Samenvatting Zes psychologische stromingen en één cliënt : theorie en toepassing voor de praktijk van SPH en MWD

-
ISBN-10 9024416981 ISBN-13 9789024416981
373 Flashcards en notities
22 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Zes psychologische stromingen en één cliënt : theorie en toepassing voor de praktijk van SPH en MWD
 • Alie Weerman
 • 9789024416981 of 9024416981
 • 1e dr.

Samenvatting - Zes psychologische stromingen en één cliënt : theorie en toepassing voor de praktijk van SPH en MWD

 • 1 Verschillende visies op dezelfde problematiek

 • Uit wat voor verschillende therapieën kan Marianne allemaal kiezen?

  Een cognitieve gedragstherapeut, een lichaamsgerichte therapeut en een oplossingsgerichte therapeut.

 • MacLean, 1958:
  Reptielenbrein; stereotype, compulsief en geritualiseerd gedrag, territorialiteit en dominantie; stilstaan, wachten, vechten of vluchten.
  Zoogdierenbrein;
  Neocortex; mensenbrein. Hogere cognitieve functies, morele regels.

 • Welke invalshoeken zijn er om hetzelfde probleem aan te pakken?
  De psychoanalytische, de cognitief-gedragstherapeutische, de (Rogeriaanse, humanistische) cliëntgerichte en de systeemtheoretische benaderingen vormen de belangrijkste psychologische visies op de mens en zijn problemen. 
 • welke benaderingen vormen een belangrijke psychologische stroming ?
  de Psychodynamische, cognitief-gedragstherapeutische, de cliëntgerichte experientiele, de systeemtheoretische, oplossingsgerichte
 • Een cognitieve gedragstherapeut gaat voor een cliëntgerichte aanpak. Een lichaamsgerichte therapeut zorgt voor het lichaam aangezien een depressie ook een stempel zet op het lichaam. Een oplossingsgerichte therapeut richt zich niet zozeer op het probleem maar coached je in dat geen wat wel goed gaat.

 • Indeling psychologie; van Duijker
  1. Indeling naar specialisaties; klinische psychologie&arbeids- en organisatiepsychologie
  2. Indeling naar interne systematiek; functieleer, persoonlijkheidsleer, ontwikkelingsleer
  3. indeling naar theoretische scholen/stromingen; binnen de psychologie noemt men een school een groep theoretici wier benadering gestructureerd is rond een bepaald gezinspunt. Uitgaande hiervan probeert men zoveel mogelijk te verklaren. Je kunt scholen begrijpen met ‘tactiek’ in de spor
  twereld. Eén onderwerp kun je vanuit verschillende stromingen bekijken (J. Rigter). 

 • Technische mogelijkheid tot waarnemen
  - Waarnemen is een actief proces; zintuigelijke stimuli+ervaringen, ideeën, motivatie
  - Registeren versus waarnemen stimuli (oog, registreren), filter, verwerken (ervaring, x, emotie)
  - drogwaarneming- tandpasta > jus d’orange= waarneming uit ervaring
  - sensorische deprivatie- zelf prikkels aanmaken wanneer je die niet krijgt, dingen zien die er niet zijn
 • - illusie
  - contrast- dingen lijken verschillend (lijnen), maar zijn hetzelfde.
  - adaptatie- iets voor de 2e keer meemaken, maakt je minder gevoelig, arm breken=evenveel pijn, ervaart het als minder.
  - waarnemingsconstanties- je neemt niet alles waar, alleen grote, opvallende dingen (switch van groene naar zwarte jas en (bijna) niemand merkt het.
  Betekenis geven
  - Wat is werkelijkheid?
  - Wat is waarheid?
  - Hoe werken onze hersenen?
 • Implicaties voor hulpverlening
  blz. Taart van Lambert
  Welke factoren bepalen de uitkomst van psychotherapie?
  Placebo-effect (15%); werkt alleen psychisch (alcohol vrij bier, toch dronken)
  Veranderingen buiten de therapie om (40%); bijv. relatie= minder criminaliteit
  Relatie met en bekwaamheid van therapeut (30%);
  Therapietechniek (15%)
 • 1.1 Verschillende visies

 • wat zijn de belangrijkste psychologische benaderingen?
  Psychodynamische,  cognitief-gedragstherapeutische, de cliëntgerichte experientiele, de systeemtheoretische, oplossingsgerichte benadering.
 • Binnen de hulpverlening zijn er veel invalshoeken om hetzelfde probleem aan te pakken.

