Samenvatting WFT Basis Financiële Dienstverlening

-
716 Flashcards en notities
19 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "WFT Basis Financiële Dienstverlening". De auteur(s) van het boek is/zijn WFT. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - WFT Basis Financiële Dienstverlening

 • 1 Consument

 • Waarom maakt de financieel adviseur een financiële planning voor de consument?
  1) Om te inventariseren welke financiële behoeften de consument heeft.
  2) Om te berekenen wat de consument aan inkomen overhoudt.
 • Waar wordt de behoeften van de consument door beïnvloed?
  Door de levensfase waarin hij zich bevindt.
 • Wanneer is de Wet op het financieel toezicht (Wft) in werking getreden?
  Op 1 januari 2007.
 • Wat wordt verstaan onder functioneel toezicht?
  Toezicht op de gehele financiële markt en niet alleen op toezicht per sector.
 • Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op het gedrag van de financiële ondernemingen en markten?
  de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op de soliditeit van financiële ondernemingen?
  De Nederlandsche Bank (DNB)
 • Wie is verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht van financiële ondernemingen?
  De Nederlandse Bank (DNB)
  Toezicht op de soliditeit van financiële ondernemingen.
 • Wat is het doel van de Wft?
  Het doel van de Wft is om de wetgeving voor, en het toezicht op de financiële markten:
  1) doelgericht
  2) marktgericht
  3) inzichtelijk te maken.
 • 1.2 Levensfase van de consument

 • Waarom is het belangrijk om te weten in welke levensfase een consument verkeerd?
  Dit bepaald de persoonlijke en financiële situatie van een consument.
  Deze blijven niet zijn gehele leven hetzelfde.
  In de verschillende fasen van zijn leven heeft de consument behoefte aan verschillende financiële producten.
 • Wat wordt er gedaan bij een financiële planning?
  Er wordt een inventarisatie gemaakt van:
  1) de huidige persoonlijke financiële situatie;
  2) doelstellingen die hij in de toekomst wenst te bereiken;
  3) in kaart brengen van de financiële risico's.
 • Bij een financiële planning worden de doelstellingen de die consument in de toekomst wenst te bereiken geïnventariseerd. Welke doelstellingen zijn er?
  1) Noodzakelijke doelstellingen:
  Doelstellingen die een consument zeker moet realiseren, de eerste levensbehoeften (voedsel, onderdak, kleding) 
  - betalen van de huur of rente hypotheek
  - levensonderhoud na pensionering of overlijden
  - premie voor een ziektekostenverzekering

  2) Streefdoelstellingen:
  Prettiger bestaan. Kunnen eenvoudig worden bijgesteld.
  - eerder stoppen met werken
  - sabbatical
  - minder werken om de kinderen op te voeden

  3) Wensen: 
  Veraangenamen van het leven. Luxe. Wensen zijn onderling inwisselbaar.
  - minimaal drie keer per jaar op vakantie
  - elk jaar een nieuwe auto
  - dure merkkleding
 • 3 deelgebieden van financiële planning die gerelateerd zijn aan de levensloop van een cliënt?
  1) Inkomensplanning (20-45 jaar)
  2) Vermogensplanning (45 - 65 jaar)
  3) Estate planning (65 jaar - overlijden)
 • Een van de 3 deelgebieden van financiële planning is "Inkomensplanning". Vertel hier iets meer over.
  - Van 20 - 45 jaar
  - Verwerven en verschuiven van inkomen
  - Vergaren van vermogen
  - Zijn voornamelijk jonge mensen
  - Staan aan het begin van hun financiële levensloop.
  - Tijdens deze fase worden belangrijke beslissingen genomen.

  - Veranderingen volgen elkaar in rap tempo op, zoals:
  aangaan van een vaste relatie
  het kopen van een huis
  het starten met of veranderen van werk
  het krijgen van kinderen
  echtscheiding

  - Verschuiving van inkomen naar later ten behoeve van:
  studie van de kinderen
  vervroegde pensionering
  aanvulling op het pensioeninkomen.

  - Verzekeren van bepaalde risico's:
  werkloosheid
  arbeidsongeschiktheid
  overlijden

  - Vormen van vermogen (verder gevorderd in deze levensfase)

