Samenvatting Wet en Regelgeving

-
190 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Wet en Regelgeving

 • 1 Verdragen

 • Waarom hanteren wij regelgeving

  Omdat in de luchtvaart is niets toegestaan .... Tenzij.....  

  Wetten en regels zijn ervoor bedacht om de maatschappij in een "goede" richting de sturen. Om aan te geven wat "gemiddeld normaal" is en wat door ons als maatschappij als wenselijk wordt geacht.  


  Laws protect onze algemene veiligheid en het waarborgen van onze rechten als burgers tegen misbruik door andere mensen, door organisaties en door de overheid zelf.
 • Rechtsgebieden

  - Privaatrecht
  - Publiekrecht

  Privaatrecht
  (Burgerlijk recht, civiel recht)

  • Handelsrecht
  • Arbeidsrecht
  Tussen twee personen  Publieksrecht
  • Staatsrecht
  • Bestuursrecht
  • Strafrecht
  • Burgerlijk recht
  Tussen persoon en overheid

  Naar onderwerp
  • Jeugdrecht
  • Luchtvaartrecht
 • Privaat recht

  Regelt de rechtsverhouding tussen de burgers.

  • Civiel recht/burgerlijk recht
  • Handelsrecht (wordt onderdeel van civiel recht)
  • Arbeidsrecht


  In Nederland vastgelegd in het Bugerlijk wetboek (BW)


  Het burgerlijk recht (ook wel het civiel of privaatrecht genoemd) regelt de rechtsverhoudingen tussen rechtssubjecten, zoals natuurlijke personen (ook wel ‘mens’) en rechtspersonen (bedrijven en instellingen).
 • Waarvoor ga je naar een civiel rechter

  • Echtscheiding
  • Alimentatie (conflict)
  • Ruzie over de erfenis
  • Huurconflict
  • Verenigingsrecht (iemand uit een bestuursfunctie zetten)
  • Conflict over grensscheiding
  • Conflict over letselschade
  • Arbeidsconflict
  • Conflict over contracten
  • Conflict over je compensatie volgens EU regel 261/2004
  • Conflict over de levering van een goed (denk aan uitvoeren van een vlucht)
 • Publiekrecht

   Het publiekrecht regelt het functioneren van de staat en de rechtsverhoudingen tussen particulieren en de staat op het moment dat de staat gebruikmaakt van haar exclusieve bevoegdheden (bijv. bij het uitgeven van vergunningen).

  • Bijv.: Vergunning Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik, exploitatievergunning (ook voor niet-beroepsmatig vervoer), vergunning luchtvaartvertoning.

  • Inspectie Leefomgeving en Transport is een onderdeel van de overheid. Alle zaken waar ILenTbij betrokken is, vallen dus onder publiekrecht.

  • Ook van toepassing tussen overheidsinstanties onderling.

 • Publiek recht - strafrecht
  Wat zijn de begrippen en termen waar je aan moet denken.

  • Gedraging moet strafbaar feit zijn - overtreding of misdrijf?
  • Openbaar ministerie (vervolging)
  • Politie (onderzoek)
  • Officier van justitie (aanklager)
  • Gaat om straffen, niet om genoeg doening of vergoeding (zoals bij burgerlijk recht)
 • Publiek recht - staatsrecht

  Wat zijn begrippen/termen waar je aan moet denken

  1. De staat als organisatorisch verband
  2. De organen van de staat en de (instellingen ervan)   
  3. Bevoegdheden van deze organen (en hun verhoudingen tot elkaar en die tot de burgers)
  4. Staatsrecht is vastgelegd in diverse rechtsbronnen, denk aan:
   1. Grondwet
   2. Kieswet
   3. Wet bescherming persoonsgegevens
   4. Verdragen
 • Publiek recht - bestuursrecht


  Wat zijn begrippen/termen waar je aan moet denken.
  1. Regelt de manier waarop de overheid kan ingrijpen in de rechtsorde.
  2. Ambtenarenrecht
  3. Belastingrecht
  4. Verkeershandhaving
  5. Bouwrecht
  6. Milieuvergunningen
  7. Vreemdelingenrecht
  8. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (zorgvuldigheid, geen misbruik)
  9. Openbaarheid van bestuur
  10. Anders dan privaatrecht: daar zijn de gevolgen van een overeenkomst alleen voor partijen
 • Publiekrecht - sociaal recht

   Wat zijn de begrippen/termen waar je aan moet denken?
  1. Arbeidsrecht --> privaatrecht! Overeenkomst werkgever/werknemer. Maar publiekrecht als het gaat over aanspraak maken op een uitkering
  2. Ambtenarenrecht
  3. Medezeggenschap
  4. Sociaal zekerheidsrechts  
 • Verdragen

  Onderdeel van staatsrecht
  • Staan boven nationale wetten
  • Gesloten tussen staten onderling of binnen/ tussen internationale instanties
  • Bekrachtiging door nationale instantis: nederland: parlement
   • Belasting
   • Uitlevering
   • Mensenrecht
   • Milieu
   • Vrij verkeer van personen en goederen   
 • Geboorte van een verdrag

  Bilaterale overeenkomst
  Op basis van gelijkheid tussen staten wordt een relatie onderhouden.

