Samenvatting Veelvormige dynamiek : Europa in het ancien régime, 1450-1800 : [deze uitgave is tevens tekstboek van de cursus Het ancien régime: Europa in de vroeg-moderne tijd, 1450-1800 van de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit Nederland]

-
ISBN-10 9058751570 ISBN-13 9789058751577
3590 Flashcards en notities
88 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Veelvormige dynamiek : Europa in het ancien régime, 1450-1800 : [deze uitgave is tevens tekstboek van de cursus Het ancien régime: Europa in de vroeg-moderne tijd, 1450-1800 van de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit Nederland]". De auteur(s) van het boek is/zijn Willem Frijhoff ( ). Het ISBN van dit boek is 9789058751577 of 9058751570. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Veelvormige dynamiek : Europa in het ancien régime, 1450-1800 : [deze uitgave is tevens tekstboek van de cursus Het ancien régime: Europa in de vroeg-moderne tijd, 1450-1800 van de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit Nederland]

 • 1 Bevolking, economie en sociale verhoudingen

 • Welk deel van Europa werd door I. Wallerstein wel de Europese wereldeconomie genoemd?
 • Stedelijke bevolking nam belangrijk toe tijdens ancien régime


  Samenspel van structurele en conjuncturele factoren verantwoordelijk voor de divergentie in de sociaal economische ontwikkeling na 1450 in Oost-, Centraal-, en West-Europa.
 • Wat geeft Voltaire als reden van Europese samenhang in het ancien regime?
  Samenhang door christendom
 • Inleiding van docent
  Waarom heeft met in deze cursus Cultuurgeschiedenis gekozen voor de periode 1450-1800?
  • In deze periode veranderingen: afnemend feodalisme, terugtredende rol kerk,opkomende seculiere staten en ontwikkeling wetenschappen betekenen breuk met middeleeuwse maatschappij.
  • Europeanisering van buiten Europese wereld: relativering eigen verworvenheden
  • Rond 1800 Franse revolutie en industriële revolutie.
 • Hoe zag Europa er in de late middeleeuwen uit?
  Europa was overwegend agrarisch met handel naar geürbaniseerde gebieden.

 • Welke rivier werd, denkbeeldig,  als scheidslijn gezien in het ancien regime?
  Elbe
 • Is er sprake van een gezamenlijke Europese geschiedenis?
  De auteurs vinden van wel.
 • Inleiding docent
  Wat wordt bedoeld met problematisering van historische kennis?
  Geschiedschrijving is geen aaneenrijging van feiten en jaartallen, het is bestudering van fenomenen en veranderingsprocessen.
  De geschiedeniswetenschap is geen waardevrije wetenschap. Als het verleden spreekt dan spreekt het door het verhaal, beeld en constructie van de historicus.

  Problematisering betekent kennis nemen van uiteenlopende aspecten van de 'discussie zonder eind' (gewijzigde vraagstelling, interpretatieverschillen, afwijkende inzichten op het gebied van methode en benadering), deze te overdenken, onderling te vergelijken, een kritische attitude te ontwikkelen jegens onze kennis van het verleden.
 • Wat voor verschuivingen vonden er na 1500 plaats?
  Er ontstond rond het westelijk deel een Economische wereldeconomie, zoals I Wallerstein het omschreef. Er ontstond een mondiaal economisch systeem met intercontinentale handel.
  De juridische en economische vrijheid van de bevolking nam flink toe.
 • Oostelijk deel wordt veel minder bij intercontinentale handel betrokken.
 • Wat zei Burckhardt over de gemeenschappelijkheid in Europa?
 • inleiding docent
  wereld beeld wordt op drie niveaus gehanteerd:
  1. geografisch door ontdekkingen
  2. door de ontwikkeling van de natuurwetenschappen Copernicus, Galilei, Bacon en Newton; een heliocentrisch wereldbeeld
  3. cultuurhistorisch en mentaal-historisch een meer open wereldbeeld door Reformatie meer seculier beeld, en door andere mensenrassen en samenlevingen kwam Europese suprematie onder druk te staan.
 • Wat was de denkbeeldige grens tussen West en Oost Europa?
  De Grens was rivier de Elbe. Deze liep door centraal Europa, van Lubeck naar Praag en Wenen naar Triëst aan de Adriatische zee.
 • Wanneer ging Europa over van een voornamelijk agrarische samenleving naar een mondiaal economisch systeem?
  Vanaf 1500, in het Westelijke deel
 • Wat bedoelt Leroy met homeostase
  Een economisch systeem waarin een cyclische beweging van groei en contractie de bevolking gevangen houdt en waaruit het moeilijk ontsnappen is
  • verschil tussen oosten en westen van Europa:
  • Elbe is een scheidslijn
  • westen: groei export nijverheid en steden, boeren worden grondbezitters/landloze arbeiders
  • oosten: export grondstoffen en onvrijheid voor bevolking> 2e feodaliteit
 • Waarom heet het Ancien Regime en niet vroeg-moderne tijd?
  De op standen gebaseerde ordening en de feodale structuur werden nog gehandhaafd. Daarom laat men Ancien Regime doorlopen tot de Franse Revolutie (1800)
 • Wat is historiografie?
  De geschiedenis over de geschiedschrijving en geschiedbeoefening
 • Wat waren de verschillen die ontstonden aan de West en Oostkant van de Elbe?
  In het Westen groeiden de steden.
  Export van nijverheidsproducten
  boeren waren grondbezitters of landarbeiders.

  In het Oosten geen groei van bevolking en verstedelijking
  Het Oosten was veel minder bij de intercontinentale handel betrokken.
  De economische ontwikkeling en sociale structuur brachten juist export van grondstoffen en onvrijheid voor grote groepen van de bevolking. Dit was aanleiding voor "de tweede feodaliteit".
 • Wat noemde E.L.Jones het Europese wonder?
 • Waar gaat Hoofdstuk 1 over?
 • Inleiding docent
  Duivendak laat in hoofdstuk 1 zien dat er grote verschillen ontstonden in Oost- en West-Europa.
  • er ontstonden verschillende samenlevingsvormen
  • Elbe grens
  • West-Europa kuststreken intercontinentale handel, export,  trek naar de steden, steden groeiden
  • Hanzesteden late Middeleeuwen kregen ondergeschikte positie
  • groeiende juridische, sociale en economische vrijheid in het westen en onvrijheid, lijfeigenschap, tweede feodaliteit in het oostelijk Europa
 • Welke elementen bracht Burckhardt naar voren om aan te tonen dat er sprake was van een breukbesef tussen de middeleeuwen en het ancien regime?
  1) de creatie van de moderne staat als het gevolg van doelbewust menselijk handelen (kunstwerk) 
  2) de ontwikkeling van het individu als zelfstandig scheppend wezen
 • Aan weerszijden van de grens -de Elbe- ontstonden verschillende samenlevingstypen, welke?

  Westen: groei van de steden, export van nijverheidsproducten, boeren werden grondbezitters of landloze arbeiders.
  Oosten: minder bevolkingsgroei en verstedelijking, onvrijheid grote groepen van de bevolking.
 • Inleiding Frijhoff en Wessels
  Bestaat er een gemeenschappelijke Europese geschiedenis?
  Ja, zeggen Romeijn, Brugmans, den Boer, Bolkestein. Er zijn  overeenkomsten, gedeelde lotgevallen en gezamenlijke wortels, die rechtvaardigen over de Europese geschiedenis  te spreken.
 • Inleiding Frijhoff en Wessels
  Voor Voltaire 1694-1778 en Burckhart 1818-1897 vormde Europa een eenheid en de geschiedenis ervan een samenhang. Vertel hoe beiden zagen wat de Europese landen gemeen hadden
  Voltaire: zelfde religie, politieke beginselen en rechtsprincipes en voorrang voor vorsten
  Burckhart: breukbesef/cesuur met Middeleeuwen: creatie staat en ontwikkeling individu als zelfstandig scheppend wezen; beide aankondiging van nwe tijd in Europa
 • Inleiding Frijhoff en Wessels
  Noem enkele kaartenmakers
  Abraham Ortelius
  Rumold Mercator
  Willem en zoon Joan Blaeu
  Sebatian Münster
  Michael von Aitzing
 • Inleiding Frijhoff en Wessels
  Politiek en staatkundig was 1453 een belangrijk ijkpunt voor Europa. Wat gebeurde er?
  • Einde 100-jarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk
  • Frankrijk ontwikkelde zich tot een nationale staat en later tot Europese grootmacht
  • Ottomaanse Turken veroverden Constantinopel; gevolg door latere uitbreiding van de Turkse macht op de Balkan.  
 • Inleiding Frijhoff en Wessels
  In de periode 1450-1800 zetten vorsten en hun adviseurs in op centralisatie en stroomlijning van de staatsmacht. Wat gebruikten zij op hun doel te bereiken?
  • politieke theorie
  • leger
  • overheidsapparaat
  • belastinginning
  • codificatie en uniformering van wetgeving en rechtspraak
  • scheppen van eigen ambtsadel onafhankelijk van de oude feodale adel
 • Waarmee werd de industriële revolutie, met Engeland als bakermat, ingeleid?
  • de opkomst van de burgerij, ihb kooplieden entrepreneurs
  • ontwikkelingen ogv nijverheid, betalingsverkeer, scheepsbouw en navigatietechniek
  • schaalvergroting op ec. en commercieel terrein
  • ontdekkingstochten en de gevolgen daarvan.
 • Wat betekent de 'Europeanisering van de wereld'?
  • exploratie
  • missionering
  • handel
  • mijnbouw
  • slavernij
  • plantagecultures
  • kolonialisme
 • Wat betekent 'the European world Economy' vlgs Immanuel Wallerstein
  De handel met voorheen geheel onbekende gebieden in de regio's aan de Atlantische kust vanaf 1650. Na 1700 werden zelfs europese conflicten en oorlogen buiten Europa uitgevochten.
 • Welke stromingen brachten diepgaande veranderingen in mens- en wereldbeeld?
  Reformatie, renaissance, humanisme, Verlichting en de ontwikkelingen op het terrein van astronomie en en natuurwetenschappen.
 • Omstreeks 1800 een nieuw ijkpunt? Waarom?
  Doorbraak en doorwerking van de Franse revolutie en de industriële revolutie
 • Voor welke periode wordt de term 'ancien régime' gebruikt?
  ter aanduiding van een regeringsbestel, maatschappijstructuur en religieuze orde binnen het prerevolutionaire Frankrijk
 • Hoe wordt de term 'ancien régime' door historici gebruikt?
  Om het gehele maatschappelijke bestel in Europa vóór 1800 aan te duiden, ook wel nieuwe of (vroeg) moderne geschiedenis.
 • Hoe moet je ijkpunten als 1453 en 1800 beschouwen?
  als kristallisatiepunten van dynamiek, van al die korte- en langetermijnprocessen, van veranderingen, ontwikkelingen en vormen van zingeving die elkaar nu een versterken, dan weer tegenwerken.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Noem enkele nieuwe regels voor de Katholieke kerk zoals vastgesteld bij het concilie van trente 1545
1. Bisschop moest in zijn bisdom zijn
2. er kwam een seminarie voor onderricht
3. macht van de paus werd versterkt.
De monarchie kreeg te maken met politiek verzet, de religieuze troebelen en de daarmee verbonden oorlogen. Hoe werd het duidelijk gemaakt hoe ze moesten regeren aan het eind van de 16e eeuw?
Er werden nieuwe politiek-filosofische fundamenten gelegd voor de monarchie. In Frankrijk door Jean Bodin en in de Nederlanden door Justus Lipsius.
Wat zijn de drie periodes tussen 1500 en 1800 voor de ontwikkeling van de seculaire trend?
1.De Graanprijzen waren in vergelijking met ander producten laag aan het eind van de middeleeuwen en vertoonde een stijgende tendens.vanaf 1400-1460 tot omstreeks 1600-1650.
2. Hierna volgde een periode waarin het graan weer goedkoper werd tot ongeveer 1750.
3. Hierna stegen de graanprijzen weer tot na de napoleonitische oorlogen(1820)
Wat is seculaire trend?
Op de langere termijn schommelden de graanprijzen door de wisselwerking van structurele factoren.
Deze factoren zijn:
De wijzigende omvang van de niet agrarische productieve bevolking.
De in gebruiksname van nieuwe gronden.
Veranderingen in de productie wijzen.
Door welke structurele  factoren vertoonden de graanprijzen een wisselend verloop op de langere termijn?
- de wijzigende omgang van de niet-agrarisch productieve bevolking;
- de ingebruikname van nieuwe gronden;
- veranderingen in de productiewijzen.
In mei 1787 kwamen afgevaardigden van de 13 staten bijeen in Philadelphia om een centrale grondwet op te stellen.  Hoe was dit in de dertien staten tijdens de revolutie geregeld per staat.
Elke staat had toen zijn eigen constitutie, waarin volksvertegenwoordiging grote bevoegdheden had en het uitvoerend gezag zoveel mogelijk werd ingeperkt.
Het was naar het voorbeeld van Zwitserland, niet door de oud Romeinse republiek of de Nederlandse republiek, die monarchale tendensen vertoonden. Ze wilden de staat niet te veel macht geven, dat zou ten nadele kunnen zijn van de republikeinse grondrechten.
Wat stimuleerde na 1750 opnieuw het lijfeigenschap
Bevolkingsgroei ( bevorderde de graanproductie voor binnenland )
Wat is de theorie van Samsonowicz en Maczak voor het ontstaan van de 2e feodaliteit?
in de loop van de 18e eeuw werd de binnenlandse vraag weer gestimuleerd door de groeiende bevolking, sterkere urbanisatie en de consumptieve vraag van de regionale elites.

Samsonowicz en Maczak wijzen daarbij nog op de versterking van  de centrum-periferieverhoudingen binnen centraal en oosteuropa. Dit leverde meer diversiteit op in lijfeigenschap.
Op welke 2 manieren werd de tweede feodaliteit verklaard? (Blum en Slichter Bath)
Er zijn twee meningen:
1. Blum: het ging om politieke factoren. Rol van de adellijke landheren. oorlogen verzwakte het gezag en zo kon de adel de macht houden. Ze hadden veel juridische macht. Beren families genoten ook bescherming. Veilige plaats in een onrustige samenleving 
2. Sicher van Bath: relatie met de graanprijzen en lijfeigenschap. Oosten moest concurrent met het Westen. Maar ze hadden lage arbeidsparticipatie (adel en geestelijken werken niet). Dus aren de kosten van het land moeilijk op te brengen. Dus: productie verhogen of kosten verminderen. Door intensivering en uitbreiding van arbeidsdiensten was het aantrekkelijkst.
Hoe waren de sociale verschillen naar stand en geografie? (platteland - stad)
Platteland: inkomen, grondbezit, juridische positie en etnische en religieuze verschillen telden zwaar.
Steden: je beroep en je burgerrechten waren belangrijk.
Adel: stand telde
Stedelijke bevolking met geld: gegoede burgerij komt na de adel.
Arbeidersklasse: staat onderaan.