Samenvatting Tentamen Marketing & Recht 1.0

-
130 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Tentamen Marketing & Recht 1.0

 • 1 Tentamen Marketing & Recht 1.0

 • Wat is recht?
  Een verzameling van normen die de ordening van een bepaalde samenleving tot doel heeft.
 • Wat is ethiek?
  Normen en waarden.
 • Waarop zijn rechtsnormen gericht?
  Op het creëren van orde, het beschermen van personen of belangen.
 • Waar kunnen we het recht vinden (Rechtsbronnen)?
  • De wet
  • Jurisprudentie
  • Gewoonterecht
 • Wat is jurisprudentie?
  Een verzameling uitspraken van de rechter
 • Wat houdt dwingend recht in?
  Dat partijen hier niet van mogen afwijken.
 • Wat zijn rechtssubjecten?

  Natuurlijke personen: mensen
  Rechtspersonen: organisatie
 • Waar staat het privaatrecht voor?
  Rechtsverhoudingen tussen partijen onderling (burgers onderling). Bijv. schadevergoeding.
 • Welke twee soorten strafbare feiten onderscheidt het strafrecht?
  • Misdrijven > worden behandeld door de rechtbank (zwaarder)
  • Overtredingen > worden behandeld door de politierechter
 • Noem de drie verschillende vormen van rechtspraak die worden onderscheden:
  • Strafrechtspraak
  • Burgerlijke rechtspraak (civiele rechtspraak)
  • Administratieve rechtspraak
 • Welke drie machten worden er gescheiden bij Trias Politica?
  • Wetgevende
  • Besturende
  • Rechtsprekende macht
 • Wat houdt territorialiteit in?
  Dat het recht per rechtsgebied verschilt omdat landen soeverein zijn. (landen stellen eigen regels op)
 • Wat is een licentie?
  Een beperkt overdracht van rechten voor gebruik/duur.
 • Wat is sovereiniteit?
  Landen stellen eigen regels op.
 • Wat is het hoogste verdrag?
  de Verenigde Naties.
 • EU:

  Primair gemeenschapsrecht: verdragen
  Secundair gemeenschapsrecht: verordening (dwingend)
  Richtlijnen (mogen internationale verschillen zijn)
 • Welke vijf instellingen vervullende taken van de EU?
  • Europees Parlement (EP)
  • Raad
  • Commissie
  • Hof van Justitie
  • Rekenkamer
 • Welke drie lagen worden de gewone rechterlijke macht genoemd?
  • Rechtbanken
  • Gerechtshof
  • Hoge Raad
 • Waar kenmerkt de Nederlandse rechtspraak zich door?
  • De rechterlijke macht is onafhankelijk
  • Er wordt recht gedaan door rechtsgeleerde rechters
  • De Nederlandse rechtspraak i over het algemeen collegiale rechtspraak (er wordt recht gesproken door meerdere rechters)
  • Er kan in twee instanties worden berecht: eerste aanleg en hoger beroep
  • Een uitspraak van de Hoge Raad noemt men een arrest
  • Niet iedere rechter is bevoegd
 • Wat is een arrest?
  Een uitspraak van de Hoge Raad.
 • Rechters mogen nooit zaken weigeren.
 • Op welke vier manieren kan een wet geïnterpreteerd worden?
  • Grammaticale interpretatie > bijv. wat is de belediging?
  • Historische interpretatie > wat is de bedoeling geweest?
  • Anticiperende interpretatie > rekening houdend met toekomstige wet
  • Teleologische interpretatie > kijkend naar de bedoeling van de wet.
 • Wat houdt een wet in formele zin in?
  Het is een gezamenlijk besluit van de regering en de Staten-Generaal. Bijv. het Burgerlijk wetboek. Het zegt niets over de inhoud van de wet.
 • Wat zijn wetten in materiële zin?
  Dit zijn algemene regels (normen) van een tot regelgeving bevoegd overheidsorgaan die de burgers binden. Deze overheidsorganen zijn:
  • De regering
  • Provinicale Staten
  • De gemeenteraad.
 • Welke twee redeneervormen zijn er?
  • Analogie
  • A-contrario
 • Wat houdt analogie in?
  Wanneer de wet niet het concrete geval dekt (uitbreiden van de wettelijke regel)

  Het uitbreiden van een wettelijke regel door deze van toepassing te verklaren op een in essentie gelijke situatie waardoor geen eigen wettelijke regel bestaat en waarvoor strikt genomen de wel geregelde bepaling niet geschreven is.
 • Wat is A-contrario?
  Het tegenovergestelde redeneren van wat er eigenlijk in de wet staat.
 • In de VS moest je copyright registreren tot de jaren....?
  80
 • Waarop is het Intellectueel eigendom gefocust?
  Op de bescherming van de auteur, bij bijv.:
  • Merkrecht (moet je registreren, commercieel gebruik)
  • Auteursrecht
  • Octrooirecht (kun je aanvragen als je iets nieuws hebt ontwikkeld)
 • Wanneer ontstaat auteursrecht?
  Het ontstaat vanzelf bij creatie. > Als maker ben jij de enige die het werk openbaar mag maken. 

