Samenvatting Wat is onderzoek? : praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs

-
ISBN-10 9047300017 ISBN-13 9789047300014
592 Flashcards en notities
52 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Wat is onderzoek? : praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs". De auteur(s) van het boek is/zijn Nel Verhoeven. Het ISBN van dit boek is 9789047300014 of 9047300017. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Wat is onderzoek? : praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs

 • 1 De functie van onderzoek

 • Wat is wetenschappelijke houding?
  Het beschikken over de juiste onafhankelijkheid, kennis en vaardigheden om onderzoek uit te voeren
 • Research road, Bill Trochim:
  Ontwerp, uitvoering en evaluatie van onderzoek. Zijn onderling afhankelijk en staan niet los van elkaar.
 • Wat betekent EBP en wat houd het in? 
  Evidence Based Practise: een principe waarmee keuzes in de zorg aan patiënten zoveel mogelijk op de meest recente inzichten uit de wetenschappelijke literatuur gebaseerd worden, dit in combinatie met eigen ervaring en de voorkeuren of toestand van de patiënt. Hiermee wordt de kwaliteit aan patiënten vergroot. 
 • Wat zijn de vier fasen in een onderzoek?
  1. Ontwerpen
  2. Veramelen
  3. Analyseren
  4. Evalueren
 • Definitie: Domein
  Het hele 'gebied' waarop je onderzoek betrekking heeft
 • Onderzoekers hebben een drietal kenmerken, eigenschappen waarop zij zich van niet onderzoekers onderscheiden, deze zijn:
  Houding
  Kennis
  Vaardigheid
 • Wat houdt het verpleegproces in?
  Gegevens  verzamelen à Anamnese afnemen, observatie. Eigenlijk verzamel je voortdurend gegevens.

  Analyseren
  Diagnosticeren à PES.
  Prioriteiten stellen à In overleg met de patiënt.
  Doelen stellen à SMART.
  Interventies maken.
  Rapporteren/evalueren
 • Definitie: Methodologie
  Een aantal basisprincipes voor onderzoek. (Normen)
 • Definitie: Eenheden
  Alle elementen, personen, objecten waarover je in je onderzoek uitspraken doet
 • Wetenschappelijke houding moet:
  Onafhankelijk zijn
  Openheid in je onderzoek: je bent ontvankelijk voor commentaar van je collega's
 • Definitie: Fundamenteel onderzoek
  Onderzoek dat kennisvragen beantwoord

 • Soms is het bij het verrichten van onderzoek van belang dat je een aantal trucjes aanleert. Voorbeelden hiervan zijn:
  Selecteren van de onderzoeksgroep
  Het invoeren van gegevens in een softwarepakket
  Het aanmaken van een toets
  Het interpreteren van analyseresultaten
  Het maken van een diagram
 • Definitie: Fundamenteel onderzoek
  Meer gericht op theorie dan op praktijk.
 • Praktijkgericht onderzoek
  Onderzoek dat praktijkvragen beantwoord
 • Fundamenteel onderzoek:
  Bij dit soort onderzoek zul je meestal vragen beantwoorden die niet primair gericht zijn op toepassing in de praktijk; we noemen dat een kennisvraag.
 • Definitie: Praktijkgericht onderzoek
  Een onderzoek dat praktijkvragen beantwoordt
 • Definitie: Kwantitatief onderzoek
  Onderzoek met behulp van cijfermatige gegevens.
 • Praktijkgericht onderzoek:
  Bij dit soort onderzoek houd je je meestal wel bezig met het oplossen van problemen uit de praktijk: een praktijkvraag dus.
 • Definitie: Kwalitatief onderzoek
  Onderzoek met behulp van niet cijfermatige gegevens
 • Kennisvraag:
  Is een vraag over een wetenschappelijke theorie die met behulp van fundamenteel onderzoek wordt beantwoord. Fundamenteel onderzoek is vaker wetenschappelijk relevant.
 • Definitie: Paradigma
  Onderzoeksrichting waarbij een bepaalde set van wetenschappelijke uitgangspunten en methoden word gehanteerd.
 • Praktijkvraag:
  Is afkomstig uit de dagelijkse praktijk, uit de samenleving. Praktijkgericht onderzoek heeft daardoor vaak een hogere maatschappelijke relevantie.
 • Definitie: Emperisch- analytische stroming
  Maakt gedrag objectief meetbaar, waarbij niets aan toeval word overgelaten en processen verstandelijk worden beredeneerd
 • Kwantitatieve methoden:
  Word er gebruik gemaakt van cijfermatige informatie, gegevens in cijfers over objecten, organisaties en personen. Statische technieken zijn de instrumenten van kwantitatieve methoden.
 • Definitie: Interpretatieve stroming
  Verklaart gedrag door achterliggende ervaringen te analysen en het perspectief van de onderzochte centraal te stellen
 • Statische technieken:
  Zijn de instrumenten van kwantitatieve methoden. De onderzoeker neemt afstand van kenmerken van objecten van onderzoek door deze kenmerken een nummer toe te kennen en ze zo in een bepaalde volgorde te zetten.
 • Definitie: Kritisch- emancipatorische  stroming
  Kijkt kritisch naar de samenleving en naar eigen onderzoeksresultaten; wil bijdragen aan (verandering) processen
 • Kwalitatieve methoden:
  Voert de onderzoeker onderzoek uit in het veld. De onderzoeker is geinteresseerd in de betekenis die onderzochte personen zelf aan situaties geven.
 • Definitie: Onafhankelijke houding
  Afstand nemen van houdingen en meningen  van betrokkenen bij het onderzoeken; objectief blijven
 • Holisme:
  Onderzoekseenheden worden in de omgeving als geheel onderzocht. Een ervaring word als onderdeel van het geheel van de beleveningswereld van personen moet worden gezien, niet als een opzichzelfstaand feit.
 • Definitie: Intersubjectiviteit
  Onderzoekers zijn het met elkaar eens over de resultaten van onderzoek
 • Triangulatie:
  Het combineren van kwalitatieve en kwantitatieve dataverzameling.
 • Definitie: Toetsbaarheid
  Uitspraken kunnen worden getoetst op hun houdbaarheid
 • Inductief onderzoek:
  Als we inductief onderzoek doen, zijn de thema's of theorieen van tevoren niet nekend. Het doel van de onderzoeker is dan ook om gaandeweg de theorie te ontwikkelen. Gebruiken vaak kwalitatief onderzoek.
 • Definitie: Informativiteit
  Uitspraken worden heel goed (specifiek) weergeven zodat de juiste toetsbaarheid ontstaat.
 • Deductief onderzoek:
  Bij deductief onderzoek formuleert de onderzoeker verwachtingen aan de hand van bestaande theorieen en modellen. Hij verzamelt en analyseert gegevens om zo na te gaan of deze theorieen standhouden. Theorietoetsend.
 • Definitie: Generaliseerbaarheid
  Reikwijdte (zowel inhoudelijk als statischtich
 • Definitie: PTO-schema
  Probleem, Theorie, onderzoek: schema voor het oplossen van kennisvragen
 • Definitie: Emperische cyclus
  Cyclus die alle fasen van emperisch onderzoek weergeeft
 • Definitie: Regulatieve cyclus
  Cyclus voor praktijkgericht onderzoek gericht op ''beslissingen''
 • Definitie: Werk cyclus
  Cyclus die alle fasen van praktijk gericht onderzoek weergeeft
 • Definitie: Betrouwbaarheid
  De maten waarin onderzoek vrij is van toevallige fouten
 • Definitie: Validiteit
  De mate waarin onderzoek vrij is van systematische fouten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Definitie: Triangulatie
Onderzoek naar waarneming
Wat wordt bedoelt met onderzoek moet weerlegbaar zijn?
De uitspraken van het onderzoek moeten kunnen worden bevestigd
Wat zijn de twee praktische criteria van onderzoek ?
1. Onderzoek moet efficiënt zijn
2. Onderzoek moet bruikbaar zijn
Welke drie keuzemogelijkheden zijn er om een onderzoek te gaan doen
1. Een vrije keuze
2. Opdracht van je werkgever
3. Opdracht vanuit school (Vaak een praktijkopdracht)
Wat houdt informativiteit in? 
Uitspraken zo goed mogelijk weergeven, zodat de juiste toetsbaarheid ontstaat.
Wat wordt er verstaan onder de betrouwbaarheid van een onderzoek?
De mate waarin het onderzoek vrij is van toevallige fouten
Wat zijn de criteria waaraan een onderzoeker zich moet houden?
1. Onafhankelijkheid
2. Toepasbaarheid van uitspraken
3. Betrouwbaarheid
4. Informativiteit
5. Generaliseerbaarheid
6. Validiteit
7. Praktische criteria
Wat betekent intersubjectief?
Onderzoekers zijn het met elkaar eens over de resultaten van het onderzoek
Wat is interpretatief 
Je onderzoekt een probleem daarbij onderzoek je achterliggende ideeën en ervaring van personen. 
De hoofd methoden van onderzoek zijn:
1. Fundamenteel en praktijkgericht onderzoek
2. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek