Samenvatting Vermogensstructuur en vermogensmarkt theorie

ISBN-13 9789079564552
340 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Vermogensstructuur en vermogensmarkt theorie". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789079564552. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Vermogensstructuur en vermogensmarkt theorie

 • 1.1 Inleiding

 • Wat zijn de aanpalende vakgebieden van financial management?
  Financial accounting en management accounting
 • Op welke manier verschilt de wijze waarop naar financial accounting en management accounting wordt gekeken van financieel management?
  Bij financial accounting en management accounting neemt de winstberekening een centrale rol in en is de waardebepaling een afgeleide. Bij financieel management staat echter de marktwaarde centraal.
 • Wat is waarde?
  de contante waarde van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de vermogenskostenvoet van de onderneming.
 • Wat houdt het waardevast pensioen in?
  pensioenuitkering gebaseerd op het loon, maar aangepast voor inflatie.
 • Wat houdt een welzijnsvast pensioen in?
  pensioenuitkering gebaseerd op de algemene loonontwikkeling.
 • Wat zijn de ontwikkelingen in de pensioenmarkt?
  1. uitstel van de pensioenleeftijd
  2. kosten van pensioenen
  3. pensioenrisico verschoven van werkgever naar werknemer
  4. belangentegenstelling tussen premiebetalende en uitkeringsgerechtigden bij pensioenfondsen. 
 • 1.2 Het bestuur en de onderneming

 • Hoe kan een onderneming gezien worden?
  Als een coalitie van participanten.
 • Wat zijn participanten?
  Verschaffers van eigen vermogen, verschaffers van vreemd vermogen, werknemers, leveranciers, afnemers, de overheid etc.
 • Wat geldt er voor participanten om betrokken te blijven bij een onderneming?
  Participanten willen de relatie met de onderneming continueren zolang de daarmee verkregen waarde hoger is dan de waarde bij het verbreken van een relatie.
 • Waar laten participanten zich door leiden?
  Participanten laten zich leiden door hun eigen doelstellingen; waardemaximalisatie van zijn eigen kasstromen.
 • Wat is de taak van het bestuur van een onderneming m.b.t. participanten?
  Het is de taak van het bestuur om participanten bij de onderneming betrokken te houden, goed nieuws direct vertellen en slecht nieuws later om onrust te voorkomen.
 • 1.3 Agency theorie

 • Wat houdt de agency theorie in?
  spanningen tussen twee partijen indien eigendom en leiding niet in een hand verenigd zijn.
 • Wie waren Jensen & Meckling (1976)?
  pasten de agency theorie toe op de relatie tussen bestuur (agent of de gelastigde) en de aandeelhouder (participaal of de lastgever)
 • Wat wordt er onder risicodeling (binnen de agency theorie) verstaan?
  Hieronder wordt verstaan dat het functioneren van de ene partij (agent) wordt bepaald door de wensen van de andere partij (principaal).
 • Wat wordt aangeduid als Moral Hazard?
  De mogelijkheid dat de agent zijn werk niet naar behoren doet. (aangezien de moeilijkheid om de werkzaamheden van de agent te controleren)
 • Wat houdt Adverse selectie in?
  Indien de principaal informatie ontbeert omtrent hetgeen de agent beweert te presteren, is de principaal geneigd dit in zijn prijs (neerwaarts) tot uitdrukking te brengen.
 • Waar is de raad van bestuur voor nodig?
  Om het bestuur in de hand te houden.
 • Wanneer heeft het bestuur toestemming nodig van de Raad van Commissarissen?
  1. Als er sprake is van grote investeringsprojecten; 2. Bij belangrijke mutaties in de vermogensstructuur.
 • Hoe kan de RvC de toezichthoudende taak goed vervullen?
  1. Externe consultant inhuren voor onderzoek; 2. Een of meer bestuursleden ontslaan.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de formule voor de marktprijs van een aandeel m.b.t. de winstmarge?
MPA0 = Sales 0  * wm * (1-b) * (1-g) / (ke-g)

MPA0 = marktprijs per aandeel periode 0 
Sales = de omzet per aandeel
Wat is de winstmarge?
wm de winst per aandeel gedeeld door de omzet per aandeel wm = wpa0 / sales 0 waarbij sales0 de omzet per aandeel is.
Wat is een andere formule voor de marktprijs per aandeel?
MPA0 = wpa0 * (1-b)* (1+g)/(ke-g)

Waarbij 
MPAt = marktprijs per aandeel op tijdstip t
wpa0 = winst per aandeel voor jaar t
b = inhoudeingspercentage
g = groeivoet van de winst
ke = kostenvoet van het eigen vermogen
Wat is de formule voor het dividend in jaar t?
Div1= wpa0 (1-b)* (1+g)

Waarbij
div1= dividend in jaar 1
wpa = winst per aandeel voor jaar 0
b = inhoudingspercentage
g = groeivoet van de winst
Wat is de  formule voor de marktprijs per aandeel op tijdstip t;
MPA o = divt / (ke-g)

Waarbij
MPAt = marktprijs per aandeel op tijdstip t;
divt = dividend in jaar t
ke = kostenvoet eigen vermogen
g = groeivoet van de winst. 
Hoe wordt de ondernemingswaarde/omzet-ratio gedefinieerd?
Als de som van de marktwaarde van het eigen en van het vreemd vermogen gedeeld door de omzet.
Hoe wordt de koers/omzet ratio gedefinieerd?
Als de marktwaarde van het eigen vermogen gedeeld door de omzet.
Waarom wordt EBITDA gebruikt in plaats van winst?
1. de vermogensstructuur is niet van invloed op de EBITDA. 
2. Rentelasten drukken wel op de winst, niet op de EBITDA.
3. Verschillen in afschrijvingsmethoden hebben wel invloed op de winst, maar niet op de EBITDA.
Wat is EBITDA?
Earnings before interest Taxes Depreciation and Amortization of goodwill oftewel: 

EBITDA =  winst voor intrerest, belasting, afschrijvingen en amortisatie van goodwill.
Wat zijn nifty fifty stocks?
indien beleggers bereid zijn om voor een beperkte groep groeiaandelen hoge prijzen neer te tellen.