Samenvatting Wetgeving makelaardij, taxatie en vastgoed / 2013-2014

-
ISBN-10 9012391423 ISBN-13 9789012391429
329 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Wetgeving makelaardij, taxatie en vastgoed / 2013-2014 ". De auteur(s) van het boek is/zijn Henk Clemens. Het ISBN van dit boek is 9789012391429 of 9012391423. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Wetgeving makelaardij, taxatie en vastgoed / 2013-2014

 • 1 privaatrecht en publiekrecht

 • Hoe omschrijf je het privaatrecht of (civiel recht)

  Het recht dat betrekking heeft op datgene wat zich afspeelt tussen burgers onderling. Het burgerlijkrecht. deftig gezegd, het privaatrecht

 • Hoe omschrijf je het publiekrecht?

  Het recht dat de verhouding tussen de burgers en de overheid regelt en tussen de verschillende overheden.

 • Belangrijkste verschilpunten tussen privaatrecht en publiekrecht.

  Privaatrecht:

  - Tussen personen(burgers en bedrijven) onderling

  * horizontale relatie, patrijen zijn principeel gelijk.

  Meestal aanvullend van aard ( men mag er dan  vanaf wijken)

   

 • Publiekrecht:

  - Overheden onderling en hun onderdanen.

  * verticale relatie tussen overheid en onderdaan

  dwingend van aard, men mag er niet vanaf wijken

   

 • 1.2 Privaatrecht

 • Essentieel voor de positie binnen het privaatrecht is de horizontale verhouding. De partijen zijn principieel gelijk.

   

  Hoofdregel is: U bent vrij om te bepalen op werlke wijze u met wie onder wat voor voorwaarden welke afspraken maakt.

  Met andere woorden: De wet is niet dwingend, u kunt dat zelf regelen.

 • 1.3 Dwingend of aanvullend/regelend recht

 • Privaatrecht is over het algemeen regelend ofwel aanvullend recht.

   Je kan het zelf regelen of het recht vult het zelf aan.

   

 • Het recht is aanvullend geld vooral voor het recht voor overeenkomsten: Dus voor contracten.

  Als er bijvoorbeeld iets niet is opgenomen in het contract vult het recht dat automatisch aan.

  Duidelijkheid is maatschappelijk van groot belang.

   

 • Het recht is regelend:De rechtsregels van het privaatrecht staat ter beschikking. Je kan het echter ook anders regelen en dan dus van de regels afwijken.

 • Dwingend recht:

  Er mag niet van een rechtsregel worden afgeweken. Dat is wettelijk dwingend voor geschreven.

  Het recht is Imperatief.

 • Bij uitzondering is het privaatrecht dwingend: Dit is belangrijk om te weten. Veel regels van het huurrecht en arbeidsrecht zijn dwingend recht. (ook consumentenrecht) Bijv: eigendomsoverdracht van woning of appartement bevat veel formaliteiten. zoals, akte van notaris. Dit is dwingend voorgeschreven.

 • Noem een aantal regels die in het privaatrecht dwingent zijn?

  notariele akte, notariele akte inschrijven in openbare registers: het kadaster

 • Wanneer er geen verplichte inschrijving van die verplichte notariele akte bij een woning niet is gebeurd dan bent u na de koop beslist geen eigenaar. De eigendomsoverdracht kan alleen in een bepaalde vorm gebeuren.

  Dit noemen we een vormvereiste.

 • Dit vormvereiste geld voor: Woning, onbebouwde grond of een appartementsrecht en ook voor het vestigen van een hypotheek daarop.

   

 • Semi - dwingendrecht.:

  Het wordt dan toegestaan aan partijen, om van een of meer rechtsregels af te wijken. Meestal is de eis dat dit schriftelijk gebeurt.

 • Het arbeidsrecht kent zelfs het Drie kwart recht:

  zit tussen dwingend en aanvullend in. Bijv bij een collectieve arbeidsovereenkomst.

 • dsg
  eee
 • 1.4 vindplaatsen van het nederlandse privaatrecht

 • Materieelrecht: Inhoud van het recht zelf

  Wat voor rechten en plichten ontstaan er bij voorbeeld als er een koopovereenkomst of een arbeidsovereenkomst wordt gesloten? Heb ik rechtg op een schade vergoeding als iemand mij van de trap duwt?

