Samenvatting Verzekerd van toezicht regelgeving voor levensverzekeraars, schadeverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars en herverzekeraars op grond van de Wet op het financieel toezicht

-
ISBN-10 9013059058 ISBN-13 9789013059052
227 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Verzekerd van toezicht regelgeving voor levensverzekeraars, schadeverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars en herverzekeraars op grond van de Wet op het financieel toezicht". De auteur(s) van het boek is/zijn Gerrit Ronald Boshuizen Bert Jager. Het ISBN van dit boek is 9789013059052 of 9013059058. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Verzekerd van toezicht regelgeving voor levensverzekeraars, schadeverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars en herverzekeraars op grond van de Wet op het financieel toezicht

 • 1.1 Aanleiding

 • Waarom is de Wet op het Financieel toezicht (Wft) ingevoerd?
  Om sectorale toezichtwetten te integreren in één wet.
 • Wanneer is de Wft ingevoerd?
  Op 1 januari 2007.
 • Waarom is dit boek geschreven?
  Om de weg te vinden in de Wft.
 • 2.1 Het Bourgondische tijdperk

 • Waarmee ontstond in de Bourgondische Nederlanden in 1458 de eerste verzekeringswetgeving?
  De Ordonnantie van 15 februari 1458, waarbij een procesgang werd voorgeschreven voor alle geschillen inzake zeehandel, waaronder verzekeringen.
 • 2.2 Toezicht op lijfrenten

 • Wat is lijfrente? (niet in boek)
  Een lijfrente is een bedrag dat periodiek aan een bepaalde begunstigde wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt doorgaans uitbetaald uit een lijfrenteverzekering. Deze lijfrenteverzekering wordt voor de uitkering aangekocht door een eenmalige storting of periodieke premiebetaling. De uitkering vindt plaats tijdens een vooraf overeengekomen termijn of levenslang, maar eindigt in ieder geval bij overlijden van de verzekerde. De hoogte van de uitkering is vaak steeds gelijk. Het is ook mogelijk de premie(s) te laten beleggen, waarmee de hoogte van de uitkering afhankelijk is van de beleggingsresultaten. Een levenslange lijfrenteverzekering verzekert net als een pensioenverzekering het zogenaamde "langlevenrisico"; bij een levenslange lijfrenteverzekering draagt de verzekeraar het financiële risico van lang leven. (Wikipedia, 11 maart 2014)

 • Waarom kwamen Hollandse steden die lijfrenten verkochten in de problemen?
  De uitgifte van lijfrenten ging destijds nog op de bonnefooi, zonder wiskundige sterfteberekening en zonder leeftijdonderscheid.
 • Waar kwamen de maatregelen in 1514 en 1515, dat steden geen lijfrenten meer mochten verkopen zonder voorafgaand octrooi (toestemming) van de Bourgondische overheid, en de plicht om de stedelijke boekhouding zes maanden na afloop van ieder kalenderjaar in te dienen bij de Rekenkamer in feite op neer?
  Een systeem van vergunningverlening vooraf, gecombineerd met repressief toezicht.
 • 2.3 Opkomst van het verzekeringswezen

 • Waarom was in de veertiende eeuw wetgeving nodig om verzekeringsovereenkomsten in goede banen te leiden?
  De verzekeraar was in hoge mate afhankelijk van de eerlijkheid van de verzekeringnemer (vaak zeehandelaren) met het oog op het te verzekeren risico ('verzwijging'), terwijl de verzekeringnemer op zijn beurt afhankelijk was van de kredietwaardigheid van de verzekeraar. Beide factoren waren voorafgaand aan het sluiten van de verzekeringsovereenkomst niet te verifiëren.
 • Wat schreef de eerste veertiende-eeuwse verzekeringswetgeving onder ander voor?
  Modelpolissen, een verplichte registratie van polissen door een toezichthouder, welke bovendien moest toezien op de naleving van de wetgeving.
 • 2.4 Toezicht op schadeverzekeraars

 • Fillips II benoemde in 1556 de eerste toezichthouder voor het verzekeringswezen, welke functie door de hertog van Alva als landvoogd in 1570 wettelijk werd verankerd. Bij registratie van polissen controleerde deze of niet werd afgeweken van de modellen. Wat was de consequentie als niet aan deze registratieplicht werd voldaan?
  De verzekeringsovereenkomst was dan nietig.
 • Hoe werd de rol van het toezicht op verzekeringspolissen na het Plakkaat van Verlatinghe geleidelijk overgenomen?
  Deze toezichthoudersrol werd geleidelijk overgenomen door de steden, die in stedelijke keuren veelal inhoudelijke voorschriften gaven over polisvoorwaarden en regelingen voor geschillenbeslechting in assurantiezaken.
 • 2.5 De Napoleontische periode: toezicht op tontines

 • Wat is een tontine?
  Een spaarkas, een product waarbij verschillende deelnemers geld inleggen en waarbij de uitkeringen voornamelijk worden bepaald door het sterfteverloop. Tontine is het Franse woord daarvoor (naar de naam van de uitvinder, Lorenzo Tonti).
 • Wat was het doel van spaarkassen/tontines?
  Het was een middel om kapitaal te vergaren.
 • Waarom werd in de 19e eeuw bij Keizerlijk decreet (Napoleon) besloten tot wetgeving op het gebied van spaarkassen/tontines?
  Spaarkassen/tontines werden steeds meer ook door particulieren uitgegeven, hetgeen met enige regelmaat leidde tot misbruik doordat toezeggingen niet werden nagekomen.
 • Welke twee maatregelen werden bij Keizerlijk decreet in 1809 en in 1810 met betrekking tot spaarkassen/tontines ingevoerd?
  1. Voor elke uitgifte van een nieuwe spaarkas/tontine was vooraf autorisatie vereist.
  2. De regering moest alle tontines in kaart brengen en hun gesteldheid onderzoeken.
 • Welke bevoegdheden kreeg de minister van Binnenlandse Zaken in de 19e eeuw zoal met betrekking tot het toezicht op spaarkassen/tontines?
  - schorsing van bestuurders
  - beslaglegging op eigendommen van bestuurders
  - andre maatregelen om de belangen van deelnemers veilig te stellen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke informatie moet een verzekeraar die rechtstreeks contact onderhoudt met zijn cliënt voorafgaande aan de totstandkoming van een verzekeringsovereenkomst ten minste verstrekken?
a. zijn naam en adres, statutaire naam en handelsnaam;
b. de aard van zijn financiële dienstverlening;
c. zijn interne klachtenprocedure en zijn erkende geschilleninstantie waarbij hij is aangesloten. Als zodanig zijn het KiFid en de SKGZ erkend.
Welke vier vereisten ten aanzien van reclameboodschappen voor complexe financiële producten van verzekeraars naar consumenten zijn er?
1. verstrekken van informatie over de belangrijkste financiële risico's, onder meer inzichtelijk gemaakt door een risico-indicator;
2. verwijzen naar financiële bijsluiter;
3. bij informatieverstrekking over historisch of toekomstig rendement, daarbij informatie verstrekken over de belangrijkste kosten en de belangrijkste financiële risico's;
4. bij informatieverstrekking over gegarandeerd rendement, daarbij informatie verstrekken over belangrijkste voorwaarden van die garantie.
Waarom zou ook afgifte van een elektronische verzekeringspolis mogelijk zijn?
Het gaat erom dat de verzekeringnemer steeds ten volle kan beschikken over schriftelijk bewijs van de inhoud van de overeenkomst. Als de verzekeringnemer voor een elektronische polis kiest, dan verandert alleen de manier van bewaren van de polis.
Mag een verzekeraars de verzekeringspolis ook elektronisch verzenden?
Ja, sinds kort mag dat.
Wordt ruimte die door een derde (provider) op zijn netwerk of computer ter beschikking wordt gesteld aan de cliënt voor de opslag van elektronische boodschappen, ook beschouwd als duurzame drager?
Ja, dit wordt in de Nota van toelichting bij het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft aannemelijk geacht.
Wordt met het versturen van informatie per e-mail ook aan de vormvoorschriften van de informatieplicht voldaan?
Ja, zolang de cliënt de mogelijkheid heeft de e-mail op de harde schijf op te slaan.
De verzekeraar moet de cliënt bij het aangaan van een verzekering tijdig informatie verstrekken, zodat hij zich een oordeel kan vormen over de verzekeraar. Wanneer is 'tijdig'?
Op enig moment voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst.
Op wie rust de informatieplicht binnen een verzekeraar?
Op degene die contact heeft met de cliënt (dit kan dus ook de ingeschakelde tussenpersoon, bemiddelaar, agent zijn).
Zijn verzekeraars financiële aanbieders?
Ja (een verzekeraar val sinds de zesde nota van wijziging onder dit begrip).
Zijn verzekeraars financiële ondernemingen?
Ja.