Samenvatting Straf(proces)recht begrepen

-
ISBN-10 946290216X ISBN-13 9789462902169
410 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Straf(proces)recht begrepen". De auteur(s) van het boek is/zijn Johannes Harm Ja Verbaan. Het ISBN van dit boek is 9789462902169 of 946290216X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Straf(proces)recht begrepen

 • 1 Algemene inleiding: wat is strafrecht?

 • Definieer het materiële strafrecht
  Welke menselijke gedragingen zijn onder welke voorwaarden strafbaar?
  Welke sancties kunnen worden toegepast? 
  Wanneer mag het strafrecht worden ingezet?
 • Waarom is de kennis van de geschiedenis van het Nederlandse strafrecht van belang voor het huidige strafrecht?
  Geschiedenis en toekomst van het strafrecht zijn met elkaar verbonden. Door de geschiedenis van het strafrecht te kennen kun je de toekomst van het strafrecht beter begrijpen en of inschatten. 
 • Welke soort strafrechtstheorie hoort bij wat voor soort strafrechtsrichting? Wat houden zij in?
  Absolute theorie; klassieke richting; straffen is wraaknemen.
  Relatieve theorie; moderne richting; straffen is verbeteren.
  Verenigingstheorie; beide richtingen; straffen is deels wraak, deels verbeteren.
 • Wat betekent de vergeldingsgedachte van het strafrecht? Noem een voorbeeld van een straf die vergelding op het oog heeft.
  Wraaknemen vanuit de Staat t.o.v de misdadiger, vrijheidsstraf. Geweldsmonopolie.
 • Wat betekent de preventiegedachte van het strafrecht? Noem een voorbeeld van een straf die preventie op het oog heeft.
  Verbeteren van de misdadiger; leerstraf.
 • Wat is het verschil tussen absolute en speciale preventie?
  Absolute preventie ziet toe op de werking van de straf in zijn geheel, terwijl speciale preventie toeziet op de werking t.o.v. de misdadiger. Het strafrecht bestaat vanuit de gedachte dat burgers niet zelf (meer) kunnen straffen.
 • Wat betekent het voorkómen van eigenrichting in het strafrecht? Hoe beoogt het Nederlandse strafrecht eigenrichting te voorkomen?
  Het strafrecht bestaat vanuit de gedachte dat burgers niet zelf (meer) kunnen straffen.
 • Wat wordt er onder de ultimum-remedium gedachte verstaan?
  Het strafrecht bestaat vanuit de gedachte dat het pas moet worden toegepast als er geen redelijke alternatieve oplossingen kunnen worden toegepast: de ultimum remediumgedachte. 'Ultimum remedium' is Latijn voor laatste oplossing. Het strafrecht bestaat vanuit de gedachte dat burgers slechts in overeenstemming met neergeschreven (gecodificeerde) wetten kunnen worden gestraft.
 • Wat is het belang van legaliteit in het strafrecht?
  Het strafrecht bestaat vanuit de gedachte dat burgers slechts in overeenstemming met neergeschreven (gecodificeerde) wetten kunnen worden gestraft. Geen strafbaar feit zonder wet, geen straf zonder wet, geen strafbaar feit zonder voorafgaande wet, geen analogische redeneringen, wetten moeten duidelijk genoeg zijn.
 • Beschrijf hoe een gedraging tot een strafbaar feit kan verworden
  Gedragsnorm wordt rechtsnorm, schending rechtsnorm + geschreven reactie in het wetboek van Strafrecht = strafbaar feit.
 • Wat is het verschil tussen commuun en bijzonder strafrecht? Kunt u een aantal voorbeelden van zowel commuun als bijzonder strafrecht noemen?

