Samenvatting Uitleg van bankgaranties - Over Haviltex en strike conformiteit

-
12 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Uitleg van bankgaranties - Over Haviltex en strike conformiteit

 • 1 Inleiding

 • Wat is een bankgarantie?
  Een bankgarantie is een toezegging van de bank dat zij een bepaald bedrag zal betalen aan de begunstigde, zodra laatstgenoemde aan de in de bankgarantie gestelde voorwaarden heeft voldaan. Zo kan in een overeenkomst worden bedongen dat de schuldenaar opdracht zal geven aan een bank tot het stellen van een bankgarantie ten behoeve van de schuldeiser.

  De bankgarantie wordt dan gebruikt om de nakoming van verplichtingen van de schuldenaar/opdrachtgever jegens de schuldeiser/begunstigde zeker te stellen.
 • Wat is een 'abstracte bankgarantie'?
  Een abstracte bankgarantie is een bankgarantie waarbij de verplichting van de bank onafhankelijk is van de onderliggende overeenkomst tussen begunstigde en opdrachtgever en waarbij de bank een eigen verplichting heeft om het in de bankgarantie afgesproken bedrag te voldoen. De voorwaarden van betaling zoals deze in de bankgarantie zijn geformuleerd, zijn bij het gebruik van een dergelijke bankgarantie essentieel.
 • Wat is een borgtocht?
  Bij een borgtocht kan de borg (veelal een bank) een beroep doen op de onderliggende overeenkomst en op de verweermiddelen die de hoofdschuldenaar/opdrachtgever jegens de schuldeiser/begunstigde heeft (art. 7:852 BW). De borg is pas aansprakelijk wanneer de hoofdschuldenaar tekortschiet in de nakoming (art. 7:855 BW) en dus subsidiair aansprakelijk.
 • 2 Bankgaranties in de Verenigde Staten

 • Wat is in het Amerikaanse recht vergelijkbaar met een Nederlandse borgtocht?
  Een "contract bond" of een "suretyship guarantee" is vergelijkbaar met de Nederlandse borgtocht. Net als naar Nederlands recht is het verschil met de abstracte bankgarantie gelegen in de aard van de verplichting van de bank en de vraag of deze onafhankelijk is van de onderliggende overeenkomst.
 • Hoe heet een bankgarantie in Amerika?
  Een bankgarantie wordt in Amerika een "standby letter of credit" genoemd; er is geen juridisch verschil tussen een bankgarantie en een "standby letter of credit".
 • 3 Anthea Yachting Company Ltd.

 • HR Anthea Yachting:

  - Gelet op het karakter van een bankgarantie is een strike toepassing door de bank van de in de garantie gestelde voorwaarden geboden.

  --> Geen ruimte voor een ruime uitleg van de bedoeling van partijen bij de onderliggende overeenkomst.
 • 4 Het karakter van een abstracte bankgarantie en de maatstaf voor uitleg

 • Waarom is het onderscheid of de rechtsverhouding tussen de garanderdende bank en de begunstigde moet worden gekwalificeerd als een overeenkomst of als een eenzijdige gerichte rechtshandeling, nauwelijks relevant voor de uitleg?
  Dit is nauwelijks relevant voor de uitleg, omdat aangenomen wordt dat hetgeen voor uitleg van overeenkomsten geldt, ook van toepassing is op de uitleg van een eenzijdig gerichte rechtshandeling.
 • 5 Door uitleg wordt bepaald of sprake is van een abstracte bankgarantie

 • Wat is bepalend bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een abstracte bankgarantie?
  Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een abstracte bankgarantie, is bepalend:
  • de bewoordingen van de garantie (in het algemeen bepalend; hierbij geldt de Haviltex-formule);
  • de benaming die partijen eraan hebben gegeven (slechts als indicatie; niet doorslaggevend);
  • de aard van de verplichting van de bank (bepalend);
  • is de verplichting van de bank afhankelijk van de beoordeling of de onderliggende overeenkomst correct is nagekomen, dan is geen sprake van een abstracte bankgarantie.
 • 6 Uitleg van de voorwaarden voor betaling in een abstracte bankgarantie

 • Hoe dienen de voorwaarden die zijn opgenomen in een bankgarantie te worden uitgelegd?
  Er bestaat enige ruimte voor de uitleg van de in een abstracte bankgarantie opgenomen voorwaarden. Uitleg vindt in de eerste instantie plaats aan de hand van de Haviltex-formule.

  Dit betekent echter met name dat voor de uitleg van onduidelijke voorwaarden de correspondentie van de partijen bij de onderliggende overeenkomst in acht kan worden genomen. Dit is echter slechts beperkt mogelijk en alleen indien de voorwaarden in de bankgarantie onduidelijk zijn.
 • 7 Uitleg contra proferentem?

 • In zowel Amerika als in Nederland wordt er in het geval de voorwaarden onduidelijk zijn, soms gepleit voor een uitleg contra proferentem (uitleg ervan in het nadeel van de opsteller en ten gunste van de wederpartij).

  Bakels bepleit echter een zo objectief mogelijke uitleg van de bankgarantie, waarmee de toepassing van de uitleg contra proferentem wordt beperkt.
 • 8 De leer van de strike conformiteit

 • Anthea arrest:
  - de in de abstracte bankgarantie gestelde voorwaarden moeten strikt worden uitgelegd (= leer van strikte conformiteit);
  - een uitzondering op deze leer doet zich alleen voor in geval van bedrog of willekeur.

  Voorwaarden die achteraf gezien onduidelijk zijn:
  --> Haviltex formule.

  Voorwaarden die achteraf gezien onjuist of onvolledig zijn:
  --> deze kunnen niet alsnog eenzijdig worden gewijzigd (dus ook Haviltex)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.