Samenvatting Understanding and managing public organizations

-
ISBN-10 047040292X ISBN-13 9780470402924
214 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Understanding and managing public organizations". De auteur(s) van het boek is/zijn Hal G Rainey. Het ISBN van dit boek is 9780470402924 of 047040292X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Understanding and managing public organizations

 • 1 1.

 • ;oihjf;lvkEJ'LWEA
 • Wat wordt er bedoeld met generieke literatuur?
  er is weinig aandacht voor het unieke karakter van publieke organisaties. Ofwel: management is overal hetzelfde ongeacht het soort organisatie
 • wat is het uitgangspunt van Henry Ford?
  You can order every color as long as it's black. Ofwel: lopende bandwerk--> massaproductie
 • Noem een aantal kenmerken van een Fordistische organisatie
  1. sterke arbeidsdeling in de organisatie. Het productieproces is opgedeeld in kleine eenvoudige handelingen.
  2. sterke hiërarcie
  3. relatief hoge beloning, werkzekerheid en duidelijke promotiekansen voor werknemers
  4. nadruk op massaproductie, kwaliteit relatief onbelangrijk
  5. specialistische afdelingen
  6. regels en procedures zijn heel belangrijk
  7. bureaucratische organisatie is relatief inflexibel
 • Noem de 3 C's van Hammer en Champy
  1. Competition
  2. Customers
  3. Change
 • Competition = 
  bedrijven hebben te maken met steeds heftigere concurrentie
 • Customers
  klanten gaan steeds meer eisen stellen (meer maatwerk)
 • Change=
  veranderingen gaan steeds sneller, technologische vindingen volgen elkaar steeds sneller op
 • Wat zijn de kenmerken van de klassieke organisatietheorie?
  - One best way
  - Organisaties als een gesloten 'closed'  system
  - Taylor & scientific management: proces van opsplitsen van werkzaamheden, zodat het uit simpele taken bestaat
  - Weber en bureaucratie tehroie
  - de 'administrative management school' 
 • Wat zijn de kenmerken van de Weberiaanse kijk?
  - Regel gedreven te werk gaan, regels leggen vast wat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn
  - sterke hiërarchie
  - posities in bureaucratie zijn hoofdtaak
  - bureaucratische positie is onderdeel van een carrièreladder (merit)
 • Welke auteurs behoren er onder de Administrative management school benadering?
  Gulick en Mooney 
 • Waar gaat Gulick van uit?
  van het onderscheid tussen de 'division of work' en de 'coordination of work'. 
 • Wat om schrijft Gulick met de 'division of work'
  Houdt in dat er duidelijk afgebakende taken zijn. 
  Kanttekening: men moet ervoor waken dat men taken niet te  ver specialiseert.
 • Wat omschrijft Gulick met 'coordination of work'
  Coördinatie door de organisatie moet worden geleid door de volgende principes:
  - limited span of control: aantal werknemers onder een leidinggevende moet beperkt worden;
  - One master: iedere werknemer moet slecht één leidinggevende boven zich hebben
  - Technical efficiency: door het principe van homogeniteit --> de leidinggevende moet inhoudelijke kennis hebben en ongelijke taken moeten NIET worden samengevoegd
 • Hoe definieert (acroniem) Gulick de taak van het management? 
  POSDCORB
 • Wat wordt bedoel met het acroniem POSDCORB?
  - Planning
  - Organising
  - Staffing
  - Directing
  - Coordinating
  - Reporting
  - Budgeting
 • Wat wordt er bedoeld met 'the scalar principle' (Mooney) en wat zijn Mooney's principes
  Een organisatie moet zijn als een schaal met een gradatie in autoriteit en verantwoordelijkheid.

  Principes zijn:
  - Leadership: een hoge coordinerende autoriteit, die van bovenaf stuurt
  - The principle of delegation: overdragen van taken naar lagere niveaus
  - The principle of functional definition: iedere medewerker krijgt een specifieke taak toegewezen
 • Wat houden de Hawtorne studies in?
  de Hawtorne studies lieten zien dat sociale en psychologische factoren groot effect hebben op productiviteit -> door aandacht gaat de werknemer beter en sneller werken. Ofwel: mensen motiveren ten behoeve van productie
 • Wat is Barnard's kijk op de organisatie? 
  'system of consciously coordinated activities or forces of two or more persons'. 

  Uit deze definitie komt heel duidelijk naar voren dat het om een wisselwerking van meerdere personen gaat. -> de relatie gaat niet slechts een kant op maar er treedt een wisselwerking op
 • wat staat er centraal in Barnard's theorie?
  Centraal in deze nieuwe manier van kijken naar een organisatie staat de rol van de manager die de wisselwerking tussen mensen moet zien te coördineren.
 • Wat is Simon zijn kritiek op de administrative management school?
  hij stelt dat de administrative manier vaag en tegenstrijdig is. zo stelt hij bijv. dat door de span of control er te veel (management) lagen ontstaan die het lastig maken om de organisatie van top down te besturen.
 • Waar vroeg simon aandacht voor?
  Voor 'administrative behaviour': geen principec, doch bestudering van feitelijke gedrag van mensen in organisaties.

  --> het gedrag in organisaties is niet volledig rationeel, met beperkt zich tot 'satisfying keuzes'. 
 • Omschrijf de theorie van Kurt Lewin
  een individu is onderhevig aan zowel de innerlijke drang(zoals wensen en verwachtingen) alswel de druk die de omgeving erop uitoefent (bijv. de wensen en verwachtingen van anderen)

  -> To change people, you must change forces.
  -> 3 fases: unfreezing>changing>refreezing
 • Omschrijf de theorie van Maslow
  Maslow ziet de mens als een uniek gemotiveerd individu met een brede waaier drijveren. Om zichzelf als gezonde persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen moet, volgens Maslow, een aantal fundamentele menselijke behoeften minimaal bevredigd zijn. Deze fundamentele behoeften zijn aangeboren.
 • Omschrijf de theorie van McGregor
  McGregor staat bekend om zijn theorie X en Y. 

  Theorie X: werknemers zijn lui, passief en houden niet van verandering en verantwoordelijkheid. Management moet volledige verantw. nemen voor sturen en controleren

  Theorie Y: werknemers zijn volledig capabel om zichzelf te sturen en motiveren. -> en dus minder controleren en meer coachen, sturen op basis van vertrouwen.
 • Wat wordt bedoeld met de contingentietheorie
  De contingentiebenadering gaat uit van de gedachte dat elke omgeving aangepast gedrag verlangt. Onderzoekers vonden dat organisaties succesvol anticipeerde in verschillende vormen en op verschillende omstandigheden.
 • Joan woodward verdeelde organisaaties onder in welke 3 categorieën? En waar kwam hij achter?
  1. small batch/unit production systems
  2. large  batch/ mass production systems
  3. continuous production system

  Hij kwam er achter dat succesvolle organisaties binnen iedere categorie overenkomstige management structuren hanteerden zoals aantal management lagen, span of control en verhouding managers en werknemers
 • Wat zijn de kenmerken van de klassieke benadering?
  1. one best way
  2. machine
  3. formele organisatie
  4. nadruk op structuur
  5. simpel
  6. weinig aandacht voor motivatie
 • Wat zijn de kenmerken van de moderne beandering?
  1. Contingenties
  2. Organisme (buigzaam)
  3. informele organisaties
  4. nadruk op de mens in de organisatie
  5. veelomvattend
  6. veel aandacht voor motivatie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

 Wat zijn redenen om op prestatiecriteria te meten?
1. transparantie
2. leren
3. oordelen
4. afrekenen

Noem een aantal innovaties die zijn gerelateerd aan NPM
1. uitbesteding
2. privatisering
3. eigen bijdragen
4. normalisering ambtelijke status
5. uitschrijven van tenders
6. prestatie-indicatoren
7. agentschappen/ZBO's
8. Decentralisatie: meer macht managers
Noem een aantal uitwerkingen van NPM gebasseerd op Osborne & Gaebler.
- Steering rather than rowing - overheid moet meer sturen/ op afstand
- Aanmoedigen mensen zelf dingen op te laten lossen. ofwel: Participatiesamenleving
- Competitive government / overlaten aan de markt
- Mission driven government
- resultaatgericht
- klant staat centraal
- ondernemend
- voorkomen is beter dan genezen
- decentraliseren
- Vertrouwen in het marktmechanisme en niet het bureaucratische. 
Noem een aantal kenmerken van NPM genoemd in het college
- Actief professioneel management (lager in de keten)
- Expliciete standaarden en maten voor prestaties
- nadruk op output 
- Disaggregatie -> laag in de keten
- Meer competitie
- spaarzaamheid
Wat zijn de condities volgens rainey voor een succesvolle verandering in de publieke zaak?
1. zorg voor een groep mensen die betrokken is bij de verandering en de verandering ook echt wil
2. zorg voor politieke steun, betrek de omgeving erbij (stakeholders)
3. Zorg voor een helder proces. Zorg dat je de medewerking bij de verandering betrekt. 
Noem de 8 punten voor een succesvolle verandering van Kotler
1. creëer een urgentiegevoel
2. stel een groep mensen samen die de verandering goed kunnen leiden en als een team te werk gaan.
3. creëer een visie
4. Communiceer de visie
5. betrek anderen bij de verandering (in geval van publiek de stakeholders)
6. zoek zichtbare positieve ontwikkelingen en BELOON
7. zoek of leer verknemers die de visie kunnen implementeren
8. leg verbinding tussen het succes van de organisatie en de verandering
noem vier typen verandering
1. technologische verandering
2. administratieve veranderingen
3. verandering in producten en service
4. personeelsverandering
welke fases gaat een organisatie door (cyclus)
1. entrepreneurial stage
2. collectivity stage
3. formalization and control stage
4. structural elaboration and adaption
Noem de belangrijkste leiderschaptheorieënbn van Rainey
1. Karaktertrekken van leiderschap
2. Contingentietheorie
3. Path-goal theory
4. lead-member exchange theory
5. transasctioneel en transformeel leiderschap
Kan een leider deze drie eigenschap hebben?
het kan wel, maar weinig mensen beschikken over deze capaciteiten