Samenvatting Strafprocesrecht

-
ISBN-10 9013121799 ISBN-13 9789013121797
390 Flashcards en notities
17 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Strafprocesrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn Berend F Keulen G Knigge. Het ISBN van dit boek is 9789013121797 of 9013121799. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Strafprocesrecht

 • 1 Inleiding

 • Wat is een verdachte?
  De verdachte is een vrije burger die er door de overheid van wordt beschuldigd een strafbaar feit te hebben begaan.
 • De positie van een verdachte als persoon 'charged with a criminal offence' wordt beheerst door:
  De onschuldpresumptie en het nemo tenetur-beginsel.
 • 1.1 Aard en doel van het strafproces

 • Wat betekent het legaliteitsbeginsel?
  Art. 1 SV. De bevoegdheid om als overheid inbreuk te maken op door de grondwet of internationale verdragen gegarandeerde fundamentele rechten die bij de wet moet zijn voorzien. Denk aan legitiem doel en wat noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving.
 • Wat staat er in artikel 8 EVRM?
  Voorziet in het recht op respect voor privé en familieleven, het eigen huis en het briefgeheim, waarbij bepaalde beperkingen in overeenstemming met de wet en noodzakelijk in een democratische samenleving mogelijk zijn.
 • Rechtsregel Arrest onderzoek en smartphone?
  Mobiel mag worden doorzocht , mits dit niet verder gaat dan een beperkte inbreuk op privacy (art. 94 SV). Maar alle gegevens op een smartphone uitlezen mag door de politie niet zomaar worden gedaan art. 8 EVRM
 • Rechtsregel Niemitz-arrest?
  Art. 8 EVRM jo art. 98 SV. Begrip privacy net zoals begrip home is een transcendent begrip dat zich uitstrekt naar ruimtelijkheden die niet gefixeerd zijn naar tijd en plaats. 
  Bij huiszoeking kantoor of woning moet er worden gehouden aan art. 8 EVRM waar zich door beroepsgeheim persoonlijke gegevens bevinden.
 • Wat zijn de functies van het strafprocesrecht?
  1. Veroordeling en bestraffing
  2. Het waarborgen van fundamentele rechten van personen tegen willekeurige inbreuken door middel van overheidsoptreden
 • Wat zijn de beginselen binnen het strafproces?
  1. Wettelijk voorschrift
  2. Ongeschreven beginselen van een goede procesorde ( vertrouwensbeginsel, equility of arms etc)
 • Wat betekent ongeschreven beginselen van een goede procesorde?
  Strafproces van verdachte verloopt op een eerlijke en rechtvaardige manier, waarbij de verdachte in staat wordt gesteld om op een goede manier zijn verdediging te voeren.
 • Wat betekent vertrouwensbeginsel?
  Verdachte mag gerechtvaardigd vertrouwen op mededelingen van politie en justitie
 • Wat betekent equality of arms?
  Verdediging en het OM strijden met hetzelfde dossier en middelen.
 • Wat betekent verbod op dubbele vervolging?
  Ne bis in idem art. 68 SR. Verdachte mag niet wee keer voor hetzelfde feit worden vervolgd
 • Wat betekent het beginsel van zuiverheid van oogmerk?
  Detournement de pouvoir. Verbod op misbruik van bevoegdheid.
 • Wat betekent het beginsel van de redelijke en billijke belangenafweging?
  Beginsel kiezen voor de minst schadelijke oplossing
 • Hoe wordt het legaliteitsbeginsel ookwel genoemd?
  Nulla-poena beginsel
 • Wat gebeurt er als de beginselen van goede procesorde worden geschonden?
  Niet-ontvankelijkheid OM
 • Rechtsregel arrest 22 december 1981?
  Niet-ontvankelijk van het OM kan ook berusten op regels van ongeschreven recht of beginselen van behoorlijk procesrecht
 • Rechtsregel arrest Saunders?
  Art. 6 EVRM. Je hoeft niet aan je eigen veroordeling mee te werken. Ook wel nemo tenetuur beginsel genoemd. Geldt wel alleen waar je brein invloed op heeft. NIET fysiek materiaal
 • Rechtsregel arrest redelijke termijn?
  Art. 6 EVRM. Binnen redelijk termijn worden berecht. In het arrest staat alle info
 • Wat betekent onschuldconsumptie?
  Recht op bijstand van tolk, vertaling en mededelingen
 • Wat betekent consultatiebijstand?
