Samenvatting Wft Basismodule PE 2011 - 2012

-
31 Flashcards en notities
15 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Wft Basismodule PE 2011 - 2012

 • 2 Nieuw systeem voor witwasmeldingen

  • Systeem verouderd en sluit niet meer aan op bestaande ICT systemen;
  • goAML: Goverment Against Money Laundering;
  • Belangrijkste verschil: via internet melden
 • 3 Verhoging assurantiebelasting

  • Per 1 maart van 7,5% naar 9,7%
  • Toepassen op verzekeringen die op of na 1 maart 2011 zijn ingegaan of verlengd;
  • Ook over mutaties op lopende contracten die op of na 1 maart 2011 plaatsvinden geldt het nieuwe tarief;
  • Nieuwe tarief ook van toepassing op premies die vervallen op of na 1 maart (b.v. termijnbetalingen);
  • Ook op naverrekeningen na 1 maart 2011;
  • Vanaf 2015 wellicht weer naar 9,5%
 • 3.1 Geen assurantiebelasting van toepassing op

  • Levensverzekeringennl
  • Ongeval- invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
  • Ziekte en ziektekostenverzekeringen waaronder de basiszorgverzekering;
  • Werkloosheidsverzekeringen;
  • Transportverzekeringen;
  • Herverzekeringen;
  • Exportkredietverzekeringen;
  • Verzekeringen van zeeschepen, met uitzondering van pleziervaartuigen;
  • Verzekeringen van luchtvaartuigen die hoofdzakelijk als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer worden gebruikt
 • 4 Beloning Financieel Dienstverlener

 • Diverse beloningsmodellen:
  • Provisie;
  • uurloon;
  • vaste prijs;
  • Service Abonnement
 • 4.1 Provisie

  • Bij afsluiting financiële producten;
  • Geldbedrag voor bekostiging van de geleverde diensten voor advies en bemiddeling;
  • Verbod in 2013;
  Provisie toegestaan voor bepaalde producten. Voorwaarden:
  • Passende provisieregel: het is verboden om als aanbieder, bemiddelaar of adviseur provisie te betalen of te ontvangen voor het bemiddelen of adviseren over complexe producten, hypothecair kredieten, (natura) uitvaartverzekeringen en betalingsbeschermers die niet noodzakelijk is voor het verlnenen van de betreffende dienst of deze mogelijk maakt;
  • Alleen mogelijk als er sprake is van een passende provisie;
  Fee/vast tarief:
  • Betaling door de klant zelf;
  • Vast uurtarief of (inzicht in benodigde uren en tarief);
  • Vast bedrag voor de gehele bemiddeling
 • 4.1.1 Serviceabonnement Financieel Dienstverlener

  • Service abonnement is een contract tussen de dienstverlener en de consument/bedrijf;
  • Beschrijving van diensten waarop de klant recht heeft;
  • Beschrijving van kosten;
  Service abonnement kan een verzekering zijn:
  • Meestal bij belangenbehartiging bij schade is er sprake van een verzekering;
  • Standpunt DNB: er is sprake van een verzekering indien het abonnement voorziet in meer dan louter administratieve handelingen bij een toekomstig onzeker voorval;
  • Financieel dienstverleners mogen niet zonder vergunning werken en moeten hun activiteiten aanpassen zodat een vergunning niet meer noodzakelijk is. Dan geen controle DNB meer;
  Vermijden dat Service Abonnement een verzekering is:
  • Verzekering indien:
  1. een overeenkomst;
  2. verbintenis tot premiebetaling;
  3. verbintenis tot uitering;
  4. onzekerheid
  • Wordt aan één van deze criteria niet voldaan, dan geen verzekering;
  • Onzekerheid belangrijke bepalende factor: is het tijdens het afsluiten van de overeenkomst al dan niet zeker of, wanneer of hoe vaak de TP gehouden tot uitkering of de toegezegde prestatie;
  • Bij administratieve handelingen wel onzekerheid, geen uitkering dus geen verzekeringsovereenkomst;
  • Bij belangenbehartiging: zowel onzekerheid als uitkering. Gesprekken met verzekeraars over de hoogte van de uitkering en er is geen zekerheid over de frequentie van gebruik van de dienst
 • Niet kernmerken als verzekering, dan:
  • Niet voldoen aan criterium: verbintenis tot uitkering:
  Abonnement die louter administratief is;
  • Niet voldoen aan criterium: onzekerheid
  Geen handelingen opnemen die voortvloeien uit 
  omstandigheden die tijdens het sluiten van het
  abonnement nog niet bekend waren
 • 4.1.2 BTW, assurantiebelasting of van beide vrijgesteld

  • Advisering = BTW
  • Bemiddeling = Assurantiebelasint (mits niet vrijgesteld)
  • Vuistregel: bij verzending factuur reële kans op sluiten overeenkomst, dan is het bemiddeling;
  • Vrijstelling ass.belasting voor dat deel van de premie die betrekking heeft op vrijgestelde producten;
  Abonnementsystemen:
  • Per product bezien of er sprake is van BTW of Ass. Belasting;
  • Check-up verzekering = ass. belasting;
  • Advies = BTW
 • 5 Leidraad informatie over risicoprofielen

  • Voor aanbieders van beleggingsadvies en vermogensbeheerders;
  • Leidraad AFM voor betere informatie omtrent beleggingen;
 • 5.1 Consument krijgt mogelijk sterk verschillende adviezen

  • Financiële instellingen moeten bij beleggingsadviezen een risicoprofiel maken:
  • Profiel bestaat uit: persoonlijke en financiële gegevens en risicobereidheid klant (neutraal of offensief);
  • Nu verschillende risicoprofielnamen of zelfde namen met verschillende inhoud;
  • Ook sterk verschillende adviezen voor dezelfde consument;
  Leidraad informatie over risicoprofielen AFM;
  • Bevat aanbevelingen om beleggingen en risico's beter op elkaar te laten aansluiten;
  • Kan door financiële instellingen worden gebruikt;
  • 6 vragen en een grafische weergave van het risico;

  Verbetering informatievoorziening:

  • Informatie is evenwichtig: informatie is bedoeld om consument te informeren over relevante risico's (geen reclame)
  • Informatie is vindbaar: niet verspreiden over verschillende documenten, maar in één document opnemen;
  • Informatie is begrijpelijk: taalgebruik, voorbeelden en benoemen explicite risico's;
  • Informatie is correct, duidelijk en niet misleidend
  • Wat is een risicoprofiel: consument moet snappen waar het over gaat. Gaat over de standaardverdeling in belegingscategoriën binnen een risicoprofiel en niet over beleggingen of het risicoprofiel van de consument zelf;
  • Waarom deze info?: begrip of inhoud, aard en doelstelling risicoprofiel;
  • Hoe wordt er belegd in het risicoprofiel? info over de wijze waarop er belegd wordt;
  • Wat zijn de risico's en verwachte rendement van de beleggingen? info over de mogelijke uitkomsten en risico's beleggingen;
  • Wat zijn beleggingskosten: kostenstructuur en kostenniveau
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is claw back?
1
Pagina 1 van 1