Samenvatting Van de BV en de NV

-
62 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Van de BV en de NV". De auteur(s) van het boek is/zijn P van Schilfgaarde. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Van de BV en de NV

 • 1.8 Algemene bepalingen

 • Art. 2:5: een rechtspersoon staat wat het vermogensrecht betreft, met een natuurlijk persoon gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit. 

  Rechtspersoon is in beginsel exclusief aansprakelijk voor eigen schulden--> er is geen of weinig plaats voor doorbraak van aansprakelijkheid.
  Doorbraak van aansprakelijkheid --> de figuur waarbij onder omstandigheden aandeelhouders of bestuurders rechtstreeks aansprakelijk worden gehouden voor schulden van de vennootschap. 
  Ook in beginsel geen afgeleide schade-vordering--> vermogensschade door een derde aan de vennootschap toegebracht kan in beginsel alleen door de vennootschap worden gevorderd. 
  Daling van aandelen door schade toegebracht door derde--> levert geen grond op voor een zelfstandige actie door de aandeelhouders tegen de derde. Zij kunnen wel schade vorderen, maar dan moeten zij aangeven welke specifieke zorgvuldigheidsnorm jegens hen in privé is geschonden.

  Art. 2:8
  1. Een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, moeten zich als zodanig jegens elkander gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
  2. Een tussen hen krachtens wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluit geldende regel is niet van toepassing voorzover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

  Dit artikel kan worden gezien als de kern van het rechtspersonenrecht als organisatierecht.
  Geldt ook voor de totstandkoming van besluiten, aangezien het besluit bij uitstek de handeling van de rechtspersoon als organisatie is. 
  Art. 2:92/201 BW zijn uitwerkingen van art. 2:8: gelijke behandeling van gelijke aandeelhouders. 
  HR Verenigde Bootlieden: het beginsel uit art. 2:92/201 BW wordt niet geschonden indien voor de ongelijke behandeling een redelijke en objectieve rechtvaardiging kan worden aangewezen.
  Art. 2:8 lid 2: de beperkende werking van de redelijkheid en de billijkheid.


  Art. 2:25: Van de bepalingen van dit boek kan slechts worden afgeweken, voorzover dat uit de wet blijkt.
  Oftewel, de bepalingen zijn van dwingendrechtelijke aard, behoudens wettelijke uitzonderingen.
 • 1.9 BV en NV

 • BV werd in 1971 ingevoerd. De reden hiervoor was om ook in Nederland de mogelijkheid te bieden te ontkomen aan de publicatieplicht. Tegenwoordig is echter ook de BV verplicht haar jaarrekening te publiceren. 
  Conclusie: er bestaan nagenoeg twee identitieke regelingen voor de NV en BV.

  Beursvennootschap -----------------------------Besloten vennootschap

 • 2.1 Motieven voor de oprichting

 • Motieven voor oprichting NV/BV:
  • uitsluiting van aansprakelijkheid voor schulden van de onderneming, geen persoonlijke aansprakelijkheid meer;
  • de gemakkelijke overdraagbaarheid van het eigenaarsbelang--> dit werkt ook bevorderend voor de continuïteit van de onderneming;
  • vastomlijnde juridische organisatie;
  • fiscale en sociaalrechtelijke motieven;
  • (enkel voor de NV) aandelen aan toonder--> de houder van een aandeel aan toonder kan, zolang hij niet ter vergadering verschijnt, anoniem blijven.

 • 2.2 De oprichtingsvereisten

 • Art. 2:64/175 lid 2 BW stelt drie vereisten aan oprichting van NV/BV:
  1. oprichtingshandeling;
  2. notariële akte;
  3. deelname in het kapitaal door een of meer personen.

  Voorheen was tevens een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door de minister van Justitie, vereist. Het preventieve toezicht door middel van antecedentenonderzoek is vervangen door permanent toezicht op rechtspersonen en de met hen verbonden natuurlijke personen door de Dienst Justis.
  Dienst Justis houdt actief een register bij d.m.v. verschillende gegevens uit verschillende datasystemen--> de combinatie van deze gegevens kan leiden tot een risicomelding van een verhoogd risico op misbruik van een rechtspersoon door de Dienst Justis aan bestuursorganen belast met rechtshandhaving zoals OM en politie.

  Oprichtingshandeling:
  Oprichtingshandeling moet in notariële akte worden vastgelegd--> kunnen 1 of meer oprichters aan deelnemen.

  Een wilsgebrek of het ontbreken van wil bij een oprichter kan leiden tot nietigheid of vernietigbaarheid van diens handeling. Heeft niet de nietigheid of vernietigbaarheid van de vennootschap als zodanig tot gevolg. Zie art. 2:4 lid 2 jo. 2:21 lid 1 onder a BW.
 • Notariële akte:
  De oprichting dient bij notariële akte te geschieden.
  Meestal bevat de akte de volgende indeling:
  1. De verklaring van de comparant dat hij een NV/BV wil oprichten. De oprichtingshandeling dus.
  2. De statuten: deze bevatten tenminste:
  • de naam, de zetel en het doel van de vennootschap;
  • het bedrag van de aandelen;
  • de wijze waarop in de bestuurstaak wordt voorzien in geval van belet of ontstentenis van het bestuur.
  3. Buiten de statuten: het bij de oprichting geplaatste en gestorte kapitaal.
  4. Enige additionele vermeldingen.

  Onderscheid akte van oprichting en statuten:
  akte van oprichting--> hierin wordt een eenmalige gebeurtenis beschreven, te weten het oprichten van de vennootschap.
  statuten--> onderdeel van de akte van oprichting, de vaststelling van bepalingen die een blijvende geldigheid zullen hebben.

  Deelname in het kapitaal door een of meer personen:
  Normaal gesproken neemt de oprichter ook zelf deel in het kapitaal. Het is echter niet vereist. 
  Zij die bij de oprichting aandelen nemen moeten, evenals de oprichter, de akte van oprichting tekenen.
 • 2.3 Externe informatie

 • De bestuurders zijn ieder voor zich verplicht de vennootschap te doen inschrijven in het handelsregister. 
 • 2.4 Oprichtingsgebreken

 • Art. 2:4 lid 1: een NV/BV ontstaat niet bij het ontbreken van een door een notaris ondertekende akte. 

  Andere gebreken aan de totstandkoming hebben slechts ten gevolge dat de NV/BV op verzoek van een belanghebbende of op vordering van het OM wordt ontbonden. Zie art. 2:21 lid 1 sub a.
 • 2.5 Vennootschap in oprichting

 • Vennootschap ontstaat op het moment waarop de notariële akte wordt verleden.

  Het is echter mogelijk dat de oprichter vooruitlopend op de oprichting namens de op te richten vennootschap handelingen verricht.
  Art. 2:93/203: de vennootschap is pas gebonden wanneer zij de rechtshandelingen na haar oprichting uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigt of ingevolge lid 4 wordt verbonden.
  Twee mogelijkheden: 
  • binding van de vennootschap door bekrachtiging;
  • 'directe binding' door de akte van oprichting (lid 4).


  Er bestaat grote discussie omtrent de vraag of de overdrager reeds op het tijdstip van de aanvaarding de eigendom verliest of pas wanneer er bekrachtigt wordt door de vennootschap.

  Onrechtmatige daden--> geen rechtshandelingen.
  Aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daden door de oprichters gepleegd--> kan ingevolge art. 2:93/203 niet op de vennootschap overgaan.

  Bekrachtiging kan uitdrukkelijk of stilzwijgend.
  Uitgangspunt van de regeling is dat de op te richten vennootschap dient te worden beschermd.
  De wederpartij blijft dan echter in een slechte positie achter--> daarom is ter bescherming van de wederpartij lid 2 ingevoerd--> degenen die namens de op te richten vennootschap gehandeld hebben zijn hoofdelijk verbonden totdat de vennootschap de rechtshandeling heeft bekrachtigd, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen.

  Door bekrachtiging treedt de aansprakelijkheid van de vennootschap in en vervalt de aansprakelijkheid van de oprichter.

  Wanneer wordt bekrachtigd maar de vennootschap is insolvent--> lid 3--> indien de vennootschap haar verplichtingen uit de bekrachtigde rechtshandeling niet nakomt zijn degenen die handelden hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de wederpartij dientengevolge lijdt, indien zij wisten of redelijkerwijs konden weten dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou nakomen. Wanneer de vennootschap binnen een jaar na oprichting failliet wordt verklaard, wordt die wetenschap vermoed aanwezig te zijn.

  Wanneer wordt bekrachtigd en de vennootschap is insolvent, maar er kan niet worden aangetoond dat de oprichters wisten dat dit het geval zou zijn--> bekrachtiging is een bestuursdaad waarvoor de bestuurders op de voet van art. 2:9 en 2:138/248 en eventueel o.g.v. 6:162 aansprakelijk kunnen zijn. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.