Samenvatting WTF Basis

-
249 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - WTF Basis

 • 1 WTF Basis

 • Waarmee kun je de financiële gevolgen van een doel op een rij zetten?
  Liquiditeitsplan en het vermogensplan
 • Het liquiditeitsplan geeft aan..
  Op welk moment voor welk doel geld beschikbaar moet zijn
 • Het vermogensplan geeft aan..
  wat de ontwikkeling is van de financieringsbron
 • In welke 3 prioriteiten kan een doel ingedeeld worden?
  Noodzaak, streven en wens
 • Noodzakelijke doelen zijn..
  doelen die rechtstreeks te maken hebben met de bestaanszekerheid zoals onderdak, kleding, voedsel, water en verwarming. financieel gezien zijn dit bijv. levensonderhoud voor de oude dag, vermijden acuut geldtekort enz.
 • Streefdoelen zijn..
  Gericht op een aangenamer leven, zoals stoppen voor de wettige pensioenleeftijd of stoppen met werk om de kinderen op te voeden of te studeren of voor een sabbatical.
 • Wat is lastenegalisatie?
  De consument kan de maanden met een tekort opvangen uit het overschot van andere maanden. Dit wordt ook wel het zekerheidsmotief genoemd of zekerheidssparen. De consument legt dus een financiële buffer aan. Het NIBUD adviseert een buffer aan te houden van ongeveer 7-10 maal het maandelijks netto inkomen.
 • Welke doelen kunnen gefinancierd worden met een persoonlijk vermogen?
  - Financiële zekerheid
  - consumptief doel (doelsparen, zoals auto of vakantie)
  - levensreserve (vermogenssparen, niet kunnen werken door leeftijd of minder werken i.v.m. de opvoeding van de kinderen)
 • Wanneer is er sprake van rentenieren of interen?
  Als de onttrekkingen gelijk of lager zijn dan de rendementen is er sprake van rentenieren. Is dit niet het geval en neemt het vermogen af dan is er sprake van interen.
 • Hoe heet de kredietvorm dat je in het rood mag staan?
  Rekening-courantkrediet
 • Economen onderscheiden 4 productiefactoren, welke zijn dit?
  Arbeid (loon)
  Kapitaal (rente)
  Grond (huur, pacht)
  Ondernemerschap (winst)
 • Wat is een deposito?
  Bij een deposito wordt er met een bank aangespreoken wanneer het spaartegoed vrijkomt. Bij een gewone spaarrekening is dit direct opeisbaar.
 • Het omzetten van de belegde waarde in geld heet?
  Liquideren of liquide maken
 • Consumptief en hypothecair zijn bedoel voor?
  financiering van gebruiksgoederen en voor de financiering van een woning ed.
 • Wat dient een balans en een kasstroomoverzicht voor?
  De balans geeft een overzicht van alle bezittingen en schulden en een kasstroomoverzicht geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven.
 • Een solvabele huishouding is te herkennen aan?
  Een positief persoonlijk vermogen aan de passiefzijde. Dit betekent dat het huishouden aan haar verplichtingen kan voldoen en zelfs nog geld overhoudt.
 • Voldoende liquide wil zeggen dat?
  Er voldoende direct inzetbare middelen zijn om verplichtingen na te komen
 • Welke stadia doorloopt een consumentenhuishouding volgens het levensloopmodel?
  - Start-up: Eigen huishouding begonnen, persoonlijk vermogen vaak negatief door bijv studieschuld. Uitgaven zijn hoger dan inkomsten vanwege aanschaf vele spullen.

  - Expansie: Huishouding meer leden, ontwikkeling loopbaan, grotere woning, persoonlijk vermogen is nog vaak negatief.

  - Rijpheid: Kostwinnaar aan top van zijn loopbaan, kinderen ouder, inkoming huishouden neemt toe, persoonlijk vermogen groeit snel.