  Unilaterale overeenkomsten
  Een op zich staande actie van een land waarbij er geen rekening wordt gehouden met een andere partijen. Verplichtingen die een staat zichzelf oplegt.

  Multilaterale overeenkomsten
  Door meerdere landen welke gezamelijk besluiten maken. Zoals de VN, de NAVO, Europese gemeenschap
 • De procedure voor het tot stand komen van een verdrag/overeenkomst.

  • Tekenen (op een vergadering van overheden)
  • Bekrachtigen (confirmeren bij het thuisfront. EN Ratification)
  • Uitvoeren (landelijke wetten, in Nederlands Wet luchtvaart)

  Sommige bepalingenin een verdrag hebben rechtstreekse werking in de Nederlandse rechtstaat. De verdragen in de luchtvaart lenen zich daar niet altijd goed voor.
 • Soevereiniteit

  Soevereiniteit betekend: oppermachtige heerschappij, hoogste staatsgezag
  Omschrijving: Omstandigheid dat een gezag, een staatsmacht, van geen andere gezag afhankelijk is.


  In het internationaal recht: vooral respect voor elkaars grenzen en het recht om gezag uit te oefenen binnen een nationale staat.

  Dit betekent dus ook dat een soevereine staat geen enkel gezag heeft over een andere soevereine staat!
 • Internationale oplossingen


  Sinds 1915 proberen overheden tot oplossingen te komen. Een eerste poging was het Verdrag van Parijs uit 1919: oprichting International Commission forAir Navigation (ICAN, voorloper ICAO)

  Internationale wetten zijn er eigenlijk niet, wel zaken als verdragen of een conventie. Dit krijgt de status van een wet in de relevante situaties.

  Verdere voorbeelden zijn het Verdrag van Chicago (1944), Conventie van Montreal, Conventie van Warschau.  En een veelheid aan internationale regelingen, in de vorm van verdragen of minder ‘zware’ instrumenten. 
  29
 • Chicago Conventie

  Waarom??

  • Dit werd gebruikt om orde te creëren binnen de luchtvaart.
  • Adresseren van tegenstrijdigheden binnen de wetten
  • Verzorgen van een operationele framwork
  • Omgaan met verkeersrechten
  • Creeren van een internationale luchtvaart organisatie (ICAO)
  • Promoten van veilige en geordende ontwikkeling van internationale civiele luchtvaart.
 • Chicago in vogelvlucht

  • Elke staat heeft soevereiniteit over het luchtruim boven zijn grondgebied + territoriale wateren.
  • Voor geregeld luchtvervoer naar en boven een staat moet er door deze staat toestemming zijn verleend.
  • Ongeregeld luchtvervoer moet wel worden toegestaan, er mogen echter voorwaarden aan worden verbonden.
  • Betreft alleen burgerluchtvaart, niet militair.
  • Staten zijn verplicht de infrastructuur ter beschikking te stellen.
  • SARPS       
 • ANNEXEN rechstreekse werking


  Kijk hiervoor naar de aard van de verdragsregel en naar wie is hij gericht?
  •Formulering in het verdrag van Chicago is dus danig dat het verdrag verplichtingen aan de Staat oplegt.
  • Nadere maatregelen zijn dus nog nodig.
  • Rechtstreekse werking is artikel 12: vliegen boven volle zee.
  • Annexen: geen bindende bepalingen met gelijke rechtskracht als verdrag zelf.
  • Verdrag geldt alleen voor burgervliegtuigen, niet voor staatsvliegtuigen (denk aan militair / overheid).

 • BEVEILIGING LUCHTVAART Internationale verdragen


  • Verdrag van Tokyo (1963)
  Strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen.

  • Verdrag van Den Haag (1970) Kapingsverdrag

  • Verdrag van Montreal (1971) Sabotageverdrag (gericht tegen de veiligheid van de luchtvaart)

  • Verdrag van Beijing (2010)
  Gericht tegen het gebruik van de luchtvaart als (terror-)wapen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.