Samenvatting Zorg voor onszelf? : eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk

-
ISBN-10 908850329X ISBN-13 9789088503290
207 Flashcards en notities
21 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Zorg voor onszelf? : eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk". De auteur(s) van het boek is/zijn Heleen Jumelet Jolien Wenink ( ). Het ISBN van dit boek is 9789088503290 of 908850329X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Zorg voor onszelf? : eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk

 • 1 Zorg voor onszelf? een introductie

 • Paradoxen in pedagogische civel society. Roepen vragen op:
  • Kent het voorwaarden?
  • Wat vraagt het van iedereen die betrokken is bij jeugdigen ; opvoeders/ouders; van vrijwilligers(organisaties); van jeugdigen zelf en van de sociale omgeving?
  • Draagt het bij aan veilig en gezond opgroeien? Van ieder kind?
  • Zijn dominante opvoedingsconcepten uit vorige decennia vooral individueel en op het eigen (materiële) geluk gericht?
  • Of is juist het versterken van eigen kracht als opvoedingsadagium gericht op optimaal - individueel - presteren?
  • Welke mens- en maatschappij visie ligt achter het geloof in het stimuleren van eigen kracht?


  Bestuurlijke en beleidsmatige vragen over visie, aansturing en organisatie:
  • Kan een overheid vrijwillige bemoeienis met opvoeden en opgroeien stimuleren en is dat wenselijk?
  • Kunnen professionals dat en wat is daarvoor nodig?
  • Is een lokale overheid in staat samenhangend jeugdbeleid gericht op het versterken van eigen kracht samenhangend vorm te geven?
  • Is het waar dat de verzorgingsstaat in haar huidige vorm achterhaald is en dat het deze opvoeders en jeugdigen initiatiefarm en vooral gericht op eigen rechten maakte?
 • Welke fundamentele behoefte hebben jongeren en hoe moet hulpverlener hiermee rekening houden? (3)
  1. Autonoom mogen functioneren: vrij zijn naar eigen keuze te handelen
  2. In een sociale omgeving vertoeven waarin vertrouwen, aandacht voor elkaar, relationele verbondenheid en affectie aanwezig zijn: waardering voor je vaardigheden krijgen
  3. Competenties ontwikkelen: leerdoelen bereiken

  *Geef ze de autonomie die ze aankunnen, de waardering die ze verdienen en de ontwikkelingsmogelijkheden waar ze aan toe zijn
 • Eigen visie, dialoog aangaan en het her- en erkennen van zowel voorziene als onvoorziene concrete consequenties
 • Wat is probleemsturing
  Wordt ingezet bij grote, hardnekkige problemen, waar de overheid primaire verantwoordelijkheid voor heeft (criminaliteit, armoede, overlast, chronische zorg). Wel worden andere partijen en betrokken burgers meegenomen in probleemdiagnose en vinden van oplossingen
 • Wat wordt meestal door de auteurs bedoeld met pedagogische civil society?
  Verbindingen van burgers rondom opvoeden en opgroeien.

  Verbanden binnen de sociaal pedagogische omgeving van jeugdigen.
 • Wat is kanssturing?
  Beleid laten aansluiten bij positieve en constructieve dynamiek en deze waar mogelijk ondersteunen/faciliteren (bijv initiatieven van betrokken burgers or organisaties).
 • Hoe wordt eigen kracht gedefinieerd?
  Het vermogen van een individu zijn eigen leven (of situatie) optimaal vorm te geven en problemen op te lossen of dragelijk te maken
 • Welke vier gevaren zijn er bij de pedagogische civil society?
  1. Ongepast te denken dat jeugdzorgclienten autonoom en omnipotent zijn, zijn immers om een specifieke reden in aanraking gekomen met jeugdzorg
  2. Naïef te denken dat netwerk om jeugdzorgclienten heen voldoende draagkracht en sociaal kapitaal heeft. vaak multiproblematiek, waardoor inzetten op netwerk juist neerwaartse dynamiek tot gevolg kan hebben
  3.  "Eigen verantwoordelijkheid" als beleid heeft uniformerende werking, wat voorbij gaat aan noodzaak van variëteit binnen de sector
  4. Relatie tussen jeudgzorgwerker en client wordt afstandelijker door diens coordinerende rol, terwijl die relatie juist een sleutel tot succesvolle hulpverlening is
 • Waar is "eigen kracht op gebaseerd en wat is de basisgedachte?
  Een positief mensbeeld, mbt jeugdigen vaak gecombineerd met oplossingsgerichte opvoedingsmethoden. 