  - Teruggang: Einde carrière, AOW en pensioen, Persoonlijk vermogen wordt aangesproken, balanstotaal neemt geleidelijk af.
 • Het levensloopmodel heeft 4 factoren, welke?
  - Scheiding
  - Kinderloos
  - Arbeidsongeschiktheid
  - Vroegtijdig sterftegeval
 • Noem 3 onafhankelijke organisaties waarbij je informatie kan inwinnen wat betreft de financiële huishouding?
  - NIBUD
  - Consumentenbond
  - AFM (Autoriteit financiële markten; onafhankelijke gedragstoezichthouder voor de financiële sector)
 • Een overeenkomst is rechtsgeldig bij?
  - Wilsovereenstemming (vrijwillig); Aanbod e aanvaarding sluiten op elkaar aan en  dienen aan te sluiten op de bedoeling van beide partijen (geen dwaling).
  - Handelingsbekwaamheid
  - Duidelijk wat er afgesproken is (bepaaldheid van verplichtingen)
  - Geoorloofde afspraak (niet strijdig met de wet of goede zeden)
 • Wat is handlichting?
  Als een rechter een niet volwassenen handelingsbekwaam verklaart voor bepaalde rechtshandelingen.
 • Wat is onder curatele stellen en onder bewind stellen?
  Bij onder curatele stellen wordt je handelingsbekwaamheid ontnomen je mag hierdoor geen rechtshandelingen meer verrichten. Bij onder bewind stellen mag wordt je handelingsbevoegdheid gedeeltelijk of geheel ontnomen, hierdoor mag hij geen beslissingen meer nemen over zijn vermogen maar mag diegene nog wel andere rechtshandelingen verrichten.
 • Wanneer is er sprake van mentorschap?
  Wanneer iemand door lichamelijke of geestelijke ziekte zijn persoonlijke belangen niet meer kan behartigen. De persoon in kwestie blijft wel handelingsbekwaam en handelingsbevoegd.
 • Wat is het verschil tussen een nietige rechtshandeling en een vernietigbare rechtshandeling?
  Een nietige heeft nooit bestaan, er is iets misgegaan bij de rechtshandeling waardoor deze niet rechtsgeldig is. Dit kan bijvoorbeeld wanneer deze is strijd is met de wet. Een vernietigbare heeft wel bestaan maar is achteraf door een rechter ongeldig verklaard. Is is iets mis geweest met de handelend persoon bijvoorbeeld dat deze handelingsonbekwaam of niet handelingsbevoegd was. Ook kan dit gebeuren bij dwaling of onder bedreiging.
 • Waar is de consumentenbescherming voor de financiële sector in geregeld?
  In de wet op het financieel toezicht (Wft).
 • Wat zijn de maximale buitengerechtelijke incassokosten?
  €6.775,-
 • Welke tarieven worden gehanteerd bij buitengerechtelijke incassokosten?
  Vordering tot €2.500,- 15% (met een minimum van €40,-)
  Vordering tot €5.000,- 10%
  Vordering tot €10.000.- 5%
 • Welke fases moet bij een incassoprocedure doorlopen worden?
  - Sturen factuur met betalingstermijn
  - Eerste aanmaning (ingebrekestelling verklaring en nieuwe betalingstermijn)
  - Debiteur in verzuim
  - Tweede aanmaning (Nieuwe betalingstermijn 14 dagen en met welk bedrag factuur wordt verhoogd indien de debiteur weer niet betaald)
 • Waarop mogen geen incassokosten in rekening gebracht worden?
  Bij vorderingen die voortkomen uit consumptief krediet dat onder de wet op het consumptief krediet valt (Wck)
 • Consumptief krediet is een bankterm voor kredietvormen die worden gebruikt voor de aanschaf van goederen met beperkte houdbaarheid zoals auto's en witgoed. Je hebt verschillende vormen, namelijk: Persoonlijke lening, doorlopend krediet, koop op afbetaling en huurkoop.
 • De tegenhanger voor consumptief krediet is het hypothecair krediet, dat wordt gebruikt voor de aanschaf van duurzame zaken zoals onroerend goed. Een andere naam die ook wel gebruikt wordt in plaats van consumptief krediet is goederenkrediet.
 • Hoeveel bedraagt de vertragingsrente?
  Dit is het contractueel vastgestelde tarief of anders de wettelijk vastgestelde rente, deze bedroeg voor consumentenzaken in 2015 2%
 • Hoeveel bedraagt de standaard bedenktijd?
  14 Dagen, bij levensverzekeringen is dit echter 30 dagen.
 • Wat is koude uitsluiting?
  De algehele uitsluiting van gemeenschappelijk vermogen.
 • Wanneer zijn beiden echtgenoten hoofdzakelijk aansprakelijk (ook bij huwelijkse voorwaarden) voor een schuld die een van hun heeft gemaakt?
  Bij een verbintenis volgens de gewone gang van de huishouding, hierdoor ontstaat een huishoudelijke schuld.
 • Door echtscheiding of einde van geregistreerd partnerschap vervalt ook de gemeenschap van goederen. Echter kan de partner wie eerst niet aansprakelijk was voor een bepaalde schuld (indien het geen huishoudelijke schuld was) nu wel aansprakelijk gesteld worden. Dit kan voorkomen worden door af te zien van de gemeenschappelijke bezittingen.
 • Loonbelasting wordt door de werkgever ingehouden op het loon van de werknemer. Deze belasting is een voorheffing op de inkomstenbelastig, Aan het einde wordt dit met elkaar verrekend.
 • Inkomstenbelasting wordt geregeld in de Wet IB 2001. De inkomsten waarover iemand belasting betaald worden onderverdeeld in 3 soorten, namelijk:

  - Box 1: Inkomen uit werk en woning
  - Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang
  - Box 3: Inkomen uit sparen en beleggen
 • De wet voegt de meeste van deze aftrekposten samen in de persoonsgebonden aftrek. Deze wordt eerst verrekend in box 1, het eventueel meerdere in box 3 en daarna, indien nodig, in box 2. Aftrek die nog niet verwerkt is wordt meegenomen naar volgend jaar.
 • Welke aftrekposten zijn er?
  Bepaalde lijfrentepremies, betaalde partneralimentatie, bepaalde ziektekosten en bepaalde giften.
 • Wanneer ben je partners voor de inkomstenbelasting?
  - Als je getrouwd bent of geregistreerd partnerschap hebt
  - Notarieel samenlevingscontract
  - Samen een kind
  - Erkenning van kind met samenwonende
  - Status van partner voor de pensioenregeling
  - Samen gerechtigd zijn tot de woning
  - Zelfde adres staat een minderjarig kind ingeschreven
 • De som van alle 3 de boxen heet de gecombineerde inkomensheffing. Hierop wordt de standaardheffingskorting in mindering gebracht. De uitkomst hiervan is hetgeen wat je aan belasting moet betalen.
 • Waaruit bestaat de standaardheffingskorting?
  - Algemene heffingskorting
  - Arbeidskorting
  - Werkbonus
  - Inkomensafhankelijke combinatiekorting
  - Jonggehandicaptenkorting
  - Ouderenkorting
  - Alleenstaande-ouderenkorting
  - Korting voor groene beleggingen
 • De algemene heffingskorting bedraagt:
  - € 2.203,- Voor personen jonger dan de AOW-ingangsleeftijd
  - € 1.123,- Voor personen die dit wel bereikt hebben
  Verminderd met 2,32% van het belastbaar inkomen uit werk en woning, voor zover dit inkomen hoger is dan € 19.822,-. Deze vermindering is noot hoger dan € 861,-
 • Floor (25) heeft een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 30.000,-. wat is haar algemene heffingskorting?
  30.000 - 19.822 = 10.178
  10.178 x 0,0232 = 236
  2.203 - 236 = € 1.967,-
 • De arbeidskorting wordt berekend over arbeidsinkomen, dit is het totaal van de inkomenscomponenten; winst uit onderneming, loon en resultaat uit overige werkzaamheden.
 • De arbeidskorting wordt als volgt berekend:
  1. Eerst moet de som genomen worden van:
      - 1,810% van het arbeidsinkomen, met een maximum van € 163,- en
      - 19,679% van het arbeidsinkomen, voor zover dit hoger is dan € 9.010,-. De som is echter maximaal €2.220,-
  2. Van deze som moet het volgende afgetrokken worden:
      - Een bedrag van 4% van het arbeidsinkomen zover dit hoger is dan              € 49.770,-. Deze vermindering mag maximaal € 2.036,- bedragen.
 • Sasha (23) verdient in 2015 € 12.000,- aan loon, bereken haar arbeidskorting?
  € 12.000 x 0,0181 = € 217 --> max. is € 163
  € 12000 - € 9.010 = € 2.990
  € 2.990 x 0,19679 = € 588
  € 588 + € 163 = € 751
 • De heer ter Haar verdient in 2015 € 45.000,- aan loon en € 10.000 uit overige werkzaamheden, bereken zijn arbeidskorting?
  € 55.000 x 0,0181 = € 163 (i.v.m. max)
  € 55.000 - € 9.010 = € 45.990
  € 45.990 x 0,19679 = € 9.050
  € 9.050 + € 163 = € 9.213 --> max. is € 2.220
  € 55.000 - € 49.770 = € 5.230
  € 5.230 x 0,04 = € 209
  € 2.220 - € 209 = € 2.011
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

