Samenvatting zakdoek kwaliteit en veiligheid

-
159 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "zakdoek kwaliteit en veiligheid". De auteur(s) van het boek is/zijn umc utrecht. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - zakdoek kwaliteit en veiligheid

 • 1 H1

 • wat is de joint commission international (JCI)?
  UMC werkt volgens de normen hiervan. het is een accreditatieorgaan dat het UMC beoordeelt op kwaliteit en veiligheid. het is een internationale non-profit instelling die zorgorganisaties ondersteunt en stimuleert in het continu optimaliseren van de kwaliteit en veiligheid. het is door de WHO als accrediterende instantie erkend. 
 • waaruit bestaat het patientgericht normenkader waaraan het JCI toetst?
  de international patient safety goals:
  1. zorg voor correcte identificatie van patiënten
  2. bevorder effectieve communicatie
  3. bevorder de veiligheid bij risico-medicatie
  4. waarborg de uitvoering van ingrepen aan de juiste zijde met de juiste procedure en bij de juiste patiënt 
  5. beperk het risico van ziekenhuisinfecties
  6. beperk het risico van letsel bij de patiënt als gevolg van vallen
 • wanneer is een goed en breed toepasbaar identificatieproces vooral van belang?
  als het gaat om situaties waarin medicatie, bloed of bloedproducten worden toegediend; bloed of andere lichaamsvloeistoffen worden afgenomen of bij het verstrekken van andere behandelingen of diensten aan de patiënt 
 • wat is er vereist voor de identificatieprocedure?
  ten minste twee manieren van patientidentificatie:
  naam, identificatienummer of geboortedatum. 

  de identificatieprocedure moet toepasbaar zijn in het hele ziekenhuis, op de afdeling, polikliniek en de spoedeisende hulp. 
 • wat wordt verstaan onder effectieve communicatie?
  communicatie die tijdig, juist, volledig en ondubbelzinnig wordt overgebracht en wordt begrepen door de ontvanger
 • welke vormen van communicatie vinden er plaats in het ziekenhuis?
  verbaal (mondeling of telefonisch) en schriftlijk
 • wat is de meest foutgevoelige communicatie?
  mondelinge of telefonische opdrachten over patientenzorg. of het communiceren van kritische testresultaten
 • wat is de beste procedure qua communicatie?
  1. schriftelijk of elektronisch vastleggen van volledige opdrachten en testresultaten
  2. het teruglezen, wat wil zeggen het hardop terug rapporteren door de ontvanger. als dit niet mogelijk is moet getracht worden via alternatieve wegen adequate communicatie te waarborgen
 • wat is risico-medicatie?
  medicatie die:
  • bij een hoog percentage van fouten in de gezondheidszorg betrokken is
  • een hoog risico heeft op bijwerkingen
  • er hetzelfde uitziet als andere medicatie of waarvan de naam klinkt als een ander medicament
 • waar zijn lijsten met risico-medicijnen beschikbaar?
  via organisaties als de WHO of het Institute of Safe medication practices
 • wat is een veelvoorkomend medicatie-veiligheidsprobleem?
  de onbedoelde toediening van geconcentreerde elektrolyten (kaliumchloride, kaliumfosfaat). 
 • wanneer ontstaat medicatiefouten meestal?
  in noodsituaties, als het personeel niet goed ingespeeld is op de patientenzorgeenheid of wanneer verpleegkundigen op een afdeling worden ingezet waar ze normaal gesproken niet werken
 • waardoor komen fouten voor aan de verkeerde zijde, bij de verkeerde patiënt of met de verkeerde procedure?
  door slechte communicatie, onvoldoende betrekken van de patiënt zelf bij het markeren van de juiste zijde en het gebrek aan een procedure voor het verifiëren van de operatiezijde. of door onvoldoende beoordeling van de patiënt, onvoldoende inzien van het patientendossiers, een gebrek aan communicatie en problemen met de leesbaarheid van handschriften of het gebruik van afkortingen
 • wat houdt evidence-based practices in?
  worden beschreven in The (US) joint commission's universal protocol for preventing wrong site, wrong procedure, wrong persons surgery. de essentiele procedures in dit protocol zijn:
  • markeren van de te opereren zijde
  • preoperatief verificatieproces
  • een time-out onmiddellijk voor de start van een procedure
 • wat voor eisen kent de markering?
  bij een wakkere en alerte patiënt, de markering moet consistent zijn in de hele organisatie, geplaatst worden door degene die de procedure gaat uitvoeren en zichtbaar blijven nadat de patiënt is voorbereid en afgedekt. 
 • wanneer moet de operatieve zijde ALTIJD gemarkeerd worden?
  als er sprake is van lateraliteit (links-rechts), meerdere gelijke structuren (vingers, tenen), of meerdere niveaus van 1 orgaan (wervelkolom)
 • wat is het doel van deze preparatieve verificatie?
  vaststelling dat:
  • er sprake is van de juiste patiënt, zijde en procedure
  • alle relevante documenten, beelden en onderzoeken beschikbaar zijn, gelabeld en zichtbaar
  • alle vereiste speciale uitrusting of implantaten voor de procedure aanwezig zijn
 • wat is een time-out?
  een korte pauzering door een individu of groep om zich te concentreren voorafgaand aan een procedure: dat zorgt ervoor dat alle onbeantwoorde vragen of verwarring kunnen worden opgelost. de time-out vindt plaats op de plek waar de procedure wordt uitgevoerd. 
 • wat zijn veelvoorkomende ziekenhuisinfecties?
  infecties door catheterisatie van de urinewegen, infecties in de bloedbaan en pneumonieen (vaak na beademing). 
 • wat is centraal in het elimineren van deze en andere ziekenhuisinfecties?
  handhygiene. internationaal aanvaarde handhygiene-richtlijnen zijn verkrijgbaar bij de WHO, bij de United States Centers for Disease Control en Prevention (US CDC). 
 • waaruit bestaat de evaluatie van valincidenten bij patiënten?
  opstellen van een valgeschiedenis, een overzicht van de medicatie en alcoholconsumptie, een evaluatie van reeds gebruikte loophulpmiddelen door de patiënt en het uitvoeren van een screening op gangspoor en balans. 
 • wat voor gezondheidsgevolgen kunnen fysieke inperkingen en beperking van vochtinnname hebben?
  letsel, verminderde circulatie en huidschade
 • wat zijn de verschillende supervisieniveaus voor een student geneeskunde en wat is toegestaan op dat niveau?
  • 0 - zelf uitvoeren van de handeling of taak is niet toegestaan
  • 1 - directe supervisie: supervisor fysiek aanwezig bij de patiënt of de apparatuur
  • 2 - indirecte supervisie: supervisor fysiek aanwezig in het UMC en onmiddellijke beschikbaar voor directe supervisie
  • 3 - beperkte supervisie: supervisor telefonisch bereikbaar en beschikbaar voor directe supervisie

  2 is het hoogste niveau waarop je klinische handelingen mag verrichten. zorgplicht van het individu weegt echter zwaarder in spoedeisende situaties.
 • wat houdt de artseneed in op het gebied van beroepscode?
  een student geneeskunde dient alle informatie over patiënten die hem door de Universiteit of door haar aangewezen personen is verstrekt, te behandelen alf vertrouwelijke informatie die hij voor derden strikt geheim zal houden
 • volgens welke wettelijke en andere regels is dit?
  betreffende het beroepsgeheim van artsen en betreffende de bescherming van privacy van patiënten 
 • waarvoor worden anonieme medische gegevens gebruikt?
  medisch-wetenschappelijk onderzoek of voor statistiek of onderwijs. dit zijn gegevens die niet of uitsluitend door het toepassen van buitengewone middelen of met onevenredig veel tijd en moeite tot een natuurlijk persoon zijn te herleiden 
 • wat is de hoofdregel bij het gebruik van herleidbare patientgegevens?
  dat de patiënt expliciete toestemming moet geven. in het verslag mag alleen een voorletter en de leeftijd
 • welke regels gelden voor de richtlijn sociale media?
