Samenvatting Thema's maatschappijleer vwo lesboek

-
ISBN-10 9086740774 ISBN-13 9789086740772
3634 Flashcards en notities
335 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Thema's maatschappijleer vwo lesboek". De auteur(s) van het boek is/zijn Bas Schuijt. Het ISBN van dit boek is 9789086740772 of 9086740774. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Thema's maatschappijleer vwo lesboek

 • 1 Wat is maatschappijleer?

 • Kernbegrippen:

  Dilemma: Een lastige keuze uit twee of meer alternatieven.
  Waarden: Uitgangspunten of principes die mensen belangrijk vinden en die ze daarom willen nastreven.
  Normen: Opvattingen over hoe je je op grond van een bepaalde waarde behoort te gedragen.
  Belang: Het voor- of nadeel dat iemand ergens bij heeft.
  Macht: Het vermogen om het gedrag van anderen dwingend te veranderen.
  Sociale cohesie: De mate waarin mensen in een sociaal verband zoals een land door onderlinge bindingen het gevoel hebben bij elkaar te horen.
  Objectief: Zegt iets over de werkelijkheid en is controleerbaar.
  Subjectief: Zegt iets over iemands mening.
  Communicatie: Het doorgeven van informatie.
  Manipulatie: Feiten opzettelijk weglaten of verdraaien zonder dat de ontvanger dit merkt.
  Propaganda: Het doelbewust eenzijdig doorgeven van informatie met als doel het beïnvloeden de mening van mensen.   
  Indoctrinatie: Het langdurig, systematisch en dwingend eenzijdige informatie opdringen met de bedoeling dat het publiek deze kritiekloos accepteert.
  Referentiekader: Alles wat je bezit aan kennis, ervaring, normen, waarden en gewoonten.
 • 1.1 Het doel van maatschappijleer

 • Deze paragraaf geeft uitleg over de vraag wat maatschappijleer is. Dit doet het aan de hand van de uitleg van het begrip 'maatschappelijk probleem', de vier thema's en de kernbegrippen die maatschappijleer kent.

  Een maatschappelijk probleem is een probleem dat:
  1. gevolgen heeft voor grote groepen in de samenleving;
  2. ontstaat door maatschappelijke ontwikkelingen;
  3. te maken heeft met tegengestelde belangen;
  4. om een gemeenschappelijke oplossing vraagt.

  De vier thema's die maatschappijleer kent zijn:
  - rechtsstaat
  - parlementaire democratie
  - pluriforme samenleving
  - verzorgingsstaat

  De vier kernbegrippen van maatschappijleer zijn:
  - normen en waarden
  - belangen
  - macht
  - sociale cohesie
 • 1.1.1 Regels en Samenleven

 • Op welke manier zie je de verhoudingen binnen een gezin terug in de samenleving?
  Deze verhouding zie je terug in de regels die gelden, deze hangen namelijk af van:
  - de opvattingen van degene(n) die de meeste macht heeft of hebben;
  - de invloed van degenen die een ondergeschikte positie innemen;
  - de machtsmiddelen die beide groepen hebben. 
 • 1.1.1.1 Wat is een maatschappelijk probleem

 • Op welke manier worden de belangrijkste regels in Nederland vastgesteld?
  Dit wordt op democratische wijze gedaan.
 • Wanneer spreken we van een maatschappelijk probleem?
  We spreken van een maatschappelijk probleem als:
  1. het gevolgen heeft voor grote groepen in de samenleving;
  2. het ontstaat door maatschappelijke ontwikkelingen;
  3. het te maken heeft met tegengestelde belangen;
  4. het probleem om een gemeenschappelijke oplossing vraagt.
 • 1.1.1.1.1 Gevolgen voor grote groepen

 • Wat zijn sociale problemen?
  'Sociale problemen' zijn hetzelfde als 'maatschappelijke problemen'. 
 • 1.1.1.1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen

 • Op welke manier ontstaat een maatschappelijk probleem?
  Deze ontstaan omdat samenlevingen dynamisch werken. Sommige ontwikkelingen brengen onbedoelde en onvoorziene gevolgen met zich mee. Welvaart bracht bijvoorbeeld het fileprobleem met zich mee. 
 • 1.1.1.1.3 Tegengestelde belangen

 • Wanneer spreken we van een dilemma?
  Wanneer er een keuze moet worden gemaakt tussen twee of meer alternatieven.
 • Waardoor ontstaan tegengestelde belangen over het algemeen?
  Deze ontstaan door verschillen in politieke visie, levens- en geloofsovertuiging en door verschillen in sociaal-economische positie. 
 • 1.1.1.1.4 Gemeenschappelijke oplossingen

 • Door wie worden de gemeenschappelijke oplossingen doorgaans gevonden?
  Deze oplossingen worden vooral bij de politiek gevonden. De oplossingen brengen echter vaak weer nieuwe problemen met zich mee. We spreken dan ook van politieke problemen.
 • 1.1.2 Het vak Maatschappijleer

 • Waarover gaat maatschappijleer?
  Maatschappijleer gaat over de manier waarop de samenleving vormgeving krijgt, hoe we met elkaar omgaan en hoe we problemen oplossen. 
 • Aan de hand van welke vier thema's wordt maatschappijleer in dit boek duidelijk gemaakt?
  Dit gebeurt aan de hand van de thema's:
  - rechtstaat;
  - parlementaire democratie;
  - pluriforme samenleving;
  - verzorgingsstaat.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat zijn de 5 basisbehoeften?
1) zelfrealisatie
2)erkenning en waardering
3) de behoefte om erbij te horen
4)veiligheid en zekerheid
5) lichamelijke behoeften
wat zijn de twee belangrijke doelen van de overheid op gebied van onderwijs
1) de kans geven om haar talenten te ontwikkelen-> betere positie op de arbeidsmarkt. 
2) hoog opgeleide personen. -> nederland kan beter concurreren op de arbeidsmarkt. 
wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?
een overeenkomst tussen werkgevers en werknemers uit één bedrijfstak over de arbeidsvoorwaarden.
wat is een bedrijfstak?
bijvoorbeeld alle restaurants binnen de horeca
wat is de SER en wie zitten erin?
Sociaal economische raad
werknemers, werkgevers en de kroonleden. Ze ser adviseert de regering op sociaal en economisch gebied. 
wat doen de sociale partners?
maken afspraken voor werknemers en werkgevers -> arbeidsverhoudingen
hoe noemen we de werkgeversorganisaties en vekcentrales samen
de sociale partners
wat zijn de belangen van de werkgevers?
- zo hoog mogelijke winst
- werknemers krijgen
- streven naar een goed ondernemingsklimaat (verlagen premiedruk en regels)
wat zijn  de belangen van werknemers?
zo hoog mogelijk loon
zorgen dat je werk hebt 
vakbonden-> centrales -> vakbeweging
Wat zijn de vijf doelstellingen in Nederland voor de gemengde markteconomie
- evenwichtige arbeidsmarkt
- Rechtvaardige inkomensverdeling
- Evenwichtige betalingsbalans
- goede arbeidsvoorwaarden
-  goede Arbeidsomstandigheden