Samenvatting Terminologielijst Italiaans

-
1499 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Terminologielijst Italiaans

 • 1 Terminologielijst

 • aannemelijk (geloofwaardig)
  attendibile (credibile)
 • aanrijding (botsing teweeggebracht door een voertuig)
  collisione, tamponamento, scontro (urto causato da un veicolo)
 • aanwijzingen (1. directieven, richtlijnen; 2. tekenen, sporen of uitkomsten van onderzoek die erop wijzen dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd of beraamd)
  1. direttive, linee guida; 2. indizi, segni, tracce
 • advocaat (in strafzaken: de raadsman/vrouw van de verdachte die zijn juridische belangen behartigt en pleidooi houdt)
  avvocato, difensore (in generale, colui che sta in giudizio (civile, penale, amministrativo), accanto alla parte e la 'assiste'. Assume le parti del suo rappresentato e garantisce, nel processo, quella difesa tecnica necessaria per esercitare al meglio la tutela della situazione giuridica vantata dal suo cliente.)
 • agent
  agente di polizia
 • akte, authentieke ~ (openbare akte, in de vereiste vorm opgemaakt door een daartoe bevoegd ambtenaar, ondertekend en gedagtekend, waarin feiten, handelingen, gebeurtenissen en/of verklaringen zijn vastgelegd)
  atto autentico, atto autenticato, atto pubblico (atto pubblico, redatto e reso valido da un  pubblico ufficale autorizzato, firmato e datato, in cui sono registrati fatti, atti, avvenimenti e/o dichiarazioni)
 • antecedentenverklaring (verklaring omtrent iemands contacten (bv veroordeling, sepotbeslissing, vrijspraak, transactie) met politie en/of justitie in het verleden)
  autocertificazione in materia di precedenti penali (dichiarazione in materia di eventuali contatti con la polizia e/o la giustizia in passato, per esempio in caso di condanna, archiviazione di procedimento penale, assoluzione, transazione, definizione stragiudiziale)
 • autokraak (het openbreken van een auto)
  furto con scasso alle autovetture
 • bagatelzaken (lichte strafbare feiten; zaken waarin geen sprake is van schade of letsel, noch van daadwerkelijk gevaar)
  cause bagatellari (reati minori, con limitata impugnabilità; cause in cui non si è verificato nessun danno né lesion, né vero pericolo)
 • bepaling (wettelijk voorschrift)
  disposizione (di legge)
 • beroepsethiek (de binnen een bepaald beroep heersende zeden en gebruiken)
  etica professionale; deontologia (il complesso delle norme di comportamento che disciplinano l'esercizio di una professione)
 • beroepsgeheim (de verplichting van een persoon met een bepaald beroep, informatie die hij kent vanwege datzelfde beroep, te bewaren = niet aan derden verstrekken)
  segreto professionale (l'obbligo derivante dalla professione di una persona di mantenere il segreto, ovvero di non fornire informazioni, datele per via di quella professoine, a terzi)
 • beslissing, rechterlijke~ (deel aan het slot van een rechterlijke uitspraak dat het (eind)oordeel inhoudt)
  decisione del giudice (verdetto finale espresso dal giudice)
 • betrappen (degene die een strafbaar feit pleegt bij di handeling verrassen. Betrapping op heterdaad heeft plaats als het feit wordt ontdekt terwijl het wordt begaan of terstond nadat het is begaan)
  cogliere in flagranza di reato (Scoperta di un reato nel momento stesso in cui viene commesso. È in stato di flagranza chiunque viene colto nell’atto di commettere il reato, ovvero sia inseguito, subito dopo il reato, dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima)
 • bijdrage, eigen~ (aandeel in de betaling dat niet door de overheid wordt vergoed, maar voor rekening van de betrokkene komt)
  contributo, partecipazione alle spese (la parte rimanente della somma da pagare che è posta a carico dell'interessato)
 • bijstand, ~uitkering (hulpverlening in de vorm van een financiële bijdrage)
  assistenza, prestazione assistenziale, prestazione sociale (assistenza finanziaria da parte dello Stato)