  - Belangrijke groep voor retailbanking:
  hypotheken
  spaarrekeningen
  beleggingsproducten
  verzekeringsoplossingen
 • Een van de drie deelgebieden van financiële planning is "Vermogensplanning". Vertel hier iets meer over.
  - 45 -65 jaar
  - Vermogen wordt uitgebreid en aangepast aan veranderende omstandigheden
  - uitgangspunt is: vermogen te laten groeien door optimaal gebruik van
  beschikbare financiële instrumenten
  beschikbare fiscale instrumenten
 • Een van de drie deelgebieden van financiële planning is "Estate planning" Vertel hier iets meer over.
  - 65 jaar tot overlijden
  - ook wel nalatenschapplanning genoemd.
  - overheveling van opgebouwd vermogen naar toekomstige generaties
  - beschikbare instrumenten
  testamenten
  huwelijkse voorwaarden
  vrijstellingen voor successie- en schenkingsrecht.
 • Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor zijn inkomensbeleid een levensloopmodel ontwikkeld dat uitgaat van 4 levensfasen. Welke zijn dat?
  1) Start-up
  Jong volwassenen
  Gaan uit huis en beginnen eigen beperkte éénpersoonshuishouding
  Inkomsten vaak lager dan de uitgaven => negatief vermogen
  Veel dingen moeten er worden aangeschaft: inrichting woning, televisie, wasmachine.

  2) Expansie
  Consument groeit snel in deze fase.
  Door huwelijk en geboorte van kinderen groeit het huishouden
  Vaak werken beide partners - carrière wordt gemaakt
  Inkomen is hoog en stijgt

  Kinderen worden geboren
  Er zal minder gewerkt worden
  Inkomen daalt.

  Huis wordt gekocht - hypotheek wordt afgesloten.
  Kosten voor de kinderen
  Negatieve balans tussen inkomsten en kosten.

  3) Rijpheid
  Hoofdkostwinnaar aan het eind van de carrièreladder
  Geen spectaculaire inkomensstijging
  Kinderen zijn ouder, beiden gaan meer werken
  Inkomen neemt vaak toe
  Uitgaven nemen af (kinderen staan op eigen benen). 
  Inkomensoverschot 
  Leningen worden afgelost. 
  Bezittingen (woning) is over de loop van de jaren in waarde gestegen.


  4) Teruggang
  Beide partners stoppen met werken
  Inkomen neemt af.
  Opname uit het vermogen.
  Kosten (uitgaven) voor gezondheid nemen toe.
  Op latere leeftijd behoeften nemen af - uitgaven nemen af
  Overlijden
  Resterende vermogen vererven naar de erfgenamen
 • Financiële planning begint met het inventariseren van de huidige persoonlijke financiële situatie.  Welke berekening wordt daarbij gemaakt?
  Het consumptief besteedbaar inkomen (CBI) 
  CBI is het inkomen dat resteert na aftrek van de belastingheffing en de vaste lasten.

  Wat is een andere benaming van CBI:
  Netto besteedbaar inkomen.
 • Wat is een andere benaming van consumptief besteedbaar inkomen (CBI)?
  Netto besteedbaar inkomen.
 • Wat is een andere benaming voor netto besteedbaar inkomen?
  Consumptief besteedbaar inkomen (CBI).
 • Welke informatie kun je halen wanneer je het consumptief besteedbaar inkomen hebt berekent?
  - Wat de cliënt maandelijks nodig heeft
  - Wat hij eventueel kan missen om zijn doelstellingen te realiseren
  - Wat hij kan missen om zijn risico's af te dekken
  - Bepalen wat het CBI in de toekomst minimaal moet bedragen
 • Hoe bereken je het Consumptief besteedbaar inkomen (Netto besteedbaar inkomen?
  Inkomen dat resteert na aftrek van de belastingheffing en de vaste lasten.
 • CBI bestedingsruimte kan op twee manieren worden berekend:
  - belastbaar inkomen
  - geldstromen
 • Hoe wordt het CBI door middel van de "belastbaar inkomen" methode berekent?
  Belastbaar inkomen box I en II
  -/- Forfaitaire bijtellingen box I
  -/- Niet-aftrekbar gedeelte lasten t.a.v. persoonsgebonden aftrek
  -/- Te betalen IB/ premie volksverzekering box I, II en III (incl. heffingskortingen)
  -/- Huur
  -/- Premies kapitaalverzekeringen
  -/- Niet-aftrekbare rente box III
  +    Revenuen box III (incl. kosten)
  -------------------------------
  Consumptief besteedbaar inkomen (CBI)
 • Hoe wordt het CBI door middel van de geldstromen berekend?
  Box I
  + Loon
  + Bijtelling leaseauto
  + Overige werkzaamheden
  - Hypotheekrente
  + Eigenwoningforfait
  - Premies lijfrenteverzekering
  - Premies kapitaalverzekeringen
  - Alimentatie
  = Verschuldigde inkomstenbelasting

  Box II
  + Dividenden
  + vervreemdingsvoordelen
  = Verschuldigde inkomstenbelasting

  Box III
  + Inkomsten
  - Kosten
  = Verschuldigde inkomstenbelasting

  + Diverse heffingskortingen

  = CBI
 • Wat is vermogen?
  Vermogen is het verschil tussen bezittingen en schulden op een bepaald moment.

