Samenvatting Wegwijs in de vennootschapsbelasting

-
ISBN-10 9012400066 ISBN-13 9789012400060
257 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Wegwijs in de vennootschapsbelasting
 • Jan Nicolaas Bouwman Martin Jos Boer
 • 9789012400060 of 9012400066
 • 2017

Samenvatting - Wegwijs in de vennootschapsbelasting

 • 1.1 Inleiding

 • Wat is het klassieke stelsel dat Nederland gebruikt om Vennootschapsbelasting te berekenen?
  Het uitgangspunt is dat er een scheiding bestaat tussen het lichaam dat winst behaalt enerzijds en de aandeelhouders die een winstuitdeling van het lichaam ontvangen anderzijds. 

  Het lichaam wordt voor zijn gehele winst belast, dus ook voor het deel dat wordt uitgedeeld aan de aandeelhouders. 
 • Hoe wordt de heffing over zowel VPB als IB in het klassieke stelsel genoemd?
  Heffing van zowel VPB als IB wordt economische heffing of dubbele druk genoemd.
 • Wat is de rechtsgrond voor heffing van de VPB?
  1. De zelfstandigheid van de vennootschap: Wat een natuurlijk persoon is voor de IB is een lichaam voor de VPB.
  2. Het tegengaan van winstoppotting door aandeelhouders: voorschot op de IB. 
  3. Beginsel van bevoorrechte verkrijging: vennootschapsbelasting als rentebelasting. 
 • 1.2 Andere stelsels

 • Welke andere stelsels kunnen er gebruikt worden voor de berekening van de VPB?
  1. Verrekeningsstelsel
   1. IB-verrekeningsstelsel
   2. VPB-verrekeningsstelsel
  2. Alternatieve stelsels
   1. Gedifferentieerd tarief
   2. aftrek van dividend
 • Wat houdt het IB-verrekeningsstelsel in?
  Bij het IB-verrekeningsstelsel is de aandeelhouder minder IB verschuldigd, omdat het lichaam reeds VPB heeft betaald. De vermindering van de IB wordt uitgedrukt in een percentage van het door de aandeelhouder ontvangen dividend.
 • Wat houdt het VPB-verrekeningsstelsel in?
  De VPB die door een lichaam is betaald over zijn winst wordt geheel of gedeeltelijk verrekend met de IB die door een aandeelhouder/ natuurlijk persoon is verschuldigd over het door hem uit de winst van het lichaam ontvangen dividend. 
  Volledige verrekening: voorheffing
 • 1.3 Europa

 • Op welke 2 manieren oefent Europa invloed uit op de Nederlandse VPB?
  1. Positieve intergratie: harmonisatie. Voorschriften.
  2. Negatieve intergratie: discriminatie en belemmering. Regelgeving. 
 • 2.1.1 Belastingplicht

 • Wie zijn belastingplichtig voor de Nederlandse Vennootschapsbelasting?
  De in Nederland gevestigde lichamen, de binnenlands belastingplichtige, zijn voor hun winst, waar ook ter wereld genoten, belast.
  Van niet in Nederland gevestigde lichamen wordt slechts VPB geheven indien die lichamen Nederlands inkomen genieten, buitenlands belastingplichtige. 
 • 2.1.2 Lichamen

 • Wat wordt er bedoeld met het begrip 'lichaam'?
  MvT bij art. 1 Wet VPB: lichamen dient als verzamelbegrip voor alle belastingplichtige van de vennootschapsbelasting.
 • 2.1.3 Nederland

 • Wat valt onder het begrip Nederland op grond van de Vennootschapsbelasting?
  Art. 2 lid 3 sub d onder 3 AWR: het in Europa gelegen deel van Nederland, dus niet de BES-eilanden.
 • 2.1.4 De vestigingsplaats van lichamen

 • Wat wordt in art. 4 AWR bepaalt over de vestiging van een lichaam volgens de VPB?
  De vestigingsplaats van een lichaam moet worden beoordeeld naar de omstandigheden. Als doorslaggevende omstandigheid geldt de plaats waar een lichaam zijn feitelijke leiding heeft.
 • Wat wordt bedoelt met de feitelijke leiding van een lichaam?
  De leiding van een lichaam is gevestigd waar het bestuur van het lichaam zetelt. Als er sprake is van dagelijkse leiding en hoofdleiding, dan is de hoofdleiding beslissend.
 • Wat wordt in art. 2 lid 4 Wet VPB beslist met betrekking tot de vestigingsplaats van een lichaam?
  Voor het geval de oprichting van een lichaam naar Nederlands recht heeft plaatsgehad, bepaalt art. 2 lid 4 dat het lichaam voor de toepassing van de meeste bepalingen steeds geacht wordt in Nederland gevestigd te zijn.
 • Wat zijn de gevolgen van een dubbele vestigingsplaats?
  De vestigingsplaats fictie (Art. 2 lid 4 VPB) kan internationaal een 'dubbele woonplaats' tot gevolg hebben. Hiervoor is het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting opgesteld.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Wegwijs in de vennootschapsbelasting
 • bouwman
 • of
 • 10

