Samenvatting Work Psy

-
ISBN-10 1781344515 ISBN-13 9781781344514
595 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Work Psy ". De auteur(s) van het boek is/zijn Harrie Adriaens. Het ISBN van dit boek is 9781781344514 of 1781344515. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Work Psy

 • 1 Work psychology: an initial orientation

 • wat is de informatieve definitie van psychologie door Miller 1966?

  the science of mental live / de wetenschap van het mentale leven.

 • Noem de 5 basisgebieden van de algemene psychologie.

  Fysiologische psychologie, cognitieve psychologie, ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie en persoonlijkheidspsychologie.

 • Miller 1966 definitie: de wetenschap van het geestelijk leven. Wat wordt hier mee bedoelt?

  Geestelijk leven verwijst naar 3 fenomenen: gedrag, gedachten en emoties.niet iedereen vindt dat dit op een wetenschappelijke manier bestudeert kan worden: bv experiment. argument: gedrag verandert als er geobserveerd/geexperimenteerd wordt.

 • Basispsychologie  of algemene psychologie noem 5 

  Fysiologische psychologie: relatie tussen lichaam en geest. bv electrische activiteit in de hersenen ten tijde van een bepaald soort lichamelijk gedrag, gedachte of emotie(de lich. verandering bij stress op het werk) 

  Cognitieve psychologie: cognitief functioneren, opnze denkprocessen. bv hoe we info kunnen onthouden onder bepaalde condities en hoe we info in de gedachten kunnen brengen bij het nemen van beslissingen.

  ontwikkelingspsychologie: bv onderzoek naar het moment waarop kinderen bepaalde concepten kunnen begrijpen en taal leren. Ook volwassenheid.

  Sociale psychologie: hoe ons gedrag, gedachten en emotionele affecten door anderen worden beinvloed en andere mensen beïnvloeden  hoe groepen mensen beslissingen nemen en hoe bepaalde attituden jegens een groep effect hebben op het gedrag dat gericht is op zo'n groep.

  Persoonlijkheidspsychologie: richt zich op waar mensen verschillen in gedrag, gevoel en denken en hoe deze verschillen kunnen worden gemeten.

 • Arbeids-en organisatiepsychologen gebruiken concepten, ideen en theorieen uit verschillende gebieden vd algemene psychologie noem de kritiek hierop van Schonpflug(1993)

  Zei dat de arbeid en organisatiepsychologie niet veel heeft aan de algemene psychologie omdat deze zich alleen bezig houdt met kennis opdoen, terwijl arbeid en organisatiepsychologen steeds bezig zijn met het oplossen van problemen. 

 • psychologie is een discipline die verschillende visies omvat over wat een persoon is.  Gestaafd op mensbeelden noem de psychoanalytische benadering.

   

  • 1.Psychoanalytische benadering± pschodynamische benadering, Freud 1856/1939 psychisch functioneren gedreven door instinctieve krachten)sex-agressie' ID± de bron van onze instincten zoals sex en agressie. werkt d.m.v. het lustprincipe het wil onmiddelijke bevrediging van lusen, kent geen remmingen en kan geen onderscheid maken zussen realiteit en fantasie.
  • Ego+ tracht de id/impulsen te kanaliseren in sociaal geaccepteerde gedragingen. Het werkt op het realiteitsprincipe , verdraagt uitstel en kan onderscheid maken tussen realiteit en fantasie. Kan id impulsen niet elimineren of blokkeren.
  • Superego± is het geweten, de bron van moraliteit. Ontwikkelt zich tijdens de kinderjaren en is geinternationaliseerde versie vd principes vd ouders. Werkt op perfectieprincipe en ideale standaarden. Onbewust en altijd in conflict met elkaar. Als het uit de hand loopt+ wordt het voelbaar en kunnen angstreacties ontstaan, maar vaak niet kunnen zeggen waarom we ons angstig voelen. onderdrukken van het bewuste± d.m.v zelfverdedigingsmechanismen projectie± dat we aan andere mensen dingen toeschrijven die we niet leuk vinden ion onszelf omdat het makkelijker is om de ander te beoordelen of veroordelen dan onszelf.
  • verdringing± ontkennen dat de dingen zijn zoals ze werkelijk zijn om er maar niet mee te worden geconfronteerd. 
 • Carl Jung was een leerling van Freud later ontwikkelde hij een andere visie op de psychoanalyse welke

  `CArl Jung breidde het idee van het onderbewuste uit met een collectiefr onderbewuste en ook persoonlijk onbewuste. Collectieve onderbewuste wordt gezien als een ef°rfelijk onderdeel vd persoonlijkheid met beelden die nooit in het bewuste zijn geweest zoals het beeld van God, de wijze oude man en de jonge held. Jung maakte onderscheid tussen manieren waarop verschillende mensen in de wereld stonden± introvert: neiging om te reflecteren op eigen ervaringen: en extravert: een voorkeur voor sociaal contact. Jung identificeerde ontdekken, intuitie, gevoelens en gedachten als andere manieren vd wereld ervaren. 