  1. doe niets op sociale media wat jou, je docenten, medestudenten of patiënten kan schaden
  2. respecteer auteursrecht en portretrecht
  3. wees je bewust van het karakter van sociale media (direct, transparant, blijvend en interactief)
  4. ga correct om met het merk UMC utrecht 
  5. geef aan dat je geen officiële woordvoerder bent
  6. berichten over het UMC utrecht altijd neerzetten dat je student geneeskunde bent en niet anoniem blijven
 • beschrijf het karakter van sociale media (direct, transparant, blijvend en interactief):
  • direct: alles is meteen leesbaar voor de buitenwereld. ook alles in een opwelling
  • transparant: inhoud is voor iedereen te lezen, te volgen en op te slaan, ook al lijkt dit van niet. 
  • blijvend: berichten zijn moeilijk volledig te verwijderen. sociale media-aanbieders kunnen bovendien jouw info doorgeven aan derden
  • interacties: iedereen kan reageren 
 • wanneer mag je het merk UMC utrecht gebruiken?
  alleen corporate accounts (een profiel aangemaakt door de organisatie zelf). accounts die door het UMC utrecht als social ambassador zijn aangewezen. 
 • geef het voorschrift qua kleding:
  geen kleding met lange mouwen, dienstkleding dagelijks en bij zichtbaar vuil verwisseld worden, in het ziekenhuis aan- en uitgetrokken worden en daar worden gewassen. 
 • wat zijn de 5 momenten van handhygiene?
  • desinfecteer je handen voordat je de patiënt aanraakt
  • desinfecteer je handen voordat je een aseptische handeling start, zoals wondzorg, inbrengen katheter, openen infuus, bereiden van medicijnen of voeding
  • desinfecteer onmiddellijk je handen na blootstelling aan lichaamsvloeistoffen. desinfecteer na het uittrekken van handschoenen
  • desinfecteer je handen bij het verlaten van de patiënt
  • desinfecteer je handen na het aanraken van de directe omgeving van de patiënt 
 • waarom desinfecteer je je handen voordat je de patiënt aanraakt?
  om de patient te beschermen tegen micro-organismen die je op je handen draagt
 • waarom desinfecteer je je handen voordat je een aseptische handeling start?
  om te voorkomen dat micro-organismen in het lichaam van de patiënt komen
 • waarom desinfecteer je je handen onmiddellijk na blootstelling aan lichaamsvloeistoffen of na het uittrekken van de handschoenen?
  om te voorkomen dat je jezelf of de ziekenhuisomgeving besmet
 • waarom desinfecteer je je handen na het aanraken van de directe omgeving van de patiënt?
  om zowel jezelf, de patiënt, als de ziekenhuisomgeving te beschermen tegen micro-organismen
 • waarop zijn de richtlijnen van het UMC utrecht gebaseerd?
  op de richtlijnen van de Landelijke Werkgroep Infectiepreventie (WIP) en op het protocol infectiebeleid van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). 
 • wat zijn de belangrijkste isolatie-indicaties en bijbehorende maatregelen?
  • MRSA, MR-Acinetobacter - strikte isolatie
  • waterpokken, VZV - strikte isolatie, viraal
  • open TBC, mazelen - aerogene isolatie
  • HMPV/RSR/Para-Influenza/Influenza/meningitis - druppel isolatie
  • MRGNS (multiresistente gramnegatieve staven), ESBL/VRE, MRSA verdenking, patienten met diarree - contactisolatie
 • wat moet je bij het werken op de afdeling steeds denken?
  • waar staan de brandblusmiddelen?
  • wie is de ontruimingscoordinator?
  • lees het ontruimingsplan
  • bel 77777 bij agressie, diefstal, brand of calamiteiten
 • hoe ruim je afval op?
  • vertrouwelijk papier: blauwe afvalbak met brievenbusopening
  • specifiek ziekenhuisafval: geel of blauw vat met deksel
  • naalden: naaldencontainer
 • wat is de vaccinatiestatus van TBC?
  • TBC: bij terugkeer uit het buitenland moet je de verplichte TBC screening ondergaan
 • wat is de vaccinatiestatus voor MRSA?
  screening vindt plaats bij MRSA-verdachte personen, hieronder vallen mensen die:
  • recent in een buitenlands ziekenhuis/ gezondheidscentrum zijn geweest
  • recent in een Nederlands ziekenhuis of andere gezondheidsinstelling zijn geweest waar MRSA-problemen zijn
  • beroepsmatig nauw in contact komen met varkens/vleeskalveren
  • MRSA-positief zijn, dat wil zeggen aantoonbaar drager zijn (geweest)
 • wat is de vaccinatiestatus voor hepB?
  vaccinatie is verplicht voordat je in contact komt met patienten 
 • wat zijn besmettelijke aandoening waarbij je contact moet opnemen met je begeleider of bedrijfsarts van de Arbo-en milieudienst?