Samenvatting - Wegwijs in de vennootschapsbelasting

 • 1 De vennootschapsbelasitng in nederland en Europa

 • bv wordt opgericht om overtollig vermogen te beheren, inleg 2 mln: 1 mln wordt een 5  % belang handelsonderneming genomen. voor 250.000 wordt een deelneming in een start up genomen van 40 % van het aandelenkapitaal.
  750. 000 euro wordt uitgeleend aan de start up.  de start up koopt hier een ander bedrijf mee
  1. bv is belastingplichtig voor vpb
  Is deelnemingsvrijstelling van toepassing voor beide belangen:
  1. beiden houden zich niet bezig met beleggen
  2. beiden zijn een soort lichaam dat onder dln vrijstelling valt
  3. betaald dividend valt dus
  Is deelnemingsvrijstelling van toepassing voor beide belangen:
  1. beiden houden zich niet bezig met beleggen
  2. beiden zijn een soort lichaam dat onder dln vrijstelling valt
  3. betaald dividend valt dus onder dln vrijstelling
  4. winsttoename valt ook onder dln vrijstelling

  de lening:

  1. het is een zakelijke lening, dus geen herkwalificatie
  2. 10a?
  3. geld wordt geleend aan verbonden onderneming
  4. geld wordt gebruikt voor het kopen van aandelen in een ander bedrijf.(besmette handeling)
  5. 10a lijkt van toepassing.
  6. tegenbewijs?
 • 2.1 inleiding

 • f
  d
 • 2.2 overzicht

 • wat
  dat
 • wat
  dat
 • 2.3.2.3 open comm vennootschp

 • privaatrechtelijk:
  1. geen rechtspersoonlijkheid
  2. geen onderscheid open en niet open, wel onderscheid tussen openbare comm. vennoot en de stille
  3. comm vennoten kunnen alleen hun inleg verliezen

  Fiscale opmerkingen:

  1. open cv is door de gelijkenis met de nv in de vpb betrokken.
  2. gesloten comm, vennootschap dus niet

  Waarom is open comm. vennootschap belastingplichting?

  1. als samenwerking gebaseerd is op individueel functioneren: ib
  2. als samenwerking ee zekere zelfstandigheid heeft,
  3. bijv als participanten vervangbaar zijn,
  4. is de zelfstandigheid zo groot, dan kan de winst niet meer aan hen worden toegerekend
  5. dus het ontbreken van een persoonlijk element in de samenwerking
  6. maar slechts aan de vennootschap zelf
  7. als over deze winst geen belasting wordt geheven dan zouden er belastingoases ontstaan

  Definitie van een open comm. vennootschap(23c AWR):

  1. geen toestemming  vereist is
  2. van alle beherend of comm.vennoten
  3. om te te treden als comm. vennoot
  4. erven en legaten vormen hierop een uitzondering

  Onduidelijkheid wie toestemmin moet geven? Wanneer op en wanneer gesloten

  1. open als: niet alle vennoten toestemming moeten geven voor toetreding of vervanging
  2. pas open als niet toestemming hoeft te geven tot toetreding als comm vennoot

  besluit V-N : pas een open comm, vennootschap als niet als alle vennoten akk geven

  besloten vennootschap: alleen aanwezig als alle vennoten akk, geven (weliswaar passief) • 2.3.2.4 andere vennootschappen

  1. restcategorie ander vennootschappen
  2. met een in aandelen verdeeld kapitaal
  3. die economisch en maatschappelijk grote geijkenis vertonen met nv en bv

  1. burgelijke maatschap op aandelen(bel.plichting als voor vervreemding van aandelen niet akk van alle vennoten is verreist
  2. naar vreemd recht opgerichte lichamen met een rechtsstructuur die overeenkomt met een naar nederlands recht op te richten nv, bv. of open cv
  3. zie int. boek voor critera transparante lichamen
 • 3.2.1 verwijzing wet ib 2001

