Samenvatting VPS II: Serie Administratieve Organisatie

-
28 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - VPS II: Serie Administratieve Organisatie

 • 1.1 Directe en indirecte kosten

 • Wat zijn directe kosten?
  Directe kosten zijn kosten waarvan onmiddellik is aan te geven voor welke productsoort ze gemaakt zijn.
 • Wat zijn indirecte kosten?
  Indirecte kosten zijn kosten waarbij de relatie tussen het ontstaan van de kosten en de fabricage van de verschillende productsoorten niet onmiddellijk is vast te stellen.
 • Wat wordt verstaan onder de integrale kostprijs?
  De integrale kostprijs is de alle kosten omvattende kostprijs
 • 1.2 Kostenverbijzondering

 • Verklaar de werking van de primitieve opslagmethode?
  Bij de primitieve opslagmethode worden de indirecte kosten met behulp van 1 opslagpercentage aan de verschillende producten toegerekend.
 • Waarom is de keuze van het opslagpercentage bij de primitieve opslagmethode van belang?
  Omdat de uitkomst van de toerekening sterk varieert met het gekozen percentage. Als leidraad bij de keuze kan worden gekeken naar de samenstelling van de meeste producten/orders.
 • Leg de werking van de verfijnde opslagmethode uit?
  Bij de verfijnde opslagmethode worden de indirecte kosten nader geanalyseerd en onderverdeeld in:
  • indirecte materiaalkosten
  • indirecte arbeidskosten
  • overige indirecte kosten
  De verfijnde opslagmethode kent dus in vergelijking met de primitieve opslagmethode drie opslagpercentages voor de indirecte kosten.
 • Wat wordt bij de kostenplaatsenmethode bedoeld met kostensoorten?
  De directe en indirecte kosten
 • Wat is een kostenplaats?
  Een kostenplaats is een onderdeel van het bedrijf dat ten behoeve van het productieproces één bepaald soort prestaties levert.
 • Welke 3 soorten kostenplaatsen kunnen bij de kostenplaatsenmethode worden onderscheiden?
  • hulpkostenplaatsen
  • zelfstandige kostenplaatsen
  • hoofdkostenplaatsen
 • Wat zijn kostendragers?
  Dit zijn de (eind) producten of diensten.
 • Wat is een verdeel- of omslagsleutel?
  De totale kosten van een hulpkostenplaats worden doorbelast aan de overige kostenplaatsen en wel naar de mate waarin deze gebruikmaken van de diensten van de hulpkostenplaats. Hiertoe wordt een tarief berekend, wat de verdeelsleutel is.
 • Wat is een calculatietarief?
  Het calculatietarief is het loonkostentarief per uur
 • Wat is een kostenverdeelstaat?
  Dat is een belangrijk hulpmiddel bij de doorbelasting van de indirecte kosten.
 • Noem 2 voordelen van de kostenplaatsenmethode?
  1. meer nauwkeurige kostprijsberekening
  2. bewaking van de indirecte kosten per kostenplaats mogelijk
 • Noem 2 mogelijke nadelen van de kostenplaatsenmethode?
  1. aanvechtbare verdeelsleutels
  2. bewerkelijk en daardoor duur
 • 1.3 Begroting en budget

 • Leg de begrotings- en budgetteringsprocedure uit?
  Elke organisatie kent een strategisch plan, wat het beleid voor de komende jaren is. Afgeleid van de strategie wordt voor het komende jaar het operationele plan samengesteld.
  Het operationele plan bevat de actieprogramma's voor bijv. 1 jaar. De budgethouders wordt verzocht een begroting in te dienen van de benodigde activiteiten en bijbehorende kosten om de afdelingsdoelstellingen te realiseren. Hieruit volgt dan het taakstellend budget.
 • Wat is het verschil tussen een begroting en een budget?
  De begroting geeft inzicht in de te verwachten winst- en verliesrekening, zonder de verantwoordelijkheden ten aanzien van de uitvoering van deze planning toe te wijzen.
  Als de begroting taakstellend wordt toegewezen aan bepaalde delen van de organisatie, is sprake van budgettering.
 • Wat is een personneelsbudget?
  Dat budget geeft het aantal medewerkers aan dat een organisatie de komende periode in dienst moet hebben, verdeeld over de verschillende afdelingen en functies, het aantal formatie-eenheden en de daarmee verband houdende kosten.
 • Noem 4 functies van het budget?
  • Huishoudplan: men geeft aan hoe in de komende periode gehandeld zal worden.
  • Taakopdracht: de diverse afdelingen moeten er voor zorgen dat bepaalde resultaten in werkelijkheid ook bereikt worden.
  • Controle/verantwoording: werkelijk behaalde resultaten vergelijken met het budget, afwijkingen onderzoeken
  • Machtiging: de machtiging tot het verrichten van handelingen ter realisatie van de gebudgetteerde doelstellingen hangt samen met de functie van het budget als taakopdracht. Om de taakopdracht te verrichten is machtiging vereist.
 • Wat betekent variabel budgetteren?
  Als het totale bedrag dat aan kosten mag worden besteed (het budget) varieert met de omvang van het aantal geleverde prestatie-eenheden.
 • Waarin kan men het budgetverschil splitsen en hoe moeten deze verschillen worden berekend?
  Prijsverschillen: (pw-ps) x hw
  Efficiencyverschillen: (hw-hs) x ps
 • Kan men budgetverschillen beoordelen uit de cijfers alleen?
  Nee men moet ook kijken naar de ontwikkelingen op de markt. Bijv. stijging van grondstofprijzen, algemene loonverhogingen etc.
 • Waarvoor dient een vast budget?
  Voor de vaste (constante) kosten is een vast budget noodzakelijk.
  Vast budget: één bedrag onafhankelijk van de omvang van de productie
 • Wat is een gemengd budget?
  Dat is een budget dat bestaat uit een vast en een variabel deel.
 • Wat is het verschil tussen het budgetresultaat en het bezettingsresultaat?
  Budgetresutaat: budget - werkelijke offers
  Bezettingsverschil: bezetting - budget
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.