Samenvatting Wettelijke kaders Oefenexamen

-
236 Flashcards en notities
137 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Wettelijke kaders Oefenexamen

 • 1 Wettelijke kaders Oefenexamen

 • wat wordt in het burgerlijk recht geregeld?
  de verhoudingen tussen burgers onderling
 • Wanneer is er volgens het Wetboek van Strafrecht (WvSr) sprake van noodweer?
  als iemand een strafbaar feit begaat door de noodzakelijke verdediging van het eigen lijf
 • ff
 • hoe lang is een vergunning voor het aanbieden of verrichten van beveiligingswerkzaamheden of recherchewerkzaamheden geldig?
  ten hoogste 5 jaar
 • Wat is volgens het Wetboek van Strafrecht (WvSr) diefstal?
  als een goed zonder toestemming van de rechthebbende wordt weggenomen met de bedoeling het te houden
 • een aannemer sloopt een muur in een huis en vergeet daarbij het plafond te stutten. het halve huis stort in. waarvan is hier sprake?
  van wanprestatie
 • Wat is volgens het Wetboek van Strafvordering (WvSv) de grondbepaling strafvordering?
  Het strafproces mag alleen maar plaatsvinden volgens de procedures die bij de wet geregeld zijn.
 • als het wetboek van strafrecht spreekt over daders en medeplichtigen, is dit:
  ook van toepassing op andere wetten
 • Wat is volgens het Burgerlijk Wetboek (BW) een verbintenis?
  een zogenaamde vermogensrechtelijke band tussen twee personen
 • op welke wijze moet de toegang van grond volgens 'artikel 416 wetboek van strafrecht' verboden worden verklaard? dat moet op een:
  voor hem blijkbare wijze
 • Als een persoon tijdens een demonstratie drie maal verzocht wordt door een politieagent om te vertrekken en hier geen gehoor aan geeft, is er sprake van belemmeringwederspannigheidsamenscholing.
  samenscholing
 • een automobilist spreekt een vrouw aan en vraagt haar de weg te wijzen. als de vrouw op de kaart in de auto kijkt, trekt de automobilist de kaart van zijn schoot en toont hij aan haar zijn geslachtsdeel. de automobilist is:
  strafbaar voor schennis van de eerbaarheid
 • Wat is het doel van het Wetboek van Strafvordering (WvSv)?
  hoe strafbare feiten vervolgd worden
 • door grove nalatigheid van Maarten komt Johan te overlijden.
  van welk strafbaar feit is dan sprake?
  dood door schuld
 • Wat is volgens het Wetboek van Strafvordering (WvSv) identificatiefouillering?
  een staande gehouden en aangehouden verdachte aan zijn kleding en voorwerpen die hij bij zich draagt of met zich meevoert onderzoeken
 • de eigenaar van een horecagelegenheid ontvangt een brief waarin wordt geschreven dat hij moet betalen aan een groep mensen. Als hij niet binnen een week betaalt, wordt zijn zaak in brand gestoken. Van welke strafbaar feit is hier sprake?
  afpersing
 • Wat is volgens het Burgerlijk Wetboek (BW) een overeenkomst?
  een afspraak tussen twee of meerdere partijen waaruit een verbintenis voortvloeit
 • iemand beschikt over een grote som geld dat afkomstig is van een overval. Hij brengt dit geld kleine porties naar diverse banken om de herkomst van het geld te verhullen. Waarvan is hier sprake?
  witwassen
 • Wanneer is er volgens het Wetboek van Strafrecht (WvSr) sprake van overmacht?
  als iemand een strafbaar feit begaat door een drang waaraan hij redelijkerwijs geen weerstand kan bieden
 • wat regelt het Wetboek van Strafvordering?
  procedures in een strafzaak
 • Welke arbeidsongevallen en bij wie moet de werkgever arbeidsongevallen melden volgens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Arbowet 1998)?
  arbeidsongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel en ziekenhuisopname dienen direct gemeld te worden bij de Inspectie SZW
 • de politie verdenkt dat een een groep personen een misdrijf aan het beramen is. Is het toegestaan dat een burger als infiltrant aan de opsporing meewerkt?
  Ja, dat mag als er een bevel is gegeven door de Officier van Justitie
 • Wat zijn volgens de Wet op de economische delicten (WED) economische delicten?
  delicten die schade aan het economisch leven veroorzaken
 • Wat is de betekenis van het gevaarsymbool waarbij de afbeelding van een doodskop wordt gebruikt?
  Giftig
 • In welke twee gevallen is er volgens het Wetboek van Strafrecht (WvSr) sprake van openlijke geweldpleging?
  Het geweld moet gepleegd zijn door twee of meer personen.
  Het geweld moet plaatsvinden op de openbare weg of op voor publiek toegankelijke plaatsen.
 • Een medewerker van het bedrijf treft een revolver aan in een kledingkast. U wordt erbij gehaald. e medewerker verklaart aan u dat hij de revolver zag liggen en verder niets heeft aangeraakt. U bent geen opsporingsambtenaar. Wat is de juiste handelwijze?
  U meldt het aantreffen van de revolver aan de centrale pst een vraagt politieassistentie
 • In welke drie gevallen is volgens het Wetboek van Strafrecht (WvSr) valsheid in geschrifte strafbaar?
  A veranderen van een geschrift
  B leveren of handelen
  C maken van een vals geschrift
 • Beveiligingsbedrijven hebben vaak te maken met privacygevoelige gegevens. 
  Hoe men om dient te gaan met deze gegevens staat in:
  De Wet Bescherming Persoonsgegevens
 • Wat is volgens het Wetboek van Strafrecht (WvSr) belemmering?
  als iemand die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of een vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten, alsmede hij die opzettelijk enige handeling, door een van die ambtenaren ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift, belet, belemmert of verijdelt
 • Het geschreven recht kunnen we verdelen in:
  Publiekrecht en Privaatrecht
 • Wat is volgens het Wetboek van Strafrecht (WvSr) vernieling computergegevens?
  het opzettelijk en wederrechtelijk verwerken, overdragen, veranderen, wissen, onbruikbaar, ontoegankelijk of er andere gegevens aan toevoegen van gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk of door middel van telecommunicatie zijn opgeslagen
 • Een wet die bindend in de Grondwet wordt voorgeschreven, zoals bijvoorbeeld het Wetboek van Strafvordering, noemt men ook wel een:
  Organieke wet
 • Wat is volgens het Wetboek van Strafrecht (WvSr) (zwaar) lichamelijk letsel?
  ziekte die geen uitzicht op volkomen genezing overlaat, voortdurende ongeschiktheid tot uitoefening van zijn ambts- of beroepsbezigheden, en afdrijving of dood van de vrucht van een vrouw
 • Wat is Jurisprudentie?
  Verzameling van vonnissen en arresten
 • Op grond van welke drie diploma's uit de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr) kan een beveiligingsorganisatie een medewerker ongeuniformeerd werkzaamheden laten verrichten?
  A beveiligingsmedewerker, differentiatie winkelsurveillant
  B vakdiploma beveiliging
  C beveiligingsmedewerker, differentiatie persoonsbeveiliger
 • Wie vertegenwoordigt het Openbaar ministerie bij het gerechtshof?
  Advocaat-generaal
 • Wat is volgens het Wetboek van Strafrecht (WvSr) dood door schuld?
  als een persoon schuldig is aan de dood van een ander en dit verwijtbaar is door onvoorzichtigheid
 • Stafrecht is een onderdeel van:
  Publiekrecht
 • Welke drie overheidsinstanties zijn volgens de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr) belast met de controle op legitimatiebewijzen, vergunningen en ontheffingen?
  A ministerie van Veiligheid en Justitie
  B politie
  C Koninklijke Marechaussee
 • Wie mogen er in geval van ontdekking op heterdaad aanhouden?
  Iedereen
 • Welke twee uitingen zijn volgens het Wetboek van Strafrecht (WvSr) geen terroristische activiteiten?
  A plegen van op mensen gericht proportioneel geweld
  B plegen van daden gericht op het toebrengen van ernstige schade aan de maatschappij
 • Hoe lang duurt het begrip 'terstond daarna' [bij sprake van heterdaad]?
  zo lang de achtervolging van de verdachte onafgebroken voortduurt
 • Welke verplichting heeft een werknemer volgens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Arbowet 1998) met betrekking tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)?
  deze op de voorgeschreven manier gebruiken en opbergen
 • Wie bepaalt of een burgerinfiltrant mag worden ingezet?
  Officier van Justitie of Rechter-commissaris
 • Wat is volgens het Burgerlijk Wetboek (BW) revindicatie?
  het recht van de eigenaar van een roerende of van een onroerende zaak om die van een ieder die deze zaak zonder recht onder zich heeft op te eisen
 • De wet BOB [Bestand aan opsporing door burgers] bepaalt:
  Inzet van burgers bij het opsporen van strafbare feiten
 • Wat is volgens het Wetboek van Strafrecht (WvSr) wederspannigheid?
  als iemand zich met geweld of bedreiging met geweld verzet tegen een ambtenaar werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, of tegen personen die hem daarbij krachtens wettelijke verplichting of op zijn verzoek bijstand verlenen
 • Als de komst van de Officier van Justitie niet kan worden afgewacht mag de lagere opsporingsambtenaar zijn taak gedeeltelijk overnemen.
  Hoe noemt men dit ook wel?
  Getrapte bevoegdheid
 • Wat is volgens het Wetboek van Strafvordering (WvSv) onderzoek aan kleding?
  oppervlakkig aftasten van de kleding
 • Wie is bevoegd tot in beslag nemen?
  Hij die de verdachte aanhoudt of staande houdt
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Van welke drie voorwaarden is volgens het Wetboek van Strafrecht (WvSr) sprake bij veroorzaken brandgevaar?
44
In welke drie situaties is volgens het Wetboek van Strafrecht (WvSr) een poging niet strafbaar?
42
Wanneer is er volgens het Wetboek van Strafrecht (WvSr) sprake van noodweer?
41
Wat is volgens het Wetboek van Strafrecht (WvSr) diefstal?
41
Pagina 1 van 59