  De belangrijkste psychologisch stromingen zijn:
  * De psychodynamische benadering
  * De cognitief-gedragtherapeutische benadering
  * De cliëntgerichte experiëntiële benadering
  * De systeemtheoretische benadering
  * De oplossingsgerichte benadering

  De op de praktijkgerichte uitgewerkte benaderingen worden 'methodieken' genoemd. Methodieken geven aan hoe je abstracte theorieën kunt toepassen in de praktijk van de hulpverlening. Nog concretere uitwerkingen hiervan zijn methodes en technieken.
 • Wat houdt een  cognitieve gedragstherapeut benadering in?
  Helpt bij het aanpakken van negatieve denkschema's en gedragspatronen het leren van nieuw gedrag.
 • Welke benadering  heeft het Psychodynamische therapie  van Freud?
  Het onbewuste en onhanteerbare gevoelens uit het verleden zoals boosheid en verdriet kunnen worden opgespoord. 
 • Welke hulp biedt het systeemtheorie aan een cliënt?
  Het systeemtheorie bied hulp bij het inschakelen van het sociale systeem. 
 • Wat is het doel van een oplossingsgerichte therapie?
  Een oplossingsgerichte therapie richt zich niet op het probleem maar op praktische coaching uitbreiden wat wel goed gaat. 
 • Waar gaat een oplossingsgerichte therapeut van uit?
  Zij gaan uit van een positief en toekomstgerichte perspectief.
 • Hoe worden de praktijk gerichte uitwerkingen van de  Psychologische benaderingen ook wel genoemd?
  Methodieken 
 • Wat geven methodieken aan?
  Hoe je abstracte theorieën kunt toepassen in de praktijk van de hulpverlening. 
 • Wat is het verschil tussen een methode en een techniek? 
  Methodes kun je plaatsen onder trainingen vb sociale vaardigheidstraining.  Technieken is het systematisch oefen en systematisch belonen  van het gedrag.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Zes psychologische stromingen en één cliënt : theorie en toepassing voor de praktijk van SPH en MWD
 • Alie Weerman
 • of
 • 2013

Samenvatting - Zes psychologische stromingen en één cliënt : theorie en toepassing voor de praktijk van SPH en MWD

 • 1 verschillende visies op dezelfde problematiek

 • experientiele en cliëntgerichte benadering gaat uit van?

  Waar voel je je goed bij

 • Wat zijn methodieken?
  Op de praktijk gerichte uitwerkingen.
 • uit hoeveel procent is tijdens een onderzoek gebleken dat het succes van therapeutische aspecten voortkomt met name de relatie met de therapeut
  30%
 • Noem de percentages van de 'taart van Lambert'. Factoren buiten de therapie om, Algemene therapiefactoren, Placebo-effecten en Technieken.
  40, 30, 15, 15
 • noem therapieen die voor de behandeling van depressies mogelijk zijn
  psychodynamische, clientgerichte, cognitief-gedragstherapeutische, systeemtheoretische, lichaamsgerichte en oplossingsgerichte therapieen
 • wat betekent de biologische benadering
  hier wordt gezocht naar de rol die biologische processen hebben op de psychische klachten, en tevens andersom, de rol die psychische klachten hebben op de biologische processen
 • 3 Psychodynamische benaderingen

 • waar staat de afkorting PDB voor?
  psychodynamische benadering
 • Waar richt de psychodynamische benadering zich op?
  Problemen uit de vroege kindertijd.
 • wat is de theorie van Freud
  hij toonde aan dat bepaalde lichamelijke klachten een psychische oorzaak kunnen hebben. door hypnose en de techniek van vrije associatie probeerde hij gedrag te verklaren vanuit onbewuste gevoelens en gedachten. 
 • Waar gaat het zelfpsychologisch model van uit?
  Dat iemand een tekort aan bevredigingen heeft vanuit zijn of haar jeugd.
 • Wat is het Es, Ego en superego?
  Het es zijn de driften, ego is de mediator, superego het geweten

 • waar richt de psychodynamische benadering zich op?
  problemen uit de vroege kindertijd
 • wat betekent es
  het es omvat onze driften, en is gericht op behoeft bevrediging, niet alleen in seksuele zin maar alle levensdriften.
 • Wat houdt emotionele objectconstantie in bij het objectrelatiemodel?

  Het bewust worden van meerdere gevoelens in een mens.
 • Noem 6 afweermechanismen
  Verdringing - wegstoppen
  Isolering - afsplitsen maar kan optreden bij ouder herrinering
  Projectie -eigen angst op andere projecteren
  Rationalisatie - goedpraten van je gedrag
  sublimatie - positief omzetten wat sociaal aanvaardbaar is
  verplaatsing - afreageren op een ander persoon
 • wat is overdracht?
  het herhalen van vroegere gedragspatronen en problemen, bij personen die daar niks mee te maken hebben.
 • wat betekent superego
  dit is het geheel aan normen en waarden van waaruit mensen zichzelf sturen. dit superego stuurt vanuit een ideaalbeeld (ik). meestal wordt dit gevormd door ouders, aangevuld met eigen wensen over hoe men zou willen zijn. de eisen die het superego aan mensen stelt zijn vaak niet haalbaar en zorgen voor interne spanningen.wanneer het superego het ego gaat overheersen ontstaan neurosen en fobieen.
 • In welk model van de psychodynamische benadering vind separatie-individuatie plaats?
  Het objectrelatiemodel.
 • Wat is isolering?
  Het afsplitsen van gevoelens maar kan weer optreden bij een oude herinnering

 • wat is affectreguleren/mentaliseren?
  beangstigende en onbekende gevoelens toelaten, ze benoemen, begrijpen en hanteren.
 • es, ego, superego voltrekt zich volgens Freud in 5 fasen....
  orale fase (babytijd), Anale fase (peutertijd), Fallische fase (kleutertijd), latente fase (basisschoolleeftijd), Genitale fase ( pubertijd)
 • Welke vier modellen zijn er in de Psychodynamische benadering?
  Het driftmodel, objectrelatiemodel, zelfpsychologisch model en interactioneel model.
 • Wat is rationalisatie?
  Goedpraten van je gedrag
 • wat is een conversiestoornis?
  lichamelijke klachten, waarbij mensen zich onbewust blokkeren
 • wat zijn voorbeelden van kanttekeningen bij het ego
  ego gaat verloren bij dementie, ego zwak bij b.v kinderen met ADHD.
 • Wat is het doel van de Psychodynamische benadering?

  Het onbewuste bewust maken en hanteerbaar.

 • Wat is sublimatie ?
  Je gedrag positief omzetten naar iets wat sociaal aanvaardbaar is
 • wat is het uitgangspunt van het driftmodel?
  verdrongen problemen uit de kindertijd zijn terug te voeren op seksuele en agressieve driften.
 • wie vind het mensbeeld zeer pessimistisch en het agressiefste wezen op aarde
  Freud
 • Wat zijn de drie kanten in een mens bij deze therapie?
  Id, ego en superego.
 • Bij psychoanalyse is er een afstand tussen de therapeut en client

 • wat is het uitgangspunt van het objectrelatie model?
  de eerste relaties in de kindertijd bepalen hoe je later in het leven staat
 • wat onderzocht Anna Freud
  het mechanismen van afweer die optreden wanneer er geen goede balans is ontwikkeld tussen es, ego en superego
 • Uit de psychodynamische benadering komt de .....   vandaan.
  Psychoanalyse
 • Wat zijn de 5 G's?
  Gebeurtenis. gedachten, gevoel, gedrag en gevolg

 • wat is het uitgangspunt van het zelfpsychologisch model?
  aandacht gaat uit naar tekorten, die zorgen voor een een zwakke identiteit en een zwak zelfgevoel.
 • noem de afweermechanismen
  reactieformatie- ongewenste informatie of ervaringen worden omgekeerd geintrepreteerd als prettige informatie ( omgekeerde wat jezelf wilt). Isolering- ontoelaatbare of beangstigende ervaring worden niet toegelaten ( treed vaak op bij traumatische gebeurtenissen), verdringing-beangstigende ervaringen of gedachten worden onderdrukt onbewust blijven ze wel invloed uitoefenen ( nachtmerries), intellectualisering- veel complexe woorden omschrijven van ongewenste ervaringen en gevoelens blijft dit op afstand, projectie- onacceptabele gevoelens van jezelf worden op een ander overgeplaatst, sublimatie - energie van ongewenste driften omzetten in positieve actie, verplaatsing- emoties onaantastbare persoon afgereageerd, splitsing- goede of slechte gevoelens over persoon of situatie niet tegelijk bestaan ( helemaal goed of slecht), rationalisatie- slecht gedrag dat goed gepraat wordt( pedofielen of roken)
 • wat is het uitgangspunt van het interactioneel model?
  legt de nadruk op problematische conflicten tussen mensen
 • waar wordt vooral aandacht aan besteed in het object-relatie model
  op de manier waarop in de vroege kindertijd een beeld wordt gevormd van belangrijke anderen.
 • wat is een seksuele drift?
  een levensdrift gericht op genieten, behoeftebevrediging (niet alleen seksueel gedrag)
 • het benadrukken van een eigen ik ervaring of de psychologische geboorte van een kind na ongeveer 36 maanden, wanneer het beseft een zelfstandig persoon te zijn wordt benadrukt door (accepteren dat belangrijkste verzorgingsfiguur regelmatig niet aanwezig is maar wel weer terugkomt. leren omgaan met frustraties en scheidingsangst)
  mahler en klein
 • wat is het oedipuscomplex?
  kind wil trouwen met vader of moeder
 • frustratie hoeven niet worden voorkomen door een perfecte moeder, maar door een good enough mother zorgt voor een algemeen veilige situatie waarin deze angstgevoelens een plaats kunnen krijgen worden benadrukt door 
  Winnicott
 • wat is een transitional object?
  een (overgangs) object dat wordt gebruikt om angsten en frustraties bij een kind in te dammen
 • welke mening hebben kohut en stern
  vroege kindertijd een sterk zelf wordt gevormd door een goede spiegelende relatie van de primaire verzorgers. ( voldoende oog voor behoeften en angsten, realistisch spiegelen zodat een realistisch zelfbeeld ontstaat)
 • wat is emotionele objectconstantie?
  leren om dingen niet zwart wit te zien.
 •  overdracht en tegenoverdracht
  overdracht - het beleven van gevoelens bij iemand die horen bij een ander, meestal bij iemand uit het verleden. je draagt gevoelens en gedrag die gericht zijn op een ander persoon over op een ander persoon, voorbeeld: student woedend reageert als een docent hem wijst op een klein foutje in een toets, waarschijnlijk onbewust denken aan een afwijzing van vroeger, gevoel van tekort schieten, gevoel van verlating, deze reactie is niet op zijn plaats een oud innerlijk werkmodel wordt geactiveerd. Tegenoverdracht ( hulpverlener) voorbeeld: de hulpverlener handelt onjuist op grond van eigen problematiek. ( de Wolf)
 • wat is een narcistische persoonlijkheidstoornis?
  dan heb je continu waardering nodig om je goed te voelen. vaak heb je dan vroeger te weinig bevestiging gehad.
 • welke eigen accenten heeft Carl Gustav Jung in de theorie van Freud  omschreven
  collectief onderbewustzijn, dit houdt in zijn visie in dat mensen een onbewust idee hebben van bepaalde archetypen, zoals moeder, dood en kracht. de archetypen zorgen voor het ontstaan van zogenaamde schaduwpersoonlijkheden, die in ieder mens zouden bestaan. schaduwpersoonlijkheden zal steeds meer op de voorgrond treden en aandacht vragen op middelbare leeftijd, zal aandacht vragen voor enige tegenstrijdige persoonskenmerken die in het onbewuste bleven
 • Erik Erikson voegde nog 3 fasen toe aan de vijf van Freud welke
  jong volwassen, volwassenheid en ouderdom
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe is de levenscyclus van een gezin 
Volgens de structurele benadering gaat een gezin door de volgende fase. 

1. kinderloze fase
2. uitbreidingsfase
3. stabilisatiefase; waarin kinderen opgroeien
4. fase van volwassen worden
5. lege nestfase; alle kinderen uit huis
6. een partner overlijdt
Wat gebeurd er als een kind wordt geparentificeerd? Uit welke benadering komt deze theorie? 
Uit de structurele benadering, als een kind wordt geparentificeerd dan gaat het een coalitie aan met een van de ouders tegen de andere ouder. Daardoor krijgt het kind een ouderrol. 
De structurele benadering van Minuchin onderscheidt twee 
ziekmakende gezinsstructuren

Kluwen gezinsstructuur: iedereen zit te dicht op elkaar en bemoeit zich te veel met elkaar. 

Los zand-gezinnen: er zijn vage grenzen en met is te weinig met elkaar betrokken
Hoe benaderd de communicatietheoretische benadering een systeem? 
Deze benadering gaat ervan uit dat communicatie het systeem beinvloed. 
In de communicatietheoretische benadering wordt er gesproken over inhouds- en betrekkingsniveau van de communicatie. Wat wordt hiermee bedoeld? 
Dat een boodschap zoals; is er nog pils in huis 2 verschillende betekenissen heeft. 

Inhoudsniveau: is er nog pils? informationele vraag
Betrekkingsniveau: breng me pils
Welke benadering zegt dat het onmogelijk is om niet te communiceren. Wat wordt hiermee bedoeld. 
Communicatietheoretische benadering stelt dat het onmogelijk is om niet te communiceren, want als je niks zegt verstuur je ook communicatie
Hoe zag de communicatietheoretische benadering de communicatie tussen een kind en moeder als gevolg van schizofrenie bij het kind? leg uit hoe dit werkt 
De moeder had "onmogelijke communicatie" met het kind. double bind communicatie. Doordat de moeder tegenstrijdige boodschappen stuurt naar het kind, zoals verstrakken als het kind je knuffelt en dan zeggen als het kind weggaat "hou je niet meer van me?" 

Daardoor geef je 2 verschillende boodschappen af
Wat bedoeld men met het begrip: equifinaliteit?
Met equifinaliteit bedoeld men dat er vele manieren zijn om een finaliteit (einde) te bereiken. 

In een gezin zijn zoveel verschillende invloeden dat je nooit de eindstand kunt voorspellen
Wat wordt er bedoeld als er wordt gezegd dat er in een systeem altijd wordt gezocht naar homeostase, leg uit. geef een voorbeeld
Binnen een systeem wordt altijd onbewust gestreefd naar een homeostase. 

bijv: stel er wordt een baby geboren binnen een gezin. Dan gebeuren er allemaal nieuwe dingen in een gezin. Iedereen moet zich aanpassen.
Wat bedoeld men met circulaire causaliteit. geef een voorbeeld
Dat is een begrip binnen de systeemleer die stelt dat alles effect heeft op elkaar. Causaliteit: oorzaak, circulair: voortdurend. 

Henk is boos op piet omdat hij afstandelijk doet. Piet doet afstandelijk omdat henk booskijkt. Vicieuze cirkel