 • bijstand, bijzondere~ (bijstand in bijzondere omstandigheden, bijv. ziekte, brand)
  sussidio straordinario (in circostanze speciali, p.e. in caso di malattia, incendio)
 • bijstand, financiële~ (geldelijke steun aan personen die zelf niet over voldoende geldmiddelen beschikken)
  assistenza finanziaria, aiuto economico (assistenza finanziaria a persone che non hanno abbastanza soldi a disposizione)
 • bijstand, hulpverlening (hulpverlening in de vorm van een financiële bijdrage)
  assistenza finanziaria, aiuto economico (assistenza finanziaria da parte dello Stato)
 • bijstand, rechtskundige ~ (ondersteuning, verleend door een advocaat)
  asssitenza legale, patrocionio (patrocinio gratuito)
 • boeien, in de ~ slaan (een gevangene handboeien omdoen)
  manette, ammanettare (legare con le manette)
 • braaksporen (sporen van inbraak) 
  segni di effrazione, di scasso, di forzatura
 • brandgevaar 
  pericolo d'incendio
 • brandstichting (Sr 157, 158) (opzettelijk of door schuld vernielen van voorwerpen door middel van vuur en daarmee (levens)gevaar veroorzaken voor personen en goederen)
  incendio doloso / incendio colposo (chiunque con piena coscienza e intenzionalità, cioè con dolo, oppure in modo colposo, ovvero non determinato da volontà di nuocere, ma da negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di leggi o regolamenti, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui da cui sorge il pericolo di incendio e pericolo per la incolumità pubblica) 
 • Bureau voor Rechtshulp [nu: Juridisch Loket] (overheidsinstantie waar personen met een juridisch probleem en die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, gratis informatie kunnen ontvangen en doorverwezen kunnen worden naar een advocaat)
  Sportello Giuridico (servizio pubblico che fornisce informazioni gratuite e il patrocinio gratuito a persone che hanno un problema di carattere giuridico e che possono avvalersi del patrocinio gratuito)
 • cel 
  cella
 • cel, separeer~ (cel waarin een persoon wordt geisoleerd van overige personen, hetzij bij wijze van straf, hetzij als bescherming tegen zichzelfs, alles met minimale voorzieningen) 
  cella d'isolamento (separazione di un detenuto dagli altri detenuti, a titolo cautelativo o come aggravamento di pena)
 • cellencomplex 
  insieme delle celle (all'interno di una struttura non carceraria), zona delle celle (questura)
 • clandestien (in strijd met de wet)
  clandestino, illegale, abusivo
 • collectieve voorzieningen  (voorzieningen die door de overheid worden verstrekt of beschikbaar gesteld, zoals bijvoorbeeld uitkeringen)
  previdenze sociali (Complesso di istituti e attività, gestiti e svolti direttamente dallo Stato o da organismi autorizzati che hanno per obiettivo quello di assicurare ai cittadini la possibilità di far fronte a particolari situazioni di necessità (infortunio, malattia, invalidità, disoccupazione involontaria ecc.), o i mezzi necessari di sussistenza al termine della vita lavorativa (pensioni di anzianità e di vecchiaia)) 
 • daad (handeling of nalaten)
  atto, azione (reato = azione od omissione tesa a ledere un bene giuridicamente tutelato)
 • dief (de persoon die zich schuldig maakt aan diefstal)
  ladro (persona che ruba, che si appropria indebitamente di beni altrui)
 • diefstal (wegnemen van enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort met het oogmerk het zich wederrechtelijk toe te eigenen)
  furto (l'atto e il fatto d'impossessarsi di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri)
 • diefstal gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd 
  furto perpretato nelle ore notturne
 • diefstal in vereniging (diefstal gepleegd door meer dan een persoon)
  furto in concorso (furto commesso da più persone)
 • diefstal met braak/verbreking (diefstal gepleegd door middel van het openbreken van een afsluiting - zoals een poort, deur, grote kast - met het doel zich wederrechtelijk toegang te verschaffen = braak, of door middel van het stukmaken van kleinere zaken, zoals bijvoorbeeld een juwelendoosje = verbreking)