De heer Brink heeft op 1 januari een rendementsgrondslag van € 70.000,-. Zijn heffingsvrij vermogen is € 22.000,-. Wat moet de heer Brink aan belasting betalen?
€ 70.000 - € 22.000 = € 48.000
€ 48.000 x 0,04 = € 1.920
€ 1.920 x 0,30 = € 576
Welke 3 principes bevat de AFM-publicatie 'dienstverlening op maat'?
- Pas uw dienstverlening aan op uw klant
- Vraag alleen de relevante gegevens op bij uw klant
- Aannames over de doelgroep kunnen het proces versnellen
Welke 4 stadia worden bij schadeverzekeringen gevolgd?
- Inventariseren en analyseren (gegevens klant, wensen en behoeften, risico's)
- Adviseren en bemiddelen (Advies geven verzekering afsluiten)
- Beheren en wijzigen (onderhouden, prolongeren en stopzetten)
- Schade behandelen
Welke 2 vormen van risicobereidheid spelen een rol?
- Financiële risicobereidheid (financiële draagkracht, wat kan de klant lijden)
- Mentale risicobereidheid (Wat accepteert de klant, gevoelsmatig)
Waaruit bestaat het klantprofiel?
- Financiële positie
- Doelstellingen
- Kennis en ervaring
- Risicobereidheid
Uit welke 4 fasen moet een adviestraject op grond van de Wft bestaan?
- Inventarisatiefase (klantprofiel; financiële positie, doelen, kennis enz.)
- Analysefase (conclusies verbonden aan klantprofiel en mogelijke oplossing)
- Adviesfase (een of meer concrete producten)
- Nazorgfase (ondersteuning aanvragen en afsluiten en de nazorg ervan)
Aan welke 5 voorwaarden moet een verzekering voldoen om niet onder de Wft te vallen?
- Het product is niet moeilijk
- het is geen leven- of aansprakelijkheidsverzekering
- Looptijd is minder dan 5 jaar en de jaarpremie minder dan €500
- De bemiddelaar erin heeft een ander hoofdberoep dan de verzekeringsbemiddelaar
- De verzekering is een aanvulling op een dienst of geleverde zaak

Voorbeelden zijn:
- Aflopende reis- of annuleringsverzekering via reisbureau
- Fietsverzekering via fietsenmaker
- Garantieverzekering bij een wasautomaat afgesloten bij een warenhuis
Op het gebied van fraudepreventie bestaan een aantal informatiesystemen, noem er 3
- VIS
- EVA
- CIS-databank
Wettelijke indicatoren voor ongebruikelijke transacties zijn in te delen in?
- Objectieve indicatoren: Beschrijven een situatie waarvan een instelling verplicht melding moet doen.
- Subjectieve indicatoren: Zijn aanwijzingen voor de instelling om te veronderstellen dat de (voorgenomen) transactie verbank kan houden met witwassen of terrorismefinanciering
Waar moeten ongebruikelijke transacties gemeld worden?
Bij FIU-Nederland: Financial Intelligence Unit