Samenvatting Werkboek Aansprakelijkheidsrecht

-
562 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Werkboek Aansprakelijkheidsrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn OU. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Werkboek Aansprakelijkheidsrecht

 • 1 Leh 1: Verbintenissen uit de wet: inleiding

 • uit aansprakelijkheid ontstaat een verbeintenis tot schadevergoeding (6:162 BW)

   

   

 • Zijn verbintenissen die voortvloeien uit het ongeschreven recht als verbintenissen uit de wet aan te merken?

  Ja, door het toekennen van verbintenisscheppende kracht aan de redelijhkheid en billijkheid (6:2) en aan een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. (6:162)

 • Lees ook HR 30 januari 1959 NJ 1959, 548 Quint-Te Poel
 • Waarom heet dit hoofdstuk verbintenissen uit de wet terwijl het over aansprakelijkheid gaat?
  door aansprakelijkheid onstaat een verbintenis tot schadevergoeding
 • Wat is de essentie van het arrest Quint-Te Poel?

  Verplichtingen die passen in het stelsel van de wet en aansluiten bij wel in de wet geregelde gevallen worden ook als verbintenissen aangemerkt.

 • Verbintenis is een vermogensrechtelijke rechtsverhouding tussen twee of meer personen schuldenaar (vlgns art. 6:162 BW ook wel dader of aansprakelijke) tot de prestatie verplicht en schuldeiser (vlgns art. 6:162 BW ook wel benadeelde of slachtoffer) tot prestatie gerechtigd.
 • Op welke 2 manieren kan men aansprakelijk zijn o.g.v. onrechtmatige daad?

  • Persoonlijke aansprakelijkheid
  • Kwalitatieve aansprakelijkheid
 • Is art. 6:1 BW een gesloten systeem?
  Neen, door toekennen van verbintenisscheppende kracht aan de redelijkheid en billijkheid  Art. 6:2 BW en aan het doen of nalaten  in strijdt met hetgeen volgens ongeschreven recht wat in het maatschappelijk verkeer betaamt Art. 6:162, tweede lid BW, zijn verbintenissen die voortvloeien uit ongeschreven recht eveneens als verbintenissen uit de wet aan te merken.
 • Welke aansprakelijkheden kent de wet uit rechtmatige daad?

  • Onverschuldigde betaling
  • Ongerechtvaardigde verrijking
  • Zaakwaarneming
 • Wat is de belangrijkste bron van verbintenissen?
  De belangrijkste bron is de obligatoire overeenkomst Art. 6:213, eerste lid BW
 • Het tekortschieten door de schuldenaar in een contractuele verhouding is een lex specialis van de onrechtmatige daad; namelijk wanprestatie (6:74)

 • Voor het onstaan van een verbintenis is in beginsel een wettelijke basis nodig Art. 6:1 BW
 • Vernietiging op grond van een wilsgebrek (3:44) en een Pauliana (3:45) kan wel met een vordering tot schadevergoeding o.g.v. onrechtmatige daad worden gecombineerd.

 • Over wat kan de schuldeiser zijn vordering verhalen?
  In beginsel op alle goederen van de schuldenaar Art 3:276 BW
 • Wanneer is er sprake van samenloop van contractuele en wettelijke aansprakelijkheid?

  Als een bepaald handelen of nalaten niet alleen een verplichting tot schadevergoeding o.g.v. wanprestatie maar tevens een onrechtmatige daad opleveren.

 • Is een verbintenis rechtens afdwingbaar?
  Ja zie art. 3:296 BW
 • Wat is de essentie van het Boogaard-Vesta arrest?

  Een handeling jegens de contractspartij levert zowel een toerekenbare tekortkoming als een onr. daad op indien de gedraging onafhankelijk van de schending van de uit de contractuele relatie voortvloeiende verbintenis een onr. daad oplevert. (bv. zaaksbeschadiging)

 • Uit de wet kunnen de volgende Verbintenissen ontstaan:
  -uit rechtshandeling/overeenkomst
  -uit rechterlijke uitspraak
  -uit andere rechtsfeiten, waaronder die uit onrechtmatíge daad (art 6:162 BW) als rechtmatige daad (art. 6:

  Onder verbintenissen uit rechtmatige daad vallen:
  -zaakwaarneming (art. 6:198 BW)
  -onverschuldigde betaling (art. 6:203 BW)
  -ongerechtvaardige verrijking (art. 6:212 BW)

  handeling ogw tot onrechtmatige daad of rechtmatige daad concludeert, is:
  -feitelijke handeling (vernieling) 
  -rechtshandeling

  Uit rechtmatige daad of onrechtmatige daad voortvloeiende verbintenis bestaat meestal uit het betalen vannen schadevergoeding (art. 6:74 BW)
 • Waarin verschilt de aansprakelijkheid o.g.v. wanprestatie t.o.v. de aansprakelijkheid o.g.v. onrechtmatige daad?

  Aansprakelijkheid o.g.v. wanprestatie (6:74) vereist dat de niet-nakoming aan de schuldenaar kan worden toegerekend, d.w.z. dat de schuldenaar geen beroep op overmacht (6:75) kan doen.

  Aansprakelijkheid o.g.v. OD vereist dat er geen rechtvaardigingsgrond voor het onrechtmatig handelen aanwezig is.

  Tevens kunnen contractspartijen t.a.v. hun aansprakelijkheid wegens wanprestatie een afwijkende regeling treffen. Deze exoneratiebedingen kunnen derdenwerking bezitten.

 • Aansprakelijkheid o.g.v. onrechtmatige daad kan op 2 manieren:
  1) persoonlijk (afd. 6.3.1 BW) degene die schade heeft veroorzaakt is in eigen persoon aansprakelijk
  2) kwalitatief  (afd. 6.3.2 BW) in bepaalde kwaliteit/hoedanigheid voor de schade veroorzaakt door:
  - een persoon:
      - ouder, kind (art. 6:169 BW)
      - werkgever-werknemer (art. 6:170 BW)
  - een zaak of dier
      -bezitter onroerende zaak (art. 6:173 BW)
      - bezitter-dier (art. 6:179 BW)

  Aansprakelijkheid moet worden vastgesteld (vestigingsfase) en daarna de omvang van de uit deze aansprakelijkheid voortvloeiende verbintenis tot schadevergoeding
 • Welke belangrijke bepaling m.b.t. aansprakelijkheid is buiten het BW geregeld?

  Art. 185 Wegenverkeerswet 1994

 • Welke soorten aansprakelijkheden zijn er?

  • Klassieke aansprakelijkheid voor eigen onrechtmatig handelen
  • Aansprakelijkheid voor fouten van anderen
  • Aansprakelijkheid van gebrekkige zaken
 • Wat is het verschil in de termen risico en schuld?

  Bij risico hoeft de aansprakelijkheid niet te berusten op enig verwijtbaar gedrag van de aansprakelijk gestelde en bij schuld berust de aansprakelijkheid op enige vorm van verwijt t.a.v. de gedraging die schade heeft veroorzaakt.

 • Welke 3 theorieën bestaan er m.b.t. de rechtvaardiging voor de verplaatsing van schade van het slachtoffer naar een derde?

  • Schuldleer; schade afwentelen alleen in die gevallen dat er sprake is van verwijtbaarheid (6:162)
  • Risicoleer; een ander toegebrachte schade behoort onder omstandigheden voor risico van de 'dader' te komen. De gevaar(zettings)theorie kadert deze in door te bepalen dat an bronnen van verhoogd gevaar aansprakelijkheden moeten worden gekoppeld.
  • Profijttheorie; degene die van bepaalde activiteiten, personen, zaken het profijt heeft, moet ok de daaraan verbonden risico's dragen.
 • Volgens vaste rechtspraak moet aansprakelijkheid worden beoordeeld naar de maatstaven die golden ten tijde van de handelingen die de schade hebben veroorzaakt; ook wanneer de schade pas veel later aan het licht treedt.

 • Welke verzekeringen spelen in het aansprakelijkheidsrecht een grote rol?

  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Schadeverzekering (schadeverzekeraar, sommenverzekeraar en sociale verzekeraar)
 • Hoe is het geregeld met het verhaal op de aansprakelijke door de verzekeraar?

  De verzekeraar die de schade van de verzekerde betaalt kan veelal verhaal uitoefenen op de aansprakelijke persoon op grond van de wet (regres) en op grond van een overeenkomst.

 • Wanneer is regres mogelijk?

  • O.g.v. subrogatie; door betaling door de verzekeraar gaat de vordering van de gelaedeerde over op de verzekeraar (aan sommenverzekeraars komt geen regres toe!!!!!!!!)
  • O.g.v. wetten die de grondslag vormen voor de sociale verzekeringen; aan uitvoeringsorganen komt een zelfstandig verhaals/regresrecht toe.
 • Welke mogelijkheden zijn er voor verhaal o.g.v. een overeenkomst?

  • Cessie
  • Subrogatie
 • Wat kan de benadeelde vorderen op grond van OD?

  • Schadevergoeding (in geld of andere vorm (6:103)
  • Verklaring van recht dat de daad onrechtmatig is
  • Verbod tot het plegen van een OD
  • Bevel tot het verrichten van een bepaalde handeling
 • Wat houdt het collectief actierecht in?

  Een vereniging of stichting die een groepsbelang of algemeen belang behartigt kan namens de dreigend gedupeerden een verbod vorderen. Het collectief actierecht komt alleen toe aan bepaalde rechtspersonen. De belangenorganisatie kan een verklaring van recht, verbod of gebod vragen. Geen schadevergoeding.

 • De grondslag voor de aansprakelijkheid verschuift steeds meer naar een belangenafweging; bij wie dient de schade maatschappelijk gezien het meest rechtvaardig/adequaat te worden neergelegd.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Aalscholvers (zorgvuldigheid)
In het maatschappelijk verkeer moet ieder een zekere mate van hinder dulden. Of hinder onrechtmatig is hangt af van de aard, duur en ernst (ade) van de hinder en de daardoor toegebrachte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waarbij onder meer moet worden rekening gehouden met het gewicht van de belangen die door de hinder toebrengende activiteit wordt gediend, en de mogelijkheid, mede gelet op de daaraan verbonden kosten, en de bereidheid om maatregelen ter voorkoming van de schade te nemen.
Sport & Spel > Natrap-arrest (zorgvuldigheid)
Dekker trapt tijdens een voetbalwedstrijd tegen de knie van Van der Heide aan, waardoor deze aan zijn knie gewond raakt. Naderhand blijkt dat Van der Heide de bal al had gespeeld, waardoor de trap van Dekker derhalve als natrappen valt te kwalificeren. Van der Heide spreekt Dekker aan tot vergoeding van de geleden schade. Dekker stelt dat Van der Heide eigen schuld heeft omdat er bij voetbal nou eenmaal een risico is dat je gewond raakt.

De Hoge Raad overweegt dat er zwaardere eisen zijn voor het aannemen van een onrechtmatige gedraging in sport- en spelsituaties. Deze zwaardere eisen zijn er omdat de deelnemers aan een sport een bepaald risico op gevaarlijke gedragingen van andere deelnemers moeten dragen. Echter oordeelt de Hoge Raad dat indien er een spelregel wordt overtreden, dit een factor is die kan meewegen bij het bepalen of een bepaalde gedraging onrechtmatig was. De Hoge Raad stelt dat ondanks de sport- en spelsituatie, deelnemers er van uit mogen gaan dat andere deelnemers zich zodanig gedragen dat onnodige blessures worden voorkomen. In casu had Dekker een spelregel overtreden door een abnormale en gevaarlijke gedraging. De Hoge Raad oordeelt derhalve dat Dekker de geleden schade van Van der Heide dient te vergoeden. Bovendien benadrukt de Hoge Raad dat risico-aanvaarding geen rechtvaardigingsgrond is.

Het enkele overtreden v/d spelregels is niet onrechtmatig, maar vormt wel een factor die meeweegt bij de beoordeling van de onrechtmatigheid.
Jetblast (zorgvuldigheid)
Het plaatsen van een waarschuwingsbord om gevaarlijke situaties te voorkomen is enkel toereikend indien valt te verwachten dat de waarschuwing zal leiden tot gedrag waardoor het gevaar wordt vermeden.
Bussluis (zorgvuldigheid)
Bij het geven van waarschuwingen voor gevaarlijke situaties moet er rekening mee worden gehouden dat niet iedereen steeds de nodige voorzichtigheid in acht zal nemen.
Onrechtmatige gevaarzetting uitgewerkt in Kelderluik-arrest
De mate van waarschijnlijkheid waarmee kan worden verwacht dat een ander de benodigde oplettendheid en voorzichtigheid zal betrachten, op de grootte van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan op de ernst (aard & omvang van de potentiële schade) die de gevolgen daarvan kunnen hebben en op de mate van bezwaarlijkheid van de te nemen voorzorgsmaatregelen. 
a) Aard van de gedraging
b) Waarschijnlijkheid dat deze schade zich als gevolg van bepaald gedrag zal voordoen
c) Aard en omvang van de gevreesde schade
d) Bezwaarlijkheid in termen van kosten, tijd en moeite voor het nemen van voorzorgsmaatregelen
Onrechtmatige gevaarzetting (Werking-Hudepohl (Zwiepende Tak))
 De Hoge Raad overwoog dat de gedraging van Werink slechts onrechtmatig was, indien de mate van waarschijnlijkheid van het ongeval, zo groot was dat Werink zich gezien de maatstaven van zorgvuldigheid van dit gedrag had behoren te onthouden. Indien Werink dus had geweten dat het tegen de tak schoppen als gevolg zou hebben dat deze zou terugzwiepen en Hudepohl in het oog zou raken, had Werink zich van dit gedrag moeten onthouden. 
Het in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer tav eens anders persoon / goed betaamt om nodeloos een groter gevaar in het leven te roepen dan waarop een normaal mens beducht moet zijn. Heeft P in casu een ongeschreven veiligheidsnorm geschonden, dat wil zeggen heeft P ten aanzien van eens anders persoon of goed nodeloos een groter gevaar voor een ander in het leven geroepen, dan waarop een normaal mens beducht moet zijn en daardoor onrechtmatig gehandeld? Daarbij doet niet reeds de enkele mogelijkheid van een ongeval, als verwezenlijking van een aan een bepaald gedrag inherent gevaar, dat gedrag onrechtmatig zijn (Werink-Hudepohl)

Voorts:
niet reeds de enkele mogelijkheid van een ongeval, als verwezenlijking van aan een bepaald gedrag inherent gevaar, dat gedrag onrechtmatig doet zijn, maar dat gedrag zodanig gevaarscheppend gevaar slechts onrechtmatig is, indien de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval zo groot is, dat de dader zich naar de maatstaven van r&b van dat gedrag had moeten onthouden.    

Vaak wordt dan door de HR een ongelukkige samenloop van omstandigheden aangenomen ipv schending zvhn (Jansen-Jansen)
Taxusarrest
Een inbreuk op andermans eigendomsrecht uitsluitend bestaand in het boven de grond van die ander hebben van een gedeelte van een losliggende struik, vestigt nog niet een aansprakelijkheid voor de vergiftiging van twee paarden door het eten van die struik, in het bijzonder niet indien degene die de struik aldus heeft neergelegd, niet wist of behoefde te weten dat die struik was vergiftigd.
Hees/Esbeek

Naarmate de schade meer als gevolg van de gebeurtenis te voorzien was, zal toerekening eerder
kunnen plaatsvinden. Ook indien de schade in de keten van causale feiten en/of in tijd dichter bij de
gebeurtenis ligt, zal het causale verband eerder aangenomen worden.
ABP/Stuyvenberg

De predispositie van de gelaedeerde speelt vrijwel geen rol. Alleen onder bijzondere
omstandigheden, bijvoorbeeld indien het slachtoffer van zijn kant zich − mede in aanmerking
genomen zijn persoonlijkheidsstructuur en zijn privé-moeilijkheden − onvoldoende inspant om een
bijdrage te leveren aan het herstelproces, kan bovenstaande anders zijn.
Vader Versluis*

Bij aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad (6:162 BW) kan ook de aard van de
overschreden norm een relevante factor zijn. De Hoge Raad maakt een onderscheid tussen schending
van verkeers- en veiligheidsnormen en overige normen.