Samenvatting Veelvormige dynamiek : Europa in het ancien régime, 1450-1800 : [deze uitgave is tevens tekstboek van de cursus Het ancien régime: Europa in de vroeg-moderne tijd, 1450-1800 van de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit Nederland]

-
ISBN-10 9058751570 ISBN-13 9789058751577
5667 Flashcards en notities
101 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Veelvormige dynamiek : Europa in het ancien régime, 1450-1800 : [deze uitgave is tevens tekstboek van de cursus Het ancien régime: Europa in de vroeg-moderne tijd, 1450-1800 van de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit Nederland]". De auteur(s) van het boek is/zijn Willem Frijhoff ( ). Het ISBN van dit boek is 9789058751577 of 9058751570. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Veelvormige dynamiek : Europa in het ancien régime, 1450-1800 : [deze uitgave is tevens tekstboek van de cursus Het ancien régime: Europa in de vroeg-moderne tijd, 1450-1800 van de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit Nederland]

 • 0.1 Bestaat er een Europese geschiedenis?

 • Wat wordt er bedoeld met Europese geschiedenis?
  De ervaring van een gemeenschappelijke geschiedenis, die van een Europese cultuur of samenleving.
 • 1. Bestaat er een Europese geschiedenis?
  Ja. Europeanen hebben genoeg overeenkomsten, gedeelde lotgevallen en gezamenlijke wortels om van een Europese geschiedenis te kunnen spreken.
 • Historici en auteurs (Romein, Brugmans, Den Boer en Bolkestein) zien in de Europese geschiedenis naast alle verschillen ook genoeg gemeenschappelijke elementen die maken dat Europeanen nog iets eigens of specifieks bezitten waarmee ze zich als collectieve groep onderscheiden van de rest van de mensheid of cultuur.
 • Wat benadrukten de auteurs vanuit Marxistisch perspectief over de Europese geschiedenis?
  Het mondiale perspectief met de gemeenschappelijke lotsbestemming van de proletariërs aller landen in het licht van de wereldrevolutie.
 • Veronderstelde overeenkomsten, gedeelde lotgevallen en gezamenlijke wortels zouden het rechtvaardigen om over Europa als 'ervaren' realiteit te spreken.
 • Wat was de ondertiteling van het boek 'Aera van Europa'(1954) van Jan Romein?
  'De Europese geschiedenis als afwijking van het algemeen menselijk patroon'. Hij was bekend met en niet negatief over de ideeën van het Marxisme.
 • Wat was de ondertitel van het boek 'Aera van Europa' (1954) van Jan Romein?
  'De Europese geschiedenis als afwijking van het algemeen menselijk patroon'. Hij was bekend met en niet negatief over de ideeën van het Marxisme.
 • Wat is de conclusie van historicus Henri Brugmans over een Europese geschiedenis?
  Een Europese geschiedenis bestaat.  Europa leeft voort als realiteit, want het heeft een gemeenschappelijke scheppen geschiedenis en 'een gemeenschappelijke bestemming'.
 • Wat schreef Henri Brugmans (oud rector vh Europa-College in Brugge) over het bestaan van een gemeenschappelijk Europees verleden?
  In zijn ogen leeft Europa voort als realiteit want het heeft een gemeenschappelijke scheppende geschiedenis en zelfs een gemeenschappelijke bestemming.
 • Wat schreef Henri Brugmans (oud rector van het Europa-College in Brugge) over het bestaan van een gemeenschappelijk Europees verleden?
  In zijn ogen leeft Europa voort als realiteit, want het heeft een gemeenschappelijke scheppende geschiedenis en zelfs een gemeenschappelijke bestemming.
 • Frits Bolkestein wees het idee van een hedendaagse Europese identiteit af: 'Nationale belangen heten het cement van de Europese Unie te zijn.' Maar hij erkent wel de gezamenlijke geschiedenis als onderscheidende factor.
 • Pim de Boer (UvA) wijdde zijn oratie aan 'Europese cultuur. Geschiedenis van een bewustwording'. Aan de hand waarvan adstrueerde hij deze bewustwording?
  Een beschouwing over een drietal, in verleden en heden aan Europa en bewoners toegeschreven, verworvenheden: vrijheid, het christendom en de beschaving.
 • Wat zei Frits Bolkenstein in zijn Leidse oratie 2005 over de hedendaagse Europese identiteit?
  Hij wees deze af. Nationale belangen noemde hij 'het cement van de Europese Unie' , maar hij erkende wel een gemeenschappelijke geschiedenis. Onderstreepte later normen- en waardenpatroon van de Verlichting meerdere malen.
 • Wat zien Romein, Brugmans, Den Boer en Bolkenstein naast alle verschillen bij de Europeanen?
  Voldoende gemeenschappelijke elementen waardoor zij zich als collectieve groep onderscheidden en ten dele nog steeds onderscheiden, van de rest van de mensheid of andere culturen. 
  Gedeelde lotgevallen en overeenkomsten en wortels zouden het rechtvaardigen over de Europese geschiedenis als een ervaren realiteit te spreken.
 • 0.2 Voltaire en Burckhardt

 • Hoe zagen Voltaire en Burckhardt de geschiedenis van Europa?
  Zij zagen een zekere eenheid en een samenhang in de geschiedenis. Maar vanuit verschillend perspectief
 • 1. Welke kenmerken heeft het Europa van de vroegmoderne tijd volgens Voltaire, die tot eenheid en samenhang leidden en Europa een positie verschaften onderscheiden van de rest van de wereld?
  • Het christelijk geloof
  • dezelfde principes van publiek recht en politiek
  • gezamenlijk erkenning van vorsten
  • uitwisseling van ambassadeurs
  • behandeling van (krijgs)gevangenen
 • Welke kenmerken heeft het Europa van de vroegmoderne tijd volgens Voltaire, die tot eenheid en samenhang leidden en Europa een positie verschaften onderscheiden van de rest van de wereld?
  • Het Christelijk geloof
  • Dezelfde principes van publiek recht en politiek
  • Gezamenlijk erkenning van vorsten
  • Uitwisseling van ambassadeurs
  • Behandeling van (krijgs)gevangenen
 • Tijdens het Ancien Régime ontwikkelde zich een saamhorigheidsbesef en groepsbewustzijn die als Europees kunnen worden gezien. Dit werd vormgegeven in netwerken als de Republiek der Letteren van de geleerde wereld. Dit bleef vooral voorbehouden aan de elite en het meer kosmopolitisch ingestelde deel daarvan.
 • Wanneer manifesteerden de eenheid en samenhang zich volgens Voltaire vooral?
  Als het christelijk Europa onder de loep genomen werd.
 • 2. Welke twee elementen brengt Burckhardt naar voren in zijn Die Kultur der Renaissance in Italien, die een breukbesef (cesuur) met de middeleeuwen ondersteunen?
  1. De creatie van de staat als "kunstwerk", als resultaat van (doelbewust) menselijk handelen.
  2. De ontwikkeling van het individu als een zelfstandig scheppend wezen.
 • Welke twee elementen brengt Burckhardt naar voren in zijn Die Kultur der Renaissance in Italien, die een breukbesef (cesuur) met de middeleeuwen ondersteunen?
  1. De creatie van de staat als "kunstwerk", als resultaat van (doelbewust) menselijk handelen.
  2. De ontwikkeling van het individu als een zelfstandig scheppend wezen.
 • Voltaire (1694-1778) en de Zwitserse cultuurhistoricus Jacob Burckhardt (1818-1897): Europa vormde een zekere eenheid en vertoonde de geschiedenis ervan samenhang.
 • In welk boek beschreef Voltaire zijn ideeën over de Europese samenhang?
  Le siècle de Louis XIV, 1751. 'Men kan het christelijk Europa sedert lang als één grote gemeenschap beschouwen'.
 • Voltaire: eenheid en samenhang vooral als christelijk Europa onder de loep werd genomen.
  Voltaire wees op punten die landen met elkaar gemeen hebben: religie, politieke beginselen en rechtsprincipes, rechten van vorsten, maar ook de uitwisseling van ambassadeurs en behandeling gevangenen.
  - Elementen die ertoe bijdroegen Europa een positie te verschaffen onderscheiden van rest van de wereld
 • Waar ontwikkelden zich een saamhorigheidsbesef en groepsbewustzijn die als Europees  kunnen worden gekwalificeerd?
  In internationale netwerken zoals de Republiek der Letteren van de geleerde wereld. In kosmopolitisch ingestelde kringen van de elite. Voltaire belichaamde dit op ongeëvenaarde wijze.
 • Burckhardt - Die Kultur der Renaissance in Italien (1860) 
  - Vat krijgen op de cultuur van de Renaissance, zoeken naar samenhang ipv één aspect te belichten. 
   - Renaissance is een cultuurperiode waarin niet alleen literatuur en kunstuitingen toonaangevend waren, maar waar ze beter tot hun recht kwamen als ze waren ingebed in een samenspel van een aantal bredere ontwikkelingen en van een nieuw elan die zich ook op het gebied van godsdienst, politiek en zeden - de samenleving als geheel - zouden hebben geopenbaard.
 • Het boek Die Kultur der Renaissance in Italien van Burckhart baarde opzien. Waardoor
  Hij probeerde vat te krijgen op de Renaissance door te zoeken naar samenhang. Een cultuurperiode waarin de kunsten tot hun recht kwamen als je ze zag ingebed in het samenspel met een aantal bredere ontwikkelingen en van een nieuw elan in de samenleving als geheel.
 • Welke klassieke elementen bracht Burckhardt naar voren die het idee met breuk met Middeleeuwen ondersteunden?
  1. De creatie van de staat als 'kunstwerk', als resultaat doelbewust menselijk handelen. 
  2. De ontwikkeling van het individu als zelfstandig scheppend wezen
 • Wordt Burckhardts visie nu nog onderschreven?
  Ze geldt als traditioneel, maar heeft er voor gezorgd dat de Renaissance als periode- en cultuurbegrip een hoge vlucht heeft genomen.
 • Welke twee elementen bracht Burckhardt naar voren?
  De creatie van de staat als kunstwerk als resultaat van menselijk handelen en de ontwikkeling van het individu als een zelfstandig scheppend wezen. Dit ondersteunde de idee van een cesuur met de Middeleeuwen.
 • Het boek Die Kultur der Renaissance in Italien van Burckhart baarde opzien. Waardoor?
  Hij probeerde vat te krijgen op de Renaissance door te zoeken naar samenhang. Een cultuurperiode waarin de kunsten tot hun recht kwamen als je ze zag ingebed in het samenspel met een aantal bredere ontwikkelingen en van een nieuw elan in de samenleving als geheel.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat was een van de basisprincipes van de Nederlandse republiek?
Het volk was als vereniging van vrije burgers de enige bron van macht en soevereiniteit.
Wat betekende de summa potestas?
De recht om te heersen over het gemenebest dat geen hogere autoriteit kent onder de mensen. Macht om te heersen was nimmer absoluut, laat staan eeuwig.
Wat was het verschil tussen Lipsius' Politica en De Constantia?
In Politica lag de nadruk op rol van regeerders en bij De Constatia (standvastigheid) op rol onderdanen. Zij moesten gelaten en standvastig zijn.
Wat had Lipsius gemeen met Machiavelli?
Een vorst moest soms - voor het hogere belang - 'een paar druppels bedrog' gebruiken.
Welke twee vormen van prudentie erkende Lipsius?
1. Intern = een vorst diende zelf prudent te zijn
2. Extern = een vorst omringde zich met goede raadgevers.
Wat was volgens Lipsius het doel van een vorst? (in navolging van Cicero)
Het welzijn van onderdanen zo goed mogelijk behartigen. Hierbij waren deugdzaamheid en prudentie van belang (Politica)
Welke drie criteria hanteerde Politicq Onderwijs voor een tiran?
1. Bestuurder die niet algemeen belang, maar eigen belang behartigde 
2. Recht met kracht en geweld onderdrukte 
3. Leiden door begeerte

(criteria ontleend aan De Tyranno van Bartolus)
Wat betoogde Politicq Onderwijs?
- Het enige doel van de overheid is het behartigen van de belangen en het welzijn van de gemeenschap.
- Regeren is een ambt en geen heerschappij
- Bestuurder die recht onderdrukte, is een tiran
- Deugdzame burger moet zich dienstbaar opstellen voor vrijheid en vaderland.
Wat was Politicq Onderwijs?
Een Mechels geschrift uit 1582 waarin het Plakkaat van Verlatinge theoretisch en politiek verder werd verdiept.
Wat was de visie van de Friese jurist en humanist Aggaeus van Albada?  (Acten vanden Vredehandel gheschiet te Colen) (1581)
Doel politiek is het dienen en bevorderen van het algemeen welzijn van de gemeenschap. Een vorst was dienaar en stond onder het volk. 
Het volk stond boven de vorst en alle magistraten en was soeverein