Samenvatting Van de BV en de NV

-
ISBN-10 9013066747 ISBN-13 9789013066746
2139 Flashcards en notities
100 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Van de BV en de NV". De auteur(s) van het boek is/zijn P van Schilfgaarde. Het ISBN van dit boek is 9789013066746 of 9013066747. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Van de BV en de NV

 • 1 Inleiding

 • Hoe worden BV's en NV's opgericht?
  bij notariële akte
 • Hoe worden BV en NV opgericht?

  Bij notariele akte

 • licht toe in welk opzicht rechtspersonen ook rechtssubjecten zijn?

  ze kunnen evenals natuurlijke personen drager zijn van rechten en plichten en in het rechtsverkeer optreden.

 • waarin moet het doel van de rechtspersoon nader worden omschreven?
  in de statuten (vereniging bijvoorbeeld: artikel 2:27 4e lid sub b BW).
 • Wat is het doel van een samengestelde verklaring voor het verlijden van de akte bij de notaris?
  Inzicht in het wezen van de vennootschap
 • Wat is het doel van de verklaring bij het verlijden van de akte bij de notaris?

  Deze verklaring geeft inzicht in het wezen van de vennootschap

 • welke drie categorieen rechtspersonen kunnen we onderscheiden en noem het relevante wetsartikel?

  artikel 2:1, 2.2 en 2.3 onderscheiden de volgende drie categorieen rechtspersonen: 1) publiekrechtelijke rechtspersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen en kerkgemeenschappen. 


  • Samengestelde verklaring:

   1. wil om een vennootschap op te richten

   2. de vennoot zal worden geregeerd door de in de akte op te nemen statuten
   3. een of meer met name genoemde personen die voor een bepaald bedrag deelnemen in het kapitaal van de vennootschap

   4. een of meer met name genoemde personen tot bestuurder van de vennootschap worden benoemd

   5.  

    


    


 • Wat betekent het dat je een rechtspersoon bent?

  Drager van rechten en plichten

 • noem van elke categorie rechtspersonen eens een voorbeeld?

  publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeente Halderberg), privaatrechtelijk rechtspersoon (Philips) en kerkgenootschappen (de gereformeerde kerk Boerakker). 


  • Samengestelde verklaring:

   1. wil om een vennootschap op te richten

   2. de vennoot zal worden geregeerd door de in de akte op te nemen statuten
   3. een of meer met name genoemde personen die voor een bepaald bedrag deelnemen in het kapitaal van de vennootschap

   4. een of meer met name genoemde personen tot bestuurder van de vennootschap worden benoemd

   5.  

    


    


 • WAar wordt de organisatie door geregeerd?

  De statuten

 • waar in de wet vind u de definitie van vereniging?

  in artikel 2:26 BW. (pg 115 wetboek)


  • Samengestelde verklaring:

   1. wil om een vennootschap op te richten

   2. de vennoot zal worden geregeerd door de in de akte op te nemen statuten
   3. een of meer met name genoemde personen die voor een bepaald bedrag deelnemen in het kapitaal van de vennootschap

   4. een of meer met name genoemde personen tot bestuurder van de vennootschap worden benoemd

   5.  

    


    


 • Wat houdt een deelrechtsorde in?

  De wet en statuten beschrijven een samengestelde rechtsbetrekking.  De vennootschap is een zelfstandig juridisch systeem dat gebruik maakt van een meeromvattend systeem.

 • waar in de wet vind u de definitie van cooperatie en OWM?

  in artikel 2:53 BW (pg 121 wetboek)

 • waar wordt de deelrechtsorde door beheerst?

  De wet, de statuten, de besluiten van de organen, reglementen en tot op zekere hoogte een aandeelhoudersovereenkomst.

 • waar in de wet vind u de definitie van NV?

  in artikel 2:64 BW (pg. 128 wetboek)

 • Wat behoort tot de deelrechtsorde?

  De in de statuten genoemde personen en organen: AVA en aandeelhouders, bestuur en bestuurders, eventueel RVC en commissarissen.

 • waar in de wet vind u de definitie van BV?

  in artikel 2:175 BW (pg. 168 wetboek)

 • waar in de wet vind u de definitie van stichting?

  in artikel 2:285 BW (pg. 198 wetboek)

 • van welke factoren is de keuze van een rechtsvorm afhankelijk?

  van tal van factoren waaronder het doel van de organisatie die de oprichters voor ogen hebben, de omvang van de kapitaalbehoefte, de wenselijkheid om winst te behalen enz. 

 • welke twee rechtsvormen zijn al niet geschikt wanneer de oprichter(s) behaalde winst willen uitkeren aan de bij de rechtspersonen betrokkenen?

  de stichting en de vereniging. 

 • waarvoor lenen de stichting en de verenging zich wel uitstekend?

  voor aanwending in de non profit sector en voor collectieve belangenbehartiging: vakbonden zijn verenigingen, milieuorganisaties zijn verenigingen of stichtingen. 

 • bij welke rechtsvormen in winstuitkering aan de direkt betrokkenen mogelijk?

  NV, BV, cooperatie en OWM, ook wel commerciele rechtspersonen genoemd. 

 • waar in de wet kunt u terugvinden dat de stichting geen leden mag hebben?

  in artikel 2:285 lid 1 BW. 

 • kan een BV of een NV door een persoon worden opgericht en waar in de wet vind u dat terug?

  Ja, dit kan. Zie artikel 2:64/175 2e lid BW. 

 • wat zijn eenpersoonsbv's?

  bv's waarvan alle aandelen in handen zijn van een persoon die tevens de bestuurder is. 

 • wat zijn kapitaalvennootschappen?

  NV en BV: zij hebben een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. 

 • wat zijn personenvennootschappen?

  de vereniging, coöperatie en de OWM, zij hebben geen in aandelen maatschappelijk kapitaal en worden daarom ook wel van de kapitaalvennootschappen onderscheiden door de aanduiding als samenwerkingsovereenkomsten.  

 • waaraan is de uitoefening van zeggenschap verbonden in het geval van de persoonsvennootschappen?

  aan het lidmaatschap.

 • waaraan is de uitoefening van zeggenschap gekoppeld bij de kapitaalvennootschappen?

  aan de deelname aan het maatschappelijk kapitaal door middel van aandelen. 

 • zijn er ook buiten Boek 2 geregelde rechtspersonen?

  Ja, de vereniging van eigenaars van appartementen waarin een gebouw is gesplitst geregeld in artikel 5:124 BW. 

 • welke bepalingen uit het Boek 2 gelden voor alle in dit Boek geregelde privaatrechtelijke rechtspersonen?

  de bepalingen in Titel 1 van Boek 2. 

 • zijn de bepalingen van Boek 2 van regelend of van dwingend recht en waaruit maakt u dit op?

  van dwingend recht, op te maken uit artikel 2:25 BW. Een dwingende regel is echter niet van toepassing voor zover dat in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid  onaanvaardbaar zou zijn (artikel 2:8 2e lid BW). 

 • wat houdt een gescheiden vermogen in van rechtspersonen?

  dat het vermogen van de rechtspersoon is gescheiden van het vermogen van zijn bestuurders, leden of aandeelhouders. Hiermee wordt aangeduid dat een schuld van de rechtspersoon als regel slechts op het vermogen van die rechtspersoon kan worden verhaald. Omgekeerd kunnen privé crediteuren van bijvoorbeeld de bestuurders zich niet verhalen op het vermogen van de rechtspersoon. 

 • noem twee uitzonderingen op het principe van het gescheiden vermogen van de rechtspersoon?

  bij de informele vereniging en het EESV. Voor schulden van deze rechtspersonen zijn naast de rechtspersoon zelf ook de bestuurders resp. de leden hoofdelijk aansprakelijk (art. 2:30 1e en 2e lid BW en 24 1e lid EESV verordening. 

 • wat is de statutaire zetel van een rechtspersoon (oftewel de woonplaats)?

  volgens artikel 1:10 BW de plaats waar hij volgens wettelijk voorschrift of volgens statuten of reglementen zijn zetel heeft. Naar NL recht op te richten rechtspersonen moeten in hun statuten een zetel in NL aanwijzen (o.a. artikel 2:27 4e lid en 66 3e lid BW). 

 • wat is de feitelijke of werkelijke zetel van de rechtspersoon?

  de plaats waar de rechtspersoon kantoor houdt of vergadert (artikel 2:27 4e lid en 66 3e lid BW).

 • wat vergt de oprichting van een rechtspersoon?

  een daarop gerichte eenzijdige of meerzijdige rechtshandeling bij notariële akte (uitzondering vereniging waarvoor geen akte vereist is en achterwege mag blijven (art. 2:26 2e lid BW. 

 • wanneer spreekt men van een informele vereniging?

  wanneer de vereniging opgericht werd zonder notariële akte. 

 • heeft een informele vereniging volledige rechtsbevoegdheid?

  Neen, de voorwaarde voor volledige rechtsbevoegdheid is een oprichting bij notariële akte of notariële vastlegging van de statuten van de vereniging. 

 • wat gold voor de oprichting van de BV en de NV naast de notariele akte?

  dat men tevens een verklaring van geen bezwaar diende te hebben, dit is inmiddels afgeschaft. 

 • aan welke sanctie staat een rechtspersoon bloot die gestelde grenzen overschrijdt?

  aan ontbinding door de rechtbank op verzoek van belanghebbenden. Wel kan de rechtbank de rechtspersoon een termijn gunnen om aan de verboden situatie een einde te maken, bijvoorbeeld door zich om te zetten in een andere soort rechtspersoon (artikel 2:21 jo 18 BW).

 • op welke gedachte is Boek 2 BW gebaseerd?

  op de gedachte van een gesloten systeem; zonder de door de wet gestelde oprichtingsvoorschriften in acht te nemen is het niet mogelijk om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen. 

   

 • waarom is er iets voor te zeggen dat het gesloten systeem van de wet een open einde heeft?

  doordat er voor de oprichting van een informele vereniging geen notariële akte vereist is waardoor het zodoende toch onzeker kan zijn of een bepaalde groep samenwerkende personen een dergelijke vereniging vormt en dus rechtspersoonlijkheid toekomt. 

 • wat is het handelsregister?

  dit register wordt gehouden door de kamers van koophandel en fabrieken: bepaalde gegevens betreffende rechtspersonen dienen hierin openbaar te worden gemaakt. 

 • in welk opzicht biedt het handelsregister bescherming?

  het biedt met het oog op rechtszekerheid bescherming aan diegenen die op de ingeschreven of gedeponeerde gegevens afgaan. 

 • hoe werkt de bescherming van het handelsregister in het geval dat bepaalde gegevens niet zijn geopenbaard?

  de rechtspersoon kan hierop zich dan tegenover derden of zijn wederpartij niet beroepen (artikel 2:6 BW)

 • hoe werkt de bescherming van het handelsregister wanneer gegevens wel openbaar werden gemaakt maar onjuist of onvolledig?

  dan kan de rechtspersoon op die onjuistheid of onvolledigheid geen beroep doen. 

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.