  Het vermogen kan fysiek aanwezig en verborgen zijn, bijvoorbeeld
  - liquide middelen of aandelen (fysiek aanwezig)
  - overwaarde van de woning (verborgen)
 • Hoe wordt de berekening van het vermogen van een consument gemaakt?
  Door middel van een vermogensopstelling (vergelijkbaar met een balans)
  De vermogensopstelling geeft de bezittingen en de schulden op een bepaald moment weer. Momentopname.

  links bezittingen
  rechts schulden
 • Wat is een vermogensopstelling?
  Een vermogensopstelling is een soort balans voor de consument. Het geeft de bezittingen, schulden en het eigen vermogen weer.
 • Noem een aantal bezittingen van een consument?
  woning, auto, spaarrekening, effecten, vorderingen 
  ( Vordering: consument heeft een tegemoet van een derde: geld geleend aan een vriend of nog niet afgewikkelde erfenis)
 • Mogen onzekere vorderingen opgenomen worden in een vermogensonstelling?
  Nee.
 • Wat zijn aanspraken?
  Aanspraken zijn de bezittingen waarvan de waarde vaak moeilijk is vast te stellen. 
  Bijvoorbeeld:
  Pensioenen
  Nabestaandenpensioen
  Levensverzekeringen
  Lijfrenteverzekeringen
  Kapitaalverzekeringen
  Verzekering bij overlijden.

  De waarde is alleen te bepalen wanneer je de afkoopwaarde weet. 
  De afkoopwaarde kan dan in de vermogensopstelling worden genoteerd.
 • Welke schulden staan er bijvoorbeeld op een vermogensopstelling?
  De grootste schuld is de hypothecaire lening.
  - persoonlijke lening
  - doorlopend krediet
  - studieschulden
  - nog te betalen rekeningen
  - aanslag
 • Bezittingen op een vermogensopstelling, linkerkant?
  Woning
  Auto
  Inboedel
  Effecten
  Vorderingen
  Banktegoeden
 • Wat betekent liquiditeit van bezittingen?
  Dat is de mate van eenvoud waarmee een bezit kan worden omgezet in contanten, zonder al te veel kosten en koersverlies te maken.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

FISH (Fraude- en Informatiesysteem Holland)
In Fish worden alle incidenten met betrekking tot verzekeringen geregistreerd.

De verzekeraar kan via FISH nagaan of in het verleden problemen met de aanvrager zijn geweest. Heeft hij relatief veel schades geclaimd of is hij wegens fraude ooit uit een verzekering gezet.
Kifid Ombudsman / Geschillencommissie
o Klacht wordt ingediend bij het Kifid
o Ombudsman neemt de klacht in behandeling
o Ombudsman probeert het geschil tussen de klager en de verzekeraar of 
   TP op te lossen door bemiddeling.
o Ombudsman kan een advies uitbrengen aan de verzekeraar of de TP.
   Dit advies is voor geen van de partijen bindend.
o De Ombudsman kan de klacht doorverwijzen naar de Geschillencom-
   missie. Hij zal dit doen wanneer hij van mening is dat de klacht zich niet
   leent voor bemiddeling.

Geschillencommissie
o doet bindende uitspraken
o Bij de klachtenbehandeling toetst de Geschillencommissie of de goede naam van de verzekeringsbedrijf door de handelswijze va nde verzekeraar of tussenpersoon wordt geschaad. Is dat het geval dan is de klacht gegrond. Is de goede naam van het verzekeringsbedrijf niet geschaad dan is de klacht ongegrond.

Door de uitspraken van de Geschillencommissie ontstaat jurisprudentie, waaraan verzekeraars en tussenpersonen hun handelen kunnen toetsen.


Doel van het Kifid:
Het in stand houden en bevorderen van de goede naam van het verzekeringsbedrijf. Iedereen die een klacht heeft over een aangesloten verzekeraar of tussenpersoon kan bij het Kifid terecht.
Vrijwillig toezicht op het verzekeringsbedrijf?
KifiD: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Leden van de belangenorganisaties zijn verplicht lid van het Kifid:
Verbond van Verzekeraars/NVA/ NBVA/ NVGA

andere verzekeraars en TP kunnen zich vrijwillig aansluiten bij het Kifid.

TP maken lidmaatschap Kifid kenbaar: op briefpapier
Verzekeraars maken lidmaatschap Kifid kenbaar: in hun polisvoorwaarden
Belangenorganisaties voor TP en gevolmachtigd agenten
Om o.a. de belangen te behartigen bij bijv. overleg met de verzekeraars en de overheid.
Niet iedere TP of gevolmachtigde agent kan lid worden van een van deze organisaties.

o De organisaties stellen aan de leden eisen ten aanzien van kennis en professionaliteit.
o schrijven erecodes en regels voor waaraan leden zich dienen te houden.