 • Schakelbepaling ART 8 VPB zorgt ervoor dat:
  het totaal winst begrip van toepassing is art 3.8 Wet IB 2001

  aftrekbare rente : art 3.8 IB / art 8
  niet aftrekbaarheid divident:  het totaal winstbegrip 3.8 en het wordt daarnaast uitdrukkelijk vermeld in 10.a en 10 c
 • 3.3.4 kapitaal versus geldlening

 • Hoe moet de geldverstrekking worden geduid?
  1. Civielrechtelijke vorm is in eerste instantie leidend

  • als de geldverstrekking civ. rechtelijk als lening wordt aangeduid, gebeurt dit ook fiscaal.
  • Maar is de lening wel zakelijk

  2. De lening moet worden geherkwalificeerd in de volgende gevallen:
  • schijnlening
  • deelnemerschapslening/hybride lening
  • bodemloze put lening

  Geen herkwalificatie naar eigen vermogen

  • de onzakelijke lening

  andere leningen

  • een concernlening met onzakelijke vergoeding)
  • back to back lening


 • 3.3.4.1 rekwalificatie

 • verschil tussen bodemloze put en deelnemerschaps lening
  bodemloze :geen verankening wet en vereiste is dat het geld niet wordt terugverwacht, deelnemlenig heet het vereiste van winstafhankelijk, achtergestelde lening en niet opeisbaar voordat het faillissement .
 • waarom is een bodemloze put lening interessant
  onder deelnemersvrijstelling zijn verliezen niet aftrekbaar, leningen wel. als het als lening wordt gekwali is het aftrekbaar.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Wegwijs in de vennootschapsbelasting
 • J N Bouwman
 • 9789012386661 of 9012386667
 • 12e dr., bijgew. tot en met 13 mei 2011.

Samenvatting - Wegwijs in de vennootschapsbelasting

 • 1 De vennootschapsbelasting in Nederland en Europa

 • Hoewel de rol van de harmonisatie op het gebied van de directe belastingen (waartoe ook de VPB behoort) beperkt is, zijn op grond van (thans) art. 115 VWEU een drietal richtlijnen vastgesteld die van belang zijn voor ondermeer de Wet VPB 1969. Het betreft de Moeder-dochterrichtlijn, de Fusierichtlijn en de Interest- en royaltyrichtlijn.
 • Ondanks het feit dat de Europese lidstaten nog in hoge mate autonoom zijn op het gebied van de directe belastingen, dient de nationale wetgeving van de lidstaten – waaronder die op het terrein van de directe belastingen – in overeenstemming te zijn met het VWEU. Dit geldt in het bijzonder voor de bepalingen uit het verdrag die zien op het vrije verkeer van personen en kapitaal (EU-verdragsvrijheden).
 • Niet alle rechtspraak die door het Hof van Justitie is gewezen, ziet op de toepassing van de verdragsvrijheden. Het Hof heeft ook zaken beslist waarin aan de orde was of de nationale wetgever (van een lidstaat) een door de Europese Raad van Ministers vastgestelde richtlijn juist had ingevoerd in zijn eigen wetgeving.
 • De zaak Leur-Bloem
  Deze procedure handelde in essentie over de manier waarop de NL'se wetgever de bepalingen van de Fusierichtlijn had geïmplementeerd in de IB en VPB.

  Het HvJ kwam tot de conclusie dat de NL'se wetgeving op onderdelen in strijd was met de Fusierichtlijn.

  HvJ 17 juli 1997, C-28/95, BNB 1998/32
 • Het Bosal-arrest
  In deze procedure stond de regel ter discussie die een moedervennootschap aftrek van kosten gemaakt in verband met een buitenlandse dochter verbood, terwijl de moeder kosten gemaakt in verband met een Nederlandse dochter wel in aftrek mocht brengen.

  HvJ oordeelde dat dit in strijd was met de vrijheid van vestiging.

  HvJ 18 september 2003, C-168-01, NTFR 2003/1594, BNB 2003/344
 • De zaak X-holding
  In deze zaak was aan de orde of de Nederlandse wetgever een fiscale eenheid tussen een Nederlandse moedervennootschap en haar verlieslijdende in België gevestigde dochtervennootschap moest toestaan.

  HvJ oordeelde dat NL dit mag verbieden. Art. 15 bleek daarmee op dit onderdeel niet in strijd met het Europees recht.

