Samenvatting Wat is onderzoek? praktijkboek voor methoden en technieken

-
ISBN-10 9024406935 ISBN-13 9789024406937
213 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Wat is onderzoek? praktijkboek voor methoden en technieken
 • Nel Verhoeven Pieternella Susanna Verhoeven
 • 9789024406937 of 9024406935
 • 2018

Samenvatting - Wat is onderzoek? praktijkboek voor methoden en technieken

 • 1 Waarom doe je onderzoek?

 • Waarom deze methode?
  Deze methode leert je om zelf onderzoek op te zetten, uit te voeren en te beoordelen. Je leert om een betrouwbaar antwoord te geven op een goede onderzoeksvraag. En je leert hoe je kunt rapporteren en welke plaatst het beroepsproduct daar inneemt.
 • Wat is onderzoek?
  Onderzoek doen is het analyseren van een probleem of een situatie volgens een bepaald stappenplan. Dit doe je met hulpmiddelen die daarvoor ontwikkeld zijn. Door de situatie of het probleem op deze manier te benaderen, kun je antwoord geven op vragen en problemen oplossen.
 • Werken volgens een stappenplan is?
  Systematische aanpak.
 • Waarom doe je onderzoek?
  Onderzoek doe je om vragen te beantwoorden of problemen aan te pakken.
 • Hoe kan je een onderzoek zien?
  Als een reis. Op de weg van het beginpunt (het idee voor het onderzoek) naar het eindpunt (je rapport/beroepsproduct) kom je langs allerlei kruisingen en zijwegen. Die kruisingen en zijwegen kun je zien als de keuzes die je tijdens je onderzoek (reis) moet maken.
 • Wat is een 'koolkit'?
  Hulpmiddelen: uitgangspunten, instrumenten en aanwijzingen. Deze helpen je om he onderzoek goed uit te voeren. Ze vormen de basis van je project. Zonder gereedschapskist met goede tools kan je onderzoek mislukken.
 • Wat doe je bij een informele observatie?
  Je laat je je misschien leiden door je eigen referentiekader om conclusies te trekken. Dat betekent dat je er onbewust van uitgaat dat andere mensen net zo doen als jij.
 • Wat doe je bij systematische observatie?
  Je volgt een vastgesteld stappenplan, zonder van tevoren een uitkomst in gedachten te hebben.
 • 1.1 Uitgangspunten van onderzoek

 • Wat doe je eerst in een onderzoek?
  Eerst maak je een onderzoeksplan.
 • Wat doe je in een onderzoeksplan?
  Je formuleert een probleemstelling, je kijkt of andere mensen al eerder onderzoek naar jouw probleem hebben gedaan ene at hun conclusie was. je bepaalt de deadline en kijkt hoeveel budget er nog (en beschikbaar) is voor het uitvoeren van je onderzoek.
 • Wat is methodologie?
  Diepgaander uitgangspunten, zeg maar de basisprincipes (normen) van een onderzoek.
 • Wat zijn markers van onderzoek?
  Een manier waarop je een onderzoek kan omschrijven.
 • 1.1.1 Fundamenteel of praktijkgericht onderzoek?

 • Tussen welke twee hoofdtypen van onderzoek maakt de leer van methodologie onderscheid?
  Fundamenteel onderzoek en praktijkgericht onderzoek.
 • Fundamenteel onderzoek
  Bij fundamenteel onderzoek beantwoord je meestal vragen om kennis te ontwikkelen.
 • welke vragen beantwoordt je meestal bij fundamenteel onderzoek?
  Bij fundamenteel onderzoek beantwoord je meestal vragen om kennis te ontwikkelen.
 • Praktijkgericht onderzoek
  Bij praktijkgericht onderzoek houd je je meer bezig met het oplossen van praktijkproblemen.
 • wat doe je meestal praktijkgericht onderzoek
  Bij praktijkgericht onderzoek houd je je meer bezig met het oplossen van praktijkproblemen.
 • 1.1.2 Kennis- of praktijkvragen?