  Commuun is formeel en materieel strafrecht; strafrecht welke in het Wetboek van Strafrecht staat geschreven, diefstal, moord etc.
  Bijzonder zijn strafrechtelijke bepalingen die over specifieke onderwerpen gaan; strafrecht buiten het Wetboek van Strafrecht, zoals in Opiumwet, het bezitten van harddrugs of Wegenverkeerswet, rijden onder invloed.
 • Waar bestaat een Nederlandse strafbepaling uit?
  Delictsomschrijving en sanctienorm.
 • Benoem de bestanddelen van de bepaling van de artikelen 287, 350 en 468 Sr.
  287: Hij die een ander van het leven beroofd is schuldig aan doodslag.
  350: Hij die enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt.
  468: De ambtenaar van de burgerlijke stand, nalaat aan het bevoegde gezag opgave te doen, die enig wettelijk voorschrift van hem vordert.
 • Benoem de elementen van de bepaling van de artikelen 150, 225 en 410 Sr.
  150: wederrechtelijkheid en schuld.
  225: wederrechtelijkheid en schuld.
  410: wederrechtelijkheid en schuld.
 • Hoe kunnen we beoordelen of een bepaalde gedraging als overtreding of misdrijf dient te worden aangemerkt?
  Afhankelijk van de plaats in het wetboek, boek 2 is misdrijven, boek 3 is overtredingen. (wetsduiding)
 • Hoe kunnen we beoordelen of een bepaalde gedraging als materieel of formeel delict dient te worden aangemerkt?
  Formeel stelt handelingen centraal waarbij niet naar de gevolgen wordt gekeken, bij materiële handelingen juist wel.
 • Hoe kunnen we beoordelen of een bepaalde gedraging als commissie of ommissiedelict dient te worden aangemerkt.
  Commissie impliceert handelen (doen), omissie impliceert nalaten (niet doen).
 • Hoe kunnen we beoordelen of een bepaald gedraging als gekwalificeerd of geprivilegieerd delict kan worden aangemerkt?

  Gekwalificeerd is een strafbaar feit als gevolg van een ander strafbaar feit en verzwaard het gronddelict. Gekwalificeerd is een ergere vorm van een basaal delict.
  Geprivilegieerd verlaagd de strafbaarheid van het gronddelict. Geprivilegieerd delict is een minder erge vorm van een basaal delict.
 • Wat dient onder het proportionaliteitsbeginsel te worden verstaan?
  De verrichte handeling dient in verhouding te staan tot het met deze handeling beoogde doel.
 • Wat dient er onder het subsidiariteitsbeginsel te worden verstaan?
  Er dient een zo groot mogelijk evenwicht te bestaan tussen de beschikbare middelen en de manier waarop je die middelen in een bepaalde situatie gebruikt.
 • Is de bepaling van artikel 141 Sr te beschouwen als materieel of formeel recht? Waarom?
  Artikel 141 Sr is een materieelrechtelijke bepaling; het betreft immers een regel over welk gedrag strafbaar is. Als extra tips voor wat het begrip materieelrechtelijk inhoudt moeten de studenten daarbij denken aan vragen als:
  I. Wat is strafbaar?
  II. Welke straf staat er op een bepaald delict?
  III. Wat is het maximum en wat het minimum van die straf? 
 • Is de bepaling van artikel 141 Sr een materieel of formeel delict? Waarom?
  Formeelrechtelijk delict; de delictsomschrijving bevat immers een specifieke scherp getypeerde gedraging als delictshandeling.
 • Is de bepaling van artikel 141 Sr bijzonder of commuun strafrecht? Waarom?
  Artikel 141 Sr is van commune aard. Er is in casu sprake van de gewone regeling die is te vinden in het Wetboek van Strafrecht. Er is geen sprake van een bijzondere wet omdat er voor 141 Sr geen bijzondere regeling bestaat, die van de gebruikelijke regeling afwijkt zoals neergezet in het algemeen geldende Wetboek van Strafrecht.
 • Is de bepaling van artikel 141 Sr een misdrijf of een overtreding? Waarom?
  De plaats in het Wetboek van Strafrecht is beslissend. Boek II bevat misdrijven en boek III de overtredingen. Artikel 141 Sr staat in boek II dus spreken we over een misdrijf. 
 • Benoem de delictsomschrijving van de bepaling van artikel 141 Sr.
  Delictsomschrijving spreekt over de schending van een inhoudelijk norm; 141 Sr; zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen.
 • Benoem de sanctienorm van de bepaling van artikel 141 Sr.
  Sanctienorm geeft aan in welke mate een sanctie mag worden opgelegd ten aanzien van de normschending; worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de 5e categorie.
 • Benoem de bestanddelen van de bepaling van artikel 141.
  Een bestanddeel is een voorwaarde voor strafbaarheid die terug is te vinden in de wettelijke delictsomschrijving. 
  De bestanddelen van 141 Sr zijn:
  I. Openlijk
  II. In vereniging
  III. Geweld
  IV. Tegen personen of goederen
 • Benoem de elementen van de bepaling van artikel 141.
  Een element is een voorwaarde voor strafbaarheid die niet met zoveel woorden is terug te vinden in de wettelijke delictsomschrijving. 141 Sr:
  I. Wederrechtelijkheid (zie het woordje geweld);
  II. Schuld (er kan een daadwerkelijk verwijt worden gemaakt)
 • Op een mooie vrijdagmiddag besluiten Daniel, Erik en Fahrid het weekend in te luiden door een biertje te drinken op het Kerkplein. Het terras is, op één tafeltje na, vol. Als Daniel, Erik en Fahrid aan het ene vrije tafeltje willen gaan zitten worden zij aangesproken door drie andere jongens. Zij maken indruk op dezelfde plek te willen gaan zitten. Al gauw is duidelijk dat de jongens alleen maar willen vechten. Om duidelijk te maken dat Daniel, Erik en Fahrid niet van bemoeienissen zijn gediend, pakken ze alle drie een stoel en beginnen die in de richting van de andere jongens te gooien. Meubilair sneuvelt en de andere jongens blijven niet zonder builen – en of schrammen. De politie is gauw ter plaatse en Daniel, Erik en Fahrid worden gearresteerd op grond van openlijke geweldpleging, artikel 141 Sr.

