Samenvatting Strafprocesrecht

-
ISBN-10 9038708351 ISBN-13 9789038708355
2296 Flashcards en notities
48 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Strafprocesrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn J M van Bemmelen, Th W van Veen. Het ISBN van dit boek is 9789038708355 of 9038708351. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Strafprocesrecht

 • 1 Inleiding en beginselen

 • De aard en het doel van het strafprocesrecht liggen voor een belangrijk deel in het voorgaande besloten.

 • art. 1 Sv

  muilkorfarrest: APV - honden 65 cm + moeten gemuilkorfd. Man wordt aangehouden, hij moet z’n hond naar het bureau brengen om hem op te laten meten. HR: de APV gaf een wijze van opsporing aan. Mag niet (1 Sv). Waarom mag het niet: verdachte moest via de APV bewijs tegen zichzelf verschaffen. APV onverbindend.

 • Waaruit bestaat het strafprocesrecht?
  Het strafprocesrecht bestaat uit een geheel van regels die betrekking hebben op de toepassing van het strafrecht in een concreet geval.
 • geef een voorbeeld van Jurisprudentierecht

  arrest auditu: (auditieverklaring = verklaring van niet ooggetuige). In Nederland kunnen dit soort getuigenissen -zij het voorzichtig- als wettig bewijsmiddelen dienen. (andere landen vaak niet toegestaan)

 • Wat is het hoofddoel van het strafproces?
  Het hoofddoel van het strafproces is het verzekeren van een juiste toepassing van het abstracte materiële strafrecht.
 • Hoofddoelen strafprocesrecht

  • 1. straffen van de schuldigen
  • 2. voorkomen straffen onschuldigen:
  • - dubio pro reo-beginsel: verdachte krijgt het voordeel van de twijfel
 • Het hoofddoel is tweeledig, welke?
  1. bestraffing van de schuldige;
  2. voorkomen bestraffing van de onschuldige.
 • Bijkomende doelen strafprocesrecht

  - het strafrecht grijpt disproportioneel in in je leven, ook als je vrijgesproken wordt. Daarvandaan:

  1. eerbiediging rechten, vrijheden van de verdachte (vb. zwijgrecht)
  2. procedurele rechtvaardigheid (eerlijk proces)
  3. demonstratiefunctie (openbaarheid van de zittingen: preventie, normbevestiging)
  4. waarheidsvinding
  5. rechtsbescherming
 • Wat houdt het in dubio pro reo-beginsel in?
  De verdachte krijgt het voordeel van de twijfel.
 • Wat is de rule of law

  in een rechtsstaat wordt verhouding burger - overheid beheerst door de wet. Strafprocesrecht is een uitwerking hiervan. doel: rechtsbescherming.

 • Wat wordt bedoelt met dat de rechter onfeilbaar is?
  Als uit nieuwe feiten blijkt dat de rechter heeft gedwaald, kan de veroordeling ongedaan worden gemaakt, ex. art. 457 e.v. Sv (herziening).
 • Wat zijn de nevendoelen?
  1. eerbieding rechten en vrijheid verdachte;
  2. eerbieding rechten en vrijheid anderen;
  3. procedurele rechtvaardigheid;
  4. demonstratiefunctie. 
 • Mag in waarborgen verschil worden gemaakt tussen zware en lichte delicten?
  Ja, waarborgen mogen meegewogen worden van wat er op het spel staat. Bijvoorbeeld bij moord wordt dit berecht door drie rechters en bij een verkeersovertreding komt er een brief op de mat te liggen.
 • Wat wordt er bedoelt met secundaire victimisatie?
  De wijze waarop de zaak door de autoriteiten wordt afgehandeld.
 • Moet in het strafproces gezocht worden naar de waarheid?
  Neen, het gaat in het strafproces uiteindelijk om de vraag of de beslissing verantwoord is, niet of de waarheid is gevonden.
 • Mag de rechter bij een berechting uitgaan van een eerdere vonnis?
  Neen, de rechter dient onbevooroordeeld te zijn.
 • Wat is de achterliggende gedacht van het legaliteitsbeginsel en heeft het een wettelijke grondslag?
  De rechtseenheid te verzekeren en bescherming van de burgerlijke vrijheid, ex art. 1 Sv.
 • 1.1 Aard en doel van het strafproces

 • Wat is wraak/eigenrichting?