 • Wat is een kennisvraag?
  Een kennisvraag is een vraag die je met behulp van fundamenteel onderzoek beantwoordt en die in het onderzoek kennis oplevert.
 • Wat is een praktijkvraag?
  Een praktijkvraag is afkomstig uit de dagelijkse praktijk, uit de samenleving. Het antwoord levert handvatten op waarmee je praktijkproblemen kunt oplossen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Wat is onderzoek ? Praktijkboek voor methoden en technieken
 • Pieternella Susanna Verhoeven
 • 9789462363632 of 9462363633
 • 2011

Samenvatting - Wat is onderzoek ? Praktijkboek voor methoden en technieken

 • 1 De functie van onderzoek

 • Wat zijn de kenmerken van een onderzoeker?
  Onafhankelijke houding, kennis over onderzoeksmethoden, vaardigheid
 • Waaruit bestaat de onderzoeksweg uit volgens Trochim
  Ontwerp, dataverzameling, analyse en conclusie
 • Symbolisch interactionisme 
  Open benadering van kwalitatief onderzoek waarbij de belevingswereld van de onderzochten centraal staat. 
 • fundamenteel onderzoek =
  vaker wetenschappelijk relevant
 • Wat zijn de 4 fasen van onderzoek?
  Ontwerpen, dataverzameling, analyse, conclusie
 • Wat is het verschil tussen een kennis- en een praktijkvraag?
  Een kennisvraag is een vraag over een wetenschappelijke theorie (fundamenteel gericht onderzoek). Een praktijkvraag is afkomstig uit de dagelijkse praktijk (praktijkgericht onderzoek).
 • Methode van constante vergelijking 
  Het herhalen van onderzoekstappen (iteratie) tot een betrouwbaar antwoord op de onderzoeksvragen ontstaat.
 • praktijkgericht onderzoek =
  heeft een hogere maatschappelijke relevantie
 • Wat is het verschil tussen een kwantitatieve en kwalitatieve methode?
  Bij kwantitatieve methoden wordt er vaak gebruik gemaakt van cijfermatige informatie. Bij kwalitatieve methoden worden de gegevens in alledaagse taal verwerkt en gaat het vaak om persoonlijke ervaringen en betekenissen van mensen die onderzocht worden. 
 • Inductief onderzoek
  Onderzoek waarbij tijdens de analyse theorie wordt ontwikkeld.
 • kwantitatief =
  wordt gebruik gemaakt van cijfermatige informatie, statische technieken zullen worden gebruikt om een beschrijving van de resultaten te geven en om de verwachtingen over de resultaten te toetsen
 • Wat is triangulatie?
  Wanneer er verschillende kwalitatieve en kwantitatieve dataverzamelingsmethoden gecombineerd worden om één probleemstelling te beantwoorden.
 • Deductief onderzoek
  Onderzoek waarbij tijdens de analyse bestaande theorieën worden getoetst.
 • Kwalitatief =
  het onderzoek wordt in de werkelijkheid uitgevoerd. De onderzoeker is geïnteresseerd in de betekenis die onderzochte personen zelf aan situaties geven (holistisch)
 • Wat is het verschil tussen inductief en deductief?
  Bij inductief onderzoek is het doel van de onderzoeker een theorie te ontwikkelen, omdat deze nog niet bestaat. De onderzoeker analyseert en verzamelt gegevens en trekt zijn conclusie. Dan wordt er bekend wat voor aanvullende informatie er nodig is. Vervolgens verzamelt hij nieuwe gegevens, telkens worden de resultaten gekoppeld aan eerde verkregen resultaten en zo ontstaat er een theorie.

  Bij deductief onderzoek formuleert de onderzoeker verwachtingen aan de hand van bestaande theorieën en modellen. Hij verzamelt en analyseert gegevens om zo na te gaan of deze bestaande theorieën standhouden.