   

  Formeel recht: Hoe iemand zijn recht haalt, Dan gaat het om de regels die bepalen bij welke rechter hij moet zijn om zijn recht te halen en wat hij moet doen om daar te komen.

  Wat kan ik doen, als ik een fiets heb gekocht en betaald, maar de winkelier deze niet levert? Wat kan ik doen als mijn baas mijn salaris niet betaald?

   Het formeel recht bevat de procedure regels, (niet het wat, maar het hoe)

 • Wat zijn de 2 belangrijkste wetten voor de het materieel privaatrecht?

  Het burgerlijk wetboek en het wetboek van koophandel.

 • Het vermogensrecht word onderscheiden in:

  Goederenrecht - de eigendom en alles er omheen

  Verbintenisrecht - verplichtingen tussen partijen, die vooral ontstaan door: overeenkomst en onrechtmatige daad.

 • Het wetboek van koophandel bevat ook materieel recht maar gaat voornamelijk over het recht van kooplieden.

  Dit wetboek wordt gedeeltelijk aan opgeheven. alles wordt wat er nu nog in staat uiteindelijk in gewijzigde vorm over gezet op het burgerlijk wetboek.

   

 • Wat zijn de belangrijkste wetten van formeel privaatrecht?

  Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (RV) en Wet op de rechterlijke organisatie.

 • Wetboek van burgelijke rechtsvordering:

  hierin staan de hoofdbeginselen van het burgelijk procesrecht. Zoals bijv de onpartijdigheid van de rechter.

  bij welke rechter moet je waar voor zijn wie is waar voor bevoegd. Arbitrage is hierin ook geregeld.

   

  Wet op de rechterlijke organisatie:

  deze regelt de rechterlijke organisatie. de rechtbanken, die een sector hebben met de kantonrechter, de gerechtshoven en de hoge raad

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wie oefent het ouderlijk gezag uit of kan er om verzoeken?
De gehuwde ouders, CO-ouderschap na ontbinding huwelijk of scheiding v tafel en bed, ongehuwde ouders, geregistreerde partners, een ouder(moeder of vader),
Wat omvat het ouderlijk gezag?
Het heeft betrekking op de persoon, het vermogen en de wettelijke vertegenwoordiging vd minderjarige 1:245

Het omvat de plicht en het recht vd ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Geestelijk en lichamelijk welzijn v h kind en het bevorderen vd ontwikkeling v zijn  persoonlijkheid. 1;247
Wat is een rechtsbetrekking?
Een juridische relatie tussen (rechts) personen!
Wat is het hoogste orgaan?
ALV bij een grote vennootschap een structuurvennootschap, vershuift deze macht erchter voor een deel naar de verplichte RvC!
Hoe kunnen aandeelhouders financiele voordelen bereiken?
Het stijgen van de waarde van het aandeel
Delen in winst(dividend)
Kan de maatschap failliet worden verklaard?
nee, Maatschap heeft geen afgezonderd vermogen wat de vof volgens de hoge raar wel heeft. maten kunnen wel failliet gaan en lijdt tot ontbinding.

Moet je minimaal twee beherende vennoten hebben voor een vennootschap?
Nee, 1 beherende en 1 stille mag ook.. beherende onder de vof en stille onder de cv.
Mag een stille vennoot meebeslissen met de beherende vennoten.
Mee beslissen is nergens verboden. In de praktijk zal het bovendien juist vaak voorkomen, dat de stille vennoot, als hij het meeste kapitaal ingebracht heeft, juist de meeste zeggenschap heeft bij belangrijke beleidsbeslissingen. Zoals de besluiten over een grote aankoop of een grote investering.
Mag de stille vennoot extern naar buiten treden?
Nee, en ook niet werkzaam zijn binnen de firma. Als hij dat wel doet wekt hij de indruk dat hij wel beherend vennoot is en dus hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap. Omdat de stille vennoot de grootste kapitaalverschaffer kan zijn, mag dit misverstand niet ontstaan. art 21 wvk.
Mag de naam van de stille vennoot in de naam van de firma worden opgenomen?
nee, alleen als hij eerder beherend vennoot is geweest. dan mag de firma wel zo blijven heten.