Samenvatting Strafrecht met mate. Editie 2019

-
ISBN-10 9013151264 ISBN-13 9789013151268
199 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Strafrecht met mate. Editie 2019". De auteur(s) van het boek is/zijn N Jörg. Het ISBN van dit boek is 9789013151268 of 9013151264. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Strafrecht met mate. Editie 2019

 • 1 Karakter en plaats van het strafrecht

 • Wat wordt bedoelt met het strafrecht beschikt over repressief instrumentarium?
  Het kan mensen vastzetten en het vermogen ontnemen.
 • Wat wordt bedoeld met de karakterisering van het strafrecht als 'ultimum remedium' en waaruit blijkt dat dit uitgangspunt heden ten dage onder druk staat? 
  • Het strafrecht als ultimum remedium houdt in dat de inzet van het strafrecht slechts aan de orde is wanneer de mogelijkheden van de overige rechtsgebieden (bestuurs- en privaatrecht) ontoereikend blijken (par. I.2.1, p. 4).
  • De huidige tijd laat een tendens zien waarin het strafrecht voor steeds meer zaken en onderwerpen wordt aangewend. 
  • Daarbij kan worden gedacht aan incidentenwetgeving (zoals het boerkaverbod) die volgens de auteurs van het handboek vooral dient om de daadkracht van de betreffende politici te tonen en/of kiezers te winnen (zie nader par. I.2.1, p. 4 en par I.2.6, p. 14).
 • Kan het repressief instrumentarium de indruk wekken dat het strafrecht zich uitsluitend met hoogst immorele (fatsoenlijk wordt beschouwd) gedragingen bezighoudt?
  Ja • Welke bewering over het karakter en/of de functie van het strafrecht is juist?

  1. Het strafrecht heeft als exclusief doel het vergelden van strafbare feiten door middel van 'leedtoevoeging'.
  2. Open normen in delictsomschrijvingen zal men in het strafrecht niet tegenkomen.
  3. Het strafrecht behoort tot het publiekrecht, hetgeen tot uitdrukking komt in onder meer het feit dat het slachtoffer geen eigen vervolgingsrecht heeft. 


  zie par. I.2.1

  1. Naast leedtoevoeging kan bijvoorbeeld worden gewezen op generale en speciale preventie (p. 5) en het bieden van rechtsbescherming aan de verdachte (p. 6).
  2. Het strafrecht kent vele open normen waarvan de reikwijdte door de rechter dient te worden ingevuld en welke door de tijd heen aan verandering onderhevig kan zijn.
  Het boek noemt op p. 3 specifiek de delicten ontucht (art. 246 Sr) en belediging (art. 266 Sr).
  Een concreet voorbeeld kan worden gevonden in het zogenaamde 'Tongzoen-arrest' van de HR uit 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BZ2653) waarin de HR bepaalde dat een tongzoen voortaan niet meer kwalificert als verkrachting in de zin van art. 242 Sr.


  zie par. I.3.1

  3. De vervolging in strafzaken is uitbesteed aan een 'publiek' orgaan; het Openbaar Ministerie. (Juist)
 • De zwaarste theoretische opgave waarvoor het strafrecht zich gesteld ziet is ...?
  Is de fundering van zijn eigen bestaan. • Welke ambtenaar behoort niet tot het Openbaar Ministerie?

  1. de hoofdofficier van justitie
  2. de officier van justitie
  3. de rechter-commissaris
  4. de advocaat-generaal


  zie par. I.3.2

  1,2,4: De (hoofd)OvJ en de A-G behoren tot het OM. Dit is geregeld in art. 125 onder a en b Wet RO jo. art. 1 onder b sub 6 en 7 Wet RO.
  zie par. I.3.2

  3. De rechter commissaris (R.C.) behoort tot de rechterlijke macht en wel de zittende magistratuur (art. 46 Wet RO).
 • Wat houdt het 'ultimum remedium' in?
  Het uiterste redmiddel waarop de wetgever pas een beroep mag doen als de sancties van andere rechtsgebieden (zoals het civielrechtelijke) ontoereikend worden geacht.
 • Heeft het OM een vervolgingsplicht?

  • Nee, het OM mag op goede gronden (‘algemeen belang’) van vervolging afzien (art. 167 en 242 Sv). 
  • Dit wordt ook wel aangeduid met de term 'opportuniteitsbeginsel'.
  • Zie par. I.3.2.
 • welke maatschappelijke onrust wordt door de Rotterdamse hoogleraar L.H.C. Hulsman beschreven?
  De strafrechtelijke reactie op het te vroeg buiten zetten van een afvalzak en het uitblijven van een reactie bij onrechtmatige ontslag van werknemers (bijv. Wegens wanbeleid).
 • Waaruit blijkt de onafhankelijkheid van de rechter?

  • Dat blijkt uit de benoeming voor het leven en uit het feit dat zijn rechtspositie in de wet is geregeld (art. 117 Gw). 
  • De rechter kan slechts door de HR, op vordering van de P-G uit zijn ambt worden ontzet.
  • Zie par. I.3.2
 • Hoe kan de rechter verantwoord en doelmatig beslissen binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden?
  De rechter zal de wet zo strikt mogelijk moeten naleven (naar de letter), de bedoeling en het systeem van de wet moeten interpreteren en zal waar hem beleidsvrijheid is gegeven, zich zoveel mogelijk moeten informeren over de maatschappelijke en psychologische effecten van zijn beslissing.
 • Omschrijf in maximaal twee zinnen de verhouding tussen het materiële en formele strafrecht. 
  • Het materiële strafrecht vertelt ons welke gedragingen onder welke voorwaarden strafbaar zijn. 
  • Het formele strafrecht regelt de wijze waarop het materiële strafrecht wordt gehandhaafd. 
  • (zie par. I.1)
 • Hoe wordt de zienswijze van de rechter genoemd ? (verantwoord en doelmatig beslissen binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden)
  Legistisch
 • Het OM is als volgt georganiseerd:
  • Bij de rechtbank: officieren van Justitie.
  • Het Landelijk Parket houdt zich met de bestrijding van bovenlokale, vaak internationale zware criminaliteit bezig.
  • Het Functioneel Parket richt zich op milieu, economie en fraude.
  • Bij het gerechtshof: advocaten-generaal, met een hoofdadvocaat-generaal die de leiding van het ressortsparket heeft.
  • Het OM staat onder leiding van het College van Procureurs-Generaal.
  • De taak van het OM is de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.
  • Daartoe is het OM belast met het vervolgen van strafbare feiten.
  • Het OM kan lichte strafbare feiten zelf afdoen met een zogenaamde strafbeschikking, waarbij een straf (maar geen vrijheidsstraf) wordt opgelegd.
  • De wet spreekt hier van vervolging door een strafbeschikking.
 • hoe wordt de zienswijze van de hoogleraar C.H.J. Enschede (1911-2000) gezien?
  Er is sprake van een evenwichtstoestand van sociale control. Het is niet mogelijk om de hele criminaliteit te ontrukken. In zijn opvatting moet dit gezien worden als een 'stuursysteem' dat bevoegdheden verleent aan de gerechtelijke autoriteiten, wordt ook wel gesproken van instrumentele functie van  het strafrecht.
 • Welke impuls heeft de hoogleraar A.A.G. Peters (1936-1994) gegeven?
  De 'Utrechtse School', die aandacht vroeg voor de mens achter de delinquent (iemand die een strafbaar feit pleegt), waaronder juist voor de mens als rechtssubject.
 • Als een gedetineerde zijn reputatie een onherstelbare deuk oploopt, wordt ook wel ... Genoemd?
  Stigmatiserende werking van de straf.
 • Welke hoogleraar zag een belangrijke taak in het strafrecht om een zo rationeel mogelijke conflictoplossing tussen daders en slachtoffers te bevorderen, liefst door bemiddeling (mediation) of door middel van schadevergoeding en liefst zonder gebruikmaking van repressie?
  L.H.C. Hulsman
 • De mediation-praktijk heeft zijn inspiratie aan de brede Amerikaanse stroming onder de naam 'Restorative Justive'. In gevallen van minder ernstige delicten wordt niet naar vergelding maar naar het schadeloos stellen van het slachtoffers of groepen slachtoffers gestreefd. In dit verband wordt gesproken van?
  Herstelrecht
 • Wie was een voorstander van de gedragsbeïnvloeding als doel van het strafrecht?
  L.H.C. Hulsman
 • Menige gedetineerde zijn in een aantal opzichten minderbegaafd. Door middel van sociale controle en door toezicht in het eigen milieu, op scholen, op het werk, in de buurt etc., veel conflicten en problematische gebeurtenissen worden voorkomen, dan wel als ze eenmaal zijn opgetreden worden verminderd en opgelost. Hoe wordt het voorkomen van conflicten en problematisch gebeurtenissen ook wel genoemd?
  Preventie
 • Het zoveel mogelijk vermijden van schadelijke effecten van straffen door daarvoor in de plaats alternatieve straffen of bestuurlijke sancties op te leggen is als het ware complementair aan decriminalisering, hoe wordt dit ook wel genoemd?
  Depenalisering.
 • Welke vragentekens kunnen worden geplaatst van de rol van het slachtoffer in het strafproces?
  1) wie slachtoffer is en als zodanig mag meedoen slechts kan worden beantwoord door een voorschot te nemen op de bewezenverklaring en 2) dat het strafproces van een twee- naar een driepartijenproces dreigt te worden vervormd
 • Waarom is het onmogelijk om op een neutrale, objectieve manier het strafrecht te benaderen?
  Er zijn te veel mensenlijk, morele, maatschappelijke en politieke waarden in het geding.
 • Wanneer zijn creatieve verruimingen door de rechter van de reikwijdte van wettelijk bepalingen toelaatbaar?
  Als deze ten gunste van de burger werkt.
 • Wat wordt het bestuursstrafrecht genoemd? (tussen het strafrecht en het bestuursrecht in bevindt)
  Het bestuursstrafrecht wordt voornamelijk door redenen van efficiëntie in het kader van de handhaving van een groot aantal wetten de strafoplegging aan de bestuurlijke macht toebedeeld.
 • Uit welke straffen bestaat het bestuursstrafrecht?
  Geldboeten.
 • Wie mag een vrijheidsbenemende sanctie krachten de Grondwet (art. 113 lid 3 Gw) opleggen?
  De onafhankelijke rechter. (pas bij verzet wordt de onafhankelijke rechter betrokken)
 • Wie mag een strafbeschikking opleggen en waaruit bestaan deze?
  Het OM. Zij zijn bevoegd om dit zelfstandig te doen. De strafbeschikking bestaat uit geldboeten, taakstraffen en ontzegging van de rijbevoegdheid. Ook hier geldt dat als de verdachte verzet toont de onafhankelijke rechter erbij moet worden betrokken.
 • Hoe wordt het strafrecht geconcretiseerd volgens de fases in de strafrechtspleging?
  Opsporing, vervolging en berechting van strafbare fiets, tenuitvoerlegging van straffen  en maatregelen.
 • Waar houdt het landelijk parket zich mee bezig?
  Met bestrijding van bovenlokale, vaak internationale zware criminaliteit.
 • Waar houdt het functioneel Parket zich mee bezig?
  Richt zich op milieu, economie en fraude.
 • Wie heeft de leiding over de gerechtshoven verspreide ressortsparket??
  Hoofdadvocaat-generaal heeft de leiding.
 • Als wij definiëren als het uitlokken door het OM van een beslissing of onderzoek door de rechter, zijn er drie klassieke manieren waarop de vervolging begint. Dit zijn:
  - Dagvaarden, 
  - het vorderen van onderzoekshandelingen door de R-C, en 
  - het vorderen van voorlopige hechtenis. 
 • In Nederland geldt het opportuniteitsbeginsel, wat houdt dit in?
  De OvJ is in strafzaken dominus litis (heer en meester van het rechtsgeding) en dat brengt mee dat hij op goede gronden van vervolging mag afzien.
 • De rechter kan tot niet-vervolging over gaan, dit gebeurt zoals wanneer de zaak al eerder onherroepelijk is berecht, of verjaard. Wat volgt na een niet-vervolging?
  De OvJ wordt niet-ontvankelijk verklaard door de rechter op grond van art. 349 lid 1 Sv. In deze situatie kan het materiële strafrecht niet tot toepassing komen, er is niet voldaan aan de voorwaarden voor vervolging.
 • In welke gevallen ontbreken er voorwaarden voor uitvoerbaarheid? En kan dit na een veroordeling worden toegepast?
  Na een veroordeling kunnen er redenen zijn dat het materiële strafrecht toch niet wordt toegepast; voorbeeld kan bijv. Kort daarna zijn overleden; of spoorloos verdwenen, zodat de tenuitvoerlegging van zijn straf door verjaring onmogelijk wordt.
 • Waarmee is het parket van de Hoge Raad mee belast?
  Zij zijn belast met de wetenschappelijke advisering.
 • Het legaliteitsbeginsel past in de leer van de scheiding der machten. Van wie is deze leer afkomstig? En wat houden ze in?
  Deze leer is afkomstig van Montesquiea die hoort tot de Klassieke school. 
  De leer houdt in dat in drie gezagsfuncties:
  - weggeven; (het geven van algemene regels)
  -uitvoering; (concretisering en effectuering van die regels)
  rechtspraak. (beslechting van geschillen)
 • Het streven naar resocialisatie en maatschappelijke re-integratie van gedetineerden is een duidelijk exponent van ...?
  De solidariteitsgedachte
 • Positieve sancties, zoals ridderorden, beloningen, etc. Honoreren gedrag dat overeenstemt met...?
  De heersende normen
 • Het civielrechtelijk systeem voorziet op een compensatie en herstel gerichte sancties, voorbeelden zijn?
  De schadevergoeding en de dwangsom. Bij. Bij het niet-nakomen van een verbintenis uit koopovereenkomst).
 • Het bestuursrechtelijk (vroeger: administratiefrechtelijk) systeem kent als sanctie:
  Het intrekken van een vergunning, de herstelsancties last onder bestuursdwang en last onder dwangsom, en bestaan er bestuurlijke boetes.
 • Waar moet een strafbepaling ALTIJD uit bestaan?
  Een delictsomschrijving en een sanctienorm
 • Wat is Hoogleraar Simons, Utrecht 1897-1928, van mening over de sanctienorm?
  De sanctienorm richt zich Wel degelijk tot de burger, aangezien de wetgever daardoor navolging van de gedragsnorm proberen te krijgen.
 • Wat is een gelijkenis met het strafrecht?
  Het tuchtrecht
 • Wat omvat het tuchtrecht?
  Een grote verscheidenheid aan rechtsverschijnselen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn wetten in formele zin?
 • Dit zijn wetten in materiële zin.
 • Het Wetboek van Strafrecht.
 • De Wet op de economische delicten.
 • Het Wetboek van Militair Strafrecht.
Wat zijn wetten in materiële zin?
 • Dit zijn algemene, de burgers bindende regels afkomstig van een bevoegd orgaan.
 • Algemene maatregelen van bestuur, zoals het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV).
 • Op lager niveau: de provinciale verordeningen en de gemeentelijke verordeningen.
Het OM is als volgt georganiseerd:
 • Bij de rechtbank: officieren van Justitie.
 • Het Landelijk Parket houdt zich met de bestrijding van bovenlokale, vaak internationale zware criminaliteit bezig.
 • Het Functioneel Parket richt zich op milieu, economie en fraude.
 • Bij het gerechtshof: advocaten-generaal, met een hoofdadvocaat-generaal die de leiding van het ressortsparket heeft.
 • Het OM staat onder leiding van het College van Procureurs-Generaal.
 • De taak van het OM is de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.
 • Daartoe is het OM belast met het vervolgen van strafbare feiten.
 • Het OM kan lichte strafbare feiten zelf afdoen met een zogenaamde strafbeschikking, waarbij een straf (maar geen vrijheidsstraf) wordt opgelegd.
 • De wet spreekt hier van vervolging door een strafbeschikking.
Welke bewering over het karakter en/of de functie van het strafrecht is juist?1. Het strafrecht heeft als exclusief doel het vergelden van strafbare feiten door middel van 'leedtoevoeging'.2. Open normen in delictsomschrijvingen zal men in het strafrecht niet tegenkomen.3. Het strafrecht behoort tot het publiekrecht, hetgeen tot uitdrukking komt in onder meer het feit dat het slachtoffer geen eigen vervolgingsrecht heeft. 


zie par. I.2.1

1. Naast leedtoevoeging kan bijvoorbeeld worden gewezen op generale en speciale preventie (p. 5) en het bieden van rechtsbescherming aan de verdachte (p. 6).
2. Het strafrecht kent vele open normen waarvan de reikwijdte door de rechter dient te worden ingevuld en welke door de tijd heen aan verandering onderhevig kan zijn.
Het boek noemt op p. 3 specifiek de delicten ontucht (art. 246 Sr) en belediging (art. 266 Sr).
Een concreet voorbeeld kan worden gevonden in het zogenaamde 'Tongzoen-arrest' van de HR uit 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BZ2653) waarin de HR bepaalde dat een tongzoen voortaan niet meer kwalificert als verkrachting in de zin van art. 242 Sr.


zie par. I.3.1

3. De vervolging in strafzaken is uitbesteed aan een 'publiek' orgaan; het Openbaar Ministerie. (Juist)
Omschrijf in maximaal twee zinnen de verhouding tussen het materiële en formele strafrecht. 
 • Het materiële strafrecht vertelt ons welke gedragingen onder welke voorwaarden strafbaar zijn. 
 • Het formele strafrecht regelt de wijze waarop het materiële strafrecht wordt gehandhaafd. 
 • (zie par. I.1)
Waaruit blijkt de onafhankelijkheid van de rechter?

 • Dat blijkt uit de benoeming voor het leven en uit het feit dat zijn rechtspositie in de wet is geregeld (art. 117 Gw). 
 • De rechter kan slechts door de HR, op vordering van de P-G uit zijn ambt worden ontzet.
 • Zie par. I.3.2
Heeft het OM een vervolgingsplicht?

 • Nee, het OM mag op goede gronden (‘algemeen belang’) van vervolging afzien (art. 167 en 242 Sv). 
 • Dit wordt ook wel aangeduid met de term 'opportuniteitsbeginsel'.
 • Zie par. I.3.2.
Welke ambtenaar behoort niet tot het Openbaar Ministerie?1. de hoofdofficier van justitie2. de officier van justitie3. de rechter-commissaris4. de advocaat-generaal


zie par. I.3.2

1,2,4: De (hoofd)OvJ en de A-G behoren tot het OM. Dit is geregeld in art. 125 onder a en b Wet RO jo. art. 1 onder b sub 6 en 7 Wet RO.
zie par. I.3.2

3. De rechter commissaris (R.C.) behoort tot de rechterlijke macht en wel de zittende magistratuur (art. 46 Wet RO).
Wat wordt bedoeld met de karakterisering van het strafrecht als 'ultimum remedium' en waaruit blijkt dat dit uitgangspunt heden ten dage onder druk staat? 
 • Het strafrecht als ultimum remedium houdt in dat de inzet van het strafrecht slechts aan de orde is wanneer de mogelijkheden van de overige rechtsgebieden (bestuurs- en privaatrecht) ontoereikend blijken (par. I.2.1, p. 4).
 • De huidige tijd laat een tendens zien waarin het strafrecht voor steeds meer zaken en onderwerpen wordt aangewend. 
 • Daarbij kan worden gedacht aan incidentenwetgeving (zoals het boerkaverbod) die volgens de auteurs van het handboek vooral dient om de daadkracht van de betreffende politici te tonen en/of kiezers te winnen (zie nader par. I.2.1, p. 4 en par I.2.6, p. 14).
Zijn alle hoofd- en bijkomende straffen in geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk vorm mogelijk?
Ja (art. 14a e.v. Sr)