zelfregulatie in?
Als iemand de principes van straf en beloning op zichzelf toepast.
Waneer is er sprake van de overrechtvaardiging hypothese?
Occurs when an expected external incentive such as money or prizes decreases a person's intrinsic motivation to perform a task.