Samenvatting Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding

-
ISBN-10 9013093809 ISBN-13 9789013093803
618 Flashcards en notities
84 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding". De auteur(s) van het boek is/zijn J Spier. Het ISBN van dit boek is 9789013093803 of 9013093809. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding

 • 1 Algemene inleiding

 • zesde druk
 • noem een van de belangrijkste wijzen om te trachten geleden schade op anderen dan wel op de overheid te verhalen?
  het instellen van een vordering op grond van artikel 6:162 OD
 • Wat zijn de beginselen die ten grondslag liggen aan het leerstuk van de onrechtmatige daad?
  - Ieder draagt zijn eigen schade
  - Berokken een ander geen schade

  Soms ook omschreven als: vrijheid en verantwoordelijkheid.
 • noem de overige traditionele verbintenissen uit de wet?
  zaakwaarneming (6:198 BW) - onverschuldigde betaling (6:203 BW) - ongerechtvaardigde verrijking (6:212 BW)
 • Noem het kenmerkende verschil tussen verbintenissen uit de wet en de verplichting die voortkomt uit een overeenkomst.
  Het rechtsgevolg van een tweezijdige rechtshandeling is beoogd, bij de schadevergoedingsverplichting uit onrechtmatige daad was het gevolg niet beoogd.
 • wat is - na de overeenkomst - de belangrijkste bron van verbintenissen?
  de verplichting tot het betalen van een schadevergoeding op grond van OD
 • Wat is risicoaansprakelijkheid?
  Aansprakelijkheid buiten schuld en onrechtmatigheid.
 • wat is contractuele aansprakelijkheid?
  de verplichting tot schadevergoeding als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een uit een ovk voortvloeiende verbintenis (6:74 BW) 
 • wat ontstaat er wanneer iemand op grond van artikel 6:162 1e lid BW jegens een ander aansprakelijk is?
  een verbintenis tot schadevergoeding
 • geeft de wetgever een beschrijving van het begrip verbintenis?
  neen, hiervan heeft de wetgever afgezien
 • wat is gebruikelijk om de verbintenis te omschrijven?
  als een vermogensrechtelijke rechtsverhouding tussen twee of meer personen krachtens welke de een tot een prestatie verplicht is (de schuldenaar) terwijl die ander (schuldeiser) tot die prestatie gerechtigd is
 • hoe wordt de schuldenaar en de schuldeiser aangeduid bij een vordering op grond van OD?
  de schuldenaar als dader/aansprakelijke en de schuldeiser met de term benadeelde/slachtoffer
 • wat is er verbonden aan het bestaan van een verbintenis in juridische zin?
  ingrijpende rechtsgevolgen; in beginsel is de verbintenis rechtens afdwingbaar (3:296 BW) en de schuldeiser kan in beginsel zijn vordering op het gehele vermogen van de schuldenaar verhalen (3:276 BW)
 • wat is voor het ontstaan van een verbintenis in beginsel vereist?
  het bestaan van een wettelijke basis (6:1 BW)
 • wat heeft de HR geoordeeld in het arrest Quint-Te Poel?
  dat verplichtingen die passen in het stelsel van de wet en aansluiten bij wel in de wet geregelde gevallen ook als verbintenissen worden aangemerkt
 • wat is speciaal aan afdeling 6.1.10 BW?
  dit regelt het schadevergoedingsrecht en deze afdeling heeft betrekking op alle verbintenissen tot schadevergoeding en derhalve ook op een verbintenis tot schadevergoeding die voortvloeit uit artikel 6:74 BW (de zgn. contractuele aansprakelijkheid)
 • kan de handeling op grond waarvan men tot een rechtmatige of onrechtmatige daad concludeert alleen een feitelijk handeling zijn?
  dit kan zowel een feitelijke handeling zijn als een rechthandeling
 • waaruit kan de verbintenis die uit rechtmatige of onrechtmatige daad voortvloeit bestaan?
  meestal bestaat deze uit het betalen van een schadevergoeding maar deze kan ook een andere inhoud hebben hebben zoals het voortzetten van een aangevangen belangenbehartiging
 • op welke twee wijzen kan men op grond van OD aansprakelijk zijn?
  persoonlijk aansprakelijkheid (afdeling 6.3.1) en kwalitatieve aansprakelijkheid (afdeling 6.3.2)
 • wat is persoonlijke aansprakelijkheid?
  dat degene die schade heeft veroorzaakt (de dader) in eigen persoon aansprakelijk is
 • wat is kwalitatieve aansprakelijkheid?
  afdeling 6.3.2: men is in een bepaalde kwaliteit/hoedanigheid aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een persoon met wie men in een bijzondere verhouding staat (bijv. oud-kind (6.169) of werkgever-werknemer (6:170)  of een zaak of dier ten opzichte waarvan men in een bepaalde verhouding staat (zoals bezitter-rz 6:173 of bezitter-dier 6:179)
 • wat houdt de vestigingsfase van de aansprakelijkheid in?
  de fase waarin de aansprakelijkheid wordt onderzocht, als aansprakelijkheid vaststaat, dan komt de vraag naar de omvang van de uit deze aansprakelijkheid voortvloeiende verbintenis tot schadevergoeding  aan de orde. 