  • diarree
  • koortslip / koortsblaasjes
  • infecties van de huid (steenpuisten) of huiduitslag
  • contact met of het zelf doormaken van kinderziekten
 • wat zijn ongewenste omgangsvormen?
  alles in de omgang en communicatie wat als ongewenst / kwetsend wordt ervaren en tot doel of gevolg heeft dat je je niet langer veilig voelt in de opleiding, tijdens de coschappen of in de privé-sfeer. 
  je kunt hierbij contact opnemen met de studieadviseurs of klachtencoordinator. of bij de VNVA: vereniging van nederlandse vrouwelijke artsen
 • wat zijn veel voorkomende ziekenhuisinfecties?
  • longontsteking (pneumonie)
  • postoperatieve wondinfectie
  • urineweginfectie
  • lijnsepsis (bloedbaaninfectie door een katheter in de bloedbaan)
 • wat zijn risicovolle handelingen?
  • uitzuigen / bronchiaal toilet
  • afnemen kweekmateriaal
  • werken met excreta
  • bed opmaken
  • afzetten masker 
  • uittrekken handschoenen
 • hoe voorkom je postoperatieve wondinfecties?
  • antibiotica profylaxe
  • niet preoperatief ontharen
  • perioperatieve normothermie
  • mupirocine- en hibiscrubprofylaxe
 • wat zijn de BOA's in rangorde van besmettelijkheid?
  • Hep B
  • Hep C
  • HIV
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat doet de rijksoverheid en gemeente?
De publieke gezondheidszorg wordt betaald door de rijksoverheid (bijvoorbeeld rijksvaccinatie programma) of de gemeente (jeugdarts).
Wat is de wet langdurige zorg?
In de Wet langdurige zorg is de zorg voor mensen die 24 uur per dag afhankelijk zijn van intensieve, langdurige zorg geregeld. De zorg uit de Wlz wordt vergoed door de rijksoverheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt betaalt hiervoor premie (die wordt ingehouden op het loon). Ook wordt er vaak een eigen bijdrage gevraagd. Deze eigen bijdrage is verplicht en inkomensafhankelijk.
Wat is de zorgverzekeringswet?
In de zorgverzekeringswet is geregeld dat iedereen die in Nederland woont of loonbelasting betaalt, verplicht is om een basiszorgverzekering af te sluiten. De overheid bepaalt welke zorg er door het basispakket wordt vergoed. Het gaat hier voornamelijk om curatieve zorg. Daarnaast is er een verplicht eigen risico en wordt er voor bepaalde vormen van zorg een eigen bijdrage gevraagd.
Waar komt het geld voor de zorg vandaan?
Jaarlijks wordt in Nederland ongeveer 94 miljard euro aan de zorg uitgegeven, het grootste deel wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvx) en de Wet langdurige zorg (Wlz).
Wat is semimurale zorg?
Een tussenvorm. Mensen hoeven niet te worden opgenomen maar de zorg gaat verder dan het extramurale aanbod. Bijv. Dagverpleging in een verpleegtehuis.
Wat is intramurale zorg?
ALs mensen langer dan 24 uur in een instelling verblijven.
Wat is extramurale zorg?
Zorg waarvoor mensen niet worden opgenomen.
Wat is preventie?
Preventieve zorg is gericht op het gezond blijven van mensen. Hieronder valt bijvoorbeeld zorg van de GGD en de bedrijfsarts.
Wat is welzijn?
Het welzijn is gericht op de maatschappelijke ondersteuning van mensen met beperkingen bij hun participatie in de maatschappij (bijv. Verstrekken van hulpmiddelen, woningsaanpassing, maatschappelijk werk).
Wat is care?
De care sector (ook wel langdurige zorg genoemd) is vooral gericht op het verzorgen van mensen die leven met een ziekte of een handicap (bijv. Verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten).