Samenvatting Werkboek materieel strafrecht OU

-
478 Flashcards en notities
22 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Werkboek materieel strafrecht OU". De auteur(s) van het boek is/zijn OU. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Werkboek materieel strafrecht OU

 • 1 Strafuitsluitingsgronden

 • Wat zijn de voorwaarden voor strafbaarheid?
  * wederrechtelijkheid
  * verwijtbaarheid
 • Wanneer is een dader strafbaar?
  Als alle bestanddelen in de strafbepaling bewezen worden en de gedraging is wederrechtelijk en aan de dader te verwijten. 
 • Welk onderscheid maakt men in strafuitsluitingsgronden?
  * rechtvaardigingsgronden
  * schulduitsluitingsgronden
 • Wat zijn elementen?
  Wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid wanneer deze niet zijn opgenomen in de delictsomschrijving (ongeschreven strafbaarheidsvoorwaarden).
 • wat zijn de voorwaarden van strafbaarheid?
  1. een menselijke gedraging (doen/nalaten)
  2. die valt binnen de delictsomschrijving
  3. die wederrechtelijk en
  4. aan schuld te wijten is
 • Welke 2 strafuitsluitingsgronden zijn door de rechtspraak gecreëerd en ongeschreven?
  * Afwezigheid van alle schuld (AVAS) = schulduitsluitingsgrond
  * Materiële wederrechtelijkheid = rechtvaardigingsgrond
 • Waarom hoeft de OvJ elementen niet te bewijzen?
  Omdat als iemands gedrag onder een delictsomschrijving valt waarin niet specifiek wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid in zijn opgenomen, er vanuit gegaan mag worden dat het desbetreffende gedrag wederrechtelijk en verwijtbaar is. Dat zit als het ware al in de delictsomschrijving verwerkt. 
 • wat is een geobjectiveerd delict?
  Bestanddelen zijn aan opzetvereiste onttrokken.
  Dus opzet hoeft niet te worden vast gesteld.

  Leeftijdarresten
  Overtredingen
 • Wat is de kern van een rechtvaardigingsgrond?
  Dat de gedraging niet wederrechtelijk is.
 • Waar is bij een beroep op een rechtvaardigingsgrond geen sprake van en waarvan niet bij een beroep op een schulduitsluitingsgrond?
  Bij een beroep op een rechtvaardigingsgrond is er geen sprake van wederrechtelijkheid is bij een beroep op een schulduitsluitingsgrond is er geen sprake van verwijtbaarheid.
 • objectivering van het delict leidt tot:
  minder bewijsvereisten en tot ruimere aansprakelijkheid
 • Wat is de kern van een schulduitsluitingsgrond?
  De gedraging is wederrechtelijk, maar gezien de omstandigheden waaronder de gedraging is verricht, wordt de verdachte geen strafrechtelijk verwijt gemaakt.
 • Noem de 4 rechtvaardigingsgronden.
  • Noodtoestand (art. 40 Sr)
  • Noodweer (art. 41 lid 1 Sr)
  • Wettelijk voorschrift (art. 42 Sr)
  • Bevoegd gegeven ambtelijk bevel (art. 43 lid 1 Sr)
 • welke vragen moeten voor elk bestanddel beantwoordt worden? 
  subjectieve (opzet/culpa en geschreven/ongeschreven
 • Wat is het verschil tussen algemene en bijzondere strafuitsluitingsgronden?
  Algemene gelden voor het gehele strafrecht.
  Bijzondere gelden niet voor het gehele strafrecht, maar voor één of meer bepalingen.
 • Noem de 4 schulduitsluitingsgronden.
  • Ontoerekeningsvatbaarheid (art. 39 Sr)
  • Psychische overmacht (art. 40 Sr)
  • Noodweerexces (art. 41 lid 2 Sr)
  • Onbevoegd gegeven ambtelijk bevel (art. 43 lid 2)
 • comissie delict
  strafbaar gesteld handelen
 • Wat zijn de elementen?
  Ongeschreven strafbaarheidsvoorwaarden (wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid)
 • Noem de 2 niet-wettelijke strafuitsluitingsgronden.
  • ontbreken van materiele wederrechtelijkheid
  • afwezigheid van alle schuld


   
 • omissie delict 
  een strafbaar gesteld nalaten

  Eigenlijk
  (zuiver)
  uit de wettelijke omschrijving blijkt dat het om een ommissie delict gaat.
  Bovendien maakt de omschrijving duidelijk wie niet mag nalaten, veelal iemand met zorgplicht is dan de norm-adressaat. Daardoor zijn omissie delicten veelal  kwaliteitsdelicten.
  bijvoorbeeld: 444/450 iemand helpen in direct levensgevaar/getuige.

  Oneigenlijk
  (onzuiver)

  Een wettelijke omschrijving van een commissie delict dat toch door een nalaten wordt begaan.
  Het vervolg wordt door verwijtbaar  niets doen veroorzaakt.
  Bijvoorbeeld: ouders die hun kind de noodzakelijke zorg onthouden       waardoor het overlijdt.
  (Commissie) doodslag, door (omissie) nalaten begaan
  Er moet wel duidelijk gemaakt worden wie de normadressaat is. Moeder heeft zorgplicht, de buurman niet.
 • Wat zijn de bestanddelen van de delictsomschrijving?
  Strafbaarheidsvoorwaarden die zijn opgenomen in de delictsomschrijving.
 • Wat is het verschil tussen een element en een bestanddeel?
  Een bestanddeel is letterlijk opgenomen in de delictsomschrijving terwijl bij een element ervan uit wordt gegaan dat dit element uit de delictsomschrijving blijkt. (bijv. mishandeling is wederrechtelijk, dit wordt daarom niet specifiek genoemd in de delictsomschrijving).
 • Wanneer wordt er ontslagen van rechtsvervolging?
  Als de rechter na verweer van de verdachte (of ambtshalve) na bewezenverklaring en kwalificatie tot de conclusie komt dat de wederrechtelijkheid en/of verwijtbaarheid ontbreekt.
 • Wat is de leer van de facetwederrechtelijkheid?
  De leer van de facetwederrechtelijkheid houdt in dat na de bewezenverklaring van het bestanddeel wederrechtelijkheid er nog ruimte is  om op grond van een rechtvaardigingsgrond tot ontslag van rechtsvervolging te komen. 
 • Wanneer volgt vrijspraak?
  Als de wederrechtelijkheid of verwijtbaarheid wel bestanddeel van de delictsomschrijving zijn en er wordt een geslaagd beroep op een rechtvaardigingsgrond of schulduitsluitingsgrond gedaan.
 • Moet de OvJ wederrechtelijkheid altijd bewijzen?
  Alleen als het een bestanddeel is. Als element hoeft het nooit bewezen te worden. De verdachte kan zich wel beroepen op een rechtvaardigingsgrond.
 • Wat houdt de leer van de facetwederrechtelijkheid in?
  Dat na bewezenverklaring van het bestanddeel wederrechtelijkheid er nog ruimte is om op grond van den aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond tot OVAR te komen. (nooit toegepast door HR)
 • Welke 3 elementen zijn van invloed bij de honorering van een strafuitsluitingsgrond?
  1. Garantenstellung
  2. Proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel 
  3. Culpa/dolus in causa 
 • benoem de 2 kernen van avas
  Feitelijke component: wist niet
  Normatieve component: behoefte niet te weten
 • In de heersende leer is het zo dat indien een rechtvaardigingsgrond aanwezig is er vrijspraak moet volgen. Het bestanddeel wederrechtelijkheid kan niet worden bewezen. 
  In de leer van de facetwederrechtelijkheid zou er OVAR moet volgen ipv vrijspraak.
 • Op welke 3 aspecten moet de rechter letten bij ontoerekeningsvatbaarheid?
  1. psychische stoornis bij dader tijdens delict?
  2. causaal verband
  3. Toerekening
 • vershil tussen de feitelijke- en rechtsdwaling
  feitelijke dwaling
  - feitelijke component (niet wist)
  - normatieve component (niet behoefde te weten)
  tezamen maakt een verontschuldigbare feitelijke dwaling
  water en melk arrest
  bij zedendelicten geen ruimte voor dwaling
  leeftijden arresten


  rechtsdwaling
  er wordt gedwaald omtrent de wederrechtelijkheid van de gedraging
  - feitelijke component (wist niet)
  - normatieve component (behoefde niet te weten)

  motorpapieren
  info ingewonnen opperwacht meester bij rijkswegpolitie
  SER-advies 
  betonfabrikant die aannemeer werd info ingewonnen bij SER. opvolgen advies was volgens politierechter de verantwoordelijkheid van verdachte. de hogere rechters oordeelde anders:
  beroep op avas t.a.v de wederrechtelijkheid kan slechts slagen indien de info, op grond waarvan de verdachte denkt rechtmatig te handelen, is gegeven door een persoon of instantie van wie, niet alleen van de kant van de verdachte maar ook van de kant van elke andere doorsnee burgenr, verwacht mag worden dat deze de juist info zal geven.
 • Welke algemene aspecten zijn van invloed op honorering  van een beroep op een strafuitsluitingsgrond?
  Garantenstellung: 
  (gedrags)eisen die gesteld worden aan bepaalde personen ogv hun deskundigheid, ervaring, opleiding, maatschappelijke positie etc.
  Proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel:
  prop. : de aard van de verdediging moet niet disproportioneel zijn tov. de aard van de wederrechtelijke aanval.
  subs.: het geredde belang kan niet op een andere (minder strafbare) manier veilig worden gesteld.
  Culpa in causa:
  Een beroep op een strafuitsluitingsgrond doen terwijl hij verwijtbaar in die situatie is geraakt.
 • Welke 3 soorten overmacht zijn er?
  1. absolute overmacht
  2. psychische overmacht 
  3. overmacht in de zin van noodtoestand
 • Welke onderscheidingen binnen de strafuitsluitingsgronden worden thans gehanteerd?
  * Algemene en bijzondere
  * Geschreven en ongeschreven
  * Rechtvaardigings- en schulduitsluitingsgronden
 • Wat is de overeenkomst tussen psychische overmacht en noodtoestand en wat is het verschil tussen beide?
  Overeenkomst
  Bij zowel psychische overmacht als noodtoestand moet de verdachte kiezen tussen of de wet te gehoorzamen of een ander belang te beschermen door overtreding van de wet. 

  Verschil:
  Het verschil is dat psychische overmacht een schulduitsluitingsgrond is en noodtoestand een rechtvaardigingsgrond. 
 • Welke zijn de geschreven rechtvaardigingsgronden?
  * overmacht in de zin van noodtoestand (art. 40 Sr)
  * noodweer (art. 41, lid 1 Sr)
  * wettelijk voorschrift (art. 42 Sr)
  * bevoegd gegeven ambtelijk bevel (art. 43 Sr)
 • Wat is noodweer?
  Van noodweer is sprake wanneer iemand door middel van in beginsel strafbaar gedrag zijn eigen of andermans lijf, (seksuele) eerbaarheid of goed (ook eigendomsrechten) beschermt. Er moet sprake zijn van een noodzakelijke ogenblikkelijke verdediging tegen een wederrechtelijke aanranding. 
 • Wat zijn de geschreven schulduitsluitingsgronden?
  * ontoerekeningsvatbaarheid (art. 39 Sr)
  * psychische overmacht (art. 40 Sr)
  * noodweerexces (art. 41, 2e lid Sr)
  * onbevoegd gegeven ambtelijk bevel (art. 43, lid 2 Sr)
 • Welke 2 soorten noodweerexces zijn er?
  1. Intensief noodweerexces -> iemand is te ver gegaan in de verdediging
  2. Extensief noodweerexces -> iemand gaat door met de verdediging nadat het gevaar is geweken
 • Wat houdt de leer van de facetwederrechtelijkheid in? 
  het bestanddeel wederrechtelijkheid heeft in diverse delictsomschrijvingen niet steeds dezelfde betekenis (onbevoegd, zonder recht, zonder toestemming). Dus het facet is neergelegd en niet de wederrechtellijkheid in algemene zin. (onrechtmatig, in strijd met het recht)

  dit zou betekenen dat na bewezen verklaring van het bestanddeel wederrechtelijkheid alsnog een beroep gedaan kan worden op een rechtvaardigingsgrond waarmee wederrechtelijkheid als element gezien wordt.
  dus het bestanddeel is word in zijn betekenis gezien als een facet en het element wederrechtelijkheid als wederrechtelijk in algemene zin. wat zou dan zou leiden tot ontslag van rechtsvervolging ipv vrijspraak.

  Terwijl normaliter de wederrechtelijkheid niet bewezen zou worden en dit lijdt tot vrijspraak... Nooit toegepast door HR want de wederrechtelijkheid als element is als het ware in het bestanddeel geinorporeerd 
 • Wat houdt de term toerekeningsvatbaarheid in?
  Het zegt iets over de psychische gesteldheid van de persoon. Te beoordelen door een psychiater. Moeilijk gebied voor de jurist.
 • Wat is het verschil tussen noodweer en noodweerexces?
  Bij noodweerexces is geen proportionaliteit vereist.
 • Algemene strafuitsluitingsgronden (1) gelden voor gehele (2)strafrecht.
  Bijzondere sug hebben slechts werking t.a.v. 1 of een aantal bepalingen (3)

  welke artikelen zijn van toepassing op 1 en 2. noem een voorbeeld van 3
  1) 39 t/m 43
  2) 91
  3)261, 46b (hoewel anders doet vermoeden heeft deze strafuitsluitingsgrond alleen betrekking op pogingshandelingen.
 • Wat is toerekenbaarheid?
  Dat is een juridische kwestie. Er wordt gekeken of de persoon het betreffende delict kan worden toegerekend/verweten. De toerekenbaarheid kan per persoon en delict verschillen.
 • Wat is 'ontbreken van materiele wederrechtelijkheid'?
  Een situatie waarbij de gedraging onder delictsomschrijving valt en er zijn geen wettelijke strafuitsluitingsgronden op van toepassing, de verdachte toch niet strafbaar is door het ontbreken van wederrechtelijkheid.
 • Welke 3 vragen volgen uit art. 39 Sr?
  * Bestond er tijdens het plegen van het delict een psychische stoornis?
  * Bestond er causaal verband tussen psych. stoornis en delict?
  * Moet het feit, gelet op de stoornis van de verdachte, niet of verminderd worden toegerekend.
 • Waarvan moet sprake zijn bij avas?
  verontschuldigbare feitelijke dwaling of verontschuldigbare rechtsdwaling
 • Wat is de kern van het Culpa in causa-arrest?
  Verd. doet beroep op strafuitsluitingsgrond (ontoerekeningsvatbaarheid) omdat hij cocaïne heeft gebruikt voordat hij zijn daad pleegde. Hof/HR: Ondanks dat verd. op het moment van de daad niet toerekeningsvatbaar was, wordt hem de daad toch toegerekend omdat hij bewust de cocaïne heeft gebruikt en daarmee het risico aanvaardt dat hij de draagwijdte van de zijn handelen niet meer zou kunnen overzien. Het is verwijtbaar dat hij zich in deze toestand heeft gemanouvreerd.
 • Wat is een putatieve strafuitsluitingsgrond?
  Dit zijn strafuitsluitingsgronden waarbij achteraf blijkt dat er geen noodzaak of daadwerkelijke dreiging was. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het gevolg van een aanvaarding rechtvaardigingsgrond
Aanvaarding van een rechtvaardigingsgrond wil  zeggen dat de gedraging, die volgens een delictsomschrijving strafbaar is achteraf niet als wederrechtelijk wordt aangemerkt.
Je mag onder die omstandigheden zo handelen; het gedrag wordt goedgekeurd. 
Indien er een rechtvaardigingsgrond aanwezig is hoe moet er dan volgens de heersende leer besloten worden. Vrijspraak of OVAS? En volgens de leer van de facetwederrechtelijkheid?
Indien er een rechtvaardigingsgrond aanwezig is, moet volgens de heersende leer tot vrijspraak worden besloten en volgens de leer van de facetwederrechtelijkheid tot ontslag van rechtsvervolging. 
Hoe moet het vonnis luiden als wederrechtelijkheid of verwijtbaarheid (schuld) wel bestanddeel van de  delictsomschrijving zijn en er wordt een geslaagd beroep op een rechtvaardigingsgrond of schulduitsluitingsgrond gedaan? 

Vrijspraak. Het ten laste gelegde kan dan immers niet bewezen worden (eerste 

vraag van art. 350 Sv)
Indien een gedraging voldoet aan de bestanddelen van een delictsomschrijving mag ervan worden uitgegaan dat die gedraging ook wederrechtelijk en verwijtbaar zal zijn. Hoe luidt het vonnis van de rechter indien hij na verweer na bewezenverklaring en kwalificatie tot de conclusie komt dat de wederrechtelijkheid en/of verwijtbaarheid ontbreekt ?
OVAS
De wetgever van 1886 heeft bij het formuleren van de strafuitsluitingsgronden een tweedeling gemaakt. Benoem deze tweedeling
de algemene strafuitsluitingsgronden en de bijzondere
Welke onderverdeling wordt er t.a.v. de strafuitsluitingsgronden in de praktijk gemaakt?
De strafuitsluitingsgronden worden onderverdeeld in rechtvaardigingsgronden en schulduitsluitingsgronden.
De wetgever heeft in de wet gronden opgenomen die de wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid omverwerpen. Hoe worden deze gronden genoemd?
Strafuitsluitingsgronden
Hoe worden deze voorwaarden genoemd als zijn niet in de strafbepaling voorkomen?
Elementen
Noem de 2 voorwaarden voor strafbaarheid waaraan altijd voldaan moet zijn?
Wederrechtelijkheid & Verwijtbaarheid
Waarom leidt een bewezenverklaring van alle bestanddelen ( de in de strafbepaling opgenomen strafbaarheidsvoorwaarden) niet per definitie tot strafbaarheid?
Omdat een gedraging pas strafbaar is als deze wederrechtelijk is en aan de dader te wijten is.