 • noem het fundamentele principe van vrijwel elk rechtsstelsel? 
  dat men verplicht is om de schade die men door eigen onbehoorlijk gedrag aan een ander heeft toegebracht te vergoeden, in de taal der wet : 6:162 BW OD
 • wat is de keerzijde van de verplichting tot vergoeding van schade aan een ander?
  dat men de schade die men zelf overkomt zelf draagt
 • wat is de hoofdregel voor schadeplichtigheid?
  dat een ieder zijn eigen schade draagt tenzij er een bijzondere reden is om de schade af te wentelen op een derde
 • op welke wijze is er sprake van een verbintenis tussen de pleger van een OD en de andere personen die de wetgever verantwoordelijk heeft gesteld en de benadeelde?
  de pleger en de andere personen die de wetgever verantwoordelijk heeft gesteld hebben een civielrechtelijke verplichting om de onrechtmatig veroorzaakte schade te vergoeden (6:162) en de benadeelde heeft het recht om die schade te vorderen
 • noem het kenmerkende verschil tussen de verbintenissen uit de wet en de verplichting voortvloeiende uit een ovk (de verplichting tot nakoming)?
  dat het rechtsgevolg van een tweezijdige rh beoogd is terwijl dat bij de schadevergoedingsverplichting uit OD irrelevant is
 • wanprestatie kan worden gezien als een onrechtmatige handeling; wordt de niet nakoming van een ovk dan niet als OD aangemerkt?
  NEEN, de niet nakoming van een ovk wordt traditioneel zelfstandig en los van de OD behandeld, in bepaalde gevallen is samenloop van contractuele en delictuele schadevergoeding mogelijk
 • wat kunt u zeggen over wanprestatie?
  toerekenbare tekortkoming is een species van de OD
 • valt toerekenbare tekortkoming juridisch onder de OD?
  NEEN
 • wanneer spreekt men over samenloop van contractuele en wettelijke aansprakelijkheid?
  wanneer een bepaald handelen of nalaten niet alleen tot een verplichting tot schadevergoeding op grond van wanprestatie maar tevens een OD oplevert
 • welke vormen van samenloop kunnen worden onderscheiden?
  een handeling levert jegens de contractspartij zowel een toerekenbare tekortkoming als een OD op; een handeling levert ten opzichte van de wederpartij een toerekenbare tekortkoming op en jegens een derde tevens een OD; het door een derde gebruik maken of uitlokken van de toerekenbare tekortkoming van een contractspartij kan een OD jegens de andere contractspartij opleveren (zie pagina 16-17 WB voor vb)
 • voor welke drie dingen is het van belang om antwoord te hebben op de vraag op welke grond de dader/schuldenaar in geval van samenloop aansprakelijk moet worden gesteld van belang?
  omdat de vereisten voor aansprakelijkheid verschillen resp. hebben een andere betekenis; de personen en criteria bij aansprakelijkheid voor zaken, dieren en producten komen bij OD en toerekenbare tekortkoming niet altijd overeen; bij het vaststellen van de schade die aan de dader kan worden toegerekend speelt de aard van de aansprakelijkheid een rol (3:98); de stel en bewijsplicht bij OD en toerekenbare tekortkoming kunnen verschillen
 • wanneer zal samenloop zich vooral voordoen?
  indien een contractuele verplichting geschonden wordt en de vraag gesteld kan worden of dit niet tevens als een OD kan worden aangemerkt
 • wat is het uitgangspunt van het BW met betrekking tot de wanprestatie en onrechtmatig handelen?
  dat wanprestatie als zodanig niet als een vorm van onrechtmatig handelen wordt beschouwd die aanleiding geeft tot vordering op grond van 6:162 BW. Dit is slechts anders indien de gedraging die in strijd komt met de contractuele verplichting ook los en onafhankelijk van deze verplichting als een onrechtmatige gedraging gezien kan worden
 • zal het in de praktijk veel verschil maken of de vordering tot schadevergoeding op de ene dan wel op de andere grondslag wordt gebaseerd?
  NEEN, omdat de rechtsgevolgen van beide schendingen gelijkelijk geregeld zijn in afdeling 6.1.10, wel kan er een verschil zijn met betrekking tot bewijslast en tot de omvang van het recht op schadevergoeding
 • hoe verhoudt een onrechtmatige gedraging zich tot het strafrecht?
  deze kan eventueel aanleiding geven tot vervolging door de OvJ
 • welk belangrijk artikel treffen we buiten het BW aan ten aanzien van aansprakelijkheidsbepalingen?
  185 WvW: een belangrijke aansprakelijkheidsbepaling die van toepassing is bij schade toegebracht door gemotoriseerde verkeersdeelnemers aan niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers
 • welke soorten aansprakelijkheid kent u?
  de klassieke: voor eigen onrechtmatig handelen; de aansprakelijkheid voor de fouten van anderen en de aansprakelijkheid voor bepaalde (gebrekkige of gevaarlijke zaken) 
 • is aansprakelijkheid altijd op dezelfde grondslag gebaseerd?
  NEEN; soms is het op grond van een verwijt (schuld) en soms spelen andere overwegingen een rol (risico)
 • licht 'schuld' als de grondslag voor aansprakelijkheid eens toe?
  hierbij berust de aansprakelijkheid op enige vorm van verwijt ten aanzien van de gedraging die schade heeft veroorzaakt, schuld wordt in dit verband gebruikt in een zeer ruime betekenis, het omvat dan verwijtbaar onrechtmatig gedrag
 • licht 'risico' als de grondslag voor aansprakelijkheid eens toe?
  hierbij hoeft de aansprakelijkheid niet te berusten op enig verwijtbaar gedrag van de aansprakelijk gestelde; het verwijst naar een aansprakelijkheid waarbij er niet in alle opzichten sprake hoeft te zijn van 'schuld'; dat kan het geval zijn indien de verwijtbaarheid van de onrechtmatige gedraging ontbreekt maar ook en vooral indien de onrechtmatigheid van het gedrag ontbreekt, risicoaansprakelijkheid is aansprakelijkheid buiten schuld en onrechtmatigheid
 • wat is risicoaansprakelijkheid precies?
  de aansprakelijkheid buiten schuld en onrechtmatigheid
 • noem eens een voorbeeld van risicoaansprakelijkheid?
  artikel 6:170 BW : de aansprakelijkheid van de werkgever voor de fouten van zijn werknemer zonder dat die werkgever zelf iets verweten kan worden of iets onrechtmatigs hoeft te hebben gedaan. De werkgever draagt het risico voor de mogelijke fouten ten opzichte van derden die de werknemer in het kader van zijn betrekking maakt
 • wat is schuldaansprakelijkheid?
  ook wel foutaansprakelijkheid staat voor aansprakelijkheid voor eigen fouten
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Noem behalve de onrechtmatige daad nog drie andere verbintenissen die voortkomen uit de wet. (pagina 3/P 2)
- Zaakwaarneming 6:198
- Onverschuldigde betaling 6:203
- Ongerechtvaardigde verrijking 6:212
Is onderwijsinstellingn zonder meer gehouden om te zorgen voor ongevallenverzekering die voor door die onderwijsinstelling ikv het onderwijs georganiseerde risicovolle activiteiten adequate dekking biedt, of om haar studenten duidelijk te maken dat geen verzekering is afgesloten die een dergelijke dekking biedt?
nee, een zo vergaande zorgplicht kan in haar algemeenheid niet worden aanvaard
is de aansprakelijkheid van zorginrichtingen (en onderwijs) net zo duidelijk gesteld als bij terreinbeheerders?
nee, minder duidelijk
wat is verder van belang tav waarschuwen voor gevaar?
dat uit tekst vh waarschuwingsbord duidelijk blijkt om welk concreet gevaar het gaat
wat is van doorslaggevende betekenis bij de vraag of een waarschuwing van een terreinbeheerder kan worden beschouwd als afdoende maatregel met oog op bescherming tegen bepaald gevaar?
of te verwachten valt dat deze waarschuwing zal leiden tot een handelen of nalaten waardoor dt gevaar wordt vermeden (Jetblast)
noem een arrest dat het bestaan van een strenge zorgplicht van terreinbeheerderd vereist?
Veenbroei, Jetlast
rust er een bijzondere zorgplicht voor terreinbeheerders en opstallen?
ja
geldt voor normen tussen organisator en deelnemer hetzelfde als tussen deelnemers?
nee, daarvoor zwaardere eisen. zie bijv Skeeler arrest
-welke vuistregels heeft HR geformuleerd voor beoordeling van letseltoebrengend gedrag in sportsituatie
1) een dergelijke gedraging is ikv sportbeoefening minder snel als onrechtmatig te kwalificeren dan daarbuiten het geval zou zijn geweest
2) Het enkele overtreden van de spelregels, waaronder regels ter bescherming van de veiligheid vd spelers, is niet reeds om die reden onrechtmatig.
noem de voorwaarden voor aansprakelijkheid wegens zuiver nalaten
- concrete kennis ve gevaarlijke situatie
- dreiging v erstig geestelijk of lichamelijk letsel
- de mogelijkheid en noodzaak om daadwerkelijk iets te doen (waarschuwen of helpen)
- reële verhouding tussen moeite en kosten en het gevaar