  Art. 28 SV. Verdachte wie ingevolgde art. 28B SV een raadsman beschikbaar is gesteld wordt de gelegenheid gegeven om voorafgaan aan het 1e verhoor max. 30 min met hem onderhoud te hebben
 • Wat betekent verhoorbijstand?
  Art. 28D SV. Op verzoek van de aangehouden verdachte of verdachte die is uitgenodigd om op een plaats van verhoor te verschijnen om te worden verhoord, kan de raadsman het verhoor bijwonen en daarom deelnemen.
 • Wat gebeurt er als er niet is voldaan aan verhoorbijstand?
  Dan is er sprake van schending art. 6 lid 3 sub c EVRM
 • Wat mag een advocaat tijdens het verhoor?
  Art. 28D SV. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de inrichting en de orde tijdens het verhoor waaraan ook de raadsman deelneemt.
 • Wat is het GEVOLG op het schenden van verhoorbijstand en consultatiebijstand?
  Vormverzuim art. 359A SV. Vaak leiden tot uitsluiting verklaring verdachte tot het bewijs. HOEFT NIET. Strafvermindering of simpelweg opmerking in het dossier mag ook
 • Rechtsregel arrest recht op verhoorbijstand?
  Vanaf 1 maart 2016 heeft verdachte recht op verhoorbijstand. Verdachte moet voor het verhoor hierop worden gewezen. Verdachte niet duidelijk afstand gedaan, dan alsnog een advocaat aanwezig.
 • Rechtsregel arrest Salduz?
  Een verdachte dient vóór de aanvang van het 1e verhoor te worden gewezen op zijn recht op raadpleging van een advocaat. Een aangehouden jeugdige verdachte heeft tevens recht op bijstand door een raadsman of vertrouwenspersoon tijdens het politieverhoor.Indien een aangehouden verdachte niet dan wel niet binnen redelijke grenzen de gelegenheid is geboden om voorafgaand aan het eerste verhoor door de politie een advocaat te raadplegen, levert dat in beginsel een vormverzuim op als bedoeld in art. 359a Sv.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de materiale vragen?
1. Kan het tenlastegelegde feit bewezen worden
2. Feit strafbaar
3. Verdachte strafbaar
4. Welke straf/maatregelen wordt opgelegd
Wat zijn de formele vragen?
Art. 348 SV
1. Dagvaarding geldig= nietig
2. Rechter bevoegd= onbevoegdheid
3. OM ontvankelijk in zijn vervolging= niet- ontvankelijk OM
4. Vervolging geschorst worden= schorsing der vervolging
Stappenplan art. 359a SV + HR afvoerpijp+ HR onbevoegde OVJ
1.  sprake van vormverzuim
2. Begaan tijdens het voorbereidend onderzoek
3. Dien niet aan de rc kunnen worden voorgelegd
4. Rechtsgevolg blijkt niet uit de wet
5. Onherstelbare vormverzuim
6. Moet er een rechtsgevolg worden verbonden aan verzuim art. 359a lid 2 SV
7. Kies uit 359a lid 1 SV + motiveren waarom
Wanneer kun je art. 359a lid 2 SV gebruiken?
1. Het belang dat het geschonden voorschrift dient
2. Ernst van het verzuim ( omstandigheden van belang waaronder verzuim is begaan+ mate van verwijtbaarheid van verzuim)
3. Nadeel dat daardoor wordt veroorzaakt bij verdachte
Rechtsregel arrest onbevoegde Hulp-OVJ?
Wanneer kun je bewijsuitsluiting toepassen?
1. Recht op eerlijk proces is niet daadwerkelijk maar dusdanig geschonden art. 6 EVRM
2. EEN strafvordelijk voorschrift of rechtsbeginsel is in aanzienlijke mate geschonden en bewijsuitsluiting is een noodzakelijk middel om vergelijkbare vormverzuimen in de toekkomst te voorkomen.
3. MEERDERE vormverzuimen zonder dat de verantwoordelijke autoriteiten zich voldoende hebben ingespannen om overtredingen van het desbetreffende voorschrift te voorkomen
Wat betekent het schutznorm-beginsel?
Art. 359a SV. Alleen voor zover de verdachte door de geschonden norm rechtstreeks wordt getroffen kan de rechter hier een rechtstreeks gevolg aan verbinden
Wat zijn onherstelbare vormverzuimen?
Schending wettelijke normen, verdragsbepalingen en ongeschreven normen
Voorwaarden van vormverzuimen?
1. Onherstelbaar verzuim
2. Bij voorbereidend onderzoek
3. Rechtsgevolgen blijken niet uit de wet
Wat zijn vormverzuimen?
Art. 359a SV. Er is iets misgegaan met verzamelen van het bewijs.
Rechtsregel arrest steunbewijs en bewijsminimum?
Art. 342 lid 2 SV. Vergt een beoordeling van het concrete geval. Het bewijs gebezigde verklaring van de aangever vindt voldoende steun in het overige gebezigde bewijsmateriaal.