Samenvatting Thema's maatschappijleer Havo

-
305 Flashcards en notities
15 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Thema's maatschappijleer Havo". De auteur(s) van het boek is/zijn Bas Schuijt. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Thema's maatschappijleer Havo

 • 1 Parlementaire Democratie

 • Rechtsnormen?
  Alles wat door de overheid in de wet is vastgelegd
 • Waar ontstaan Rechtsnormen uit?
  1. Doelmatigheid: zorgen dat het maatschappelijk leven goed verloopt (rechts rijden)
  2. Dingen die de mensen belangrijk vinden. (Discriminatie of mishandeling)
 • Rechtvaardigheid?
  Gevoel van wat goed en fout is.
 • Rechtstaat?
  Burgers worden beschermd tegen machtsmisbruik van de overheid.
 • Publiekrecht:
  inrichting van de staat + relatie burgers en overheid
  1. staatsrecht = inrichting Nederlandse staat 
  2. bestuursrecht = Centrale verhouding burgers en overheid
  3. strafrecht = wettelijke straffen
 • Onderdelen privaatrecht
  1. Vermogensrecht =  alle zaken in geld uit te drukken
  2. Onderneminsrecht = bv’s nv’s
  3. Personen en famillie recht = trouwen, adoptie
 • Waarom is er een rechter?
  Je kunt je recht halen
  2. Je wordt beschermt tegen ongeoorloofd overheids optreden
  3. Geen eigen rechter spelen
 • klassieke grond rechten?
  Rechten die de overheid moet waarderen, als de overheid zo’n grondrecht van je schend, ga je naar de overheid.
 • 1.1 Politieke stromingen

 • Ideologie: Een samenhangend geheel van ideeën over de mens en de gewenste inrichting van de samenleving.

  Iedere ideologie heeft ideeën op het gebied van:
  • Waarden en normen
  • Sociaal economische verhoudingen
  • Machtsverdeling in de samenleving


  Nederland kent drie grote ideologieën of stromingen:
  • Liberalisme
  • Socialisme
  • Confessionalisme
 • Het liberalisme, socialisme en confessionalisme kun je indelen in:
  • Progressief en conservatief
  • Links en rechts: De visies op de rol van de overheid binnen de sociaal economische verhoudingen

  • Progressief: Vooruitstrevend (de maatschappij willen veranderen)
  • Conservatief: Behoudend (benadrukt vooral datgene wat al is bereikt en houden graag alles bij het oude)
  • Reactionair: Conservatieven die regels van vroeger terug willen
  • Rechts: Benadrukt de eigen verantwoordelijkheid en de vrijheid van mensen (de overheid moet zich hier rechts PASSIEF opstellen)
  • Links: Gaat uit van gelijkwaardigheid en wil dat iedereen gelijke kansen heeft op onderwijs, inkomen en werk (de overheid moet zich hierbij ACTIEF opstellen)
  • Politieke midden: Partijen die zowel veel linkse als veel rechtse standpunten hebben
 • Liberalisme vroeger:
  • Hun ideaal was persoonlijke en economische vrijheid
  • Waren tegen de hoge belastingen
  • Veel liberalen werden steeds conservatiever (behoudend), slechts een kleine groep bleef progressief (vooruitstrevend)


  Liberalen nu:
  • Vrijheid voorop, ze zijn voor de vrijemarkteconomie
  • De overheid moet op sociaal economisch gebied een kleine rol spelen en zich beperken tot kerntaken als defensie, onderwijs en de bescherming van de rechtsstaat en de klassieke grondrechten
  • Idealen: De vrijemarkteconomie komt niet in gevaar; mensen dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun situatie; de uitkeringen blijven zo laag mogelijk
 • Socialisme vroeger:
  • Communisten en Marxisten: Wilde dat arbeiders door een revolutie alle macht zouden overnemen
  • Sociaaldemocraten: Wilde meedoen met de verkiezingen om zo te zorgen voor een goede sociale wetgeving


