Samenvatting Veranderende grenzen : nationalisme in Europa, 1815-1919

-
ISBN-10 9061683769 ISBN-13 9789061683766
883 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Veranderende grenzen : nationalisme in Europa, 1815-1919". De auteur(s) van het boek is/zijn Redactie, L H M Wessels & A Bosch. Het ISBN van dit boek is 9789061683766 of 9061683769. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Veranderende grenzen : nationalisme in Europa, 1815-1919

 • 1 la religion civile:

 • hoe beoordeelde Acton het nationalisme?
  kritisch: volgens hem was het 'a retrograde step in history'.
 • Acton zag nationalisme + communisme + Rousseaus leer van de maatschappelijke gelijkheid als verwant
 • Acton zag nationalisme + communisme + Rousseaus leer v/d maatschapp. gelijkheid als verwant
 • Lord Acton constateert dat de beschaafde wereld sinds de Franse Revolutie wordt overspoeld met subversieve doctrines (verzameling van leerstellingen), die de politieke stabiliteit in Europa ondergraven. Het gaat daarbij om de door Rousseau verkondigde leer van maatschappelijke gelijkheid, het communisme en het nationalisme. Deze theorieën richten zich tegen de bestaande verdeling van macht, eigendom en gebied en vormen zo een bedreiging voor de adel, de middenklasse en de soevereiniteit van de staat.

  Hiervan is het nationalisme de meest recente, de aantrekkelijkste en de meestbelovende voor de toekomst.

  Volgens Acton is het nationalisme een stap terug in de tijd.

 • Tegenwoordig onderschrijven de meeste historici de observaties van Acton. Het nationalisme en het streven naar de vorming van nationale staten worden gerekend tot de meest kenmerkende verschijnselen van de moderne tijd.

 • Hobsbawm: voornaamste kenmerk van moderne natie is haar moderniteit. Dit nationale principe ontstaat eind 18e eeuw met name in Frankrijk en Duitsland, daarna in tweede helft 19e eeuw naar massabeweging over heel Europa.

  Onder druk van het nationalisme worden oude dynastieke vorstendommen en multi-nationale rijken weggevaagd om plaats te maken voor nieuwe staten die op het nationale principe zijn gegrondvest.

 • De jaren na 1870 worden beheerst door nationale spanningen in Oost-Europa en op de Balkan. De ineenstorting van het Ottomaanse rijk wordt tijdens het Congres van Berlijn in 1878 bezegeld met de inrichting van een aantal nieuwe staten.

 • Het nationale principe wordt steeds meer algemeen aanvaard als de grondslag voor zowel oude als nieuwe staten, maar vrijwel zonder uitzondering omvatten deze nog minderheden die zich door het succes van het dominerende Staatsvolk achtergesteld voelen en zich zo bewust worden van hun eigen nationale identiteit.

 • Het streven naar zuiver nationale staten is, gegeven een dergelijke vermenging van volken, onmogelijk en laat zich slechts door oorlog, verbanning en in laatste instantie genocide verwezenlijken.

 • De opkomst van het nationalisme heeft het aanzien van de wereld gedurende de laatste 200 jaar op ingrijpende wijze veranderd. In naam van de nationale eer en vermeende nationale rechten zijn talloze oorlogen gevoerd, miljoenen slachtoffers gevallen en gruwelijke misdaden geheiligd. 

 • 1.1 Inleiding, definities en theorieen

 • Hoe denkt Lord Acton over nationalisme?

  Hij vindt dat nationalisme de politieke stabiliteit ondergraaft. Juist de diversiteit binnen één staat zou de beste waarborg zijn voor vrijheid en algemeen welzijn. Deze zou met het nationalisme worden opgeofferd aan het utopisch streven naar nationale eenheid, die de volledige congruentie eist van staat en natie. Hij beschouwt nationalisme als een stap terug in de geschiedenis en vindt dat het kan worden gerekend tot één van de meest kenmerkende verschijnselen van de moderne tijd.

 • Uit zijn  Essay Nationality (1862) constateert de Engelse historicus Lord Acton dat de beschaafde wereld wordt overspoelt door subversieve doctrines, die de politieke stabiliteit ondergraven.
 • Wat constateert de Engelse historicus in zijn essay 'Nationality (1862)?

  dat de wereld wordt overspoelt met door subversieve doctrines, die de politieke stabiliteit ondergraven.

 • uDe door Rousseau verkondigde leer van gelijkheid (communisme en nationalisme) vormen een bedreiging voor adel, middenklasse en souvereiniteit van de staat, aldus Acton.
 • Voor wie vormde de door Rousseau verkondigde leer van gelijkheid een bedreiging?

  De door Rousseau verkondigde leer van gelijkheid (communisme en nationalisme) vormen een bedreiging voor adel, middenklasse en souvereiniteit van de staat, aldus Acton
 • Nationalisme eist de volledige congruentie van staat en natie en wordt zo “the most powerful auxiliary of revolution”, aldus Acton.
 • Het principe van nationale eenheid ondermijnt de diversiteit binnen één staat. Lord acton veroordeelt het nationalisme als ‘a retrograde step in history’ ('Een stap terug in de geschiedenis‘).  
 • Eric Hobsbawm zegt: het voornaamste kenmerk van de moderne natie is gelegen in haar moderniteit.
 • Wat is volgens Hobsbawm het kenmerk van de moderne natie?

  Eric Hobsbawm zegt: het voornaamste kenmerk van de moderne natie is gelegen in haar moderniteit.

 • Het 'nationale principe' ontstaat aan het einde van de achttiende eeuw en wel met name in Frankrijk en Duitsland om in de tweede helft van de negentiende eeuw uit te groeien tot een massabeweging, die zich over Europa verbreidt. 
 • Wanneer ontstaat het nationale principe?

  Het 'nationale principe' ontstaat aan het einde van de achttiende eeuw en wel met name in Frankrijk en Duitsland om in de tweede helft van de negentiende eeuw uit te groeien tot een massabeweging, die zich over Europa verbreidt. 

 • Voorbeelden van nieuwe staten op basis van het nationale  principe gegrondvest zijn;  - Griekenland dat in 1829 een onafhankelijke staat wordt. - in1830 wordt België een nationale staat
 • Noem 2 voorbeelden van de eerste  nieuwe staten die op basis van het nationale principe zijn ontstaan.

  Griekenland dat in 1829 een onafhankelijke staat wordt en in1830 wordt België een nationale staat.

 • Ook nationale regeringen doen aan het principe van het nationale principe mee; b.v. de regering van Sardinië optredend als voorvechter van de Italiaanse eenheid die in 1861 tot stand kwam en de pruisische regering als pleitbezorger van een Duitse natie tot stand gekomen in 1871 resulterend in het Tweede Duitse Rijk
 • Noem 2 regeringen die aan het nationale principe meedoen. 

  De regering van Sardinië optredend als voorvechter van de Italiaanse eenheid die in 1861 tot stand kwam en

  de pruisische regering als pleitbezorger van een Duitse natie tot stand gekomen in 1871 resulterend in het Tweede Duitse Rijk

 • De ineenstorting van het Ottomaanse rijk wordt tijdens het congres in 1878 in Berlijn bezegeld met de stichting van een aantal nieuwe staten
 • Het streven naar zuiver nationale staten is, gegeven een vermenging van volken, onmogelijk en laat zich slechts door oorlog, verbanning en in laatste instantie genocide verwezenlijken

 • De Balkan-oorlogen (de jaren ná 1870)markeren het punt, waar de opgelopen spanningen zich niet langer laten bedwingen en de weg van het geweld wordt ingeslagen
 • Na 1945 werden nieuwe staten werden gevormd, in de niet-westerse wereld, maar werden de grenzen niet zozeer bepaald door naties, die hier immers veelal nog moesten worden gecreëerd, maar door de bestuurlijke eenheden van de voormalige koloniën. 
 • hoe werden naties in de niet-westerse wereld gevormd?

  In de niet-westerse wereld werden de grenzen niet zozeer bepaald door naties, die hier immers veelal nog moesten worden gecreëerd, maar door de bestuurlijke eenheden van de voormalige koloniën. 

 • De opkomst van het nationalisme doet vragen opdoemen als;  wat nationalisme eigenlijk is, onder welke voorwaarden het kon ontstaan en waarom het zo'n dwingende aantrekkingskracht kon uitoefenen.
 • Welke onderzoeksvragen dienen gesteld te worden over het thema nationalisme?

  De opkomst van het nationalisme doet vragen opdoemen als;  wat nationalisme eigenlijk is, onder welke voorwaarden het kon ontstaan en waarom het zo'n dwingende aantrekkingskracht kon uitoefenen.

 • In naam van nationale eer en vermeende nationale rechten werden talloze oorlogen gevoerd, zijn miljoenen slachtoffers gevallen en werden gruwelijke misdaden geheiligd.
 • wat is nationalisme in zijn verschijningsvorm?

  Nationalisme heeft als verschijnsel veelvormigheid

 • Nationalisme manifesteert zich niet noodzakelijk in een door agressie en xenofobie bepaalde vorm
 • De vraag is wat nationalisme eigenlijk is, onder welke voorwaarden het kon ontstaan en waarom het zo'n dwingende aantrekkingskracht kon uitoefenen.

 • Welke onderzoeksvragen zijn te stellen over het begrip nationalisme?

  De vraag is wat nationalisme eigenlijk is, onder welke voorwaarden het kon ontstaan en waarom het zo'n dwingende aantrekkingskracht kon uitoefenen.

 • Het nationalisme laat zich slechts begrijpen als een onderdeel van en reactie op het moderniseringsproces zoals zich dit in Europa sedert het einde van de achttiende eeuw heeft toegedragen.
 • Hoe valt het begrip nationalisme te begrijpen?

  Het nationalisme laat zich slechts begrijpen als een onderdeel van en reactie op het moderniseringsproces zoals zich dit in Europa sedert het einde van de achttiende eeuw heeft toegedragen.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Met welke van de door hem behandelde hedendaagse auteurs over het nationalisme sympathiseert Labrie het meest?
Labrie spreekt zijn voorkeur uit voor de theorie  van de antrapoloog Gellner, die hij als uitgangspunt kiets voor zijn betoog
Wat is volledige congruentie
Volledig overeenstemmend
Wat zijn subservieve doctrines
Subversieve= ondergronds ontwrichtend en doctrines=leerstelling
Waarin onderscheidt het Helleense en Romeinse rijk zich wezenlijk van de moderne natie?

Het Helleense en Romeinse rijk bestaan uit een grote verscheidenheid van linguïstische en etnische groepen. Het rijk is evenals de christenheid, waarmee het zou moeten samenvallen, naar zijn aard universeel. Het tracht allen te verenigen en verschilt daarin van de moderne natie die slechts bij de gratie van andere naties kan bestaan.

Noem een voorbeeld van iemand die voorstander was van een ideaal van het universele rijk dat de gehele christenheid omvat.

Dante de pleitbezorger van het volgare (volkstaal) geeft in zijn Divina Commedia (ca. 1311) uitdrukking aan zijn ideaal van het universele rijk dat de gehele christenheid omvat.

Wat zijn de drie belangrijkste argumenten voor herstel van de klassieke religion civile?

1e het christendom kan worden gedoogd als de persoonlijke overtuiging van het individu

2e het  belang van nationale rituelen, feesten, spelen, emblemen en eretekens

3e de rol van het onderwijs

Kohn, Kedourie, Kenneth Minogue en Carlton Hayes hanteren de diffusie-theorie; wat houdt dat in?

Kohn, Kedourie, Kenneth Minogue en Carlton Hayes hanteren de diffusie-theorie, volgens welke het nationalisme zich dankzij de kracht van zijn ideeën vanuit Frankrijk en Duitsland over de wereld zou hebben verbreid.

Hobsbawm komt tot een ruimere definitie van de natie. Hoe luidt deze?

Weliswaar wordt de natie gedragen door de - subjectieve - overtuiging der burgers, maar deze berust op objectieve factoren als proto-nationale gevoelens van verbondenheid. (Any suffieciently large people whose members regard themselves as members of a "nation".)

Bijvoorbeeld gedeelde politieke traditie (Engeland, Frankrijk) of gemeenschappelijke cultuur (Duitsland, Italië).

een uitvoerige bespreking wordt gewijd aan de verschillen in karakter onder de naties. Door wie werd dit verwoord?

Een gemeenschappelijke stijl van leven waarbij deze wending  zichtbaar wordt bij Montesquieu, die in zijn De l 'esprit des lois (1748) een uitvoerige bespreking wijdt aan de verschillen in karakter onder de naties.  (Niet alleen klimatologische en religieuze factoren, maar regeringsvorm en daarmee verbonden tradities bepalen natie)

Leopold von Ranke onthult het geheim van de wereldgeschiedenis.... 
Het 'geheim van de wereldgeschiedenis' heeft Leopold von Ranke, de vader van de diplomatieke geschiedschrijving, eens betoogd, schuilt in de wisselwerking tussen het evoluerende staten-stelsel en de zich ontwikkelende nationaliteiten.