Samenvatting Taal & didactiek.

-
ISBN-10 9001407188 ISBN-13 9789001407186
173 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Taal & didactiek.". De auteur(s) van het boek is/zijn Henk Huizenga. Het ISBN van dit boek is 9789001407186 of 9001407188. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Taal & didactiek.

 • 1 Ons spellingsysteem

 • Er zijn verschillende manieren om gesproken taal weer te geven.
  Problemen bij het hanteren van het alfabetisch schriftsysteem zit hem in het herkennen van fonemen, grafemen en de onduidelijke koppeling tussen fonemen en grafemen.

  Argumenten voor en tegen spellinghervorming hebben te maken met de leerbaarheid, de bruikbaarheid en de sociale aanvaardbaarheid van de spelling.

 • Op grond van welke criteria komt met tot een indeling in spellincategorieën?

  De spellingstrategie die gehanteerd moet worden

  De mate waarin een beroep wordt gedaan op de spellingvoorwaarden

  de afwijkende schrijfwijze van klanken

  de opbouw van een woord,

  de hoeveelheid woorden

 • Wat verstaan we onder een spellingcategorie

  Een spellingcategorie is een groep woorden met dezelfde spellingmoelijkheid

   

 • Hoe functioneren spellingcategorïeën in het spellingonderwijs?

  Ze zijn in de eerste plaats een hulpmiddel om de lesstof te structureren

 • Wat is de hoofddoelstelling van het spellingonderwijs in het vo

  Leerlingen moeten in staat zijn spelling als functionele taalactiviteit te hanteren. (Geleerde spellingregels toepassen in hun schriftelijke communicatie). (67-70)

 • Wat is het verschil tussen funtionele taalactiviteiten en ondersteunende taalactiviteiten

  Bij functionele taalactiviteiten fungeert taal als communicatiemiddel en bij ondersteunende taalactiviteiten gaat het om activiteitei die gericht zijn op het vergroten van de taalvaardigheid en wordt spelling gestructureerd aangeboden

 • Welke mogelijkheden zijn er om het spellingonderwijs funtioneler te maken

  Woorden aanbieden in zinvolle contexten

  woorden laten verwerken in schrijfopdrachten

  integratie met technisch lezen

  functionele schrijfopdrachten geven, waarbij het belang van correct spellen voor leerlingen duidelijk is.

 • Wat zijn de hoofdregels van de Nederlandse spelling?

  Fonologisch principe (voor elke spraakklank een letter of lettercombinatie)

  Het morfologisch principe (regel van gelijkvormigheid en regel van overeenkomst)

  Syllabisch principe (regel van verenkeling en regel van verdubbeling)

  etymologisch principe (de herkomst van een woord is bepalend voor de spelling)

 • Wat houdt het fonologisch principe in?

  Het fonologisch principe is het beginsel van de standaarduitspraak. Woorden die volgens het fonologisch principe worden gespeld zijn klankzuiver. Dit principe is gebaseerd op het basisprincipe van het Nederlands. Elk foneem wordt door een apart grafeem weergegeven.

 • Wat is een foneem?

  Dat is een spraakklank dat betekenisverschil in klankgroepen veroorzaakt

 • Wat is een grafeem?

  dat is een teken waarmee wij fonemen weergeven, dus een letter of een lettercombinatie.

 • wat zijn klankzuivere woorden

  Dat zijn woorden die volgens het fonologisch principe, het basisprincipe, worden gespeld

 • Wat houdt het morfologisch principe in?

  Dat we niet uitgaan van een klank, maar dat we uitgaan van de vorm van woorden. Dit is het beginsel van vormovereenkomst.

 • Wat is een morfeem?

  Een  morfeem is een betekenisdragend deel van een woord

 • In hoeverre spelen morfemen een rol bij de spellin van het Nederlands?

  Morfemen spelen een rol bij de regel van de gelijkvormigheid en de regel van de overeenkomst. Een woord, voorvoegsel of achtervoegsel schrijven we steeds op dezelfde manier (gelijkvormigheid). Het morfeem ‘ont’ wordt als voorvoegsel consequent hetzelfde geschreven, het achtervoegsel ‘heid’ idem dito, etc. De regel van de overeenkomst gaat meer over de opbouw van woorden. Als woorden op dezelfde manier zijn gevormd, worden ze ook op dezelfde manier geschreven. ‘Goed’ ipv ‘’goet’ wegens ‘goede’, etc. (16)

 • Wat is het verschil tussen de regel van gelijkvormigheid en de regel van overeenkomst?

  De regels lijken veel op elkaar, je komt in beide gevallen tot de juiste spelling door woorden met elkaar te vergelijken. Alleen beperkt men zin in de regel van gelijkvormigheid tot 'e'en en hetzelfde morfeem en bij de regel van overeenkomst vergelijkt men het woord met een heel ander woord met ook een heel andere betekenis.

 • Wat houdt het etymologisch principe in?

  het houdt in dat de vroegere taalvorm bepalend is voor de schrijfwijze van een woord of klank

 • Wat houdt het syllabisch principe in?

  Het syllabisch principe heeft betrekking op de spelling van syllaben in een woord, het gaat om het verdelen in klankstukken.

 • Wat is het verschil tussen een syllabe en een lettergreep?

  Een lettergreep is een visuele verdeling van een woord en een syllabe zijn klankstukken (kaklanken die als een groep worden uitgesproken)

 • Welke didactiek kan gehanteerd worden om het syllabisch principe uit te leggen?

  met behulp van een algoritme

 • Verschil tussen directe en indirecte spellingstrategie"en?

   

  Directe spellingstrategie is geautomatiseerd spellen(is eigenlijk geen strategie)

  Bij de indirecte spellingstrateie gebruikt men bij het spellen een bepaalde denkhandeling.

 • Welke spellingstrategie"en zijn er

  de fonologische strategie

  de woordbeeldstrategie

  de regelstrategie

  de analogiestrategie

  de hulpstrategie

 • Verschil tussen elementaire spellinghandeling en klankclusterstrategie

  Elementaire handeling: woord analyseren in fonemen, volgorde fonemen onthouden, foneem/grafeemkoppeling en dan schrijfwijze woord

  Klankclusterstrategie: het woord analyseren in klankgroepen

 • Vijf stappen elementaire spellinghandeling

  gesproken woord-> auditieve analyse-> onthouden volgorde fonemen -> koppeling foneem/grafeem-> geschreven woord

 • Wat houdt woordbeeldstrategie in?

  Het woord correct schrijven waarbij we gebruik maken van ons woordgeheugen

 • Voor welke woorden is de woordbeeldstrategie bruikbaar?

  bij leenwoorden en bij woorden die klanken bevatten die op verschillende manieren kunnen worden weergegeven

 • Wat houdt de regelstrategie in?

  Bij het schrijven van een woord een spellingregel toepassen

 • wat houdt de analogiestrategie in?

  het woord schrijven door het te vergelijken met een ander woord

  Het woord schrijven door zelf ontdekte regelmaat in de spelling zonder dat de regels expliciet zijn aangeleerd

 • Bij welke woorden is de analogiestrategie bruikbaar?

  Bij woorden die zijn samengesteld en waarvan de spelling wordt bepaald door de regel van overeenkomst

 • Wat houdt de hulpstrategie in?

  zelfbedachte geheugensteuntjes of hulpregels en deze zijn persoonlijk

 • Wat houdt flexibel gebruik van spellingstrategie"en in?

  ?

 • welke termen gebruiken we voor de verschillende spellingstrategie"en

  luisterwoorden weetwoorden regelwoorden voorbeeldwoorden net-alswoorden

 • Wat zijn instructieprincipes

  De verschillende vaste werkwijzen die worden gehanteerd om iets aan te leren of uit te leggen

 • Verschil algemene en specifieke instructieprincipes

  Algemene instructieprincipes kunnen bij elk leerproces worden toegepast en specifieke instructieprincipes zijn afhankelijk van de leertaak

 • Welke 3 specifieke instructieprincipes zijn er?

  Inprenting

  het anleren van analogieredeneringen

  het aanleren van spellingregels

 • Wat houdt inprenting in?

  de schrijfwijze van een woord in het geheugen vastleggen, dus de verschillende aspecten van een woord vastleggen in het geheugen

 • voor welke categorie"en is inprenting geschikt

  leenwoorden

  woorden met au, ei, s en z en f en v

 • wat zijn de vvoor en nadelen van inprenting

  Als we te eenzijdig de nadruk leggen op inprenting dan woordt onvoldoende duidelijk hoe men achter de juiste schrijfwijze van woorden moet komen.

 • Wat houdt het analeren van analogieredeneringen in?

  We leren lln aan om woorden met elkaar te vergelijken

   

 • Voor welke spellingcategorieën is dit bruikbaar?

  Bij woorden die een overeenkomst hebben in klank of woorden die een overeenkomst hebben in betekenis.

 • Wat zijn de voor-en nadelen van analogieredeneringen?

  Voordeel:De analogieredenering kan goed woorden toegepast bij voor- en achtervoegsels, bij open en gesloten lettergrepen en bij werkwoorden.

  nadeel: is te impliciet, er zijn geen duidelijke criteria op grond waarvan een woord bij een grondwoord ondergebracht kan worden. Verder is het te beperkt en niet efficiënt. Lln zijn zelf niet goed in staat om een een achterliggende spellingregel te ontdekken

 • Wat houdt het aanleren van regels is?

  Als we in het onderwijs een spellingregel expliciet aan de orde laten komen maken we gebruik van het instructieprincipe  het aanleren van regels.

  Het aanrijpingspunt van een spellingregel is altijd de klankvorm van een woord. Hoor je X in situatie Y dan schrijf je Z

 • Voor welke spellingcategorieën is het aanleren van regels bruikbaar.

  De regel van verenkeling en verdubbeling, de verlengingsregel.

 • Wat zijn de voor - en nadelen van het aanleren van regels?

              Het werken met regels geeft inzicht in de taal en in de spellingregels en geeft de leerling een belangrijke steun.

  Het nadeel is dat vaak een leerling het vereiste abstractievermogen niet heeft en/of niet in staat is een redenering op te zetten die oorzakelijk van aard is.

 • Wat houdt een flexibele aanpak mbt het gebruik van instructieprincipes in?

  De flexibele aanpak wil zeggen dat we ons niet beperken tot één instructieprincipe. De principes moeten naast elkaar worden gebruikt zodat de leerlingen veel mogelijkheden krijgen de correcte schrijfwijze van woorden te leren beheersen. We gaan bij de flexibele aanpak uit van de meest efficiënte strategie en het bijpassende instructieprincipe. Daarnaast gebruiken we een voorbeeldwoord (analogiemethode), etc.

 • Wat is een algoritme? Geef een voorbeeld

              Een beslissingsschema. De leerling gaat via een aantal vragen (en dus beslissingen) naar de juiste schrijfwijze (beslissing). Voorbeeld:

 • Hoe is in de methode Spelling in de lift een algoritme gebruikt voor het aanleren van de verenkelingsregel en de verdubbelingsregel?

              Men heeft zich laten inspireren door de werkwijze die Kooreman in Letterstad heeft gebruikt. Drie eenvoudige regels voor de spelling van open en gesloten lettergrepen. Het beslissingsschema helpt de kinderen doorheen de vraag: welke regel moet worden toegepast.

 • Geef drie oorzaken waardoor de werkwoordsspelling lastig is voor kinderen

  De spelling van de werkwoordsvormen wordt bepaald door verschillende spellingprincipes. Bij werkwoordsspelling wordt een beroep gedaan op het grammaticaal inzicht. De werkwoordsspelling wordt vaak verkeerd aangeleerd

 • Maak duidelijk dat de spelling van de werkwoordsvormen bepaald wordt door verschillende spellingprincipes.

