Samenvatting Taal volwassenen

108 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Taal volwassenen

 • 1.1 Mondelinge expressie

 • Op welke linguïstische niveaus komen stoornissen in de taalproductie voor?
  Fonologie, lexicon en grammatica
 • Hoe uiten fonologische problemen zich?
  In de productie van fouten in de klankstructuur van een woord, bijvoorbeeld 'kluit' wordt 'knuit'.
 • Wat gebeurt er bij fonematische/ literale parafasieën?
  Een of meer klanken van het bedoelde woord worden vervangen, weggelaten, verwisseld of toegevoegd.
 • Wanneer spreken we van een neologisme?
  Wanneer de patiënt het door hem bedoelde woord zodanig verbastert dat het voor de hoorder niet meer herkenbaar is.
 • Bij wat voor taak blijken de lexicale problemen of woordvindingsmoeilijkheden het duidelijkst?
  In een benoemtaak. Hierbij worden de patiënt plaatjes van voorwerpen en dieren getoond, de patiënt mag namen geven.
 • Wanneer spreekt men van een semantisch jargon?
  Als een afasiepatiënt zoveel verbalen parafasieën produceert dat hij niet of nauwelijks meer te begrijpen valt.
 • Het woord 'parafasie' komt uit het Grieks. Wat betekent het in het Grieks?
  Para= naast
  Aphatos = spraak
  Dus, ernaast praten. 
 • Patiënten maken fouten op woordniveau. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten fouten. Welke twee soorten zijn dat?
  - Fouten die het woord zelf betreffen;
  - Fouten die de klankvorm betreffen. 
 • Wat is een verbale parafasie?
  Als een woord vervangen wordt door een ander woord.
 • Wat is een semantische parafasie?
  Als een woord vervangen wordt door een ander woord MAAR er is wel een betekenisrelatie met het doelwoord.
 • Wat is een irrelevante parafasie?
  Als een woord wordt vervangen door een ander woord MAAR er GEEN betekenisrelatie is met het doelwoord.
 • De meeste afasiepatiënten hebben moeite met het maken van zinnen. Deze grammaticale problemen kunnen zich op twee manieren manifesteren. Op welke twee manieren?
  1. Als een verarming en vereenvoudiging van de zinsstructuur  (agrammatisme of telegramstijl);
  2. In de vorm van fouten bij de toepassing van grammaticale regels (paragrammatisme). 
 • Wat kenmerkt een patiënt met agrammatisme?
  • Spreken langzaam,
  • gebruiken voornamelijk korte zinnen die hoofdzakelijk uit inhoudswoorden bestaan;
  • functiewoorden ontbreken grotendeels
 • Wat kenmerkt een patiënt met paragrammatisme?
  • Normaal spreektempo en intonatie;
  • gebruiken vaak lange, grammaticale ingewikkelde zinnen, waarvan de structuur incorrect is;
  • functiewoorden en uitgangen worden verkeerd gebruikt of blijven onafgemaakt;
  • moeilijk te volgen vanwege fonematische en verbale parafasie
 • Welke andere expressieve symptomen vallen onder geautomatiseerd taalgebruik?
  • Stereotypen
  • taalautomatismen en reuring utterances 
  • echolalie 
  • perseveratie 
 • Wat betekent stereotypen?
  Uiting van eenzelfde woord, woordgroep of zin, die communicatief enigszins passend is, maar die veel vaker gebruikt wordt dan normaal. (Bijvoorbeeld: enzovoorts).
 • Wat zijn taalautomatismen?
  Als de patiënt steeds eenzelfde woord of woordgroep produceert zonder dat dit communicatief passend is. De patiënt is meestal in staat verschillende intonatiepatronen aan te brengen, waardoor nog enige informatieoverdracht mogelijk is.
 • Wat zit recurring utterances?
  Patiënt herhaalt voortdurend hetzelfde, maar de herhaling bestaat niet uit een zinloze aaneenrijging van klanken of lettergrepen, meestal eenvoudig van structuur. 
  Zelden wordt dit met een consonantcluster waargenomen. 
 • Wanneer spreekt men over 'monofasie'?
  Bij het gebruik van taalautomatismen en recurring uterances. Patiënten die deze twee vormen gebruiken lijden altijd aan een zeer ernstige vorm van afasie.
 • Wat is echolalie?
  De patiënt herhaalt voortdurend woorden of zinnen van de gesprekspartner.
  Dit kan een letterlijke herhaling zijn (ook met hetzelfde intonatiepatroon, wat vaak het geval is bij dementiepatiënten). Soms worden delen van de zin overgenomen in een antwoord op een vraag (voorbeeld: 'hebt u vandaag goed geslapen?'. Antwoord: 'goed geslapen'.)
 • Wat is perseveratie?
  Herhalen van een voorafgaande activiteit of respons op een moment dat dit niet meer adequaat is. Perseveraties kunnen voorkomen op klankniveau en op woordniveau.
 • Wat is perseveratie?
  Het herhalen van een voorafgaande activiteit of respons op een moment dat dit niet meer adequaat is. Het kan voorkomen op klank-  en op woordniveau.
 • Wat is een fonematische parafasie?
  Het juiste woord kan worden opgehaald, maar er treden fouten op wanneer de juiste fonemen geselecteerd moeten worden, of wanneer de juiste fonemen op de goede plaats gezet moeten worden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het semantische systeem?
Hierin liggen alle betekenissen opgeslagen, zowel taalbegrip als taalproductie worden daarin bepaald.
Wat zijn output lexicons?
Op zoek naar de globale woordvorm die daarbij hoort. Eenmaal opgehaald --> foneem niveau (juiste klanken op de juiste plaats koppelen aan de goede werkvorm en aan de andere kant de juiste letters op de juiste plek)
Wat zijn input lexicons?
Analyse systemen hebben de klanken/ fonemen/ grafemen geanalyseerd. Op basis hiervan kan er uit jouw woorden boek het juiste fonologische patroon opgehaald worden. Goede betekenis te pakken --> uitspreken.
Welke vier modaliteiten zijn er?
 1. Decodeerders;
 2. Lexicons;
 3. Semantisch systeem;
 4. Codeerders.
Wat ligt er in de modules opgeslagen?
Kennis over woordvorm of betekenis
Waarom is het taalmodel van Ellis en Young belangrijk?
Hiermee krijg je meer inzicht in de processen van het spreken, begrijpen, lezen en schrijven, dus in de stoornissen.
Wat voor soort zinnen zijn voor alle afasiepatiënten die problemen hebben met het begrijpen van zinnen het moeilijkst?
Semantisch reversibele zinnen met een afwijkende woordvolgorde
Wanneer zal een afasiepatiënt niet al te veel problemen ervaren met het begrijpen van de gesproken taal?
Bij een goed woordbegrip
Wat is morfosyntactische informatie?
De structuur van de woorden en de zin
Wat is lexicale informatie?
Woordbetekenissen