Samenvatting Testtheorie

-
ISBN-10 9031347477 ISBN-13 9789031347476
2989 Flashcards en notities
42 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Testtheorie". De auteur(s) van het boek is/zijn P J D Drenth, K Sijtsma. Het ISBN van dit boek is 9789031347476 of 9031347477. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Testtheorie

 • 1 Historische ontwikkeling van het testen

 • De testdiagnostiek is als wetenschappelijke discipline in de twintigste eeuw tot bloei gekomen.
 • Welke voorbeelden van testonderzoek waren er in de Oudheid?
 • Wanneer is de testdiagnostiek als wetenschappelijke discipline tot bloei gekomen?

  In de twintigste eeuw.

 • Waarom waren groepstest zo populair in de VS?

  Het begon bij selectie voor de krijgsmacht gedurende de oorlogsjaren. Ook voor toelating tot scholen (en evaluatie van het onderwijs) was het een belangrijk element.

 • Wat zijn de vier perioden in de testtheorie ? 

  • Periode tot het verschijnen van de binet-simon test
  • Periode tussen het verschijnen van de binet-simon test en de eerste wereldoorlog
  • Van het begin van de eerste tot de tweede wereldoorlog
  • Van de tweede wereldoorlog tot op heden
 • Welke 4 perioden zijn er in de ontwikkeling van testen?
  Periode tot het verschijnen vd Binet-Simon-test
  Periode tussen Binet-Simon-test en WO1
  Vanaf WO1 tot WO2
  Van het begin van WO2 tot heden
 • Vanaf de middeleeuwen zijn er meerdere pogingen gedaan om met zuiver fysieke kenmerken intellectuele of karaktereigenschappen te meten:
  - Gelaat (Lombroso)
  - Schedel (Gall)
  - Lichaam (Huter)
  - Buitenaardse determinanten
 • De testdiagnostiek is als wetenschappelijke discipline in de twintigste eeuw tot bloei gekomen.
 • In China werd voor het jaar nul al geselecteerd via testscores op o.a. boogschieten, muziek en schrijven. Daarnaast werd bij dienaren periodiek een voorgangstest gedaan.
 • Ook voor 1900 werd er aan onderzoek gedaan. 

 • 4 verschillende periodes

 • Wat is de eerste waardevolle intelligentietest? 

  Binet-Simon test 

 • Welke zuiver fysieke kenmerken werden er in de middeleeuwen gebruikt om intellectuele of karaktereigenschappen te meten?
  gelaat (Lombroso)
  schedel (Gall)
  lichaam (hunter)
  astrologie (buitenaardse determinanten)
 • Ook in het Oude Testament is een voorbeeld te vinden van selectie met behulp van een persoonlijkheidstest.
 • De eerste versie verscheen in 1905

 • Welk voorbeeld van selectie met behulp van een persoonlijkheidstest is te vinden in het Oude Testament?
  Gideon reduceert zijn 32.000 man sterke leger eerst op basis van een soort zelfbeoordeling, waarbij hij de 'angstigen' laat vertrekken. Vervolgens reduceert hij de omvang verder door middel van de volgende 'test voor gedragswijze': hij liet hen water drinken uit een beek, en keek of ze 'het  water oplikten met hun tong', dan wel 'op hun knieën gingen liggen om te drinken'. De eerste groep werd aangenomen, de tweede niet. 

  'Aangenomen mag worden dat God door dit eenvoudige middel de wakkeren en de meest toegewijden uit de tienduizenden dapperen heeft geschift'.
 • In de middeleeuwen en de moderne tijd is regelmatig gepoogd om individuele verschillen te beschrijven en/of meten m.b.v. zuiver fysieke kenmerken:

  • Lombroso: gelaat
  • Gall: schedel
  • Huter: lichaam
  • astrologie
 • Wanneer ontstaat een meer wetenschappelijke aandacht voor de test?
  In het begin van de twintigste eeuw
 • Hoe heeft de experimentele psychologie een stimulerende en een remmende werking gehad op de testpsychologie ? 

  stimulerend : er werd waarde gehecht aan de exacte beschrijving van experimenteercondities, rigoureuze controle van de variabelen en de nauwkeurige verwerking van de uitkomsten

   

  remmend : de experimentator vond de verschillen tussen de proefpersonen eerder vervelend dan boeiend. hij schreef deze toe aan fouten

 • In de middeleeuwen en de nieuwere tijd komt men herhaaldelijk pogingen tegen om intellectuele of karaktereigenschappen te beschrijven. Welke zijn dit?
  - Zuivere kenmerken van het gelaat (Lombroso)
  - Schedel (Gall)
  - Lichaam ( Huter)
  -Buitenaardse determinanten (Astrologie)
 • Welke perioden kunnen in de ontwikkeling onderscheiden worden?
  Het verschijnen van de Binet-Simon-test, de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog
 • Wie startte het systematisch experimentele onderzoek? 

  Wundt 

 • Wundt stichtte in 1879 in Leipzig zijn experimentele laboratorium, dit was de start van het systematische experimentele onderzoek op grootscheepse wijze.

 • Bij de wetenschappelijke aandacht voor de test gaat het niet meer om een goede intuitieve greep of een 'common-sense'-oordeel maar?
  om een systematische bestudering en ook een empirische fundering van het instrument dat voor die oordeelsvorming wordt gebruikt
 • in de orde der jezuiten werden al aan het einde van de zestiende eeuw schriftelijke examens afgenomen, zowel voor toelatings- als evaluatiedoeleinden
 • Wat is naast psychiatrie en experimentele psychologie van invloed geweest op de ontwikkeling van het testen?

  Genitica

 • De balanstelling van Cattel voor individuele verschillen kan worden teruggevoerd op de derde lijn: die van genetica. in 1890 publiceerde Cattel een artikel waarin voor de eerste keer het woord 'test' werd gebruikt, waarin hij een reeks van mentale tests besprak en onderzoek aanbeval. 

 • Waarin was Binets benadering voor de intelligentie test nieuw? 

  • accent op complexe in plaats van eenvoudige mentale processen
  • het empirisch uitgangspunt
  • Binet stelde voor een totaalscore te gebruiken om het intelligentieniveau weer te geven
 • Wat was de reden dat de ontwikkeling van testen in de Eerste Wereldoorlog in een stroomversnelling kwam ? 

  Noodzaak om grote groepen mensen te selecteren voor functies en opleidingen van sterk uiteenlopende inhou den zeer verschillend niveau

 • Wat is een 'Army Alpha'? 

  Een schriftelijke test, gebruikt in de eerste wereldoorlog. Deze bevat verschillende opdrachten zoals rekenopgaven, denksommen en het aangeven van woordbetekenissen. In vrij korte tijd kon men het intelligentieniveau van grote groepen bepalen. 

 • Waardoor liep de testontwikkeling in Amerika en Europa sterk uiteen ? 

  Europa bleef gedomineerd door Gestaltpsychologie, personalisme en fenomenologie en richtte zich dus op de individuele diagnostiek.

   

  Amerika had een filosofische, behavioristisch-positivistische achtergrond vanuit praktische behoefte, hier kwam het accent steeds sterker te liggen op kwantitatief verwerkbare groepstests. 

 • Wat is een 'Army Bèta'? 

  Schriftelijke groepstest. Deze kan pantomisch worden geinstrueerd en deed geen beroep op taalkennis of verbale vaardigheden.

 • In 1917 publiceerden Pitner en Paterson een volledig niet-verbale intelligentietest. Naast de reeds genoemde Army Alpha werd nu in 1918 een tweede schriftelijke groepstest samengesteld: de Army Beta. Dergelijke niet-verbale test speelden een grote rol bij het algemeen vergelijkend onderzoek tussen bevolkingsgroepen. Betrouwbaarheid was echter wel vaak geringer dan bij verbale testen. 

 • Welke drie methoden kunnen met betrekking tot het testen van de persoonlijkheid worden onderscheiden? 

  • Observatie
  • Persoonlijkheidsvragenlijsten samengesteld
  • toepassing van projectietests
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het effect van de betrouwbaarheid van een criterium op de voorspelling van dit criterium met een test
Dat je dan ook daadwerkelijk de juiste mensen selecteert op basis van de test!
Wat is een zwak punt van inhoudsvalidering?
Vaak geen empirisch onderzoek (net als face validity)
Wat is inhoudsvaliditeit?
Hoezeer de inhoud van een test een geheel van situaties, kennisinhouden of vaardigheden meet. Vooral van toepassing bij onderwijskundig meten. Meten de items in de test ook daadwerkelijk wat wordt beschreven? of: de sterkte van de samenhang tussen de testscore en de totaalscore op het gehele itemdomein.
Leg uit waarom niet in absolute zin gesproken kan worden van de validiteit van een test
Het hangt af van de mate waarin de test aan zijn doel beantwoordt
Bij selectievraagstukken zijn de doelen van maximale doelmatigheid  (validiteit) en maximaal gelijke kansen vaak strijdig met elkaar? Hoe kan daarover een standpunt worden ingenomen?
De beslisser moet aangeven hoeveel hij aan validiteit wil opofferen om meer gelijke kansen te creëren.
Wat houdt bij selectie de strategie van maximalisering doelmatigheid in (= validiteit)? Wanneer is hierbij sprake van discriminatie?
 1. kandidaten met de grootste kansen op succes worden in de functie geselecteerd. 
 2. Dit wordt bereikt door de validiteit van de procedure te maximaliseren.
 3. Hierbij is sprake van discriminatie indien in de ene groep een bepaalde testscore met een systematisch hogere criteriumscore correspondeert dan in de andere groep en hiermee bij de selectie geen rekening wordt gehouden. Dezelfde aftestgrens _> verschillende criteriumscores
Wat houdt de strategie van de maximalisering van gelijke kansen in bij selectie? Wat zijn de verschillende stratgieën die heirbij kunnen worden onderscheiden?
 1. Is gericht op maximalisering of verhoging van gelijke kansen
 2. De meest extreme strategie is selectie op basis van loting -> mindere doelmatigheid
 3. Daarnaast bestaat de gewogen loting, waarbij concessies worden gedaan aan de gelijke kansenprincipe ivm doelmatigheid, bijv hogere kans op toelating geneeskunde met een hoger cijfer
 4. Volgens het 'gecorrigeerde individualisme' worden alle predictoren gecorrigeerd voor hun samenhang met de mogelijk discriminerende variabelen. Bijv. residuscore voor logisch redeneren die onafhankelijk is voor nederlandse woordenschat. Kan ten koste gaan van validiteit en doelmatigheid ( als woordenschat toch meespeelt voor een functie)
 5. Tot slot kan van iedere categorie waarvan is bepaald dat discriminatie moet worden tegengegaan een bepaald percentage worden aangenomen. Kan ten koste gaan van de doelmatigheid.
Welke 2 benaderingen zijn binnen het selectiemodel van maximalisering van de doelmatigheid te onderscheiden (kandidaten met grootste kansen worden geselecteerd)?
 1. ongekwalificeerd individualisme: naast de testscores worden biografische of sociologische variabelen (sekse, etnische groepering)meegenomen in de voorspelling. Validiteit vergroten door deze extra factoren mee te nemen
 2. gekwalificeerd individualisme: sociale en Demografische factoren mogen niet worden meegenomen in de selctie -> vermijden directe discriminatie, indirecte discriminatie lukt niet (valide predictoren die een correlatie hebben met variabelen zoals sekse, etnische groep en sociaal-economische klasse worden zo alsnog meegenomen)
Waarom is verdedigbaar dat een test als zodanig nooit discriminerend kan zijn?
Een test levert een score of een scoreprofiel op die op zich niet discriminerend is. 
Wat wel discriminerend kan zijn :
 • een bepaalde interpretatie van de testscore of het profiel: bijv. verschillen in testscores interpreteren als verschillen in aangeboren potentieel = intelligentie A ( intelligentie B = resultaat interactie aanleg en omgeving )
 • een bepaald gebruik van de test (m.n. bij selectie): minderheidgroepen met gemiddelde lagere testscores hebben minder kans om aangenomen te worden
Waarom is er sprake van dat tests bijdragen tot discriminatie van minderheidsgroepen?
 1. tests zijn niet goed gestandaardiseerd voor minderheidsgroepen. (instructie niet goed begrepen of neit gewend onder tijdsdruk te werken )
 2. tests zouden capaciteiten, prestaties en kennisaspecten meten die bevoorrechte groepen beter hebben kunnen ontwikkelen of verwerven.
 3. valideringsonderzoek heeft vaak betrekking op beperkte groepen.(bijv. blanke middengroepen) -> kwestie van fairness cq bias in testgebruik