Belangrijkste belangenorganisaties voor tussenpersonen:
NVA: de Nederlandse Vereniging van assurantieadviseurs en 
         fin. dienstverleners
NBVA: de Vereniging van onafhankelijke fin. en assurantieadviseurs

Voor gevolmachtigde agenten:
NVGA: de Nederlandse Vereniging van Gevolgmachtigde Assurantiebedrijven
Vrijwillig toezicht, door wie wordt deze uitgevoerd?
De gezamenlijke verzekeraars hebben een overkoepeld orgaan: 
Het Verbond van Verzekeraars.

Doelstelling:
o behartiging van de algemene belangen van het verzekeringsbedrijf in
   Nederland en van de leden in het bijzonder
   - overleg met de overheid
   - berichtgeving over belangrijke ontwikkelingen op verzekeringsgebied
      zoals verandering van wetgeving.
o het bevorderen en in stand houden van de goede naam van het 
   verzekeringsbedrijf in Nederland.
   - instellen van vrijwillig toezicht in de vorm van medewerking aan
      Kifid.

Het Verbond van Verzekeraars heeft 3 sectoren:
1) sector Schade
2) sector Leven
3) sector Zorg

deze sectoren wijn weer verdeeld in afdelingen, waarbinnen de diverse branches zijn ondergebracht.
Wie houdt toezicht op de naleving van gedrag?
AFM. 

Naast regels betreffende de solvabiliteit (toezicht DNB) zijn in de Wft regels vastgesteld voor fin. dienstverleners over hoe ze zich tegenover de consument dienen te gedragen.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de naleving van dit gedeelte van de Wft.

Gedragsregels in de Wft hebben tot doel het vastleggen van de verantwoordelijkheden van fin. dienstverleners ter bescherming van de consument. Deze bescherming is nodig vanwege de risico's die vaak verbonden zijn aan de aanschaf van fin. producten.

De consument heeft over het algemeen minder verstand van deze materie dan de fin. dienstverlener, daarom is een goed informatieplicht noodzakelijk.
Het is belangrijk dat een fin. dienstverlener een consument zorgvuldig adviseert en daarbij voldoende rekening houdt met de belangen van de consument.
Wft stelt de volgende voorwaarden aan verzekeraars - Toezicht DNB?
o voor verzekeraars slechts twee rechtsvormen toegestaan:
   - Naamloze Vennootschap (NV) (met winstoogmerk)
   - Onderlinge Waarborgmaatschappij (zonder winstoogmerk)
      (coöperatieve vereniging die uit leden bestaat)

o verzekeraars mogen slechts het verzekeringsbedrijf uitoefenen.
   - mogen dus geen bankbedrijf uitoefenen.
   - bankbedrijf wordt dan ondergebracht in een andere N.V.

o het levensverzekeringenbedrijf mag niet in dezelfde rechtspersoon 
   worden ondergebracht als het schadeverzekeringsbedrijf

o Beschikken over een vergunning van DNB

o De Wft stelt eigen aan de hoogte van het minimale eigen vermogen


Niet aan eisen voldoet: Acties van DNB in de volgende volgorde
o adviezen aan de verzekeraar hoe deze de situatie kan verbeteren
o advies niet opgevolgd, dan kan DNB het advies publiceren in de
   landelijke dagbladen
o wanneer de verzekeraar ook na publicatie weigert het advies op te volgen
   dan kan DNB de rechter vragen om tot liquidatie van de verzekeraar over
   te gaan.

Daarnaast heeft DNB nog een aantal rechtsmiddelen:
o het geven van aanwijzingen die door de verzekeraar moeten worden 
   opgevolgd
o het aanstellen van een stille curator die de in problemen verekerende 
   verzekeraar begeleidt
o het verplichten tot overdracht van de gehele verzekeringsportefeuille
   aan een andere verzekeraar.


Waaronder is het wettelijk toezicht op het verzekeringsbedrijf ondergebracht?
Sinds 1 januari 207 geheel ondergebracht in de Wet financieel toezicht (Wft).

doel: bescherming van de consument

Wettelijk toezicht:
o solvabiliteit van de verzekeraars
Waarom is het toezicht op het verzekeringsbedrijf strikt gereguleerd?
De consument die zijn risico's onderbrengt bij een verzekeringsmaatschappij moet er op kunnen vertrouwen dat de maatschappij in staat is om uit te keren, als de verzekerde gebeurtenis zich voordoet. De overheid heeft dit belang eveneens onderkend en daarom is het toezicht op het verzekeringsbedrijf strikt gereguleerd.