Samenvatting Zwaartepunten van het vermogensrecht

-
ISBN-10 901314859X ISBN-13 9789013148596
1331 Flashcards en notities
21 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Zwaartepunten van het vermogensrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn Wim Reehuis. Het ISBN van dit boek is 9789013148596 of 901314859X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Zwaartepunten van het vermogensrecht

 • 1 inleiding

 • Vermogen
  Het geheel van op geld waardeerbare rechten en verplichtingen die iemand heeft, dus het geheel van zijn activa en passiva.
 • Objectief recht
  Het geldende recht: regels die binnen een bepaald rechtsgebied op een bepaald tijdstip gelden
 • Subjectief recht
  Een aan iemand toekomende bevoegdheid
 • Schakelbepalingen
  Schakelen andere wetsbepalingen in door deze van overeenkomstige toepassing te verklaren
 • Waar ziet de term verbintenis op?
  De term verbintenis ziet op de rechtsverhouding tussen twee personen op grond waarvan de één een subjectief recht heeft tegenover de ander en die ander een verplichting heeft tegenover de eerste.
 • Een ander woord voor de verplichting
  Schuld
 • Met welke rechten hebben we te maken in het goederenrecht?
  Absolute rechten
 • Wat is een relatief recht?
  Een persoonlijke vordering
 • Waarom is er een gesloten systeem van absolute rechten?
  Omdat zij rechtstreeks de positie van derden raken
 • 1.1 Vermogen en vermogensrecht

 • Wat is vermogen?
  Het geheel van op geld waardeerbare - althans in de economische sfeer liggende - rechten en verplichtingen die iemand heeft, dus het geheel van activa en passiva
 • Wat houdt het vermogensrecht in?
  Alle regels met betrekking tot de subjectieve rechten en plichten die onderdeel van een vermogen kunnen vormen
 • Wat is een subjectief recht?
  Aan een bepaald persoon toekomend recht dat deel uitmaakt van zijn vermogen, bijvoorbeeld een eigendomsrecht of een vorderingsrecht
 • Welk Engels woord betekent 'subjectief recht'?
  'right'
  i have a right to...
 • Welk Engels woord betekent 'objectief recht'?
  The law
  according to the law... I have a right (right = subjectief recht)
 • De (subjectieve?) vermogensrechten kunnen worden onderscheiden in rechten met betrekking tot goederen, en rechten met betrekking tot personen
  Welke twee 'rechten' zijn dit en wat houdt het in?
  1. Goederenrecht: deel van het objectieve vermogensrecht dat de rechtsverhouding tussen een persoon en een goed regelt (aan wie behoort het toe? Wie mag...?)

  1. verbintenissenrecht: deel van het objectieve vermogensrecht dat de rechtsverhouding tussen een persoon en een andere persoon regelt (ovk, schadevergoeding?)
 • Wat is een verbintenis?
  De rechtsverhouding tussen twee personen op grond waarvan de één een subjectief recht heeft tegenover de ander en die ander een verplichting heeft tegenover de eerste
 • Wat regelt het verbintenissenrecht?
  Verbintenissen en de daaruit voortvloeiende vorderingen en schulden, die op hun beurt een actief dan wel een passief van het vermogen van iemand vormen
 • Wat is een ander woord voor 'subjectief recht' en 'verplichting'?
  Vordering en schuld
 • Waarom worden rechten op goederen uit het goederenrecht 'absolute rechten' genoemd?
  De rechthebbende kan zijn bevoegdheden in beginsel tegen iedereen inroepen = 'derde werking'
 • Waarom worden rechten uit het verbintenissenrecht 'relatieve rechten' genoemd?
  De rechten zijn in beginstel niet tegenover iedereen inroepbaar, maar slechts tegenover een bepaald persoon (degene met wie men in een verbintenisrechtelijke verhouding staat)

  --> relatief recht = slechts in relatie tot een bepaald persoon in te roepen
 • Waarom kent het goederenrecht een 'gesloten systeem' en het verbintenissenrecht een 'open systeem'?
  • Absolute rechten raken rechtstreeks de positie van derden --> slechts in de wet geregelde absolute rechten (vooral dwingend recht)
  • in het verbintenissenrecht beslissen partijen zelf in welke rechtsverhouding zij tegenover elkaar willen staan (vooral aanvullend recht)
 • Wat is 'derdenwerking'
  Dat A zijn eigendomsrecht in beginsel tegen iedereen kan inroepen (absoluut recht)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe kan de vervreemder roerende zaken leveren die niet in zijn macht zijn?
Door middel van een akte. (art. 3:95)
Wat houdt traditio longa manu in?
De zaak werd eerst voor de vervreemder gehouden door de detentor, maar die na een verklaring van de vervreemder voor de derde houdt.
Wat houdt traditio brevi manu in?
Wanneer de verkrijger eerst detentor voor de vervreemder was.
Wat houdt levering cp (constitutum possessorium) in?
De vervreemder verklaart de zaak voortaan niet meer voor zichzelf, maar voor de verkrijger te gaan houden.
Wat is corporele bezitsverschaffing?
Het overgeven van de zaak waardoor de verkrijger daarover feitelijke heerschappij kan uitoefenen.
Wat is de wijze van leveren voor roerende zaken, niet-registergoederen?
Bezitsverschaffing.
Wat zijn de vereisten waaraan voldaan moeten worden voor een beroep op art. 3:88 (derdenbescherming)?
 • De levering betreft een registergoed, een recht op naam, of een ander goed waarop art. 3:86 niet van toepassing is;
 • De derde-verkrijger is ten tijde van de levering te goeder trouw;
 • De beschikkingsonbevoegdheid vloeit voort uit de ongeldigheid van een vroegere overdracht;
 • De ongeldigheid van die vroegere overdracht is niet het gevolg van de onbevoegdheid van de toenmalige vervreemder.
Wat is de uitzondering op de uitzondering afkomstig uit art. 3:86 lid 3?
 • Als de gestolen zaak door een consument in de normale handel is gekocht, mag de eigenaar zijn eigendom niet opeisen;
 • Als het geld dan wel een toonder- of orderpapier betreft, kan het ook niet opgeëist worden door de eigenaar.
Wat is de uitzondering van art. 3:86 lid 3 op lid 1?
De eigenaar van een roerende zaak, die het bezit is verloren door diefstal, mag deze tot drie jaar na de diefstal opeisen als zijn eigendom.
Wat betekent anders dan om niet?
De verkrijger moet tegenover de levering van het goed een tegenprestatie hebben verricht.