  furto con scasso ed effrazione (con scasso = furto aggravato dal fatto di aver usato violenza su beni o cose, con effrazione = con rottura)
 • diefstal met geweld (diefstal waarbij (bedreiging met) geweld wordt aangewend als middel om de diefstal mogelijk of succesvol te maken)
  rapina (l'azione e il fatto di portare via ad altri qualcosa, per impossessarsene ingiustamente, con violenza o minacce o abusi)
 • diefstal met inklimming (diefstal waarbij de dader zich toegang tot de buit verschaft door ergens in/over te klimmen, bijv. gebouw, voertuig resp. schutting)
  furto con scalata (scalare = salire per mezzo di una scala o di altro mezzo adatto fino alla cima di, per esempio, un muro, per poter passare al di là e penetrare dentro il luogo, oppure arrampicarsi fino ad un luogo elevato e comunque difficile a raggiungersi)
 • diefstal met valse sleutels 
  furto con chiavi falsi
 • diefstal onder verzwarende omstandigheden (diefstal waarbij sprake is van een of meer in de wet genoemde bijkomende elementen die reden zijn voor toepassing van een zwaardere straf dan voor eenvoudige diefstal)
  furto aggravato (furto commesso con uno più elementi accessori nominati nella legge che aggravano il reato del furto e che comporta l'aggravamento della pena prevista per questo reato)
 • dievegge
  ladra
 • digitaal dossier
  fascicolo digitale, fascicolo elettronico
 • doorrijden na aanrijding (WVW 7) (verlaten van plaats na ongeval, zonder de eigen identiteit kenbaar te maken)
  incidente con fuga, incidente con omissione di soccorso (fuga dal luogo dell'incidente senza lasciare le proprie generalità)
 • dossier (o.a. PBW 59) (geheel van papieren documenten, foto's, geluids- en beelddragers die op een zelfde zaak betrekking hebben op basis waarvan de OvJ en de rechter beslissingen neemt)
  fascicolo (insieme di carte, documenti, foto, supporti sonori, vettori d'immagine che riguardano tutti la stessa causa, sulla base dei quali il PM e il giudice prendono decisioni)
 • drankmisbruik (drankzucht, het een gewoonte maken van overmatig drankgebruik)
  abuso d'alcol, abuso di alcolici (avere l'abitudine di bere troppi alcolici, avere il vizio dell'alcol)
 • dwaling, rechterlijke ~ (rechterlijk oordeel, waarvan komt vast te staan dat dit oordeel niet juist is geweest omdat nadien op grond van nieuwe feiten en omstandigheden, die ten tijde van het eerste oordeel niet bekend waren en/of niet bekend konden zijn)
  errore giudiziario (sentenza del giudice che, dopo che è stata emessa, viene dichiarata ingiusta sulla base di nuovi fatti e circostanze che al momento della sentenza non erano ancora/non potevano essere noti)
 • equality of arms (beginsel dat inhoudt dat de procespartijen een gelijkwaardige positie innemen)
  parità di trattamento (principio che stabilisce che le parti durante il processo assumino una posizione paritaria)
 • flipper (gewoonlijk een plastic kaartje, vergelijkbaar met een creditcard, dat gebruikt kan worden om deuren te openen (diefstal met braak); een flipper kan ook worden gemaakt van een plastic fles o.i.d.)
  scheda magnetica (di solito una scheda di plastica, paragonabile ad una carta di credito, che si usa per aprire porte (furto con scasso); può anche essere fatta con una bottiglia di plastica o un oggetto simile)
 • geheimhoudingsplicht (plicht om bepaalde gegevens niet openbaar te maken)
  obbligo di segretezza, obbligo di riservatezza (obbligo di non rendere pubbliche / divulgare certe informazioni)
 • geheimhoudingsrecht (recht om bepaalde gegevens niet openbaar te maken)
  diritto alla segretezza, diritto alla riservatezza (diritto a non rendere pubbliche / divulgare certe informazioni)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

braaksporen (sporen van inbraak) 
3
brandgevaar 
3
cel 
3
cellencomplex 
3
Pagina 1 van 150