  De regel van de gelijkvormigheid (stamvorming en gelijkheid) en de regel van de overeenkomst. De beide regels moeten ook nog eens in de juiste volgorde worden toegepast.

 • Maak duidelijk dat in de werkwoordsspelling een beroep gedaan wordt op grammaticaal inzicht.

              Het is onmogelijk te bepalen wat de schrijfwijze van een woord is als je niet bekend is of het een onderwerp, pv, vd, bn, td, etc. is.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wanneer kun je spreken van specifieke problemen met de werkwoordsspelling

            Wanneer de leerling onvoldoende woordenschat heeft en woorden dus niet kent (of vormen daarvan) en als de leerling bijvoorbeeld niet weet wat de verleden tijd van een werkwoord is (we negeren helaas weleens dat leerlingen het verschil moeten beheersen tussen zwakke, sterke en onregelmatige werkwoorden).

Welke opbouw kun je aanbrengen in het aanleren van de werkwoordsspelling?

Herkennen van de persoonsvorm, herkennen van de tijd, herkennen van het onderwerp, herkennen van de stam, bepalen van de uitgang. Een voltooid deelwoord herkennen en correct spellen is bovendien helemaal niet makkelijk (of het bijvoeglijk naamwoord).

Maak duidelijk dat de moeilijkheden bij de werkwoordsspelling beperkt blijven tot de spelling van de persoonsvorm.

            Bij de werkwoordsspelling is het probleem eigenlijk altijd te herleiden tot het herkennen van de persoonsvorm en het leggen van de relatie met het onderwerp. Om die reden staat bijvoorbeeld in alle algoritmen de persoonsvorm centraal.

Wat houdt de intuïtieve methode voor het aanleren van de werkwoordsspelling in?

Eigenlijk is er maar één regel – aangezien de hoeveelheid lastige werkwoorden zeer beperkt is – ‘je schrijft het werkwoord zoals je denkt dat het goed is, maar ‘wordt’ schrijf je met –dt. Als je erg twijfelt, kun je de verlengingsregel toepassen.’ De gedachte is erop gebaseerd dat we niet uitgaan van de taalstructuur, maar van het taalgebruik.

Wat houdt de algoritmische methode voor het aanleren van de werkwoordsspelling in?

            Een methode waarbij de leerling aan de hand van een beslissingsschema de juiste schrijfwijze verkrijgt, maar bovendien langzaamaan zich de systematiek eigen maakt (en die hopelijk echt automatiseert).

Wat houdt de analogiemethode voor het aanleren van de werkwoordsspelling in?

De moeilijkheden van de werkwoordsspelling worden in kaart gebracht door het gebruik van veel voorkomende voorbeeldwerkwoorden. De leerlingen moet vervolgens redeneren in vergelijking met deze werkwoorden. Deze methode verheft dus deze werkwoorden tot grondwoorden en laat de leerling parallellen zoeken.

Wat houdt de regelmethode voor het aanleren van de werkwoordsspelling in?

Je leert de leerling aan wat de regels zijn voor de vorming van de werkwoorden en vervolgens moet een leerling in alle voorkomende gevallen uitmaken welke regel van toepassing is. (Stam, stam +t, etc.)

Welke drie manieren zijn er om de werkwoordsspelling aan te leren? Welke methode verdient de voorkeur.

De regelmethode, de analogiemethode, de algoritmische methode en de intuítieve methode,

 

De algoritmische methode heeft de voorkeur

Maak duidelijk dat in de werkwoordsspelling een beroep gedaan wordt op grammaticaal inzicht.

            Het is onmogelijk te bepalen wat de schrijfwijze van een woord is als je niet bekend is of het een onderwerp, pv, vd, bn, td, etc. is.

Maak duidelijk dat de spelling van de werkwoordsvormen bepaald wordt door verschillende spellingprincipes.

De regel van de gelijkvormigheid (stamvorming en gelijkheid) en de regel van de overeenkomst. De beide regels moeten ook nog eens in de juiste volgorde worden toegepast.