 • Kritiek op Freud± na de jaren vijftig: 

  de theorie is moeilijk te bewijzen, en dus niet wetenschappelijk is: teveel gericht op mannen en sex. Wel nog steeds gebruikt in taal en soms  op het werk: gedrag wordt niet gedreven door winst maar door conflicten, verdedigingsmechanismen en persoonlijke belangen vd betrokken mensen. 

 • Wat hebben Schneider en Dunbar ) 1992' beschreven:

  BEdrijfsovernames in termen van psychoanalyse. de psychoanalytische traditie tracht te verklaren waarom gedrag op het werk vaak irrationeel, vijandig of zelfverdedigend is.

   

 • 1.1 Basis psychologie en work psychologie.

 • testen

  antwoord

 • testen

 • 1.1.1 the psychoanalytic tradition

 • Wie was de grondlegger van de psychoanalyse

  sigmund freud

 • Noem het kenmerk van de psychoanalyse

  the way we function psychologically is driven by unconcscious basic instincts (like seks violence and agression)

 • Wat zijn de drie facetten van de psyche volgens freud

  het id

  het ego

  het superego

 • Id: instinctual energy - met name sex en agressie - pleasure principle ik wil het en ik wil het nu. maakt geen onderscheid tussen fictie en realitiet

  Ego: channels impulses so that they are expressed in a sociable acceptable way. - reality principle -  kan impulsen sturen - -niet elmineren of blokken, zorgt ervoor dat impulsen op sociaal wenselijke wijze ' verwoord' worden

  superego: the conscience. - principles of perfection -  ontwikkelt zich tijdens kindertijd en vertegenwoordigt de geinternaliseerde normen van de ouders - gaat uit van perfectie

 • name the defense meganisme to reduce stress when in conflict

  welke afweermechanismen benoemt freud om met de spanningen om te gaan die ontstaan bij conflicten

  - projection  werkelijkheid verdraaien en nare gedachten bannen door projectie (nare eigenschappen bij anderen herkennen, niet bij jezelf) and denial

 • hoe moet je je volgens Freud gedragen als psychologisch gezond

  houden van en werken (liefde)

  note: in de huidige psychologie wordt er veel gewerkt op basis van zelf-reflectie - verslagen etc... dit staat lijnrecht tegenover het gedachtengoed van freud en aanhangers.

 • key to understand a person according to freud

  Discover the unconscious conflicts. mostly when guard is down (dreams  - slip of the tongue)

 • wat zegt de psychoanalyse over werk

  psychoanalyse emphasis unconscious psychological conflicts that influece the way people do their work. These conflicts reduce effectiveness at work

 • welke kanttekeningen plaatsten andere psychologen bij het werk van Freud

  the drives were to few and too negative. more emphasis on social behaviour. motivation from other aspects than instinct or rationalisation.

 • noem een belangrijke post freud psychoanalyticus en benoemd zijn gedachtengoed

  Carl Jung 1933 - he introduced collective consciousness as well as personal conscious. we create images in which we believe that we have never seen such as believe in gnod, or wise old person of young hero.
   
  he also distinguised extraversion (preference for social contact) and introversion (tendency to relfect on one's own experiences). 
   
  he indicated intuition, sensing, feeling thinking as other ways of experiencing the world.
 • wat is de belangrijkste kritiek op de psychoanalyse

  unscientific because subject to interpretation, and incable of being proved or disproved.

  sinds 1950 niet meer dominant

 • op welk gebied maken we nog steeds gebruik van psychoanalyse?

  in workfield, mainly to prove that behaviour in work relations is not only driven by the will to win, but that behaviour of people (conflicts, defence mechanisme and personal concerns) are important.

 • schneider and dunbar (1992) hebben onderzoek gedaan naar overnames en onderliggende thema's uit de psychoanalyse als afhankelijkheid, controle, macht en intimiteit. ook vince (2002) past psychoanlyse gedachtengoed toe op de wijze waaromgrote organisatorische verandering bekeken en gemanaged werd in een grote organisatie.

   
 • Gevolgen van de psychoanalytische benadering voor arbeid

  to explain why behaviour at work can often seem irrational, hostile of self defeating.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

What should work psychologists do
Analysing and answering questions as:How do different groups at work relate to each other, how can fairnes be achieved at work, how can the potential value of a diverse workforce be made a reality and how can small organisation with limited resources make use of what work psychology can offer. in all  types of industry
In what way has work changed over the last years
New technologies, more pressure on return, flexible work, demography, changing mix of people
What kind of work?
Teaching, consultants, researches. 
What does work psychology concern
The interaction between an individual and his working place
the relationships between people in their work setting
This includes assessment, training, selection, performance appraisal, career development, organisational changes, human machine interaction, counselling, design of working environment, employee relations and motivation. 
The theoretical traditions in psychology
Psycho analyse
trait tradition
behaviourism
phenomenology
social cognitive tradition (most recent)
Role of education
The way that disabled children are socialised. what does one expect of disabled children
What has been done to integrate disabled people in working environment
Legislation
adapt working space
make use of thechnological advances
Definition disability
The loss of opportunities to take part in the normal life of the community on an equal level with others due to physial and social barriers. 
What is the social role of networks
Ethnic minorities tend to form networks with same people. All share the same view. Risk of self perpetuating. 
Why are ethnic minorities at disadvantage
Person perception and identy that lead majority and minority groups to hold certian opinion about themselve and each other.