  Valt de handeling (het gooien van meubilair) van Daniel, Erik en Fahrid als proportioneel aan te merken?
  Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat er altijd een zo groot mogelijk evenwicht dient te bestaan tussen het doel wat je wil bereiken en het aangevallen belang. In casu kan niet worden gezegd dat Daniel, Erik en Fahrid proportioneel hebben gehandeld. Er bestaat geen redelijk evenwicht tussen het willen hebben van een zitplaats en gooien met meubilair.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hechtenis?
De hechtenisstraf is verheidsstraf voor overtredingen. De hechtenisstraf duurt maximaal één jaar en 4 maanden artikel 18 lid 1 Sr. 

De hechtenisstraf wordt ten uitvoer gelegd in een huis van bewaring en NIET in een gevangenis.
Gevangenisstraf.
Vrijheidsontnemende straf alleen beschikbaar voor gepleegde misdrijven.
Wat houdt de ISD maatregel in?
Alle stelselmatige daders die ernstige overlast veroorzaken kunnen onder bepaalde voorwaarden een ISD-maatregel opgelegd krijgen (plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders) artik 38m-38u Sr.

Doelstelling is enerzijds beveiliging van de maatschappij en anderzijds beëindiging van de recidive van de verdacht.

In artikel 38 m Sr staan de voorwaarden vermeld onder welke deze maatregel mag worden opgelegd in in 38 n Sr staat de tijd (ten hoogste twee jaar) en dat tussentijds wordt getoetst door een rechter of deze maatregel nog standhoudt.
Het Wetboek van strafrecht kent een aparte titel waarin bijzondere bepalingen voor jeugdige personen zijn opgenomen. Het jeugdstrafrecht. Waar vind je dit?
Artikel 77a e.v. Sr.
Welke soorten maatregelen bestaan er?
 1. Vermogensrechtelijke maatregelen
 2. Vrijheidsbenemende maatregelen
 3. Één vrijheidsbenemende maatregel
 4. Één vrijheidsbeperkende maatregel (artikel 38 Sv sinds 2011)
Wat houdt het rechterlijk pardon in artikel 9a Sr?
Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd.
Wat houdt het draagkrachtbeginsel in?
De rechter die een geldboete oplegd moet steeds rekening houden met de draagkracht van de verdachte (art. 24 Sv). Tevens kan de rechter bepalen dat boetes van meer dan EUR 225 in gedeelten kunnen worden voldaan.
Wat houdt vervangende hechtenis in?
Voer je een taakstraf niet goed uit dan moet de rechter bepalen wat de duur van de vervangende hechtenis is. De vervangende hechtenis mag de termijn van 4 maanden niet overschrijden art. 22d lid 3 Sv.
Noem voorbeelden van maatregelen.
 1. Plaatsing in een psych. Ziekenhuis (art 36 Sv)
 2. tbs (art. 37a - 38 lb Sv)
 3. etc.
Straffen kan je opnieuw onderverdelen in twee soorten straffen. Welke en benoem er een aantal.
 1. Hoofdstraffen (artikel 9 lid  sub a onder 1-4 Sv)
  • gevangenisstraf
  • hechtenis
  • taakstraf
  • geldboete
 2. Bijkomende straffen (artikel 9 lid 1 sub b 1-3 Sv)
  • ontzetting uit bepaalde rechten artikel 28-31 Sv
  • verbeurdverklaring art 33 en 34 Sv
  • openbaarmaking van het vonnis (art. 36 Sv)