  Uitzondering:
  Als het maken van werken ook in je takenpakket zit, dan kan de werkgever het auteursrecht hebben.
  Een freelancer houdt het auteursrecht, behalve als het expliciet staat aangegeven dat het auteursrecht wordt overgedragen.
 • Wanneer is iets een werk?
  • Wanneer het een eigen oorspronkelijk karakter heeft, persoonlijke stempel
  • Het moet origineel zijn
  • Gedachtes/ideeën zijn geen werk
 • Hoe lang geldt het auteursrecht?
  Tot 70 jaar na de dood van de maker. Na de dood toestemming vragen aan erfgenamen. Daarna valt het in het publieke domein en mag je er gebruik van maken.
 • Wat houdt het exploitatierecht in?
  Dat je zelf beslist of iets wordt vertoond en je toestemming moet geven voor bewerkingen.
 • Wat houdt het morele recht in?
  Het recht om genoemd te worden als maker (denk aan de noodzaak om bronnen te noemen). Recht op integriteit van je werk (mag niet zomaar veranderd worden.)
 • Wat doen Collectieve Beheersorganisaties?
  Zij beheren het recht van de uitvoerder. Bijvoorbeeld Buma Stemra > componisten of SENA > uitvoerende
 • Op nieuwsfeiten zit geen auteursrecht omdat dit overdraagbaar moet zijn.
 • Wat is incidentele verwerking?
  Bijv.: een schilderij op de achtergrond tijdens een film. 

  Hiervoor hoef je in NL geen toestemming te vragen omdat het ondergeschikt is aan een geheel.
 • Wat doet Creative Commons?
  Zij proberen licenties te verkrijgen van makers om hun werk openbaar te maken zodat iedereen (creatieven) daarmee kunnen werken.
 • Portret in opdracht: 
  • Herkenbaarheid
  • Toestemming
  • Geldt tot 10 jaar na overlijden.


  Portret zonder opdracht:
  • Geen toestemming
  • Mag gepubliceerd worden, tenzij er sprake is van redelijk belang, zoals:
  • - erotisch, bloot, gevaarzetting, veroordeelde misdrijf, soms privacy en commercial gebruik.
 • Wat houdt verzilverbare populariteit in?
  Dat beroemdheden geld kunnen verdienen aan hun beeltenis, dus hoe ze eruit zien.
 • Waarvoor gelden quitclames?
  Ter voorkoming dat mensen achteraf een schadevergoeding gaan claimen.
 • Wat kan er gedaan worden tegen portretschending?
  • Schadevergoeding
  • Verbod op publicatie
  • Publicatie uit handel nemen
 • Wat kan een merk zijn?
  • Woordmerk
  • Beeldmerk
  • Vormmerk
  • Kleurmerk
  • Klankmerk
 • Wat is een warenklassen?
  De markt waarin een merk gaat opereren. Een merk moet zich daarin onderscheiden.

  De voetbalclub Ajax en het schoonmaakmiddel kan wel, omdat ze niet in dezelfde warenklassen opereren.
 • Hoelang geld het merkrecht?
  10 jaar vanaf inschrijving, mits een merk gebruikt wordt. > Inschrijving kan vernieuwd worden.
 • Als een merk onderdeel wordt van het normale spraakgebruik kan het merk niet meer beschermd worden, bijvoorbeeld aspirine.
 • Geef de definitie van Reclame.
  Iedere openbare en systematische direct dan wel indirecte aanprijzing van goederen/diensten/denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeven van deze, al dan niet met behulp van derden.

  Doel: bevorderen van de afzet van een product/dienst.
 • Waar is de Reclame Code Commissie voor?
  Bij overtreding van de Reclame Code kan er online of per post een klacht worden ingediend. Dit is informeel, oftewel iedereen kan dit doen. > RCC kan een aanbeveling doen.
 • Wat is vergelijkende reclame?
  Elke vorm van reclame waarbij een concurrent (dan wel zijn goederen/diensten) uitdrukkelijk of impliciet wordt genoemd. In principe mag je objectief vergelijken, maar niet:
  • misleiden
  • verwarren of kleineren
  • goede naam schaden 
  • product voorstellen als imitatie
 • Wat staat er in de Mediawet?
  Hierin staan regels over TV reclame. Het Commissariaat van de media gaat hierover. Zij geven vergunningen af en houden programmatoezicht achter.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een licentie?
Een beperkt overdracht van rechten voor gebruik/duur.
Waaruit bestaat het auteursrecht?
 • Exploitatierecht (kopiëren, bewerken, vertalen)> kun je overdragen middens een licentie.
 • Morele recht (blijft altijd bij de maker) > kun je niet overdragen
Wat is een schending van het morele recht?
 • Als de maker niet genoemd wordt;
 • Als het werk wordt verminkt;
 • Als de pseudoniem wordt onthuld (andere naam die iemand gebruikt als "sterrennaam")
Parodie:
Iets belachelijk maken. > niet wanneer je het commercieel doet.
Veto-recht
Je mag bepalen of je het wel of niet gebruikt.
Wat is verzilverbare populariteit?
Je kan geld verdienen wanneer de verbeeltenis wordt gebruikt. Bijvoorbeeld het hoofd van Rihanna op een t-shirt.
Wat is het naburig recht?
Van de artiest op zijn uitvoering.

Geld 50 jaar vanaf publicatie 
Wat is de auteursrechtelijke betekenis van C?
Dit teken heeft geen betekenis.
Als je het niet eens bent met de uitspraak van het Hof van Justitie, bij wie ga je dan in cassatie?
Bij de Hoge Raad
Wat is het hoogste recht van de EU?
Verdragen ter oprichting van de EU.