  Ongeregelde acties op gepleegde strafbare feiten.

 • strafprocesrecht =

  het geheel van regels die betrekking hebben op de toepassing van het strafrecht in een concreet geval.

 • Wat is het verschil tussen strafprocesrecht en materiële strafrecht?

  Strafprocesrecht: bestaat uit een geheel van regels die betrekking hebben op de toepassing van het strafrecht in een concreet geval.

  Materiële strafrecht: wordt in abstracto bepaald welke de strafbare feiten zijn en met welke straffen zij kunnen worden bestraft.

 • Wat is het tweeledige doel van het strafprocesrecht?
  Verzekeren dat het materiële strafrecht juist wordt toegezegd: de schuldigen straffen en voorkomen dat de onschuldigen worden bestraft.
 • materieel strafrecht =

  welke zijn strafbare feiten en met welke straffen worden zij bestraft

 • Wat is het verschil tussen strafprocesrecht en materiële strafrecht?

  Strafprocesrecht: bestaat uit een geheel van regels die betrekking hebben op de toepassing van het strafrecht in een concreet geval.

  Materiële strafrecht: wordt in abstracto bepaald welke de strafbare feiten zijn en met welke straffen zij kunnen worden bestraft.

 • Noem vier bijkomende doelen van het strafprocesrecht.
  • Eerbiediging van de rechten en vrijheden van de verdachte
  • Eerbiediging van de rechten en vrijheden van andere betrokkenen
  • Procedurele rechtvaardigheid
  • Demonstratiefunctie
 • De kern van ons strafprocesrecht is gericht op de totstandkoming van de rechterlijke beslissing. Het hoofddoel van het strafprocesrecht is het verzekeren van een juiste toepassing van het materiële strafrecht. Dit hoofddoel valt in twee subdoelen uiteen: het straffen van de schuldigen en voorkoming van bestraffing van onschuldigen. Het tweede subdoel weegt zwaarder, dat blijkt uit het feit dat de rechter het feit pas bewezen mag verklaren als hij zelf de overtuiging heeft bekomen dat het feit door de verdachte is begaan (338 Sv) (in dubio pro reo).
 • Om materieel strafrecht te verwezenlijken zijn procedureregels nodig, welke vragen zijn nodig?

  door wie en op welke wijze moet worden vastgesteld dat een burger de strafwet overtreden heeft?

  en wat zijn daarvan de consequenties?

 • Wat wordt in het strafprocesrecht geregeld?
  Er worden bevoegdheden toegekend en de uitoefening daarvan wordt geregeld.
 • Waarom is waarheidsvinding geen direct maar een indirect doel van het strafprocesrecht?
  Omdat het er om draait dat de beslissing verantwoord wordt genomen, en daarvoor is een verantwoorde vaststelling van de feiten nodig. Maar absolute waarheid is geen doel van het strafprocesrecht.
 • waar is de kern van het strafprocesrecht op gericht?

  op de totstandkoming van de rechterlijke beslissing

 • Wat is de kern van ons strafprocesrecht ?
  De totstandkoming van de rechterlijke beslissing.
 • Welke vier argumenten zijn er in te brengen tegen de stelling dat de burger beschermen tegen de bestraffende overheid HET doel van het strafprocesrecht is?
  • Bescherming tegen overheid geldt voor alle publiekrecht, niet specifiek het strafprocesrecht
  • Als dat het enige doel was, had de overheid geen bevoegdheden voor waarheidsvinding nodig
  • Handhaving is een legitiem belang, dat ook een vorm van rechtsbescherming is
  • Het is te eenzijdig: ook slachtoffers bijv. hebben bescherming nodig
 • in het strafprocesrecht worden bevoegdheden toegekend. Welke is daarbij cruciaal?

  De bevoegdheid om te (ver)oordelen. In NL toegekend aan de rechter (soms OvJ, strafbeschikking!)

 • Wat is de hoofddoel van het strafproces?

  Het verzekeren van een juiste toepassing van het abstracte materiële strafrecht.

