Samenvatting Strategie en management

-
ISBN-10 9001504892 ISBN-13 9789001504892
229 Flashcards en notities
26 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Strategie en management". De auteur(s) van het boek is/zijn Hans Veldman tevens ( ). Het ISBN van dit boek is 9789001504892 of 9001504892. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Strategie en management

 • 2.1 Strategie in historisch perspectief 34

 • het SWOT model is in de jaren 60 ontworpen en heeft een belangrijke positie ingenomen in het strategisch denken. Wat is ondanks te populariteit een wezenlijk minpunt
  Het probleem van het SWOT Raamwerk is dat het niet niet voorziet in de formulering van onderscheidend vermogen,.
 • Kritiek op het SWOT model is dat het niet voorziet in een strategiebepaling. Welk model heeft dit veranderd
  Het product/markt matrix van Ansoff
 • Het product markt matrix van Ansoff bestaat uit vier kwadranten noem deze
  De 4 kwadranten worden uiteengezet op de assen "markets" en "Products" en zijn:
  1. Marktpenetratie
  2. Product development
  3. Market development
  4. Diversification
 • Het modeld van BCG is een belangrijk model om verschillende portfolio's van SBU's te analyseren. Echter zijn er ook een aantal bezwaren, noem deze
  1. het model gaat uit van bestaande situaties en vaste marktverhoudingen
  2. heeft als overtuiging dat een groot marktaandeel voordelig is
 • In de jaren 80 was er veel onderzoek nar waarom de ene bedrijfstak wel winstgevend was en de andere niet. Porter heeft een belangrijke bijdrage aan het antwoord gegeven. Welk model heeft Porter hiervoor ontwikkeld
  Het 5 krachten model, het hulpmiddel om de aantrekkelijkheid van een bedrijfstak in kaart te brengen.
 • Wat is een veel gemaakte denkfout bij het 5 krachtenmodel
  een veel gemaakte fout is dat de optelsom van de vier buitenste krachten de binnenste kracht vormen. Porter bedoeling met het model is juist aan te geven dat de optelsom van de vijf krachten de dynamiek van de concurrentie bepalen
 • welk model is een alternatief, danwel aanvulling, op het model van Porter
  Dit is het waarde netwerkmodel (blz. 42) omdat het benadrukt dat de concurrerende producten en complementaire producten de intensiteit in een bedrijfstak of markt bepalen.
 • Wat is volgens porter strategie
  Porter stelde da strategie over concurrentie en positionering gaat, over jezelf anders aanbieden in de perceptie van de afnemer, door waarde te creeren die anders is samengesteld dan bij de concurrentie
 • Treacy en Wiersma stelden dat in een keuze voor strategie ene duidelijke focus moest worden uitgesproken. Zij definieerden hiertoe 3 focusgebieden, noem deze
  1. Kosten leiderschap
  2. Product leiderschap (leveren van de nieuwste en beste producten)
  3. Klantenpartnership (customer intimacy): het opbouwen van relaties
 • In de jaren 90 vestigden de bekende strategen Hamel en Prahalad de aandacht op corecopetentces, wat hield dit in?
  Voor de jaren 90 redeneerde strategen vooral hoe de onderneming de omgeving tegemoet moest treden. Hamel en Prahalad waren van mening dat de beschikbare bronnen van een onerneming de randvoorwaarden vormden voor de strategie formulering en hiermee concurrentievoordeel mee kon behalen.
 • Ondernemingen moeten op drie niveaus strategisch beoordeeld worden, noem deze niveaus"
  1. Concern niveau
  2. Concurrentie niveau / business niveau
  3. Operationeel niveau
 • Wat wordt verstaan onder strategie op concernniveau?
  Strategische vraagstukken op dit niveau zijn "in wat voor activiteiten of businesses de onderneming wel atief is of niet" "welke soort activiteiten ontwikkeld of afgestoten moet worden". Dit betreffen beslissingen over de gehele organisatie afkomstig van het hoofdkantoor en met betrekking tot het geheel van bedrijfsactiviteiten.