  Inductief is theorievormend en deductief is theorietoetsend.
 • Sensitizing concepts
  Richtingegevende begrippen uit de onderzoeksopzet die tijden de analyse worden uitgediept.
 • Holisme =
  onderzoekseenheden worden in hun omgeving als geheel onderzocht
 • Wat is empirisch-analytisch?
  Onderzoekers uit deze stroming laten niks aan toeval over. Zij ontwerpen een onderzoek dat herhaalbaar en controleerbaar is. 
 • Uiteenrafelen
  De tekst in kleine fragmenten verdelen die je in een woord (code) kunt samenvatten. 
 • Triangulatie =
  verschillende kwantitatieve en kwalitatieve data verzamelmethoden gecombineerd om 1 probleemstelling te beantwoorden. De probleemstelling wordt van meerdere invalshoeken belicht
 • Wat is interpretatief?
  Ervaringen van personen.
 • op coderen 
  Samenvatting van stukje tekst in een of elke woorden 
 • Inductie =
  thema's of theorieën zijn van te voren niet bekend. Het doel van de onderzoeker is dit gaande weg te ontwikkelen. Het is theorievormend
 • Wat is kritisch-emancipatorisch?
  Betrokkenheid bij de samenleving. Praktijk gericht. Bijdragen aan processen in de samenleving van groepen. Observeren en ingrijpen.
 • Axiaal coderen 
  Het analyseren van mogelijke verbanden tussen tekstfragmenten en codes
 • deductie =
  bij deductief onderzoek formuleert de onderzoeker verwachtingen aan de hand van bestaande theorieën en modellen. Er wordt nagegaan of deze theorieën standhouden. het is dus theorie toetsend
 • Wat zijn de kwaliteitscriteria van onderzoek?
  Onafhankelijkheid, toetsbaarheid van uitspraken, betrouwbaarheid, informativiteit, generaliseerbaarheid, validiteit.
 • Selectief coderen 
  structuur aanbrengen in je analyses met behulp van een diagram  
 • empirisch-analystisch =
  wil zeggen dat je onderzoek verricht door met behulp van een bepaalde systematiek waar te nemen wat zich in je omgeving afspeelt. epmirie betekend 'ervaring als bron van kennis'. Bij deze vorm van onderzoek wordt er niets aan toeval overgelaten
 • Toetsbaarheid van uitspraken is...
  Dat een onderwerp of uitspraak controleerbaar moet zijn. De uitspraak moet bevestigd of verworpen kunnen worden. 
 • codeboom
  Resultaat van de analyse samengevat in een diagram 
 • Interpretatief =
  je bent opzoek naar de interpretatie, de uitleg die personen aan een situatie geven en niet slechts naar de kale cijfers. Het is over het algemeen kwalitatief en inductief van aard
 • Betrouwbaarheid is...
  De mate waarin een onderzoek vrij is van toevallige fouten. 
 • Mindmapping
  Methode om structuur aan te brengen in ideeën die lijkt op het coderen. Structuren en evalueren van analyses. 
 • kritisch-emancipatorisch =
  deze vorm van onderzoek is niet uitgesproken kwantitatief of kwalitatief. Het uitgangspunt is betrokkenheid bij de samenleving, praktijk gericht dus. Met dit onderzoek wordt gedoeld op het bevorderen van gelijke rechten.
 • Informativiteit is...
  Nauwkeurig omschrijven wat je onderwerp is.
 • Peer feedback
  Betrouwbaarheidsverhogend instrument waarbij (onderzoeks)collega's meelezen met de voorstellen, resultaten en conclusies en deze van commentaar voorzien.
 • informativiteit =
  Het informatie gehalte van de uitspraken moet maximaal zijn, zodat de juiste toetsbaarheid ontstaat
 • Generaliseerbaarheid is...

  Zijn de resultaten straks ook toepasbaar in andere situaties?
 • Methode-triangulatie 
  inzet van meerdere methoden van onderzoek
 • Gegeneraliseerd =
  een algemene conclusie opmaken
 • Validiteit is...

  'Meet men wat men beoogt te meten?’
 • Data-triangulatie 
  Inzet van verschillende onderzoeksgroepen (datasets)
 • Paradigma =
  onderzoeksrichting waarbij een bepaalde set van wetenschappelijke uitgangspunten en methoden wordt gehanteerd.
 • Wat zijn de praktische criteria van een onderzoek?
  Efficiëntie en bruikbaarheid.
 • Onderzoekertriangulatie 
  Inzet meerder onderzoekers
 • intersubjectiviteit =
  onderzoekers zijn het met elkaar eens over de resultaten van het onderzoek
 • Welke vragen stel je jezelf bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoek?
  -Wat
  -Waarom
  -Wie
  -Hoe
  -Waar
  -Wanneer
 • Theoretische triangulatie 
  Inzet van verschillende theoretische uitgangspunten 
 • betrouwbaarheid =
  de mate waarin onderzoek vrij is van toevallige fouten
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Ratio
Zijn numeriek, kan daadwerkelijk mee gerekend worden, bevat een 0 punt
Interval
Je kan ermee rekenen. Geen 0 punt. Kwantitatief. Bijv temperatuur en iq
Ordinaal meetniveau
Opleidingsniveau, sociaaleconomische status, mate van tevredenheid
Nominaal meetniveau
Politieke keuze, geslacht, woonplaats
Afhankelijke variabelen
Veranderen onder invloed van onafhankelijke variabelen. Bijv. Opleidingsniveau ------ inkomen
Onafhankelijke variabelen
Ook wel oorzaakvariabelen, omdat daarmee een situatie wordt gemanipuleerd
Dichotome vraag - en antwoord
Er zijn maar 2 antwoordmogelijkheden
Meervoudige vraag- en antwoord
Meerdere antwoorden mogelijk
Half open vraag en antwoord
Stel, geen van de voorgestelde antwoorden op respondent van toepassing, dan kan deze een eigen antwoord invullen.
Open vraag -en antwoord
Respondenten kunnen zelf antwoord formuleren