Samenvatting Verzekeringsrecht

-
ISBN-10 9001767966 ISBN-13 9789001767969
645 Flashcards en notities
23 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Verzekeringsrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn S J Plemp. Het ISBN van dit boek is 9789001767969 of 9001767966. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Verzekeringsrecht

 • 1 Verzekeren

 • Risico's kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. noem er 4.
 • Wat verzekert een verzekeraar?

  Een verzekeraar verzekert risico's.

 • 1
 • Wat is een zuiver risico?
  een risico dat uitsluitend een negatieve gebeurtenis, een bedreiging betreft. er is alleen verlies en gen winst mogelijk. onzeker is of deze gebeurtenis zal voordoen.
 • Waar gaat het economische perspectief van het verzekeringsrecht over?
  Het economische perspectief gaat over statistische wetmatigheden, geldstromen en economische afwegingen om al dan niet een verzekering af te sluiten.
 • Wat is een speculatief risico?
  er is kans op een positieve of negatieve gebeurtenis. speculatieve risico's zijn meestal niet te verzekering. een uitzondering is de levensverzekering.
 • wat is een subjectief risico?
  het betreft de individuele risicoperceptie. iemand die veel risico's opzoekt, zal deze bagatelliseren.
 • wat is een objectief risico?
  risico op basis van betrouwbare berekeningen.
 • Wat is een klein en een groot risico?
  kans maal effect. de uitersten: de gebeurtenis is onwaarschijnlijk en met kleine gevolgen (klein risico) of een gebeurtenis is zeer waarschijnlijk met grote gevolgen (groot risico)
 • Wat is een (niet-) beinvloedbaar risico?
  Wanneer iemand in staat is om de kans op het risico te verminderen, is het risico beïnvloedbaar. Wanneer men er geen greep op heeft is het risico niet-beinvloedbaar.
 • Wat is risico-overdracht?
  De verzekeraar draagt de financiële gevolgen van het risico, de verzekerde blijft het feitelijke risico zelf dragen.
 • Noem 4 redenen waarom een verzekeraar een risico niet zou verzekeren.
 • Door welke maatregelen kunnen sommige onverzekerbare risico's alsnog worden verzekerd, al dan niet beperkt?
  Door middel van het verhogen van de premie, hoger eigen risico, lagere verzekeringswaarde, afsluiten van een herverzekering of poolvorming.
 • Wat is het solidariteitsbeginsel?
  Verzekeringnemers dragen op groepsniveau elkaars risico's. (Draagt elkanders lasten)
 • wat is de wet van de grote getallen?
  deze statistische wet geeft aan dat bij een toenemend aantal verzekering de frequentie van een bepaalde gebeurtenis binnen deze groep van verzekeringen zich in toenemende mate gaat stabiliseren.
 • Wat is een overlevingsstaffel/sterftestaffel?
  een overlevingsstaffel geeft aan hoeveel van de 100.000 jongens/meisjes de leeftijd van diverse leeftijden (0 t/m 90,5 jaar) zullen bereiken.
 • Wat is de formule voor premieberekening?
  premie = schadefrequentie x gemiddeld schadebedrag premie: de premie voor het dragen van het risico, ex bedrijfskosten, winstopslag en assurantiebelasting. schadefrequentie: aantal schadegevallen binnen de groep verzekerde risico's gedeeld door het totaal aantal verzekerde risico's. gemiddeld schadebedrag: de som van alle uitkeringen gedeeld door het aantal uitkeringen.
 • Wat is risicopremie?
  de premie die de verzekeraar nodig heeft om het risico voor meestal een jaar te dekken.
 • Wat is spaarpremie?
  De ontvangen spaarpremie wordt door de verzekeraar gereserveerd. komt de verzekerde niet voortijdig te overlijden, dan heeft de verzekeraar op de einddatum het verzekerde kapitaal gespaard. komt de verzekerde wel voor de einddatum te overlijden dan wordt het kapitaal uitgekeerd en dient de verzekeraar het verschil tussen de spaarreserve en de uitkering bij te passen.
 • Waarop wordt de premieberekening gebaseerd?
  Sterfte (staffel), interest, kosten
 • Noem de drie soorten risicogedrag.
 • Waarop wordt de premieberekening bij een levensverzekering gebaseerd?
  Sterfte (staffel), interest, kosten
 • Wat is het omslagstelsel?
  Ontvangen premies worden direct gebruikt voor de betaling van uitkeringen. de rechten van de premiebetalers worden niet afgedekt met hun premiebetalingen, omdat de door hen betaalde premies al zijn uitbetaald aan de huidige uitkeringsgerechtigden.
 • Er zijn twee groepen sociale verzekeringen. welke?
 • Waar gaat rechtseconomie vanuit ?
  Het gedrag van mensen wordt in beginsel door eigen belang bepaald.
  Mensen zijn uit op welvaartsmaximalisatie.
 • Noem de verschillen tussen sociale en privaatrechtelijke verzekeringen.
  plaatje
 • In een verzekeringsovereenkomst zitten 5 elementen. noem ze.
 • Wetboek BW: 7:925 6:217 7:926 6:261 6:21 6:39 7:944 7:964
 • Wat is een schadeverzekering?
  de verzekering die strekt tot vergoeding van vermogensschade die de verzekerde zou kunnen lijden (art. 7:944 BW)
 • Wat is een sommenverzekering?
  de verzekering waarbij het onverschillig is of en in hoeverre met de uitkering schade wordt vergoed (art. 7:964 BW). het kenmerkede verschil met de schadverzekering is dat de sommenverzekering niet de strekking heeft om vermogensschade te vergoeden. voorbeeld: blijvende invaliditeit.
 • Wat is het indemniteitsbeginsel?
 • Het indemniteitsbeginsel heeft twee uitzonderingen. noem ze.
 • Wat is een vaststellingsovereenkomst?
  art 7:900 BW Hierbij binden partijen zich ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil zich jegens elkaar aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken.
 • Overzicht verzekeringen.
  plaatje
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wanneer is een begunstiging onherroepelijk?
Als:
 1. Begunstiging door derde is aanvaard
 2. Risico is geëindigd door overlijden verzekerde
 3. uitkering opeisbaar is geworden
 4. dit uit de overeenkomst voortvloeit 
Is er beroep mogelijk tegen uitspraken van de geschillencommissie?
Binnenkort is dit mogelijk (vanaf 25.000) bij de Beroepscommissie Financiële Dienstverlening
Zijn er kosten verbonden aan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie?
Ja 50 euro, als klager in het gelijk gesteld wordt moet de financiële dienstverlener de kosten dragen.
Welke uitspraken kan de geschillencommissie doen?
 1. Onbevoegd verklaren
 2. Een door een der partijen te betalen schadevergoeding vaststellen
 3. Aan de financiële dienstverlener nakoming opleggen van de desbetreffende overeenkomst of tussen partijen geldende verplichting
 4. De desbetreffende overeenkomst ontbinden of de partijontbinding bevestigen
 5. aan de financiële dienstverlener bevoegdheid van uitoefening van één of meerdere met name genoemde rechten uit de overeenkomst ontzeggen.
 6. Alsmede elke andere beslissing die zij redelijk en billijk acht ter beëindiging van het geschil.
Wat is de termijn waarbinnen een geschil aan de geschillencommissie moet worden voorgelegd?
Binnen drie maanden nadat het oordeel van de ombudsman de klager ter kennis is gebracht, of als dat later is , na kennisneming van de weigering van de financiëledienstverlener om het oordeel van de ombudsman te volgen.
Wanneer neemt de geschillencommissie een geschil in behandeling?
 1. Als het niet (meer) aanhangig is bij, of niet reedst tot een uitspraak heeft geleid van een rechter, commissie van scheidsmannen, een andere geschillencommissie genoemd in artikel 9 RGFD;
 2. Als het geschil eerst is voorgelegd aan de financiële dienstverlener en deze niet naar tevredenheid van de klager is behandeld, dan wel waarop niet binnen een redelijke termijn is geregaeerd; en
 3. Eerst is voorgelegd aan de ombudsman
Wat zijn mogelijke uitspraken van de Ombudsman?
 1. niet-ontvankelijkheid
 2. ongegrondheid
 3. onbemiddelbaarheid
 4. vaststelling dat, en welk bemiddelingsresultaat is bereikt
 5. Aanbeveling aan betrokken financiële dienstverlener 
Binnen welke termijn moet een klacht zijn voorgelegd aan de Ombudsman?
Binnen drie manden nadat de financiële dienstverlener definitief zijn standpunt aan klager heeft bekendgemaakt en daarbij heeft gewezen op de mogelijkheid om de klacht aan de Ombudsman voor te leggen.
Uit welke onderdelen bestaat het KiFiD?
 1. Ombudsman Financiële Dienstverlening (deze bemiddelt)
 2. Geschillencommissie (doet, al dan niet bindende, uitspraken)
Wie kan zich wenden tot het KiFiD?
Alleen een consument die een klacht heeft tegen een aangesloten financiële dienstverlener.
(en ook rechtspersonen die de doelstelling hebben op het particuliere belang van bestuurders/deelnemers/leden, zoals de consumentenbond)