Samenvatting Systeemgericht werken / deel Basisboek

-
ISBN-10 9006951900 ISBN-13 9789006951905
356 Flashcards en notities
74 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Systeemgericht werken / deel Basisboek". De auteur(s) van het boek is/zijn Marius Nabuurs. Het ISBN van dit boek is 9789006951905 of 9006951900. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Systeemgericht werken / deel Basisboek

 • 1 Het werkterrein van het systeemgerichte social worker

 • Een systeem is volgen Weijenberg:
  een eenheid, opgebouwd uit deelverhoudingen. het gaat hier niet om de delen op zich, het gaat niet om het geheel, maar het gaat om de doelgerichte betrekking tussen dit alles.
 • Wat is systeemgericht werken?
  een visie van waaruit we naar een cliënt en onszelf als
  hulpverlener kijken
 • Systeemgericht (Gezinsgericht/gezinsbehandeling)
  Kennis van en aandacht voor het gezin
  Gezinsleden beïnvloeden de cliënt en omgekeerd
 • Wat is intergenerationeel?
  verbondenheid tussen generaties
 • Verschillende betekenissen van systeemgericht werken; de therapievorm:
  waarbij niet alleen de cliënt zelf maar ook andere mensen die een duurzame relatie met hem hebben aanwezig zijn bij de behandeling
 • Wat wordt er met wholeness bedoeld?
  een benadering van 'het totaal' of de totale mens
 • Wat is voor de social worker cruciaal?
  Kennis van en aandacht voor het gezin.
 • Waar richt de contextuele therapie zich op?
  interventies die gericht zijn op vroege en latere relaties en de verbindingen hiertussen.
 • Verschillende betekenissen van systeemgericht werken; de inhoud of het doel van de behandeling:
  onderlinge relaties en het verbeteren daarvan zijn het belangrijkste aandachtspunt
 • open systeem:
  systemen staan in open verbinding met hun omgeving
 • Van Dale: 'Systeem':
  1. De wijze waarop iets is ingericht en de regels die dienen ter instandhouding daarvan.
  2.Geheel dat volgens een bepaald beginsel geordend, gerangschikt of ingedeeld is.
  3. Het geheel van handelingen die dienen om een gesteld doel te bereiken.
  4. (Muziek) aantal bijeenhorende balken in een partituur.

  Taxonomie = Hiërarchisch geordende groepen

  Definitie Systeem:
  Het begrip systeem  wijst op een eenheid, opgebouwd uit deelverhoudingen; het gaat niet alleen om de delen op zich, ook niet om het geheel, maar om  de doelgerichte betrekkingen tussen dit alles.
 • Waar staat KOT voor?
  korte oplossingsgerichte therapie.
 • Verschillende betekenissen van systeemgericht werken; de circulariteit:
  de wederzijdse beïnvloeding in het (gezins)systeem. het gaat hier niet om het oorzaak en gevolg-gedachtengoed
 • Gesloten systeem:
  er vindt geen uitwisseling met de omgeving plaats
 • Waar is het 'systeem' gericht op?
  Het behalen van een doel of doelen.
 • Wat leert KOT cliënten?
  om krachten en mogelijkheden te benutten
 • Subsysteem:
  bepaalde communicatie, interacties, regels, normen en waarden
 • Wat is een systeem?
  de interactie tussen elementen
 • Dyadisch subsysteem:
  subsysteem van 2 personen
 • Wat is een sociaal systeem?
  Gezinnen, leergroepen, teams. 
  groepen mensen die op een bepaalde manier met elkaar in verbinding staan.
 • partner-subsysteem:
  functie intimiteit en seksualiteit
 • Wat zijn subsystemen?
  gezin, primair leefsysteem, familie en sociaal netwerk
 • kind-subsysteem:
  fucntie geven
 • Hoe is de systeemtheorie ontstaan?
  In de jaren 60 werd er meer gekeken naar de wisselwerking tussen een individu en zijn omgeving. Hierdoor waren er minder uithuisplaatsingen.
 • Opvoeder-subsysteem:
  functie opvoeden
 • Wat zijn de zes uitgangspunten van de algemene systeemleer?
  1. het geheel is meer dan de som der delen
  2. een systeem wordt geleid door regels
  3. er is sprake van circulaire causaliteit
  4. het systeem streeft naar homeostase (= evenwicht)
  5. er is sprake van circulaire feedbackprocessen
  6. het principe van equifialiteit
 • Het systeempentagram:
  - inividuele systeem
  - subsysteem
  - gezinssysteem
  - suprafamiliare systeem
  - de omgeving als systeem
 • Een uitgangspunt van de algemene systeemtheorie is: 
  Het geheel is meer dan de som der delen.
  Wat wordt hiermee bedoeld?
  Je kan het functioneren van 1 element niet los zien van het functioneren van de andere elementen
  een verandering bij 1 gezinslid betekend een verandering in het gehele systeem.
 • Piramide van Maslow:
  1. zelf-ontplooiing
  2. behoefte aan waardering en erkenning
  3. behoefte aan sociaal contact
  4. behoefte aan veiligheid en zekerheid
  5. lichamelijke behoeften  Eerst moet aan basisbehoeften (lichamelijke behoeften in de piramide) worden voldaan voordat aan hogere behoeftes kan worden gewerkt
 • Een uitgangspunt van de algemene systeemtheorie is: 
  systeem wordt geleid door regels
  Wat wordt hiermee bedoeld?
  regels geven aan hoe het systeem werkt, wanneer ingegrepen moet worden, wat wel en niet toelaatbaar is.
   vaak ongeschreven, onuitgesproken, impliciet aanwezig en worden pas duidelijk als ze overschreden worden.
  regels worden vaak duidelijk bij veranderingen in het gezin
 • Bij een partnersysteem met een symmetrische interactie is het belangrijk:
  de partner bij de behandeling te betrekken
 • Een uitgangspunt van de algemene systeemtheorie is: 
  Er is sprake van circulaire causaliteit
  Wat wordt hiermee bedoeld?
  wederzijdse beïnvloeding, elk onderdeel van interactie is zowel een oorzaak als een gevolg.
  wie het probleem veroorzaakt is niet duidelijk, het is een circulair interactie proces.
 • Symmetrische interactie:
  het gedrag van de één wordt gevolgd door eenzelfde soort gedrag van de ander
 • Een uitgangspunt van de algemene systeemtheorie is: 
  streven naar homeostase
  Wat wordt hiermee bedoeld?
  verschillende factoren vragen om een nieuw evenwicht, bijvoorbeeld geboorte kind, verhuizing, nieuwe baan
  flexibiliteit is nodig om dit aan te kunnen
 • Complementaire interactie:
  er is sprake van tegengesteld gedrag dat bij elkaar past, op elkaar ingrijpt. ze vertonen geen gelijksoortige maar elkaar aanvullende gedragingen
 • Een uitgangspunt van de algemene systeemtheorie is: 
  circulaire feedbackprocessen
  Wat wordt hiermee bedoeld?
  evenwicht hangt samen met verschillende feedbackprocessen. 
  positief feedbackproces: leidt tot veranderingen in het systeem.
  negatief feedbackproces: remt veranderingen in het systeem
 • De veranderende rol van de familie vraagt om een andere houding van de hulpverlener:
  van een hulpverlener die de regie in handen heeft naar een hulpverlener aan de zijling, die vertrouwt op het oplossingsvermogen van de familie
 • Een uitgangspunt van de algemene systeemtheorie is: 
  equifinaliteit
  Wat wordt hiermee bedoeld?
  Het zelfde resultaat kan bestaan uit verschillende beginpunten.

  multifinaliteit / Equipotentionaliteit: een begintoestand kan meerdere eindtoestanden hebben.
 • Eigen Kracht-Conferenties:
  de cliënt is eigenaar van zijn probleem,
  de cliënt is eigenaar van de conferentie en het plan
  de cliënt houdt de regie over de uitvoering van het plan
 • Wat zijn systemische interventies en technieken?
  huiswerkopdrachten geven
  gezinstekening
  eigen kracht conferentie
  multi systeem theorie
  cognitief gedragstherapeutische technieken: storende / helpende gedachten en heretiketteren.
 • De familie wordt als systeem in beeld gebracht door een genogram:
  een grafische weergave van een aantal generaties, het gezin en de relaties hierbinnen
 • Wat zijn de zes uitgangspunten van de communicatietheoretische benadering?
  1. Het is onmogelijk om niet te kunnen communiceren
  2. inhouds- en betrekkingsniveau: conflicten worden op inhoudsniveau uitgevochten terwijl het gaat om het onderliggende betrekkingsniveau
  3. interpunctie: proberen om aan te geven waar de oorzaak ligt, namelijk bij de ander (terwijl het circulair is)
  4. inconsistente communicatie: tegenstrijdigheden die verwarrend zijn.
  5. interactiepatronen: complimentair: verschillende posities op betrekkingsniveu, beide partijen accepteren dit. symmetrisch: gelijkwaardige posities, probleem ontstaat als geen van beide wil volgen. paralel: gezonde relatie, afwisseling van complementair en symmetrisch. 
  6. psychische problemen
 • wat staat centraal bij de structurele benadering en wat is hiervan het doel?
  gezinsstructuur staat centraal: regels die ten grondslag liggen aan de interactie patronen in het gezin. 
  doel: dusdanig verandering aanbrengen in de gezinsstructuur dat ouders en kinderen (gezins-) functies weer adequaat uitvoeren..
 • Waardoor kan de gezinsstructuur fout gaat?
  coalities: subsystemen die zich tegen elkaar keren. 
  parentificatie
  zondebok
 • Wat zijn ziekmakende gezinsstructuren?
  kluwengezinnen 
  los zand gezinnen
 • wat betekend intergenarationeel
  banden binnen en tussen generaties, daar vanuit wordt een groot deel van pijn en vreugde in het persoonlijke leven bepaald.
 • Wat is contextueel denken?
  context: de verbondenheid tussen mens en zijn relaties over verschillende generaties. dit is intergenerationeel: er wordt minstens drie generaties terug gekeken. 
  Nadruk ligt op personen in het gezin en de manier waarop generatiepatronen zich herhalen.
 • NAGY: welke vier dimensies hebben invloed op relaties?
  1. feiten: levensloop, ingrijpende gebeurtenissen en geschiedenis
  2. psychologisch: welke wensen / gevoelens spelen een rol bij 1?
  3. interacties: die plaatsvinden tussen personen
  4. relationele ethiek: balans van geven, nemen en loyaliteit.
 • Wat zijn asymmetrische verticale relaties?
  onomkeerbaar
  verticale loyaliteitsbanden
  vader --> zoon
 • Wat zijn symmetrische horizontale relaties?
  omkeerbaar
  vriendschaps- en partnerrelaties
  vader --> moeder
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

circulair bevragen en interviewen
Vragen stellen aan een gezinslid over iemand anders
 uit het gezin. Bijv.: “Als ik aan je vader zou vragen     
 wat hij van jouw kledingstijl vindt, wat zou hij  
  dan antwoorden?”
wat is de koptelefoon techniek?
je hoort en ziet alles, maar reageert niet overal op.
hoe pas je meerzijdige partijdigheid toe in een gesprek?
- onvoorwaardelijke empathie voor alle gezinsleden
- wisselend partijdig zijn
- elk gezinslid in gelijke mate betrekken. niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief
welke redenen heb je om af te wijken van een gezinsgesprek?
cultuur; kinderen niet bij de problemen willen betrekken ( vaak is dit het geval bij individuele of relatieproblematiek bij ouders)

de leeftijd van de kinderen; je kan ze er ongeveer pas bij betrekken bij een jaar of 10. let op de ontwikkelingsleeftijd.

een geheim: bijv seksuele problematiek

de adolescent die zich losmaakt: jongvolwassene vraagt om hulp en vertrouwd zijn ouders niet of wil ze er gewoon niet bijhebben. gaat vaak om seksuele problematiek of autonomie. stimuleer wel de redenen om het gezin erbij te betrekken maar laat de keuze bij de client. 

weigerende ouders:vaak bij adolescent, druk oefenen op ouders

crisis
welke dingen kan je toepassen om de relatie te versterken met verschillende systemen?
- niet alleen gedrag, maar ook emoties kunnen zien
- meerzijdige partijdigheid ipv oorzaak- gevolg
- let op circulaire beinvloeding en wees daar open over
- bevestig of herstel hierarchie
- verbeter de interactie tussen gezinsleden
- onderzoek de invloed van de omgeving en het supra-familiar systeem
wat is interpunctie problematiek?
wat voor de een gevolg is, is voor de ander een oorzaak. om dit op te lossen moet je clienten laten inzien wat het eigen gedrag voor invloed heeft op de ander
welke drie stoornissen vallen onder double blind?
- paradoxale boodschap; sarcasme
- tegenstrijdigheden in verschillende communicatiekanalen; verbaal en non-verhaal stemmen niet op elkaar af.
- tegenstrijdigheden in één communicatiekanaal; woorden als ja maar of twee mensen zeggen wat anders.
noem vijf communicatie stoornissen
onduidelijke communicatie; verbaal en non verbaal niet goed op elkaar afgestemd
onvolledige communicatie: vaag
tegennstrijdige communicatie: boodschappen in communicatie spreken elkaar tegen
communicatie misverstanden: informatie wordt niet begrepen
vijf axioma's
1. men kan niet niet communiceren
2. je hebt een inhoud en betrekkingsniveau ( de manier waarop de boodscchap wordt overgebracht
3. interpunctie
4. je hebt zowel digitaal als analoge communicatie
5. communicatie kan symmetrisch of complemetair zijn
wat zijn andere woorden voor verbale en non verbale communicatie?
verbaal-> digitaal en non verbaal -> analoog