  Sociaaldemocraten nu:
  • Ze zijn niet tegen de vrijemarkteconomie, maar willen wel dat de overheid actief de zwakkeren in de samenleving beschermt
  • Verder vinden ze dat kennis, inkomen en macht eerlijker verdeeld moeten worden. Daarom zijn ze voor de verzorgingsstaat, omdat daarin sociale grondrechten wettelijk zijn vastgelegd
 • Confessionalisme vroeger:
  • Baseert zich op het geloof (confessie = geloofsovertuiging)
  • In Nederland is dit het Christendom


  Confessionalisme nu:
  • Harmonie: Dat organisaties, burgers en overheid moeten samenwerken
  • Gespreide verantwoordelijkheid: Dat mensen verantwoordelijk zijn voor elkaars welzijn
  • Naastenliefde: Dat we moeten zorgen voor de kwetsbaren in de samenleving
  • Rentmeesterschap: Dat de mensen goed moeten zorgen voor de aarde
  • Streven naar een zorgzame samenleving, waarin de overheid zo veel mogelijk overlaat aan het maatschappelijk middelveld
 • 1.2 Politieke partijen

 • Politieke partij: Bestaat uit een groep mensen met dezelfde ideeën over de manier waarop onze samenleving het beste bestuurd kan worden.
 • Politieke partijen verschillen in:
  • Actiegroepen: Houden zich bezig met een bepaalde doelstelling en voeren actie als ze dat nodig vinden
  • Belangenorganisaties: Behartigen de belangen van een bepaalde groep mensen


  Politieke partijen kun je weer onderverdelen in vijf soorten:
  1. Partijen op basis van een ideologie komen meestal voort uit een van de drie grote stromingen. Hun standpunten kun je beter begrijpen als je iets weet over de stroming waar ze bij horen
  2. One-issuepartijen richten zich op een aspect van de samenleving en hebben daar een duidelijk standpunt over
  3. Protestpartijen ontstaan uit onvrede met de bestaande politiek
  4. Populistische partijen ontstaan deels uit protest, maar hebben vooral de bedoeling op te komen voor de stem van de 'zwijgende massa'
  5. Niet-Democratische partijen zoals fascistische of rechts-extremistische partijen doen nauwelijks mee aan de verkiezingen. Het belang van de oorspronkelijke, autochtone bevolking staat centraal en hun standpunten zijn dikwijls sterk racistisch
 • Politieke partijen hebben een aantal belangrijke taken in onze democratie zoals:
  • Integratiefunctie: Op basis van allerlei wensen en eisen maken politieke partijen vanuit hun eigen ideologie een logisch samenhangend geheel van programmapunten die in het beleid omgezet kunnen worden. Deze partijprogramma verbindt mensen, waardoor de partij lange tijd kan bestaan.
  • Informatiefunctie: Politieke partijen informeren de kiezers, ook buiten verkiezingstijd over hun standpunten ten aanzien van verschillende kwesties. Hierdoor helpen zij burgers een mening te vormen.
  • Participatiefunctie: Politieke partijen proberen burgers te stimuleren om actief deel te nemen aan de politiek.
  • Selectiefunctie: Mensen die in de politiek willen, doen dat meestal via een bestaande partij of ze richten er zelf eentje op. Zonder politieke partij is het niet goed mogelijk om gekozen te worden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

in hoger beroep gaan
betekend het oneens zijn met het vonnis, zo wordt de zaak voorgelegd aan het gerechtshof
vergoeding van immateriële schade  is
iets wat geld niet kan oplossen, maar wel wordt gebruikt als compensatie
vermogensschade 
vergoeding voor gemaakte kosten of misgelopen winst.
als een dwangsom niet wordt betaald, kan ... ?
de deurwaarder beslag laten leggen op zijn goederen, en deze verkopen als dwangsom
Schadevergoeding
kan een beslissing zijn van de rechter, zo kan wordt er onmiddelijk loonbelasting gelegd.
vonnis 
de uitspraak, een uiteindelijke beslissing
het verweer 
is de gedaagde's verdedigende reactie
een procureur
is iemand (meestal een advocaat) die alle regels kent.
De eiser 
is het slachtoffer
de gedaagde 
is de persoon van wie iets wordt geëist (verdachte)