Samenvatting Veiligheid op het werk

-
49 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Veiligheid op het werk

 • 1 Veiligheid op het werk

 • Wat houdt de zorg voor security en safety in?
  De zorg voor security en safety houdt in dat er maatregelen moeten worden genomen die erop gericht zijn deze zorg zo veel mogelijk te waarborgen.
 • In welke wet wordt dat geregeld?
  In de Arbeidsomstandighedenwet.
 • Wat zijn de uitgangspunten van de Arbowet?
  De Arbowet kent drie uitgangspunten:
  - veiligheid
  - gezondheid
  - welzijn.
 • Waarom wordt een risico-inventarisatie gemaakt?
  Om na te gaan in hoeverre de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn voldoende gewaarborgd is, zal men na moeten gaan of er risico’s zijn, welke risico’s er zijn en welke maatregelen men daartegen moet nemen.
 • Wat is een veiligheidsplan?
  Een veiligheidsplan is een overzicht van maatregelen die een gezonde en veilige arbeidssituatie moeten waarborgen zodat de uitvoering van werkzaamheden onder veilige, gezonde en prettige omstandigheden kan plaatsvinden.
 • Wat wordt verstaan onder een veilige werkplek?
  Een veilige werkplek kan worden omschreven als een werkplek waar men zonder risico op geestelijk of lichamelijk letsel, angst, agressie of dreiging zijn werkzaamheden kan uitvoeren.
 • Wat is stress?
  Stress wordt over het algemeen gezien als een voortdurende en onprettige situatie waar men niet direct uitzicht heeft op verbetering of een oplossing.
 • Wat wordt bedoeld met de term ‘coping skills’?
  De ‘coping skills’: de (mentale) gereedschappen om met (stressvolle) situaties om te gaan.
 • Welke persoonlijke eigenschappen worden genoemd als ‘coping skills’?
  De volgende persoonlijke eigenschappen zijn coping skills:
  - humor
  - hoop 
  - relativeringsvermogen
  - communicatieve vaardigheden.
 • Wat wordt bedoeld met de interne en externe factoren in het omgaan met stressvolle situaties?
  Interne factoren zijn persoons- en karaktergebonden factoren/eigenschappen. Externe factoren zijn omgevingsfactoren, sociale factoren enzovoort.
 • Formuleer maatregelen om het werken in deze parkeergarage veiliger te maken. Denk daarbij aan de OBE-maatregelen.
  Voorbeelden van OBE-maatregelen:
  - Organisatorisch: regelmatige aanwezigheid van mobiel surveillant of surveillance door politie.
  - Bouwkundig: hekwerken aanbrengen.
  - Elektronisch/elektrisch: goede verlichting, beveiliger uitrusten met persoonsalarm.
 • Wat zou u kunnen doen om uw collega te motiveren om zijn werkzaamheden weer op te pakken?
  Wat zou u kunnen doen?
  - collega op zijn gemak stellen
  - laten zien wat er werkelijk aan de hand is
  - er in een later stadium op terugkomen.
 • Wat wordt verstaan onder ongewenst gedrag?
  Elke gedragsvorm die door een ander als onprettig wordt ervaren, bijvoorbeeld verbaal geweld als schelden.
 • Wat is verbaal geweld?
  Verbaal geweld is geweld door en middels taalgebruik, bijvoorbeeld door uitschelden, kwetsende opmerkingen enzovoort.
 • Wat is psychisch geweld?
  Psychisch geweld is geweld door druk of dwang.
 • Wat kunnen de gevolgen zijn van een onveilige werkomgeving?
  De gevolgen kunnen zijn dat men zich niet prettig voelt in de werkomgeving, ziek wordt of een andere werkkring zoekt.
 • Leg uit waarom ongewenst gedrag kan leiden tot demotivatie of verminderde productie.
  Bij ongewenst gedrag zal het slachtoffer minder gemotiveerd zijn om zich in te zetten
 • Wat is, volgens de Arbowet, seksuele intimidatie?
  Volgens de Arbowet is seksuele intimidatie ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard, waarbij ook sprake is van een van de volgende punten:
  - toestaan van dergelijk gedrag wordt als voorwaarde verbonden aan een aanstelling of tewerkstelling
  - toestaan van dergelijk gedrag wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van de persoon raken.
 • Benoem vier preventieve maatregelen om elke vorm van ongewenst gedrag op de werkplek te voorkomen.
  Voorbeelden van preventieve maatregelen: ongewenst gedrag bespreekbaar maken, ongewenst gedrag (anoniem) melden, instellen van vertrouwenspersoon/vertrouwenscommissie, verplicht gebruik van gedragscodes, sociale controle.
