Samenvatting Veelvormige dynamiek : Europa in het ancien régime, 1450-1800 : [deze uitgave is tevens tekstboek van de cursus Het ancien régime: Europa in de vroeg-moderne tijd, 1450-1800 van de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit Nederland]

-
ISBN-10 9058751570 ISBN-13 9789058751577
4099 Flashcards en notities
94 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Veelvormige dynamiek : Europa in het ancien régime, 1450-1800 : [deze uitgave is tevens tekstboek van de cursus Het ancien régime: Europa in de vroeg-moderne tijd, 1450-1800 van de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit Nederland]". De auteur(s) van het boek is/zijn Willem Frijhoff ( ). Het ISBN van dit boek is 9789058751577 of 9058751570. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Veelvormige dynamiek : Europa in het ancien régime, 1450-1800 : [deze uitgave is tevens tekstboek van de cursus Het ancien régime: Europa in de vroeg-moderne tijd, 1450-1800 van de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit Nederland]

 • 0.1 Bestaat er een Europese geschiedenis?

 • Wat wordt er bedoeld met Europese geschiedenis?
  De ervaring van een gemeenschappelijke geschiedenis, die van een Europese cultuur of samenleving.
 • Wat benadrukten de auteurs vanuit Marxistisch perspectief over de Europese geschiedenis?
  Het mondiale perspectief met de gemeenschappelijke lotsbestemming van de proletariërs aller landen in het licht van de wereldrevolutie.
 • Wat was de ondertiteling van het boek 'Aera van Europa'(1954) van Jan Romein?
  'De Europese geschiedenis als afwijking van het algemeen menselijk patroon'. Hij was bekend met en niet negatief over de ideeën van het Marxisme.
 • Wat schreef Henri Brugmans (oud rector vh Europa-College in Brugge) over het bestaan van een gemeenschappelijk Europees verleden?
  In zijn ogen leeft Europa voort als realiteit want het heeft een gemeenschappelijke scheppende geschiedenis en zelfs een gemeenschappelijke bestemming.
 • Pim de Boer (UvA) wijdde zijn oratie aan 'Europese cultuur. Geschiedenis van een bewustwording'. Aan de hand waarvan adstrueerde hij deze bewustwording?
  Een beschouwing over een drietal, in verleden en heden aan Europa en bewoners toegeschreven, verworvenheden: vrijheid, het christendom en de beschaving.
 • Wat zei Frits Bolkenstein in zijn Leidse oratie 2005 over de hedendaagse Europese identiteit?
  Hij wees deze af. Nationale belangen noemde hij 'het cement van de Europese Unie' , maar hij erkende wel een gemeenschappelijke geschiedenis. Onderstreepte later normen- en waardenpatroon van de Verlichting meerdere malen.
 • Wat zien Romein, Brugmans, Den Boer en Bolkenstein naast alle verschillen bij de Europeanen?
  Voldoende gemeenschappelijke elementen waardoor zij zich als collectieve groep onderscheidden en ten dele nog steeds onderscheiden, van de rest van de mensheid of andere culturen. 
  Gedeelde lotgevallen en overeenkomsten en wortels zouden het rechtvaardigen over de Europese geschiedenis als een ervaren realiteit te spreken.
 • 0.2 Voltaire en Burckhardt

 • Hoe zagen Voltaire en Burckhardt de geschiedenis van Europa?
  Zij zagen een zekere eenheid en een samenhang in de geschiedenis. Maar vanuit verschillend perspectief
 • Wanneer manifesteerden de eenheid en samenhang zich volgens Voltaire vooral?
  Als het christelijk Europa onder de loep genomen werd.
 • In welk boek beschreef Voltaire zijn ideeën over de Europese samenhang?
  Le siècle de Louis XIV, 1751. 'Men kan het christelijk Europa sedert lang als één grote gemeenschap beschouwen'.
 • Waar ontwikkelden zich een saamhorigheidsbesef en groepsbewustzijn die als Europees  kunnen worden gekwalificeerd?
  In internationale netwerken zoals de Republiek der Letteren van de geleerde wereld. In kosmopolitisch ingestelde kringen van de elite. Voltaire belichaamde dit op ongeëvenaarde wijze.
 • Het boek Die Kultur der Renaissance in Italien van Burckhart baarde opzien. Waardoor
  Hij probeerde vat te krijgen op de Renaissance door te zoeken naar samenhang. Een cultuurperiode waarin de kunsten tot hun recht kwamen als je ze zag ingebed in het samenspel met een aantal bredere ontwikkelingen en van een nieuw elan in de samenleving als geheel.
 • Wordt Burckhardts visie nu nog onderschreven?
  Ze geldt als traditioneel, maar heeft er voor gezorgd dat de Renaissance als periode- en cultuurbegrip een hoge vlucht heeft genomen.
 • Welke twee elementen bracht Burckhardt naar voren?
  De creatie van de staat als kunstwerk als resultaat van menselijk handelen en de ontwikkeling van het individu als een zelfstandig scheppend wezen. Dit ondersteunde de idee van een cesuur met de Middeleeuwen.
 • 0.3 Europa als geografische entiteit

 • Vanaf de tweede helft van de 16e eeuw neemt het aantal kaarten toe. Zijn ze neutraal?
  Nee, vaak is er een politiek- of propagandabelang.
 • Van wie was de eerste atlas?
  Ortelius, later hofcartograaf van Philips II. De kaart was sterk vertekend 'Theatrum obis terratorum'.
 • Noem een aantal kaartenmakers uit de 16e eeuw.
  Rumold Mercator (dubbele hemisfeer)en  Willem Blaeu en zoon Joan.
 • Europa is ook vanuit een meer symbolisch perspectief weergegeven. Door welke twee cartografen en hoe?
  Europa als koningin in de Cosmographia Universalis (1588) door Sebastiaan Münster en Leo Belgicus (1583) van Michael Aitzing. Ook door Münster: De Europa, quae nostro auro Christianum (1552)
 • Welke kaart had serieuze cartografische pretenties?
  De kaart van Europa van Ortelius uit 1590-1600. Naar het Oosten toe t/m Moskou, in Zuid-Oost tot Anatolie gedetailleerd. Met NO doorgang naar het Oosten. Deze zie je ook bij Mercator, maar bestaat niet.
 • De kaarten van Willem Bleau (eerste helft 17e eeuw), S. Sanson (1692) en Hubert Jaillot (ong 1700) vertonen en toenemende gedetailleerdheid, ook naar Oosten en Zuid-Oosten.
 • Waardoor werd het Ottomaanse Turkije, wat rond midden van de 17e eeuw een groot deel van Zuidoost Europa overheerste, niet tot Europa gerekend?
  Doordat ze een ander geloof hadden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.