Samenvatting Thema 5

-
48 Flashcards en notities
18 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Thema 5

 • 1 Thema 5

 • wat is evolutie ?
  de ontwikkeling en het ontstaan van verscheidene levensvormen op aarde
 • wat is creationisme ?
  geloven in de theorie van de schepping, dat god alles geschapen heeft
 • wat is intelligent design ?
  geloven dat er wel evolutie plaatsvindt, maar dat sommige structuren zo ingewikkeld zijn dat ze wel ontworpen moeten zijn door een god
 • wat is natuurlijke selectie ?
  dat de best aangepaste organisme het meest succesvol zijn in het doorgeven van hun genen aan volgende generaties
 • wanneer is natuurlijke selectie mogelijk ?
  wanneer er genetische variatie is binnen een populatie
 • wat is reproductieve isolatie ?
  dat twee populaties voor een lange tijd niet met elkaar reproduceren
 • wat gebeurt er bij een lage selectiedruk ?
  dan blijven organismen met verschillende genotypen in leven
 • wat gebeurt er bij een hoge selectiedruk ?
  dan blijven alleen de best aangepaste organismen in leven
 • wanneer is een soort geëvolueerd ?
  als alleen nog maar de nieuwe gewenste eigenschap in de nakomelingen voorkomt
 • wat is een populatie ?
  een groep organismen van dezelfde soort die in een bepaald gebied leven en zich onderling voortplanten
 • wat is een soort ?
  de grootste verzameling van populaties waartussen een effectieve uitwisseling van genen plaatsvindt of plaats kan vinden, en waaruit vruchtbare nakomelingen ontstaan
 • wat is een genenpool ?
  alle allelen op alle loci in een populatie
 • waar is de genenpool een maat voor ?
  genetische variatie
 • wat is een allelfrequentie ?
  de mate waarin een allel voorkomt binnen een populatie
 • wanneer geldt de regel van hardy-weinberg ?
  als de voortplanting willekeurig is
 • wat zijn de twee regels van hardy-weinberg ?
  p + q = 1
  p^2 + 2pq + q^2 = 1
 • wat laat p^2 zien ?
  de frequentie van AA
 • wat laat q^2 zien ?
  de frequentie van aa
 • wat laat 2pq zien ?
  de frequentie van Aa
 • wanneer geldt de regel van hardy-weinberg niet ?
  als er sprake is van selectiedruk of genetic drift
 • welke twee vormen van genetic drift zijn er ?
  het flessenhalseffect, en het foundereffect
 • wat houdt het flessenhalseffect in ?
  door een bepaalde gebeurtenis loopt het aantal individuen sterk terug, waardoor er een kleinere genenpool ontstaan met een andere samenstelling
 • wat is genetic drift ?
  dat in kleine populaties door toeval grote verschuivingen in allelfrequenties optreden
 • wat houdt het foundereffect in ?
  dat een kleine groep van de populatie zich in een nieuw gebied vestigt en zich daar onderling gaan voortplanten. hierdoor is er een kleinere genetische variatie
 • wat is micro-evolutie ?
  verandering van allelfrequenties in een populatie
 • wat is co-evolutie ?
  wanneer een evoluerende soort een andere soort beïnvloedt die hierdoor ook gaat evolueren
 • welke drie stappen vinden plaats bij het aanpassen van een soort ?
  genetische variatie
  selectie druk/ natuurlijke selectie 
  voortplanting
 • wat moet er gebeuren voor het ontstaan van een nieuwe soort ?
  reproductieve isolatie
 • welke drie oorzaken kan reproductieve isolatie hebben ?
  geografische isolatie, verschillen in gedrag, tijd
 • hoe is tijd een oorzaak van reproductieve isolatie ?
  soorten planten zich op verschillende tijden voort en als deze tijden erg verschillen, zullen ze dus nooit met elkaar voortplanten. hierdoor is er reproductieve isolatie
 • wat is de eilandtheorie ?
  het aantal soorten op een eiland wordt bepaald door het aantal soorten dat immigreert, en de extinctie van soorten die al op het eiland zijn
 • wat beïnvloed het aantal soorten dat immigreert ?
  de afstand van het eiland naar het platte land
 • wat beïnvloedt het aantal soorten dat uitsterft ?
  de grootte van het eiland. klein eiland -> weinig eten -> soorten sterven sneller uit
 • wat is allopatrische soortvorming ?
  een nieuwe soort is ontstaan als gevolg van isolatie door geografische oorzaken
 • wat is sympatrische soortvorming ?
  een nieuwe soort is ontstaan zonder dat er sprake is van geografische isolatie
 • wat is polypoïdie ?
  dat een iets mis gaat bij meiose waardoor een plant soms een tetraploïd krijgt
 • welke twee oorzaken van sympatrische soortvorming zijn er ?
  polypoïdie en seksuele selectie
 • wat is biogenese ?
  het ontstaan van leven uit levenloze materie
 • wat waren de eerste organismen ?
  prokaryoot, heterotroof en anaerobe bacteriën
 • welke organismen ontstonden na de anaerobe bacteriën ?
  autotrofe bacteriën
 • waardoor werd de atmosfeer zuurstofrijk ?
  omdat de autotrofe bacteriën fotosyntheseerden  en hierbij zuurstof produceerden
 • wat deed zuurstof voor de anaerobe bacteriën ?
  zuurstof was giftig voor hen, en zij werden vergiftigd
 • welke organismen ontstonden na de cyanobacteriën ?
  aerobe bacteriën ?
 • wat konden aerobe bacteriën ??
  zij hadden een systeem waarbij ze zuurstof benutten bij de afbraak van organische stoffen
 • volgens de endosymbiosetheorie, wat werden de cyanobacteriën en de aerobe bacteriën ?
  cyanobacteriën werden chloroplasten
  aerobe bacteriën werden mitochondriën
 • wat zijn organische stoffen ?
  vaak grote moleculen die altijd koolstof bevatten, zijn afkomstig van organismen/producten van organismen
 • wat zijn anorganische stoffen ?
  vaak kleine, eenvoudige moleculen die zowel in organismen als in de levenloze natuur voorkomen
 • hoe werkt de binaire naamgeving ?
  eerst de geslachtsnaam, met een hoofdletter
  dan de soortnaam, met een kleine letter
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

wat is evolutie ?
1
wat is creationisme ?
1
wat is intelligent design ?
1
wat is natuurlijke selectie ?
1
Pagina 1 van 12