 • Benoem vier repressieve maatregelen die je kunt nemen in geval van ongewenst gedrag.
  Repressie bij ongewenst gedrag: bespreekbaar maken van gedrag, inschakelen van mediator, inschakelen van hulp voor slachtoffer, sanctionering.
 • Wat wordt verstaan onder discriminatie?
  Discriminatie is het ongelijk behandelen of benadelen van personen of groepen op basis van geslacht of seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of levensovertuiging, ras of huidskleur.
 • Geef twee voorbeelden van wetgeving waarin discriminatie wordt verboden.
  In artikel 1 van de Grondwet wordt gesteld dat discriminatie op basis van geslacht, seksuele geaardheid, geloofs- of levensovertuiging, ras of huidskleur niet is toegestaan. Ook in de Arbowet wordt discriminatie genoemd als ongewenst gedrag.
 • Wat is het verschil tussen pesten, treiteren en plagen?
  Pesten en treiteren is niet hetzelfde als plagen. Bij plagen is er sprake van twee gelijke partijen. Er wordt iets gezegd, er komt een reactie en het is afgelopen. Niemand loopt lichamelijke of psychische schade op.
 • Wat wordt verstaan onder pesten of treiteren?
  Er is sprake van het systematisch uitoefenen van psychische of lichamelijke mishandeling op een persoon die niet in staat is zichzelf te verdedigen.
  Bij pesten en treiteren is de macht ongelijk verdeeld. Welke reactie het slachtoffer ook geeft, het leidt meestal tot meer pestgedrag.
 • Wat is mobbing?
  Bij een specifieke vorm van pesten en treiteren, mobbing, keert een hele groep zich tegen het slachtoffer. Het slachtoffer kan zich niet verweren en heeft geen medestanders binnen de organisatie. Iedereen is tegen hem.
 • Hoe kun je pestgedrag herkennen?
  Pestgedrag is vijandig, vernederend of intimiderend gedrag, dat steeds gericht is op dezelfde persoon. Dat gebeurt vaak en gedurende een langere periode. De aanleiding hoeft niet altijd duidelijk te zijn.
 • Noem minstens zes maatregelen die de werkgever kan nemen om werknemers te beschermen tegen intimidatie, agressie en geweld.
  - Laat de werknemers weten dat ongewenste omgangsvormen niet worden geaccepteerd. Stel daarbij duidelijke grenzen en handhaaf die grenzen.
  - Laat werknemers duidelijk weten dat er sancties op ongewenst gedrag staan.
  - Laat werknemers duidelijk weten welke sancties er kunnen worden opgelegd (berisping, schorsing, officiële waarschuwing of ontslag).
  - Zorg dat de communicatie binnen het bedrijf voor iedereen duidelijk is. Onzekerheid en angst zijn vaak de voedingsbodem voor intimidatie.
  - Maak de problemen bespreekbaar.
  - Neem het slachtoffer in bescherming. Handel de klacht goed af.
  - Bied het slachtoffer professionele hulp aan.
  - Leer medewerkers om te gaan met bedreigende situaties en geef hen de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen om deze situaties met succes aan te pakken.
  - Zorg dat leidinggevenden de middelen en mogelijkheden hebben om ongewenst gedrag te herkennen en te bespreken met daders en slachtoffers.
  - Zorg er zo veel mogelijk voor dat de groep medewerkers op een object of afdeling zo gevarieerd mogelijk is samengesteld.
  - Zorg voor een onafhankelijke vertrouwenspersoon en een klachtencommissie.
 • Wat wordt verstaan onder het begrip emotionele gebeurtenissen?
  Emotionele gebeurtenissen zijn ingrijpende gebeurtenissen die vaak diepe indrukken kunnen achterlaten. Ze zijn ingrijpend omdat ze in veel gevallen mensen psychisch en/of lichamelijk uit balans kunnen brengen.
 • Waarom bent u als coördinator vaak de aangewezen persoon om medewerkers te ondersteunen?
  De coördinator beveiliging heeft in voorkomende gevallen een belangrijke taak. Hij is degene die dagelijks leidinggeeft aan de persoon die het emotionele voorval heeft meegemaakt.
 • Waarom hebben organisaties met een verhoogd risico vaak specialisten in dienst die bekend zijn met de gevolgen van emotionele gebeurtenissen?
  De werkgever heeft de zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemer. Door deskundige begeleiding kan ernstig trauma worden voorkomen of sneller genezen.
 • Geef zes tips om personen die betrokken zijn bij emotionele gebeurtenissen goed te begeleiden.
  - Neem direct na het voorval contact op.
  - Geef duidelijk aan dat u openstaat voor een gesprek en ga het gesprek aan.
  - Regel, in overleg met het slachtoffer, praktische zaken als een andere werkplek, andere werktijden enzovoort.
  - Blijf contact houden, ook als men enige tijd niet op het werk verschijnt vanwege ziekteverlof.
  - Informeer collega’s en leidinggevenden.
  - Verwijs eventueel naar Bureau Slachtofferhulp.
 • Hoe een persoon omgaat met de gevolgen van emotionele gebeurtenissen, is afhankelijk van een aantal factoren.
  a. Welke factoren zijn dat?
  b. Geef van elk een voorbeeld.
  1. De aard van de gebeurtenis:
  - Heeft het voorval zich al vaker voorgedaan?
  - Is het voorval bedreigend voor de geestelijke of lichamelijke gezondheid?
  2. Betreft het de persoon zelf of zijn gezinsleden?
  - Beschikt de persoon over voldoende ‘coping skills’ om met de situatie om te gaan?
  - Beschikt de persoon over een sociaal netwerk waar men een beroep op kan doen?
 • Wat zijn de taken van de vertrouwenspersoon?
  De vertrouwenspersoon is een collega die, naast zijn dagelijkse werkzaamheden, door de werkgever is aangesteld om te bemiddelen en door te verwijzen naar instanties die hulp kunnen bieden.
 • Door wie wordt de vertrouwenspersoon aangesteld?
  De vertrouwenspersoon wordt aangesteld door de werkgever en heeft geheimhoudingsplicht.
 • Naar welke personen of instanties kunt u doorverwijzen?
  U kunt doorverwijzen naar de diensten van de vertrouwenspersoon, de arboarts of huisarts.
 • Wat wordt verstaan onder het begrip conflict?
  Een conflict kan worden omschreven als een tegenstelling in belangen, doelen of meningen.
 • Hoe kan een conflict ontstaan?
  Een conflict kan ontstaan als de tegenstelling in belangen, doelen, inzichten of meningen niet wordt geaccepteerd. Een conflict kan ook ontstaan vanuit persoonlijke problemen of niet-geaccepteerde tegenstellingen in persoonlijkheid. Ook kan een conflict ontstaan zonder dat er een duidelijk aanwijsbare reden of oorzaak te noemen is. Ten slotte kan een conflict ontstaan als gevolg van een langdurig slepende reeks van voorvallen. Het laatste voorval is dan de bekende druppel en het conflict is geboren.
 • Welke soorten conflicten zijn er?
  - het belangenconflict
  Hierbij zijn de belangen van beide partijen wezenlijk verschillend.
  - het tegengesteld-gevoelsconflict
  Hierbij spelen emoties en gevoelens een grote rol.
  - het instrumenteel conflict
  Men verschilt van mening over de wijze waarop men met het conflict om wil gaan.
  - overige conflicten
  Hierbij is de oorzaak of reden niet duidelijk benoembaar.
 • Conflicten kunnen leiden tot allerlei vormen van gedrag. Geef vier voorbeelden van deze vormen van gedrag.
  Voorbeelden zijn reacties in taal en/of gedrag die mogelijk een negatieve reactie teweegbrengen.
 • Welke factoren kunnen een rol spelen bij het omgaan met conflicten?
  Dit kunnen factoren zijn als persoonlijkheid, karakter, de grootte van de belangen of de positie waarin men verkeert. Toch zijn er enkele algemene regels te geven over de manier waarop men met conflicten of agressie om kan gaan.
 • Welke manieren van conflicthantering zijn er?
  - toegeven
  - ontlopen
  - onderhandelen
  - overleggen
  - doordrukken of forceren.
 • Wat is de rol van goede communicatie en afspraken bij het omgaan met conflicten?
  Door goede communicatie en het maken van afspraken kan men conflicten deels voorkomen en spelregels geven voor het oplossen van conflicten.
 • Wat wordt verstaan onder een rol?
  In de werksituatie is een rol: de vastgelegde en niet-vastgelegde of uitgesproken voorschriften over welk gedrag past bij een bepaalde functie en welk gedrag niet geaccepteerd wordt.
 • Een rol schept verwachtingen over het gedrag van een persoon en van zijn omgeving. Leg uit (eventueel aan de hand van een voorbeeld) wat daarmee bedoeld wordt.
  Bijvoorbeeld: als iemand de rol heeft van beveiliger, dan verwacht zijn omgeving dat deze persoon oog heeft voor veiligheid, beveiliging en dienstverlening.
 • Wat is een rolconflict?
  Bij rolconflicten gaat het over eisen en verwachtingen die moeilijk met elkaar te verenigen zijn. De eisen en verwachtingen kunnen in tegenspraak zijn met de eigen capaciteiten of opvattingen, maar kunnen ook tegenstrijdigheden inhouden.
 • Wat wordt bedoeld met overvragen?
  Een bijzondere vorm van een rolconflict is overvragen. De persoon is wel capabel en competent om de taak uit te voeren, hij beheerst de kunst van timemanagement, maar kan de taken onmogelijk binnen de gestelde tijd op een goede manier voor elkaar krijgen.
 • Wanneer is er sprake van rolonduidelijkheid?
  Van rolonduidelijkheid is sprake als men niet over voldoende of de juiste informatie beschikt om de rol goed te kunnen vervullen. U moet weten welke rechten, plichten en verantwoordelijkheden bij een bepaalde functie horen. U moet weten hoe het werk moet worden uitgevoerd en welke soorten gedrag worden beloond of bestraft.
 • Welke factoren spelen een rol bij rolonduidelijkheid?
  Factoren die een rol spelen zijn onder andere:
  - welke verantwoordelijkheden men heeft
  - aan wiens verwachtingen men tegemoet moet komen
  - hoe men door anderen wordt gewaardeerd.
 • Leg uit waarom de steun (support) van uw leidinggevende belangrijk is als u een nieuwe taak aanvaardt.
  De steun van de leidinggevende is belangrijk als ruggensteun en als vraagbaak. De leidinggevende is medeverantwoordelijk.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Leg uit waarom de steun (support) van uw leidinggevende belangrijk is als u een nieuwe taak aanvaardt.
De steun van de leidinggevende is belangrijk als ruggensteun en als vraagbaak. De leidinggevende is medeverantwoordelijk.
Welke factoren spelen een rol bij rolonduidelijkheid?
Factoren die een rol spelen zijn onder andere:
- welke verantwoordelijkheden men heeft
- aan wiens verwachtingen men tegemoet moet komen
- hoe men door anderen wordt gewaardeerd.
Wanneer is er sprake van rolonduidelijkheid?
Van rolonduidelijkheid is sprake als men niet over voldoende of de juiste informatie beschikt om de rol goed te kunnen vervullen. U moet weten welke rechten, plichten en verantwoordelijkheden bij een bepaalde functie horen. U moet weten hoe het werk moet worden uitgevoerd en welke soorten gedrag worden beloond of bestraft.
Wat wordt bedoeld met overvragen?
Een bijzondere vorm van een rolconflict is overvragen. De persoon is wel capabel en competent om de taak uit te voeren, hij beheerst de kunst van timemanagement, maar kan de taken onmogelijk binnen de gestelde tijd op een goede manier voor elkaar krijgen.
Wat is een rolconflict?
Bij rolconflicten gaat het over eisen en verwachtingen die moeilijk met elkaar te verenigen zijn. De eisen en verwachtingen kunnen in tegenspraak zijn met de eigen capaciteiten of opvattingen, maar kunnen ook tegenstrijdigheden inhouden.
Een rol schept verwachtingen over het gedrag van een persoon en van zijn omgeving. Leg uit (eventueel aan de hand van een voorbeeld) wat daarmee bedoeld wordt.
Bijvoorbeeld: als iemand de rol heeft van beveiliger, dan verwacht zijn omgeving dat deze persoon oog heeft voor veiligheid, beveiliging en dienstverlening.
Wat wordt verstaan onder een rol?
In de werksituatie is een rol: de vastgelegde en niet-vastgelegde of uitgesproken voorschriften over welk gedrag past bij een bepaalde functie en welk gedrag niet geaccepteerd wordt.
Wat is de rol van goede communicatie en afspraken bij het omgaan met conflicten?
Door goede communicatie en het maken van afspraken kan men conflicten deels voorkomen en spelregels geven voor het oplossen van conflicten.
Welke manieren van conflicthantering zijn er?
- toegeven
- ontlopen
- onderhandelen
- overleggen
- doordrukken of forceren.
Welke factoren kunnen een rol spelen bij het omgaan met conflicten?
Dit kunnen factoren zijn als persoonlijkheid, karakter, de grootte van de belangen of de positie waarin men verkeert. Toch zijn er enkele algemene regels te geven over de manier waarop men met conflicten of agressie om kan gaan.