  HvJ 25 februari 2010, C-337/08, NTFR 2010/541

 • Het geheel van regels dat tezamen de VPB in Nederland vormt, wordt voornamelijk gevonden in de volgende bronnen:

  Wet VPB 1969;

  Wet IB 2001 (voor binnenlandse belastingplichtigen: met name de bepalingen geldend voor winst uit onderneming (zie: art. 8, lid 1, Wet VPB 1969); voor buitenlandse belastingplichtigen bovendien de regels rond de bepaling van het inkomen uit aanmerkelijk belang);

  Uitv.besl. VPB 1971;

  Vrijstellingsbesluit VPB;

  Besluit fiscale eenheid 2003;

  Besluit beleggingsinstellingen;

  Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars;

  Uitv.besch. VPB 1971;

  Standaardvoorwaarden en toelichting bij art. 14, 14a, 14b, 14c, 28a Wet VPB 1969
  ;

  AWR;

  Europees recht.
 • 2.1 Deel A / Algemene aspecten van de subjectieve belastingplicht

 • In NL gevestigde lichamen zijn belast voor hun wereldwinst (binnenlands BP).
 • Buitenlands BP zijn alleen belast voor hun in NL behaalde winst.
 • Nationaliteitsbeginsel (art. 2, lid 4)
  Naar NL's recht opgerichte lichamen worden geacht in NL gevestigd te zijn voor een groot aantal artikelen in de VPB.
 • Het Situs- of bronbeginsel vormt de grondslag om niet in NL gevestigde, naar vreemd recht opgerichte, lichamen voor voordelen uit NL'se bronnen te belasten.
 • Het begrip 'lichaam' is door de wetgever niet gedefinieerd. Het begrip lichaam voor de wet VPB is anders dan het begrip lichaam in art. 2, lid 1, AWR.
 • Voor de heffing van VPB over winsten behaald door een buitenlandse rechtspersoon moet er sprake zijn van een niet-transpart lichaam. In besluit van SS zijn er 4 criteria om te bepalen of een lichaam transparant is of niet.

  1. Kan het samenwerkingsverband de juridische eigendom hebben van de vermogensbestanddelen waarmee het zijn activiteiten uitoefent?
  2. Zijn alle participanten beperkt aansprakelijk voor de schulden en de andere verplichtingen van het samenwerkingsverband?
  3. Heeft het samenwerkingsverband een in aandelen verdeeld kapitaal in civielrechtelijke zin, dan wel kan het kapitaal in maatschappelijke zin gelijkgesteld worden met een in aandelen verdeeld kapitaal?
  4. Kan er, buiten het geval van vererving of legaat, toetreding of vervanging van participanten plaatsvinden zonder dat toestemming nodig is van alle participanten?
  Drie van de 4 vragen ja? dan is sprake van een niet-transparante vennootschap (kapitaalvennootschap) en vindt er dus heffing van NL'se VPB plaats.
 • Ook is sprake van een niet-transparante vennootschap:
  • Als de participanten slechts aansprakelijk zijn tot hun inleg dan wel volstortingsverplichting
  • Als de onderneming van het samenwerkingsverband eigendom is van het samenwerkingsverband
  • Als de onderneming ook overigens niet voor rekening en risico van de participanten wordt gedreven.
 • Is het geen kapitaalvennootschap dan is het volgens het besluit een personenvennootschap.
 • Volgens de definitie van 'Nederland' in de AWR zijn de BES-eilanden voor de heffing van de VPB geen onderdeel van NL.
 • BES-eilanden
  Bonaire, Sint Eustatius en Saba (deze landen hebben hun eigen fiscaal systeem)
 • Art. 4, lid 1 AWR: vestigingsplaats moet naar de omstandigheden worden beoordeeld.

  Doorslaggevende omstandigheid: daar waar de feitelijke leiding gezeteld is:
  - Waar neemt het bestuur feitelijke de beslissingen.
  - Tenzij alle voorbereidingen en uitvoering elders plaatsvindt.
 • De leiding kan vaak worden onderscheiden in een hoofdleiding en een dagelijkse leiding. De hoofdleiding is doorslaggevend voor de vestigingsplaats.
 • Art. 2, lid 4, Wet VPB 1969: een naar NL's recht opgerichte vennootschap wordt voor de meeste artikelen in de VPB geacht in NL gevestigd te zijn. Voor de deelnemingsvrijstelling en deelnemingsverrekening, de juridische fusie en splitsing en de fiscale eenheid geldt art. 2-4 niet.
 • De anti-ontgaansbepaling van art. 2-4 kan leiden tot een dubbele vestigingsplaats. Oplossing hiervoor zijn de verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing.
 • Art. 2, lid 3, Wet VPB 1969 bepaald dat op BES-eilanden gevestigde lichamen in NL gevestigd zijn als zij voor de toepassing van de op de BES-eilanden geheven opbrengstbelasting niet als op de BES-eilanden gevestigd worden aangemerkt.

  In art. 1, lid 6, Wet DB geldt een vergelijkbare regeling voor de dividendbelasting.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wanneer is er sprake van belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang?
Er is sprake van belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang indien dit belang wordt aangehouden met als hoofddoel of een van de hoofddoelen om de heffing van de IB bij een ander te ontgaan en er sprake is van een constructie of transactie of reeks van constructies of samenstel van transacties met een kunstmatig karakter waarbij:
 • constructies of transacties uit verscheidene stappen of onderdelen kan bestaan;
 • een constructie of transactie of reek van constructies of samenstel van transacties als kunstmatig worden beschouwd voor zover zij, respectievelijk het, niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen.
Hoe werkt de ondernemingssplitsing en wat zijn de problemen?
De vaste inrichting wordt hier voor de fiscale winsttoerekening als een zelfstandige onderneming ten opzichte van de rest van het lichaam beschouwd (zelfstandigheidsfictie).

Problemen bij de ondernemingssplitsing:
 1. toerekening van activa aan de vaste inrichting;
 2. De financieringsstructuur van de vaste inrichting;
 3. De kostprijs/ afschrijvingsbasis van zaken die tot het vermogen van de vaste inrichting gaan behoren.
 4. Intern ter beschikking gestelde knowhow, octrooien, patenten en goodwill;
 5. Dienstverlening tussen de onderdelen van een onderneming.
Hoe werkt de winstsplitsingsmethode?
Bij de winstsplitsingsmethode wordt uitgegaan van 1 resultaat, de generale winst van de onderneming van het buitenlands belastingplichtige lichaam. Vervolgens wordt de kwantitatieve invloed van een vaste inrichting op de generale winst berekend. Ieder onderdeel van de onsplitsbare grootheid onderneming wordt geacht zijn invloed uit te oefenen op de generale winst.
Welke benaderingen worden gebruikt om de winst te berekenen voor een vaste inrichting?
 1. Winstslitsing
 2. Ondernemingssplitsing
Wat behoort op grond van art. 17a tot een Nederlandse onderneming?
 • In Nederland gelegen onroerende zaak en bepaalde exploratie- en exploitatierechten;
 • Winstrechten ten laste van medegerechtigdheid tot een Nederlandse onderneming niet opkomend uit effectenbezit;
 • Schuldvorderingen op een Nederlandse vennootschap waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden als bedoeld in art. 17 lid 3 sub b.
 • Werkzaamheden als bestuurder of commissaris; en
 • Werkzaamheden in, op of boven het Noordzeewinningsgebied.
Wat is een vaste vertegenwoordiger?
Een persoon die:
 • Een machtiging heeft om binnen de daarvoor opgestelde richtlijnen op naam en voor rekening van een buitenlands lichaam overeenkomsten af te sluiten;
 • Van deze machtiging regelmatig gebruik maakt;
 • Niet uitsluitend goederen afgeeft of inkoopt; en
 • Zijn werkzaamheden niet verricht als onafhankelijke vertegenwoordiger in de uitoefening van zijn eigen onderneming.
Wat is een vaste inrichting?
Een vaste bedrijfsinrichting met behulp waarvan werkzaamheden van een onderneming geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend.
Wanneer is er sprake van een Nederlandse onderneming?
De aanwezigheid in Nederland van een onderneming voor buitenlandse belastingplichtig kan alleen door een vaste inrichting of door een vaste vertegenwoordiger.
Wat wordt verstaan onder belastbare winst uit een Nederlandse onderneming?
Het bedrag van de gezamenlijke voordelen die worden verkregen uit een onderneming die, of gedeelte van een onderneming dat wordt gedreven met behulp van een vaste inrichting in Nederland of van een vaste vertegenwoordiger in Nederland.
Waaruit bestaat het Nederlandse inkomen?
Het Nederlandse inkomen bestaat uit:
 • Belastbare winst uit een in Nederland gedreven onderneming (lid 3 sub a);
 • Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang:
  • constructies of transacties uit verscheidene stappen of onderdelen kan bestaan;
  • een constructie of transactie of reek van constructies of samenstel van transacties als kunstmatig worden beschouwd voor zover zij, respectievelijk het, niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen.
 • Belastbare winst van een op Aruba, Curaçao of sint maarten gevestigd lichaam voor zover deze winst wordt behaald met een onderneming uitgeoefend op de BES-eilanden