 • Wat is het bestaansrecht van een concern
  Een concern heeft alleen bestaandrecht als er sprake is van concurrentievoordeel en dat is wanneer de marktwaarde van het concern groter is dan de marktwaarde van de stand-alone business unit
 • Wat wordt verstaan onder  strategie op concurrentie of business niveau
  Hier wordt strategie geformuleerd in de context van de concurrentiepositie. Vragen die worden gesteld zijn moeten we meer een focusstrategie hanteren? moeten we dit segment van de automarkt meer benaderen, kan kostenreductie leiden tot een differentiatievoordeel jegens de concurrent etc...
 • Wat wordt verstaand onder strategie op operationeel niveau
  Hieronder wordt verstaan strategie op functiegebieden zoals It strategie, HRM strategie et..
 • Er zijn 4 vormen an diversificatie noem deze:
  1. Marktverbreding
  2. verticale diversificatie
  3. Concentrische diversificatie
  4. Conglomerende diversificatie
 • 3 Acht sleutelconcepten van strategie 55

 • Noem de 8 sleutelconcepten van Strategie
  1. Direction
  2. Scope
  3. Long term
  4. Environment
  5. Competitive advantage
  6. Organisation
  7. Resources
  8. Stakeholders
 • Geef een definitie van het begrip strategie
  strategie is de richting en afbakening van de activiteiten van een organisatie op lange termijn, hetgeen de organisatie concurrentievoordeel oplevert door de strategische inzet van middelen, om in een veranderende omgeving tegemoet te komen aan de behoeften van de markten en de verwachtingen van belanghebbenden
 • Lange welke lijnen ontwikkelt strategisch management zich>
  Langs de lijnen van aantrekkelijkheid van de bedrijfstak en de concurrentiepositie.
 • Wat zijn de redenen voor een bedrijf om te diversificeren
  1. Economie of scal en scope meer productie tegen lagere kosten
  2. Verlaging transactiekosten (bij bvb fusies)
  3. Interne financiering van projecten
  4. Vergroten aandeelhouderswaarde
  5. Drang/ambitie management
  6. Synergie en risicospreiding
 • Twee extreme methoden voor het bepalen van de richting worden vertegenwoordigd door de bekende management goeroes Ansoff en Mintzberg, benoem deze
  Ansoff ziet het bepalen van de richting als een opeenvolging van geplande stappen op weg naar een vooraf vastgesteld doel. Dit proces is het meest handzaam in een stabiele en voorspelbare omgeving

  Mintzberg stelt juist dat de richting waarin een onderneming koerst wordt bepaald door opkomende kansen en bedreigingen. Deze benadering is het meest passend in een turbulente omgeving waar flexibiliteit van een onderneming wordt vereist.
 • Wat is de verdienste van Mintzberg geweest, en welk onderscheid maakt hij tussen strategieen
  De verdienste van Mintzberg is dat hij benadrukt dat strategie zich gedurende een periode ontwikkeldt en veranderd onder invloed van een veranderende omgeving, Hij veronderstel daarin twee strategieen:
  1. De geplande strategie
  2. De spontane strategie
 • wat is crafting
  De keuze om doeleinden te realiseren wordt in golfbewegingen ontwikkeld dit noemen we crafting.
 • Uit welke 3 componenten bestaat een visie
  1. omgevingsbeeld; hoe ziet de omgeving er voor ons uit
  2. gedroomde positie waar willen we staan in de toekomst
  3. Succesformule; hoe gaan we de gedroomde positie bereiken en hoe blijven we onderscheidend
 • Uit welke 5 componenten bestaan een missie
  1. werkterrein; wat zijn de kernactiviteiten
  2. Bestaansrrecht; wie zijn onze klanten en wat zijn hun behoefte
  3. Betekenis voor stakeholders; wat willen we betekenen en voor wie
  4. Normen waarden en overtuigingen
  5. Intenties en ambities; wat wil de onderneming graag bereiken in de toekomst "corporate dream"
 • Waarom vormen de missie en de visie de basis voor het begin of aanpassing van het strategieformuleringsproces
  Missie en vissie geven richting aan de onderneming en geven een afbakening van activiteiten aan, hierdoor vormt dit de basis.
 • Long-term is één van de 8 sleutelconcepten, wat betekent long term?
  Long-term kan worden gedefinieerd als de periode tot het moment dat geinvesteerd kapitaal weer vrij komt om opnieuw te investeren. Dit hangt af van de economische levensduur van de gebruikte activa
 • Wat zijn de kernvragen die bij strategieformulering op termijn ometen worden gesteld (long term)
  1, waar staat de onderneming nu?
  2. Wat zal er bij gelijkblijvend beleid met de onderneming gebeuren over 1 - 5 jaar ?
 • wat is nauw verbonden met de lange termijnstrategie?
  Scenarioplanning
 • environment van een organisatie bestaat uit alle condities en krachten die haar strategische opties beinvloeden, op welke niveaus kan dit worden geanalyseerd
  1. Macro niveau
  2. Meso niveau
  3. Micro niveau
 • welke methoden zijn er om op Macro niveau een analyse uit te voeren
  Dit zijn de STEP methode en de PESTEL methode
 • Welke methode zijn er om op MESO niveau de omgeving te analyseren>
  Om op meso niveau te analyseren heeft Michael Porter het 5-krachten model ontwikkeld
 • Wat is de inhoud van het 5 krachtenmodel van Michael Porter
  Het 5 krachten model is een model om op MESO niveau een omgevingsanalyse uit te voeren, de onderdelen bestaan uit:
  1. De bedreiging door substituten
  2. De onderhandelingspositie van kopers
  3. De onderhandelingspositie van leveranciers
  4. De bedreiging door nieuwe toetreders
  5. De rivaliteit tussen de bestaande spelers
 • wat is een omgevingsanalyse op micro niveau
  Op micro niveau wordt gekeken naar het concurrentievermogen van afzonderlijke spelers. Onderscheidend vermogen en concurrentievoordeel zijn hierbij essentieel
 • Welke methode is er om op micro niveau een analyse van de omgeving uit te voeren
  Het waardenetwerk model van Adam Brandeburger en Barry Nalebluff
 • Wat is de essentie van het waardenetwerkmodel van Adam Brandeburger en Barry Nalebluff
  Een exclusieve focus op concurrentievoordeel negeert grotendeels het zich op de mogelijkheid nieuwe bedrijfsrelaties aan te gaan, danwel klanten te vinden die wellicht buiten het  directe bereik liggen
 • Wat is het verschil tussen en concurrentie voordeel en een duurzaam concurrentie voordeel
  Een duurzaam concurrentievoordeel is een voordeel dat een organisatie en langere tijd kan behouden tov concurrentie. Een concurrentievoordeel kan ook tijdelijk van aard zijn.
 • Wanneer heeft een organisatie een duurzaam concurrentievoordeel
  Een bedrijfs heeft een duurzaam concurrentievoordeel als:
  1. Waardecreatieprocessen bezit die onderscheidend zijn
  2. - niet dupliceerbaar zijn
  3. - en niet imiteerbaar zijn
 • Vaak wordt vergeten dat er een belangrijk verschil bestaat tussen een sterk punt van een onderneming en een verdedigbaar concurrentievoordeel, wat is het essentiele verschil
  Er is pas sprake van een verdedigbaar concurrentie voordeel als: de concurrentie het sterke punt niet bezitten en het sterke punt is relevant voor de afnemers
 • Positionering kan plaatsvinden langs 3 niveaus welke?
  1. Corporate positioning: de positionering van de organisatie naar diversie doelgroepen, de stakeholders en anderen
  2. Corporate merkpositionering: de positionering van een bedrijf dat zijn naam merknaam gebruikt
  3. Merkpositionering: De positionering van merkartikelen
 • Positionering is een van de kernelmenten van strategieformulering. Porter heeft 3 generieke concurrentiestrategieen hiervoor ontwikkeld, noem deze
  1. Overall cost leadership
  2. Overall product leadership (differentiatie)
  3. Focus strategie
 • de duurzaamheid van een verkregen concurrentievoordeel is afhankelijk van 5 elementen RBV, noem deze?
  1. Reproduceerbaarheid
  2. Waardevol; helpen de vaardigheden de bedreigingen te neutraliseren
  3. Schaarste: is de huidige en toekomstige concurrent in het bezit van dezelfde vaardigheid
  4. Substitueerbaarheid; als voor een concurrent duidelijk is op welke resources een voordeel is gebaseerd, zal hij proberen deze resources te vervangen door andere mogelijkheden.
  5. Transparantie; als een onderneming een concurrentievoordele heeft zullen haar concurrenten afvragenn waarop dit voordeel is gebaseerd.
 • wat is het resource based view model?
  Het RBV model gaat ervan uit dat het bedrijf middelen en vaardigheden met verschillende unieke eigenschappen moet bezitten die superieur zijn aan die van de concurrentie.
 • Wat zijn de 4 redenen waarom de BCG matrix zijn glans heeft verloren?
  1. Een vergroot marktaandeel leidt niet bij elke onderneming tot lagere kosten
  2. Het concept van portfolioanalyse veronderstelt dat de producten van een onderneming makkelijk te scheiden zijn in onafhankelijke eenheden
  3. Vele zogenoemde dogs zijn een stuk winstgevender dan hun sterk groeiende concurrenten
  4. gezien de groei van de economie in de afgelopen jaren en het feit er maar één marktleider kan, is meer dan de helft van alle producten en activiteiten per definitie een dog of een cash cow en zijn er maar enkele question marks en stars
 • Wat wordt bedoeld met de shareholder theorie
  Volgens deze theorie is het creeren van maximale waarde voor aandeelhouders het primaire doel van de organisatie en haar management. De gehele organisatie en haar activiteiten moeten hier dan ook op worden afgestemd.
 • Wat wordt bedoeld met de stakeholder theorie
  Volgens deze theorie is het de taak van het management van een organisatie om de financiele belangen van aandeelhouders af te wegen tegen de belangen van andere belanghebbenden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waarmee kan een omgeving worden geanalyseerd?
Micro, door waardeketen van Porter
Meso, door vijfkrachtenmodel Porter
Macro, door DESTEP
Welke acht sleutelconcepten zijn er voor strategie?
Richting
Afbakening
Lange termijn
Omgeving
Concurrentievoordeel
Organisatie
Resources
Stakeholders
Wat is de definitie van strategie?
Strategie is de richting en afbakening van de activiteiten van een organisatie op de lange termijn, hetgeen de organisatie concurrentievoordeel oplevert door de strategische inzet van middelen, om in een veranderende omgeving tegemoet te komen aan de behoeften van de markten en de verwachtingen van belanghebbende.
Welke marktstrategieën zijn er volgens Traecy en Wiersema?
Kostenleiderschap
Productleiderschap
Klantpartnerschap (customer intemacy)
Welke strategieën voor concurrentiepositie zijn er?
Porter diversificatie
Traercy en Wiersema
Hamal en Prahalad
Hoe wordt de concurrentiepositie van een onderneming bepaald?
Laag kostenniveau
Productkennis/technologie
Marktkennis/afnemersbehoeftekennis
Service
Levertijd
Duurzaam concurrentievoordeel (moeilijk imiteerbaar product, patent)
Hoe kan de aantrekkelijkheid van een markt worden gemeten?
Met het vijfkrachtenmodel van Porter
Hoe wordt de aantrekkelijkheid van de markt bepaald?
Marktgroei
Concurrentie intensiteit
Marktgrootte/potentie
Doelgroep/koopkracht
Locatie
Wetgeving
Er zijn twee basisdimensies van ondernemingen, welke zijn dat?
Aantrekkelijkheid van de markt
Concurrentiepositie van de onderneming
Het product markt matrix van Ansoff bestaat uit vier kwadranten, noem deze
De vier kwadranten worden uiteengezet op de assen "Markten" en "Producten" en zijn:
1. Marktpenetratie
2. Marktontwikkeling
3. Productontwikkeling
4. Diversificastie