  Dat doel is tweeledig:

  1. bewerkstelligen dat de schuldigen worden gestraft

  2. voorkoming van bestraffing van onschuldigen; veel strafprocessuele voorzieningen hebben dan ook een waarborgkarakter

 • Noem vier punten om het beschermen van verdachten en slachtoffers tegen elkaar af te wegen.
  • Financiële middelen zijn beperkt: je moet doel en middelen afwegen
  • Hoe zwaarder de straf, hoe groter de waarborgen moeten zijn
  • Hoe ernstiger de vermoede daad, hoe meer bevoegdheden de opspoorders moeten hebben
  • De uitkomst van de afweging moet vanuit alle doelen bezien aanvaardbaar zijn
 • Twee hoofddoelen van het strafproces:

  1. zorgen dat schuldigen volgens de regels vh materiële recht bestraft worden

  2. voorkomen dat onschuldigen bestraft worden (waarborgfunctie)

 • Waarom bergt de tweeledige doelstelling een zekere spanning in zich?
  Het probleem is dat de waarheid lang niet altijd boven water komt.
 • waar zit de spanning tussen de twee hoofddoelen van het strafproces?

  Omdat lang niet altijd zeker is of de schuldige echt schuldig is, of de onschuldige echt onschuldig maar daarin een keuze gemaakt worden: wordt de vermoedelijk schuldige onterecht veroordeeld dan zit deze onterecht vast, wordt de schuldige onterecht vrijgelaten dan krijgt die zijn verdiende straf niet. Wat moet het zwaarste wegen?

 • Wat is het dubio pro reo-beginsel ?

  De verdachte krijgt de voordeel van de twijfel.

  Rechter mag feit alleen bewezen verklaren als hij zelf de overtuiging heeft bekomen dat het feit door verdachte is begaan (art. 338 Sv).

 • wat is het dubio-pro-reo-beginsel dat geldt in ons strafprocesrecht? En in welk artikel is dat vastgelegd?

  De verdachte krijgt het voordeel van de twijfel.

  Art.338 Sv.

 • Wat is herziening?

   

  Als uit nieuwe feiten blijkt dat de rechter heeft gedwaald, kan de veroordeling ongedaan gemaakt worden (art. 457 e.v. Sv).

   

  Wettelijke erkenning dat ons strafproces geen absolute garantie biedt.

   

 • Maar wat als de rechter (oordeelt naar eigen persoonlijke overtuiging immers) niet twijfelt en veroordeelt terwijl dit niet terecht is?

  Dan kan de veroordeling ongedaan gemaakt worden als er nieuwe feiten blijken waaruit zijn dwaling blijkt: art. 457 e.v. Sv.

 • Wat zijn de doelen van het materiële strafrecht?

  a. vergelding

  b. normbevestiging

  c. genereale-  speciale preventie

  d. rechtsherstel

  e. resocialisatie

 • weegschaal twee hoofddoelen strafproces

  worden onschuldigen voldoende beschermd tegen onterechte veroordeling 

  tegenover

  worden burgers voldoende beschermd tegen de misdaad

 • wat zijn doelen van materieel strafrecht?

  Ook wel genoemd: de verder gelegen doelen van het strafproces: vergelding, normbevestiging, generale en speciale preventie, rechtsherstel en resocialisatie.

   

 • wat zijn bijkomende doelen van het strafproces (naast hoofd: veroordeling schuldigen en bescherming onschuldigen)

  1. Eerbiediging van de recht en vrijheden van de verdachte (niet disproportioneel inbreuk maken op de vrijheid vd verdachte, zwijgrecht, waarborgen tegen lichtvaardige vervolging)
  2. Eerbiediging van de rechten en vrijheden van andere betrokkenen (getuigen, onderzoek bij anderen, de bescherming van het slachtoffer (secundaire victimisatie))
  3. Processuele rechtvaardigheid (toekennen van verdedigingsrechten verdachte: moet gehoord worden, mag laatste woord voeren, voor acceptatie van proces door verdachte (a) maar ook door de samenleving (b); evt. ook slachtoffer horen voor acceptatie door slachtoffer (c)
  4. Demonstratiefunctie openbare terechtzitting voor: publieke controle en daardoor waarborg tegen willekeurige bestraffing, generaal preventieve normbevestigende werking; vertrouwen publiek in strafrechtspleging; goede voorbeeld overheid: geeft vertrouwen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.