  Ieder mens heeft krachten in zich die hij of zij kan aanboren (dit gaat niet altijd vanzelf)
 • Welke drie vormen van sociaal kapitaal zijn er en hoe verhoudt zich dit tot civil society?
  Social bonding (relaties binnen de eigen gemeenschap, bijv religies, etnisch)
  Social bridges (relaties met leden van andere gemeenschappen, culturen e.d.)
  Social links (relaties met instellingen, waaronder overheidsdiensten)
 • Wat is empowerment volgens Van Regenmortel?
  Empowerment is een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie


  Empowerment is dus niet slechts een individueel proces, het vraagt naast individuele inspanning ook omgevingsinspanning.
 • Noem twee  voorbeelden van bridging in mutual support organisaties
  Mensen verbinden zich rondom een bepaald thema, op basis van gemeenschappelijke waarde of interesse (sportclub). Mutual support organisaties zijn belangrijk voor de sociale cohesie en daarom voor de civil society. Vrijwilligers vaak belangrijke rol in zulke organisaties, daarom belangrijk ze te motiveren.

  Een voetbalclub waar leden van verschillende gemeenschappen welkom zijn is een voorbeeld. Werken bij Humanitas ook een voorbeeld, omdat je mensen van andere gemeenschappen helpt.
 • Wat kan als werkdefinitie dienen voor pedagogische civil society?
  Het deel van de samenleving waar burgers (kinderen, jongeren, ouders en andere volwassenen) in vrijwillige verbanden verantwoordelijkheid nemen voor een pedagogisch klimaat waarin het goed opvoeden en opgroeien is, in samenwerking met of juist als tegenkracht tot overheden (gemeenten, de jeugdsector, het welzijnswerk), bedrijven en andere civil society organisaties.
 • Welk verschil VWO en VMBO leerlingen als het gaat om eigen kracht
  VWO-leerlingen zien zichzelf als mensen die bijdrage aan de samenleving gaan leveren en zijn trots, terwijl VMBO leerlingen ervaren dat ze onderaan de ladder staan en zijn niet trots. Onderwijs is prestatiegericht (goede cijfers) , waardoor VMBO leerlingen niet in hun kracht gezet worden maar enkel strategie ontwikkelen om er mee te leven. Verantwoordelijkheid en gemeenschapsdenken onvoldoende gestimuleerd
 • Hoe krijgt de pedagogische civil society vorm? En waar wordt het vaak aangekoppeld en in verband meegebracht?
  Door interactie en verbindingen tussen de betrokken actoren: ouders, jeugdigen, burgers en verbanden van burgers, professionals en organisaties.

  Tegenwoordig vaak gekoppeld aan ideële doelstelling dat verschillende actoren en partijen om het gezin heen, in aansluiting op ieders rol en kracht, eraan bijdragen dat kinderen en jongeren zo goed en gezond mogelijk opgroeien.

  Vaak als argument gebruikt voor bezuinigingen en bestuurlijke transities/transformaties.
 • Hulpverleners vaak attitude die vanuit civil society negatief is. Wat is dit en waarom is dit niet helpend?
  Hulpverleners vaak gedreven door de wens goed te doen, en daarom is de valkuil vaak om zelf een glansrol te willen spelen in een cliënt zijn succesverhaal. Dat is niet helpend vanuit het werken met eigen kracht, want dan heeft cliënt glansrol in zijn succesverhaal
 • Wat is opvoedingskramp? Noem twee oorzaken
  Opvoeding is een priveproject geworden, waarin ouders zich steeds meer persoonlijk verantwoordelijk zijn gaan voelen voor het eindresultaat, de maakbaarheid van een perfect kind). Daarnaast is er ook een angscultuur ontstaan, gevoed vanuit steeds verregaandere bemoeienis van deskundigen, beleidsmakers  en marktpartijen. Twee voorbeelden opvoedingskramp:
  1. Ouders ervaren snel dat ze tekort schieten en schakelen steeds vaker hulpverlener in
  2. Vele labeltjes (bijv ADHD) bijna nodig geworden om druk van buitenaf  aan te kunnen en ouderlijke aansprakelijkheid een beetje te kunnen ontsnappen
 • Hoe kan hulverlener "goede ouder ervaring" en metapositie stimuleren in een gezin waar hulpverlener voor het kind komt?
  Goede ouder ervaring: ouders laten weten dat ze het goed doen door niet te oordelen, en positieve dingen onder de aandacht te brengen

  Metapositie is kunnen reflecteren op eigen handelen door boven dagelijks geharrewar uit te stijgen en te evalueren, alternatieven afwegen, plannen maken e.d
 • Welke twee kwaliteiten heeft een best person in ieder geval
  Ondernemerschap en bevlogenheid
  Betrokken en empathisch

  Staat volledig voor zn waarden en legt zich niet neer bij alle regels/routines/procedures, in staat écht contact te leggen met mensen voor en met wie hij werkt
 • Hoe kan een organisatie maatschappelijk verantwoord zijn?
  Nemen van verantwoordelijkheid op gebied van welzijn, duurzaamheid, milieu en sociale context. Aangaan van verbinding met lokale instanties.

  Voorbeeld:
  - Overdag openstellen van voorzieningen aan scholen
  - Leveren van bijdrage aan buitenschoolse opvang
  - Sponsorloop organiseren voor opknappen speeltoestellen in  de buurt
 • Verschil kind en jongere op gebied van eigen kracht
  Verschillende ontwikkelingsfasen:
  Kinderen richten sterk op ouders, terwijl jongeren zich juist van ouders losmaken
  Jongeren die ouder worden dragen meer verantwoordelijkheid voor eigen welbevinden, en steeds meer invloed op elkaars gedrag en keuzes
 • Overheid is verantwoordelijk voor veiligheid. Hoe moet er omgegaan worden met gedwongen opvoedkader (houding/positie)
  Als civil society geen antwoord meer heeft op gedrag adolescent, dan moet overheid optreden in vorm van gedwongen opvoedkader. bevat opvoedparadox: gesloten wettelijk kader (hekken, sloten) enerzijds en noodzaak tot ruimte om te experimenteren, ontwikkelen en opvoeden anderzijds (ervaren gevoel van veiligheid). Professionals moeten met deze paradox om kunnen gaan, betrouwbaar zijn
 • Plan van aanpak jongeren betrekken bij vrijwilligerswerk (6 stappen)
  1. open staan voor andere percepties, starten met open einde en onbekende eindresultaten
  2. Jeugd ruimte en ondersteuning geven waar nodig, maar ze staan zelf aan t roer bij bedenken, selecteren en uitvoeren activiteiten
  3. Vertrek vanuit positieve elementen (dus niet probleemgericht)
  4. Haal er uit wat er in zit, sluit aan bij bestaande infrastructuur en thema's 
  5. Coachen en faciliteren, zonder het over te nemen. Jongeren moeten hun potentieel kunnen laten zien
  6. Reken niet af op output, traceer de nieuwe beweging en energie. Duurzame verandering en verbetering is het doel
 • Gevaar vrijwilligers binnen civil society (4)
  1. Particularisme (willekeur doordat civil society gaat bepalen wie ze helpen, waar en hoe)
  2. Paternalisme (waarden en normen worden uitgedragen door de vrijwilligersorganisaties en hoeven niet overeen te komen met die van de clienten)
  3. Amateurisme (te weinig deskundigheid kan nadelen hebben voor clienten
  4. Gebrek aan middelen (afhankelijk van giften en subsidies)
 • Buffers van ouderschap (4)
  Goede ouder ervaring (zo slecht doen we het nog niet)
  Metapositie (reflecteren op eigen handelen)
  Taakverdeling (afstemming tussen ouders)
  Solidaire dorp (solidaire gemeenschap nodig om kind goed op te laten groeien, die ook oog  heeft voor kwetsbaarheden en belangrijke maatschappelijke taak van ouders)
 • Waar moet opvoedingsondersteuning bij moderne gezinnen rekening mee houden?
  - diversiteit binnen gezinnen
  - veranderende rollen vaders en moeders door emancipatie
  - Tijdsdruk
  - Balans arbeid en zorg
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waar moet opvoedingsondersteuning bij moderne gezinnen rekening mee houden?
- diversiteit binnen gezinnen
- veranderende rollen vaders en moeders door emancipatie
- Tijdsdruk
- Balans arbeid en zorg
Buffers van ouderschap (4)
Goede ouder ervaring (zo slecht doen we het nog niet)
Metapositie (reflecteren op eigen handelen)
Taakverdeling (afstemming tussen ouders)
Solidaire dorp (solidaire gemeenschap nodig om kind goed op te laten groeien, die ook oog  heeft voor kwetsbaarheden en belangrijke maatschappelijke taak van ouders)
Gevaar vrijwilligers binnen civil society (4)
1. Particularisme (willekeur doordat civil society gaat bepalen wie ze helpen, waar en hoe)
2. Paternalisme (waarden en normen worden uitgedragen door de vrijwilligersorganisaties en hoeven niet overeen te komen met die van de clienten)
3. Amateurisme (te weinig deskundigheid kan nadelen hebben voor clienten
4. Gebrek aan middelen (afhankelijk van giften en subsidies)
Plan van aanpak jongeren betrekken bij vrijwilligerswerk (6 stappen)
1. open staan voor andere percepties, starten met open einde en onbekende eindresultaten
2. Jeugd ruimte en ondersteuning geven waar nodig, maar ze staan zelf aan t roer bij bedenken, selecteren en uitvoeren activiteiten
3. Vertrek vanuit positieve elementen (dus niet probleemgericht)
4. Haal er uit wat er in zit, sluit aan bij bestaande infrastructuur en thema's 
5. Coachen en faciliteren, zonder het over te nemen. Jongeren moeten hun potentieel kunnen laten zien
6. Reken niet af op output, traceer de nieuwe beweging en energie. Duurzame verandering en verbetering is het doel
Overheid is verantwoordelijk voor veiligheid. Hoe moet er omgegaan worden met gedwongen opvoedkader (houding/positie)
Als civil society geen antwoord meer heeft op gedrag adolescent, dan moet overheid optreden in vorm van gedwongen opvoedkader. bevat opvoedparadox: gesloten wettelijk kader (hekken, sloten) enerzijds en noodzaak tot ruimte om te experimenteren, ontwikkelen en opvoeden anderzijds (ervaren gevoel van veiligheid). Professionals moeten met deze paradox om kunnen gaan, betrouwbaar zijn
Verschil kind en jongere op gebied van eigen kracht
Verschillende ontwikkelingsfasen:
Kinderen richten sterk op ouders, terwijl jongeren zich juist van ouders losmaken
Jongeren die ouder worden dragen meer verantwoordelijkheid voor eigen welbevinden, en steeds meer invloed op elkaars gedrag en keuzes
Hoe kan een organisatie maatschappelijk verantwoord zijn?
Nemen van verantwoordelijkheid op gebied van welzijn, duurzaamheid, milieu en sociale context. Aangaan van verbinding met lokale instanties.

Voorbeeld:
- Overdag openstellen van voorzieningen aan scholen
- Leveren van bijdrage aan buitenschoolse opvang
- Sponsorloop organiseren voor opknappen speeltoestellen in  de buurt
Welke twee kwaliteiten heeft een best person in ieder geval
Ondernemerschap en bevlogenheid
Betrokken en empathisch

Staat volledig voor zn waarden en legt zich niet neer bij alle regels/routines/procedures, in staat écht contact te leggen met mensen voor en met wie hij werkt
Hoe kan hulverlener "goede ouder ervaring" en metapositie stimuleren in een gezin waar hulpverlener voor het kind komt?
Goede ouder ervaring: ouders laten weten dat ze het goed doen door niet te oordelen, en positieve dingen onder de aandacht te brengen

Metapositie is kunnen reflecteren op eigen handelen door boven dagelijks geharrewar uit te stijgen en te evalueren, alternatieven afwegen, plannen maken e.d
Wat is opvoedingskramp? Noem twee oorzaken
Opvoeding is een priveproject geworden, waarin ouders zich steeds meer persoonlijk verantwoordelijk zijn gaan voelen voor het eindresultaat, de maakbaarheid van een perfect kind). Daarnaast is er ook een angscultuur ontstaan, gevoed vanuit steeds verregaandere bemoeienis van deskundigen, beleidsmakers  en marktpartijen. Twee voorbeelden opvoedingskramp:
1. Ouders ervaren snel dat ze tekort schieten en schakelen steeds vaker hulpverlener in
2. Vele labeltjes (bijv ADHD) bijna nodig geworden om druk van buitenaf  aan te kunnen en ouderlijke aansprakelijkheid een beetje te kunnen ontsnappen