Samenvatting Socialezekerheidsrecht

-
ISBN-10 9013068669 ISBN-13 9789013068665
221 Flashcards en notities
59 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Socialezekerheidsrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn S Klosse F M Noordam. Het ISBN van dit boek is 9789013068665 of 9013068669. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Socialezekerheidsrecht

 • 1 Inleiding

 • Wat zijn de functies van de sociale zekerheid?
  Waarborgfunctie en de activeringsfunctie, daarnaast bij raakvlak gebieden een faciliterende functie.
 • Accentverschuiving van overheid naar meer aandacht verantwoordelijkheid werkgever. Daarnaast privatisering van sociale zekerheid doch met invloed van ovh, bijv. ziektewet
 • 1.1.1 Inkomensbescherming en activering

 • Functies sociale zekerheid?
  Waarborgfunctie, activeringsfunctie en bij raakgebieden een faciliterende functie.
 • Waarmee houdt de socialezekerheid verband?
  Inkomen en inkomenswerving
 • Wat houdt de waarborgfunctie van de sociale zekerheid in?
  De sociale zekerheid vult het inkomen aan of neemt kosten gedeeltelijk of geheel voor haar rekening. Dit systeem van inkomensbescherming gebeurt op de volgende manieren: 
  - inkomensderving, zoals arbeidsongeschiktheid, ouderdom of werkloosheid
  - inkomenstekort: wanneer het inkomen ontoereikend is voor een bestaan op minimum niveau.

 • Welke functie heeft de sociale zekerheid nog meer naast de waarborgfunctie.
  De sociale zekerheid heeft ook een activeringsfunctie
 • Wat houdt de activeringsfunctie van de sociale zekerheid in?
  Voorkomen dat mensen hun plaats in het arbeidsproces verliezen en als gevolg daarvan langdurig buiten het arbeidsproces komen te staan. 
 • 1.1.2 Verantwoordelijkheid voor sociale zekerheid

 • Eerste soc. verzekeringswet is Ongevallenwet uit 1901. Daarna volgden er steeds meer.
 • Op welke wijze is de overheid verantwoordelijk voor de sociale zekerheid? (4)
  1. de overheid bepaalt de omvang en het niveau van de sociale zekerheid en legt dit in wettelijke regelingen vast;
  2. uitgaven op het terrein van de sociale zekerheid worden gefinancierd uit collectieve middelen (belastingen, premies);
  3. deelname aan uitvoering van socialezekerheidsregelingen en verantwoordelijk voor de uitvoering;
  4. biedt rechtsbescherming bij conflicten over uitvoering van de sociale zekerheidsregelingen.

 • 1.1.3 Accentverschuiving

 • Rechtsgrond sociale zekerheid door Staatscie Van Rhijn (1945)
  De gemeenschap, georganiseerd in de staat, is aansprakelijk voor de sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek van al haar leden, op voorwaarde, dat deze leden zelf het redelijke doen om zich die sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek te verschaffen.
 • Wat was de rechtsgrond voor de sociale zekerheid volgens de commissie van Rhijn?
  Aansprakelijkheid voor de sociale zekerheid ligt bij de staat, maar er ligt daarnaast ook een verantwoordelijkheid bij de burgers. 
 • Soc.zekerheid is tweerichting verkeer, burger heeft verplichting om zich in te spannen om zelfstandig in het bestaan te voorzien zodat beroep op soc.zekerheid achterwege kan blijven.
 • In welke zin in het perspectief van de commissie van Rhijn over de sociale zekerheid verruimd?
  Meer aandacht gekomen voor de verantwoordelijkheid van anderen dan de staat en de burgers, namelijk de werkgevers. 
 • Van burgers wordt verantwoord gebruik soc. zekh verwacht. Ook wordt verwacht dat zij bijdragen aan financiering van soc.zekh.
 • Wat houdt de privatisering van de sociale zekerheid in?
  verschuiving van de publieke naar de private zekerheid 
 • Meer aandacht voor verantwoordelijkheid van anderen dan ovh., mn wg.
 • Wat houdt privatisering in?
  Privatisering houdt in dat de overheid bepaalde taken overlaat aan de private sector, zonder daarvoor nog verantwoordelijk te zijn. In de sociale zekerheid zijn is de privatisering in veel gevallen nog wettelijk geregeld en houdt de overheid op die manier nog een voet tussen de deur. 
 • Andere methoden van inkomensbescherming aan belang gewonnen, bijv. part. verz.en arb.vwdn. regeling. ->Private vormen van soc.zekh.
 • Wat is privatisering van de sociale zekerheid?
  Verschuiving van de publieke naar de private sociale zekerheid. Toch blijft ovh voet tussen de deur houden omdat er belangen in het geding zijn waar publieke garantie noodzakelijk is.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat wordt bedoeld met 'het niet mogen verrichten van de in aanmerking komende arbeid' als het gaat om het ao-begrip?
Het betreft de situatie dat werken leidt tot schade aan de gezondheid van de werknemer. Zou de werknemer aan het werk gaan, dan kan op korte termijn uitval uit die arbeid worden verwacht. 
Wat wordt bedoeld met 'niet kunnen verrichten van in aanmerking komende arbeid' als het gaat om het ao- begrip?
het ziet op de onmogelijkheid om de betreffende arbeid te verrichten: de werknemer is niet tot werken in staat.
Waar wordt het arbeidsongeschiktheidsbegrip in de ZW geregeld?
Het ao- begrip wordt in de ZW niet nader omschreven. Uit rechtspraak volgt dat onder het ao- begrip moet worden verstaan:

'het op medische gronden, naar objectieve maatstaven gemeten niet kunnen of mogen verrichten van de in aanmerking komende arbeid'
Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor het recht op ziekengeld (ZW)?
1. verzekerd zijn op moment intreden arbeidsongeschiktheid art. 20 ZW;
2. arbeidsongeschikt zijn in de zin van de ZW ;
3. arbeidsongeschiktheid moet veroorzaakt zijn door ziekte/gebreken;
4. betrekking hebben op eigen arbeid van de betrokkene ;
5. het moet gaan om volledige arbeidsongeschiktheid, in tegenstelling tot ao-begrip in de WIA, WAO, WAZ en WAJONG (waar wel sprake kan zijn van gedeeltelijke ao). 
Welke verschillende rechten kent het ZW?
- recht op ziekengeld bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte ex art. 29.2.d.teneerste ZW;
- het recht op ziekengeld van de vrouwelijke verzekerde die arbeidsongeschikt is als gevolg van zwangerschap of bevalling ex art. 29a ZW;
- het recht op ziekengeld van gere-integreerde werknemers/oudere werknemers ex art. 29d ZW;
- het recht op overlijdensuitkering 
Door welke uitvoeringsorganisatie wordt de ZW uitgevoerd?
Door het UWV ex art. 53 ZW jo 30 lid 1 Suwi 
De ZW is met name van belang voor degenen die onder ' het vangnet' vallen, wat wordt hiermee bedoeld?
Dat men verzekerd is voor de zw, wil nog niet zeggen dat er dan ook recht bestaat op uitkering van het ziekengeld. 

De ZW heeft met name betekenis voor werknemers die bij ziekte geen recht hebben op loondoorbetaling of bezoldiging ex art. 29 lid 1 ZW. 

De ZW is met name van belang voor degenen die onder het vangnet vallen als omschreven in art. 29 lid 2 ZW. 
Tot welke doelgroepen richt de ZW zich?
De ZW richt zich niet alleen tot personen die aan het arbeidsproces deelnemen, ook personen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen kunnen recht hebben op een zw- uitkering;

- art. 7-8a ZW; personen die als werknemer worden beschouwd;
- bv personen die een ww- uitkering ontvangen bij ziekte ex art. 7 zw. Gedurende de eerste dertien weken ontvangt de zieke werkloze werknemer een ww- uitkering ex art. 20.6.a WW
- vervolgens ontvangt deze persoon een zw- uitkering ex art. 29.2.d. ten eerste ZW 
Wat is een uitzondering op het daadwerkelijk verrichten van arbeid in de zin van ZW?
art. 6.2.e ZW: wordt in deeltijd gewerkt dan is op dagen vd werkweek waarop niet wordt gewerkt eveneens sprake van een dienstbetrekking. Mits de dienstbetrekking tijdens de niet-gewerkte dagen voortduurt. 
Wanneer is sprake van dienstbetrekking in de zin van de ZW?
art. 6 lid 2 bepaald dat er slechts sprake is van een dienstbetrekking als er daadwerkelijk arbeid wordt verricht. 

Dienstbetrekking ontbreekt op dagen waarop er geen arbeid wordt verricht en geen loon of niet ten minste de helft van het normale loon wordt genoten. Betrokkene is dan geen werknemer in de zin van ZW en dus niet verzekerd.